Indokolás
A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 23/2024. (V. 8.) önkormányzati rendelete

a IV. kerület, Újpest Duna-parti területére vonatkozó Duna-parti építési szabályzatról szóló 33/2018. (X. 30.) önkormányzati rendelet és a Népsziget területére vonatkozó Duna-parti építési szabályzatról szóló 37/2018. (X. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlése

az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (7) bekezdés 4. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (1) bekezdésében és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 14/A. § (2) bekezdés b) pontjában és 14/B. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva;

a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 62. § (1) bekezdés a) pontja alapján a 11. melléklete szerint érintett véleményezésre jogosult szervek, továbbá a Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 16/2019. (IV. 24.) önkormányzati rendelete alapján az abban szereplő érintettek véleményének kikérésével

a következőket rendeli el:

1. IV. kerület, Újpest Duna-parti területére vonatkozó Duna-parti építési szabályzatról szóló 33/2018. (X. 30.) önkormányzati rendelet módosítása

1. § (1)–(2) * 

(3) * 

(4) * 

(5) * 

2–5. § * 

6–8. § * 

9–14. § * 

15. § (1)–(2) * 

(3) * 

16–17. § * 

2. Népsziget területére vonatkozó Duna-parti építési szabályzatról szóló 37/2018. (X. 30.) önkormányzati rendelet módosítása

18. § (1) * 

(2) * 

19–20. § * 

21. § * 

22. § * 

23–24. § * 

25–29. § * 

30. § * 

31. § (1) * 

(2) * 

32–33. § * 

3. Záró rendelkezések

34. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

(2) Az 1. § (3) és (5) bekezdése, a 6–8. §, a 15. § (3) bekezdése, a 18. § (2) bekezdése, a 21. §, a 23. §, a 24. §, a 30. §, a 31. § (2) bekezdése, a 3. melléklet és az 5. melléklet 2025. január 1-jén lép hatályba.

dr. Számadó Tamás s. k. Karácsony Gergely s. k.
főjegyző főpolgármester

1–2. melléklet a 23/2024. (V. 8.) önkormányzati rendelethez * 

3. melléklet a 23/2024. (V. 8.) önkormányzati rendelethez * 

4. melléklet a 23/2024. (V. 8.) önkormányzati rendelethez * 

5. melléklet a 23/2024. (V. 8.) önkormányzati rendelethez *