A Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 35/2022. (IX. 14.) önkormányzati rendelete indokolása

a fővárosi lakásrezsi-támogatásról szóló 30/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról

Általános indokolás

A Fővárosi Önkormányzat 2020 tavaszán újraindította a fővárosi lakásrezsi-támogatást, amely – a kerületi önkormányzatok által a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatási rendszer kiegészítéseként – rászoruló budapesti háztartások számára biztosít segítséget a lakásfenntartási kiadások megfizethetőségének az elősegítése, az energiaszegénység enyhítése, valamint a hátralékosság megelőzése érdekében.

A fővárosi támogatási rendszer jogszabályi alapja Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének a fővárosi lakásrezsi-támogatásról szóló 30/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelete. A rendeletben szabályozott fővárosi támogatási rendszer felülvizsgálatát és fejlesztését a kibontakozó megélhetési válság, ezen belül pedig a lakásfenntartás költségeinek, így különösen a gáz és a villamos energia fogyasztói árának a jelentős emelkedése tette szükségessé.

A rendelettervezethez a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. § előírásainak megfelelően hatásvizsgálat készült. A Jat. 19. § (2) bekezdésében előírtaknak megfelelően megtörtént a lakosság közvetlen tájékoztatása a www.budapest.hu honlapon keresztül.

Részletes indokolás

Az 1–3. §-hoz és az 5. §-hoz

A javaslat jelentősen kibővíti a támogatásra való jogosultságot, hogy ahhoz sokkal több rászoruló budapesti háztartás férhessen hozzá, továbbá lehetővé teszi a vezetékes gáz és a villamos energia díjának a támogatását is, tekintettel azok árának a jelentős emelkedésére.

A támogatásra való jogosultság javasolt kibővítése értelmében minden olyan budapesti fogyasztó jogosulttá válna a díjtámogatás igénybevételére, aki öregségi nyugdíjban vagy valamilyen egyéb nyugdíjszerű ellátásban részesül, és ellátása havi összege alacsonyabb a fővárosban tipikus öregségi nyugdíjminimum összegénél, vagyis nem éri el az öregségi nyugdíjminimum fővárosi mediánértéke körül meghatározott, havi 170 ezer forintos küszöbértéket.

A javaslat szerint a támogatás összege az eddigi évi 24 000 forintról évi 48 000 forintra – havi 2000 forintról 4000 forintra – emelkedik a támogatásra korábban is jogosult rászoruló háztartások, valamint azoknak a nyugdíjban vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülő budapestiek számára, akik öregségi nyugdíjban vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülnek, ellátásuk havi összege azonban alacsonyabb, mint a létminimum körül meghatározott havi 100 ezer forintos küszöbérték. Az ezt meghaladó, de havi 170 ezer forintnál alacsonyabb összegű ellátásban részesülő budapestiek havi 2000 forint támogatásban részesülhetnek. Fontos, hogy e vonatkozásban az ellátás havonta folyósított összege kerül figyelembevételre, amely az esetleges levonásokat már nem tartalmazza.

A továbbra is hozzáférhető távhőszolgáltatási díjtámogatás, valamint a víz-, csatorna és szemétszállítási díjtámogatás mellett a javaslat szerint továbbfejlesztett támogatási rendszer gázszolgáltatási díjtámogatást és villamosenergia-szolgáltatási díjtámogatást is biztosítana, az előbbiekkel megegyező, vagyis havi 2000–2000 forint összegben.

A havi 4000 forint támogatásra jogosult háztartások így a továbbiakban kettő – általuk választott – díjtámogatásban részesülhetnének, egyenként havi 2000 forint összegben.

Az új szabályozással lehetővé válik az ún. előre fizetős mérőórákkal rendelkező rászorulók támogatása is.

A 4. §-hoz

A javaslat megfelelő átmeneti szabály beiktatásáról rendelkezik az igényelhető támogatástípusok bővülésére figyelemmel annak érdekében, hogy azonos igénylő vonatkozásában az új szabályok hatálybalépésekor nyújtott támogatás és az esetlegesen igényelt újabb támogatás ne ütközhessen.

A 7. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik, megfelelő időt biztosítva az érintettek számára az új szabályok megismerésére és a végrehajtásukhoz szükséges felkészülésre.