Göd Nagyközség Önkormányzatának 34/1991. (XI. 20.) önkormányzati rendelete

a közterületek használatáról

A településképi, településrendezési és esztétikai, valamint közlekedésbiztonsági szempontok érvényesítése érdekében a közterülethasználat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 22/1970. (XI. 18.) ÉVM-KPM - többször módosított - együttes rendelet (a továbbiakban: R.) végrehajtására Göd Nagyközség Önkormányzata megalkotja a nagyközségi területek használatáról szóló rendeletét.

1. § Göd nagyközség területén a R. előírásait az e rendeletben foglalt kiegészítésekkel és eltérésekkel kell alkalmazni.

2. § (1) Engedélyt kell beszerezni:

a) a közterületbe 10 cm-en túlnyúló üzlethomlokzat (portál), kirakatszekrény, üzleti védőtető (előtető), ernyőszerkezet, hirdetőberendezés (fényreklám), cég- és címtábla elhelyezésére,

b) *  árusító üzlet és egyéb fülke (pl.: élelmiszer, cukorka, gyümölcs, virág, könyv, hírlap, dohány árusítására szolgáló pavilon) elhelyezésére,

c) a közúti közlekedéssel és fuvarozással kapcsolatos állomáshely, indítófülke, pénztárfülke, fedett várakozóhelyiség, üzemanyagtöltő állomás elhelyezésére,

d) *  kereskedelmi és szolgáltató létesítmények üzemeltetéséhez szükséges bármilyen egyéb közterület használatához (nem kizárólagos használat),

e) *  köztisztasággal kapcsolatos építmények és az ennek nem minősülő tárgyaknak elhelyezésére, melyek különféle hulladékok gyűjtésére és tárolására szolgálnak, legalább 1 m2 területet, alkalmanként legalább 48 óra időtartamra foglalnak el, (így különösen szelektív hulladékgyűjtő sziget, hulladékgyűjtő konténer).

f) *  meglévő hirdető berendezés, cég- és címtábla, önálló hirdetőtábla, oszlop, berendezés, valamint a közterületbe 10 cm-nél jobban benyúló portál, kirakat további fenntartására,

g) *  új telepítésű önálló hirdetőtábla elhelyezésére

h) *  építési munkával kapcsolatos állvány, gépek, felvonulási létesítmények, építőanyag, törmelék és föld elhelyezésére, Ez alól kivételt jelent az Önkormányzattal kötött megállapodás alapján végzett járdaépítés anyagainak tárolása legfeljebb 5 napig.

i) *  alkalmi- és mozgó árusításra (pl. sorjegyárusítás, pattogatott kukorica árusítás, stb.), javító- szolgáltató tevékenységre (cipész, órás, kerékpármegörzés, utcai mérlegelés, cipőtisztítás stb.),

j) *  olyan kép-, mozgókép-, és hangrögzítési tevékenységekhez, amely nem tartozik a családi, turisztikai felvételkészítés körébe, nem tartozik a sajtótermékekre vonatkozó jogszabályok hatálya alá, amelyet gazdasági előnyökért (haszonszerzési céllal) folytatnak és ezt a közterület lezárásával érik el. E tekintetben lezárt területnek kell tekinteni felvevő készülékek és kiszolgáló-berendezéseik, kellékeik, az ezek mozgatását biztosító pályák, sínek és vezetékek, valamint a felvételhez szükséges mindenféle személyek, tárgyak elhelyezését, tárolását szolgáló tereket,

k) vendéglátóipari előkert céljára, 24 órán túl üzleti szállítás vagy rakodás alkalmával göngyöleg elhelyezésére, árukirakodásra,

l) kiállítás, vásár, alkalmi vásár, sport és kultúrális rendezvények, továbbá mutatványos tevékenység, belépődíjas rendezvények céljára,

m) közhasználatra még át nem adott közterületnek (pl. meg nem nyitott utca) ideiglenes hasznosítására,

n) kereskedelmi- és szolgáltató létesítmények üzemeltetéséhez szükséges közterületre (pl.: hulladéktároló, bérelt rakodóhely),

o) üzemképtelen járművek, hatósági jelzéssel nem rendelkező járművek tárolása,

p) * 

r) garázsok, egyéb gépjárműtárolók, kereskedelmi, vedéglátóipari- és szolgáltatói létesítmények céljára,

s) közvetlenül közterületere történő kereskedelmi, vendéglátó értékesítés vagy kiszolgálás illetve szolgáltatási tevékenység esetén az érintett egység előtti közterületi részre,

t) * 

u) *  Mozgóbolt üzemeltetésére

(2) *  A mozgóbolt tevékenységét vasárnapokon és ünnepnapokon egész nap, a többi napon este és éjjel (1900 és 700 óra között) hangjelzéssel, hangos reklámmal nem hirdetheti. Ezeken és a környezetvédelmi szabályok adta a kereteken belül 10 percenként egyszer legfeljebb 5 másodpercig kíméletes hangjelzést alkalmazhat. A mozgóbolt után tevékenysége gyakorisága alapján, így havi egy napi, heti egy napi vagy ezeknél gyakoribb tevékenység után kell éves díjat fizetni.

3. § (1) Közterület-használati engedély megadásához előzetes vélemény szükséges:

a) a nagyközség főútvonalát érintő közterület használatának engedélyezéséhez az út kezelőjétől;

b) *  a közvetlen fogyasztásra kerülő élelmiszer árusítás engedélyezéséhez az illetékes Népegészségügyi- és Tisztiorvosi Szolgálattól, illetve a zöldség- gyümölcs közterületen történő árusítása esetén a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóságától.

(2) A közterület-használati engedély időtartamát a közterület-használat célja, a település Általános Rendezési- illetve Részletes Rendezési Terveinek figyelembevételével kell meghatározni. Az időtartam 5 évnél hosszabb nem lehet.

4. § (1) A nagyközség közterületein pavilon elhelyezésére közterület-használati engedély csak jogerős építési engedély birtokában adható ki.

Az építési engedélyezési eljárás során az építési jogosultságot ebben az esetben elvi közterület-használati engedéllyel kell bizonyítani.

Az építési engedélyezési eljárás során vizsgálni kell a pavilon községképi esztétikai beilleszkedését.

(2) Közterület-használati engedély nem adható:

a) olyan járdaszakaszokra, ahol a tervezett létesítmény a gyalogosközlekedést, vagy az úttestre lépő gyalogos vagy a közuti közlekedés résztvevőjének észlelését akadályozná;

b) *  főútvonalra üzemképtelen vagy hatósági jelzés nélküli jármű tárolására,

c) lakó- vagy középület homlokzatától 3 méteren belül pavilon és hozzátartozó szerkezeti elemek (előtető, reklám, stb.) elhelyezésére;

d) ha maradandó szennyeződést okozó anyaggal folytatandó munkavégzés céljára kérik;

e) olyan tevékenység gyakorlásához amely környezetére káros hatással lenne, a közbiztonságot, vagy az egészséget veszélyeztetné;

f) ha a szakhatóságok (elsőfokú útügyi- és rendőrhatósági, kereskedelmi hatóság) a területhasználathoz nem járul hozzá;

g) *  forgalomszervezési okból, az említett útszakaszokon meglévő, oktatási intézménynek ottléte által súlyosbított nagy forgalomhoz képest gyenge áteresztőképesség okán a Petőfi Sándor utca Alkotmány utca és Jávorka Sándor utca közötti szakaszára és a Lenkey utca Kálmán utca és a Bozóky Gy. tér közötti szakaszára. Ezt a kikötést az engedélyben fel kell tüntetni.

h) *  az engedélyezhető mérettől, kiviteltől, megjelenéstől eltérő új hirdető-berendezésre.

i) *  Az e bekezdésben szabályozott korlátozásokat a közterület-használati engedélyben - amennyiben annak kiállítása általában lehetséges - a jogkövetkezményekre utaló tájékoztatással ki kell kötni.

(3) *  Közterületen önálló reklámtábla és hirdető berendezés elhelyezésére, meglévő további fenntartására engedély csak akkor adható ki, ha:

a) a kérelemhez mellékelték az érintett terület méretarányos helyszínrajzát az elhelyezni kívánt tárgy bejelölésével,

b) mellékelik a tábla méretére, külső megjelenésére vonatkozó leírást (rajzot vagy fényképet),

c) az egyébként megfelel a hirdető berendezésekre vonatkozó jogszabályi előírásoknak

d) megfelel a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 12. § kikötéseinek.

e) az új telepítésű hirdető-berendezés az alábbi feltételek mindegyikének megfelel:

- sík felületű, egy- vagy kétoldalas tábla kivitelű,

- hasznos mérete (szélesség×magasság) választhatóan 5,0×2,4 méter, 2,4 ×1,2 méter, 1,1×0,6 méter.

5. § *  (1) a közterület-használati engedélyben elő kell írni, hogy a használó köteles az igénybe vett területet és környezetét tisztén tartan, a göngyöleg, a szemét, illetve más érdekkörébe tartozó dolog elszállításáról, továbbá a közterületi létesítmény esetén, annak karbantartásáról gondoskodni. E kötelezettség elmulasztása esetén az engedélyt vissza kell vonni.

(2) *  A közterület-használat engedélyezéséről egy évnél hosszabb időtartamú engedély esetében a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, rövidebb időtartamú engedély esetében a Polgármester átruházott hatáskörben dönt. A 2. § (1) bekezdés 1. pontjában, 2. § (1) bekezdés u) pontjában megjelölt közterület-használati módok ügyében is a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság dönt.

6. § (1) *  Engedélyes ellenőrzéskor köteles a közterület-használati engedélyt bemutatni.

A pavilon, reklámtábla, -oszlop, -berendezés esetében a tulajdonos nevét, címét, érvényes telefonszámát és az engedély számát is látható helyen fel kell tüntetni és ezt fenn kell tartani.

(2) *  A Polgármesteri Hivatal által évente kijelölt alkalmi zöldség-gyümölcsárusító helyeken mezőgazdasági termelők (őstermelők, kiskerttulajdonosok) minden nap 6 és 14 óra kötött közterület-használati engedély nélkül árusíthatnak.

(3) *  A hatósági jelzéssel nem rendelkező és az üzemképtelen jármű tárolására legfeljebb egy alkalommal 30 nap időtartamra adható közterület-használati engedély. A határidő lejárta után azt a tulajdonos vagy az üzembentartó költségére a hatóság elszállíttathatja, az érintett egyidejű értesítésével.

Ismeretlen tulajdonos, illetve üzembentartó esetén a hatóság elszállítatja a hatósági jelzés nélküli, vagy üzemképtelen járművet.

7. § (1) *  A létesítményekkel elfoglalt közterületek nagyságának meghatározásánál a létesítmény alapterületét, előtetőt, napvédőponyvát is figyelembe kell venni. A díjkötelezettség megállapításánál minden töredék négyzetmétert teljes négyzetméterként kell figyelembe venni. Reklámtábla esetén a tábla m2-ben kifejezett nagyságát kell figyelembe venni.

(2) * 

8. § (1) *  A közterület-használati díjak évi, havi vagy napi és eseti díjak.

(2) A közterület-használati díj mértékét az 1. számú melléklet tartalmazza, melyet évenként a költségvetési program elfogadása után a Képviselőtestület felülvizsgál.

(3) *  Az egy évnél nem hosszabb időtartamú díjat előre egyösszegben köteles az engedélyes teljes időtartamra megfizetni és ennek megtörténtét az engedély kiadásakor igazolni.

Az egy évnél hosszabb engedélyek esetében a tárgyévre esedékes díj az előbbiek szerint az engedély kiadásának feltétele, a további időszakok díjai minden év január 15-ig esedékesek.

(4) *  Harminc napot meghaladó tartamú közterület-használat csak akkor engedélyezhető, ha a kérelmezőnek Göd Város Önkormányzata vagy annak szervei felé semmilyen lejárt esedékességű tartozása, köztartozása nincs. Az ilyen esetekben a kérelemhez csatolni kell a gödi városi adóhatóság (jegyző) által kiállított igazolást a lejárt esedékességű adóhátralék hiányáról (ún. nullás igazolás).

9. § (1) Közterületen építmények elhelyezését a kártalanítási igény kizárásával, a késöbbi átalakítás vagy lebontási kötelezettségének elrendelésével és csak ideiglenes jelleggel szabad engedélyezni.

(2) *  A közterület-használati engedély lejártát vagy visszavonását követően az engedélyes köteles saját költségére és veszélyére az eredeti állapotot helyreállítani. Folyamatos vagy idényszerűen visszatérő engedélyezés esetén eredeti állapot alatt a legelső engedély kiadását megelőző állapotot kell érteni. A kikötést az engedélybe is bele kell foglalni.

(3) *  Göd város egész közigazgatási területén közterületen koldulni, valamint házaló kereskedelmi tevékenységet folytatni tilos.

10. § * 

11. § (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba és egyidejűleg a közterületek használatáról kiadott 10/1990. sz. vb. határozat 12. pontja kivételével hatályát veszti.

(2) E rendelet hatálybalépése előtt kiadott és érvényes közterület-használati engedélyeknél az 1. sz. mellékletben megállapított közterületi-használati díj 1992. január 1-jétől lép hatályba. A kihirdetés napja után kiadott engedélyek esetében az új díjszámítást kell alkalmazni. A polgármesteri hivatal az új díj megállapításáról határozatban értesíti az engedélyest, aki a 6. § (1) bekezdésében meghatározott kötelezettségét az új határozatszám feltüntetésével teljesíti.

Ruminé Szíjártó Ildikó Hantos László
mb. jegyző polgármester

(3) *  E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

1. számú melléklet a 34/1991. (XI. 20.) önkormányzati rendelet * 

A közterület-használat díjtételei

Megnevezés Díjtétel 2013.
I. II. III.
1./ Üzlet, pavilon, fülke, garázs, tároló, stb. 1400.-Ft/m2/hó 1000.-Ft/m2/ hó 700.-Ft/m2/hó
2./ Mozgóbolt (tevékenység gyakorisága szerint) Havi egyszeri Heti egyszeri Hetente többször
50.000.-Ft/év 150.000.-Ft/év 300.000.-Ft/év
3./ Alkalmi árusítás, alkalmi szolgáltatás (pattogatott kukorica, édesség, sorsjegy, fenyőfa, dísznövény, virág árusítás, kerékpár megőrzés, utcai mérlegelés cipőtisztítás, körhinta, céllövölde, stb.) 10.000.-Ft/nap
4./ Egyes létesítményekhez szükséges gépjármű várakozóhely gépkocsinként 1800.-Ft/db/hó
5./ Hirdető berendezés, cég- és címtábla önálló hirdetőtábla, oszlop, berendezés, valamint magántulajdonú ingatlan határán 10 cm-re túlnyúló portál, kirakat
3.700.-
Ft/m2/hó

2.900.-
Ft/m2/hó

2.100.-
Ft/m2/hó
6./ Építési munkával kapcsolatos anyag, eszköz stb. tárolás
1000.- Ft/m²/hó
7./ Vendéglátó-ipari előkert céljára, 24 órán túl üzleti szállítás, vagy rakodás alkalmával göngyöleg elhelyezésére, árukirakodásra

1000.- Ft/m2/hó
8./ Kiállítás, vásár, alkalmi vásár, sport és kulturális rendezvény, film és TV felvétel, mutatványos tevékenység, belépődíjas rendezvény

esetenkénti megállapodás
9./ Gépjármű tárolás (hatósági jelzéssel nem rendelkező és az üzemképtelen járművek esetében csak akkor, ha közterületi lehetőség megengedi,)

24.000.- Ft/hó
10./ Nem közút céljára szolgáló közterületre nyitott garázs 4.400.- Ft/hó
Megjegyzés: I. terület Pesti út menti terület
II. terület Pesti út és Duna közötti terület
III. terület Pesti úttól keletre eső terület

A fenti díjtételekre a mindenkori ÁFA tv. szerint kell a forgalmi adót felszámítani.

2. számú melléklet a 34/1991. (XI. 20.) sz. Ök. rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére