Göd Nagyközség Önkormányzatának 16/1999. (III. 16.) önkormányzati rendelete

az egységes szerkezetbe foglalt helyi jelentőségű Göd-felsői Kékperjés Láprét, a Göd Láprét, a Göd Homokpusztagyep, Kék Duna Sport telep helyi természetvédelmi területekről

A természetvédelemről szóló 1996. évi LIII. törvény 24. §-a alapján Göd Nagyközség Önkormányzata a következőket rendeli el.

1. § E rendelet célja, hogy a helyi jelentőségű természetvédelmi területeket (továbbiakban T.T.) különleges oltalommal védje, értékeit a jelen és a jövő számára megőrizze.

2. § Göd Nagyközség Önkormányzata helyi jelentőségű természetvédelmi területként védetté nyilvánítja az alábbi területeket:

a) Göd-felsői Kékperjés Láprét,

b) Göd Láprét

c) Göd Homokpusztagyep

d) Göd-felsői Kék Duna Sporttelep

3. § (1) *  A Göd-felsői Kékperjés Láprét helyi jelentőségű természetvédelmi terület

(2) Értékei:

a) a területen a domborzati viszonyoknak megfelelő, változatos, csaknem érintetlen állapotú lápréti növény társulás található.

b) Összefüggő, nagy kiterjedésű állományában a kékperjés láprétnek szinte valamennyi virágos lágyszárú növénye többezres egyedszámmal fordul elő.

c) Lápréti cserjék nagyszámban fordulnak elő.

d) Mélyebb fekvésű területein ritka előfordulású téli sás található, mely náddal keveredve, vagy önállóan fordul elő.

(3) Határai:

a) Északi irányból a sződligeti Szociális Otthon bekötőútja, majd a bekötőútból kiinduló göd-felsői temetőhöz vezető földút.

b) Keleti oldalról a község belterületi határvonala az Ilka patakig.

c) Déli oldalról az Ilka patak a zsilipig.

d) Nyugati oldalról az a) pontban említett bekötőúthoz vezető vízvezető csatorna medervonala.

(4) *  A terület nagysága 22,3 ha.

(5) *  Helyrajzi számai: (05/1-10, 05/14, 05/ 17-21, 05/24-28, 05/31).

(6) A természetvédelmi cél a 3. § (2) bekezdésében meghatározott értékek különleges oltalma és az értékek megőrzése a jelen és a jövő számára.

(7) A helyi jelentőségű természetvédelmi terület természetvédelmi kezelője a terület mindenkori tulajdonosai, bérlői használói.

4. § (1) A Gödi Láprét helyi jelentőségű természetvédelmi terület. (6607/2 hrsz, 6324/2 hrsz)

(2) Értékei:

a) Fehér májvirág (Parnassia palustris) legnagyobb egyedszámú hazai állománya

b) Mocsári nőszőfű (Epipactis-palustris) kétezer egyedű állománya

c) Lápi orchidea fajok, keskeny levelű gyapjúsás.

d) Kornistárnics (Gentiana pneumonanthe)

(3) Határai és helyrajzi számai:

a) 6607/2 hrsz. - Északon: Ilka patak mellékág

- Délen: Vasúti iparvágány

- Nyugaton: 6608 árok

- Keleten: 6607/1 terület

b) 6324/2 hrsz. - Északon: Vasúti iparvágány

- Délen: 6604/1 terület

- Nyugaton: 6324/1 terület

- Keleten: 6613 út

(4) A terület nagysága 7,6 ha

(5) Természetvédelmi cél a 4. § (2) bekezdésében meghatározott értékek különleges oltalma és az értékek megőrzése a jelen és a jövő számra.

(6) A helyi jelentőségű természetvédelmi terület természetvédelmi kezelője a terület mindenkori tulajdonosa illetőleg bérlője, vagy használója. Ez utóbbi esetekben a szerződésben rögzíteni kell a kezelési feladatokkal járó kötelezettségeket.

5. § (1) Gödi homokpusztagyep (025/6-7 hrsz)

(2) Értékei:

a) Agrárkosbor (Orchis morio)

b) Homoki árvalányhaj (Stipa borysthemica)

c) Homoki kikerics (Colhicum arenarium)

d) Homoki nőszirom (Iris arenaria)

e) Selymes boglárka (Ranunculus illyricus)

f) Fényes poloskamag (Corispermum nitiaum)

(3) Határai és helyrajzi száma: 025/6-7

- Északon: 6604/1 terület

- Délen: 6604/5 terület

- Nyugaton: 6604/1 terület

- Keleten: Termálfürdő bekötő útja

(4) A terület nagysága 1,1 ha.

(5) Természetvédelmi cél az 5. § (2) bekezdésében meghatározott értékek különleges oltalma és az értékek megőrzése a jelen és a jövő számára.

(6) A helyi jelentőségű természetvédelmi terület természetvédelmi kezelője a terület mindenkori tulajdonosa illetőleg bérlője, vagy használója. Ez utóbbi esetekben a szerzősében rögzíteni kell a kezelési feladatokkal járó kötelezettségeket.

6. § (1) A Gödi-felsői Kék Duna Sporttelep (3658 hrsz)

(2) Értékei:

Számos ritka faféle és cserje található A terület meglepően fajgazdag különösen ami a nyitvatermőket illeti. A terület jól elkülöníthető részre osztható, a gáton kívül, sok nyárfát tartalmazó ártérre, és a mentett oldalon lévő gazdag faj és fajtaválasztékú díszcserjére.

- Mirigyes Bálványfa

- Vadgesztenye

- Coloradoi jegenyefenyő

- Zöld, Korai, Ezüst juhar fa

- Júlia-borbolya

- Télizöld puszpáng Szivarfa

- Nyugati ostorfa

- Fehér Húsos, Vegyesgyűrű som

- Egybibés galagonya

- Szíriai mályvacserje

- Kínai boróka

- Bugás csörgőfa

- Európai vörösfenyő

- Perzsa varázsfa

- Szerb és Ezüst luc

- Kékeslevelű botnád

- Platánfa

- Kislevelű hárs

- Óriás tuja

(3) Határai és helyrajzi száma:

a) Északi irányból Vízmű területe.

b) Keleti - Déli oldaból. Kék Duna utca lakóházak

c) Nyugati oldalról közvetlen a Dunapart.

3658 helyrajzi szám (Kék Duna u. 34.) kerítésen belüli terület.

(4) A terület nagysága: 3,3 ha

(5) Természetvédelmi cél az 5. § (2) bekezdésében meghatározott értékek különleges oltalma, arborétum jelleggel.

(6) A helyi jelentőségű természetvédelmi terület természetvédelmi kezelője a terület mindenkori tulajdonosa illetőleg bérlője, vagy használója. Ez utóbbi esetekben a szerzősében rögzíteni kell a kezelési feladatokkal járó kötelezettségeket.

7. § A helyi jelentőségű természetvédelmi területeken az alábbi tevékenységek végzése engedélyköteles.

- kutatás - a földtani kutatás kivételével - kísérlet és gyűjtés végzéséhez

- tájidegen növény- és állatfaj telepítéséhez

- gyep feltöltéséhez vagy felújításához

- égetéshez, fakivágáshoz

- művelési ág megváltoztatásához

- a területen vagy annak meghatározott részén a közlekedéshez és a tartózkodáshoz, ha azt védelmi érdekek szükségessé teszik

- telekalakításhoz, terület-felhasználáshoz, építés létesítéséhez és használatbavételéhez

- vizi munkához, vizilétesítményekhez és vízhasználathoz

- ipari tevékenység gyakorlásához

Az engedélyeztetés során az 1996. évi LIII. tv. alapján kell eljárni.

8. § * 

9. § E rendelet 1999. április 20-án lép hatályba, és ezzel egyidejűleg hatályát veszíti a 10/1992. (III. 25.) sz. Ök. rendelet 14/1995. (V. 18.) sz. Ök. rendelet 10/1996. (VI. 26.) sz. Ök. rendelet.

A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Polgármester Jegyző

Melléklet: 3 db térkép

Mellékletek

Kimutatás a helyi természetvédelmi területek kivonásáról.

I: A 34/1997. (XI. 20.) KTM sz. Duna - Ipoly Nemzeti Park létesítéséről szóló rendelet alapján országosan védett természetvédelmi terület, a gödi sziget és mellékág partisávval 03 hrsz., területe mintegy 8 ha.

II. Az 1996. évi LIII. törvény 23. § (2) bekezdése alapján a lápnak minősülő területek a törvény erejénél fogva országosan (ex lege) védett területek és a továbbiakban nem helyi jelentőségű védett területek, melyek az alábbiak:

Göd Láprét 6322/7 hrsz. Területe: 2 ha 3415m2
6607/1 hrsz. Területe: 3 ha 1149m2
6604/2 hrsz. Területe: 1 ha 0624m2
6604/3 hrsz. Területe: 3 ha 7021m2
6324/1 hrsz. Területe: 1 ha 2145m2
2052/75 hrsz. Területe: 1 ha 7785m2
2052/2-7 hrsz. Területe: 4378m2
2052/82-86 hrsz. Területe: 3600m2
2052/88 hrsz. Területe: 1657m2
6604/4 hrsz. Területe: 9300m2
6612/1 hrsz. Területe: 3701m2
Lápnak minősülő országosan védett terület összesen: 15 ha 5125m2

  Vissza az oldal tetejére
//