Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2000. (II. 22.) önkormányzati rendelete

Göd Város helyi Környezetvédelmi szabályairól

Göd Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésben, az 1995. évi LIII. tv. 46. § (1) c)-ban kapott felhatalmazás alapján Göd Város tiszta, esztétikus képének, valamint a környezet rendjének és tisztaságának kialakítása, fenntartása és védelme érdekében a helyi körülményeket figyelembe véve az alábbi rendeletet alkotja:

I. fejezet

Általános rendelkezések

1. § (1) Alapfogalmak:

a) köztisztasággal összefüggő tevékenység: az egyes ingatlanok - ezen belül különösen a lakóépületek és az emberi tartózkodásra (üdülés, pihenés, szállás stb. céljára) szolgáló más épületek, továbbá a nem lakás céljára szolgáló helyiségek és a hozzájuk tartozó területek - , valamint a közterületek tisztántartása,

b) települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenység: a települési szilárd hulladék kezelése, ártalmatlanítása és hasznosítása,

c) közterület: az ingatlan- nyilvántartásban közterületként nyilvántartott belterületi, földrészlet (közút, járda, tér, közpark), továbbá a város közhasználatú zöldterülete,

d) települési szilárd hulladék: a háztartási hulladék (szemét) és az egyéb szilárd hulladék.

e) háztartási hulladék: a lakásban és az üdülés, pihenés céljára használt egyéb helyiségben, valamint a lakók közös használatára szolgáló helyiségekben és területeken keletkezett szilárd hulladék, így pl. a salak (beleértve a központi fűtésből keletkezett salakot is), a rongy, a söpredék, hamu, korom, edény, eszköz, ablaküveg, papír, konyhai hulladék (ideértve a műanyag konzervdobozt, üveget), a kerti és gazdasági hulladék, falomb, nyesedék, valamint a lakásban folytatott vállalkozási tevékenység gyakorlásából keletkezett hulladék, ha a naponta keletkező mennyisége nem haladja meg a 25 litert.

f) egyéb szilárd hulladék: a lakásban és az emberi tartózkodásra szolgáló más helyiségekben felhalmozódott szilárd hulladék (nagyobb mértékű berendezési tárgy, lom, bútor, ágybetét, háztartási berendezés és készülék, stb., az azokhoz tartozó területeken, illetőleg a közterületeken keletkezett szilárd hulladék, szemét), a vállalkozási tevékenység során keletkező, az e) pontot meghaladó mennyiségű hulladék, építési törmelék,

g) veszélyes hulladék: az a hulladék, amely vagy amelynek bármely összetevője, illetve átalakulási terméke, a 102/1996. (VII. 12.) Korm. rendeletben meghatározott veszélyességi jellemzők valamelyikével rendelkezik és a veszélyes összetevő olyan koncentrációban van jelen, hogy ezáltal az élővilágra, az emberi életre és egészségre, a környezet bármely elemére veszélyt jelent, illetve nem megfelelő tárolása és kezelése esetében károsító hatást fejt ki.

h) köztisztasági szolgáltatás: megbízás, illetve megrendelés alapján a közterületek tisztántartása, a települési szilárd hulladék kezelése, valamint a hulladék ártalmatlanítási és hasznosítási tevékenység

i) tisztántartás: az egyes ingatlanok és közterületek rendszeres tisztítása, hó- és síkosság mentesítése, illetőleg pormentesítése,

j) kezelés: a települési szilárd hulladék összegyűjtése, átmeneti tárolása és a kijelölt lerakóhelyre való elszállítása

k) ártalmatlanítás: a települési szilárd hulladéknak a kijelölt lerakóhelyen, ill. létesítményben történő- hasznosítás nélküli - elhelyezése.

l) hasznosítás: a települési szilárd hulladékból a hasznosítható másodnyersanyagok (fém, üveg, papír, rongy, műanyag, stb.) kiválogatása, továbbá a hulladék feldolgozásával, komposztálásával, illetőleg elégetésével vagy más technológiai megoldásokkal (esetleges ezek együttes alkalmazásával) új termékek, tüzelőanyag, hő- és villamos energia stb. előállítása.

(2) A helyi rendelet hatálya kiterjed Göd Város közigazgatási területére, minden természetes és jogi személyre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik állandó vagy ideiglenes jelleggel a Város területén laknak, tartózkodnak, illetve tevékenykednek.

(3) E rendeletet kell alkalmazni:

a) települési szilárd hulladékokkal, a háztartási hulladékokkal, azok kezelésével és ártalmatlanításával, a közterületek tisztántartásával, a köztisztasági szolgáltatásokkal összefüggő tevékenységre, továbbá

b) a közterületek rendjével, a környezet tisztaságával kapcsolatos tevékenységre (csapadékvíz - elvezetés, zöldterület fenntartása és karbantartása),

c) a környezetkárosodás csökkentésének településre vonatkozó feladataira (zajvédelem)

II. fejezet

Köztisztasági feladatok

Az ingatlanok és közterületek tisztántartása

2. § (1) Az egyes ingatlanok tisztántartásáról az ingatlan tulajdonosa, kezelője, az ingatlan használója (haszonélvező, használó, bérlő, albérlő, szívességi használó) köteles gondoskodni.

(2) Az ingatlan tulajdonosának az ingatlanán kötelessége továbbá a rendszeres rovar és rágcsáló irtásról való gondoskodás.

(3) A gondozatlan járdaszakasz, vagy nyílt árok tisztítását, kaszálását az Önkormányzat az ingatlan tulajdonosa terhére elvégezi.

(4) Az Önkormányzat köteles az árkok tisztításából származó földet a bejelentéstől számított 3 munkanapon belül elszállítani.

(5) A háztartási hulladék elszállításáról - díjazás ellenében - Göd Város Önkormányzata gondoskodik. Ezen szolgáltatás igénybevétele kötelező, melyért térítési díjat kell fizetni. A térítési díj külön önkormányzati rendeletben kerül meghatározásra.

(6) Az ingatlanok tulajdonosai (használói) a háztartási szemetet fedéllel ellátott, könnyen tisztántartható, max. 110 1 űrtartalmú rakottan max. 50 kg összsúlyú szeméttároló edényben helyezhetik ki a közút szélére. A szeméttároló edények beszerzése és költsége a tulajdonost terhelik. Az ingatlanok tulajdonosai/használói április 1-e és szeptember 30-a között reggel 6 órától, október 1-e és március 31-e között reggel 7 órától a körzetre érvényes szállítási napokon a tároló edényeket úgy helyezhetik ki, hogy az se a gyalogos, se a közúti forgalmat ne akadályozza. A kiürítés után a szállítási edény a következő szállítási nap reggeléig csak az ingatlan területén tárolható. A kiszóródott hulladék eltakarításáról az köteles gondoskodni akinél a hulladék keletkezett.

(7) Szelektív hulladékgyűjtésre az Önkormányzat által megbízott szervezet jogosult a Hatósági Környezetvédelmi Felügyelőség és ÁNTSZ engedélye, előírásai szerint. Magánvállalkozó csak feltételekhez kötött szerződéses jogviszony alapján végezhetik tevékenységüket. Hulladék elhelyezése a kijelölt területen lehetséges.

(8) A nem háztartási hulladékok valamint vállalkozási tevékenységből származó hulladékok elszállításáról az arra jogosult szervezet révén a tulajdonos, használó ill. üzemeltető köteles gondoskodni. ELÉGETÉS TILOS!

(9) Bármilyen háztartási, ipari hulladék vagy szemét elhelyezése csak arra kijelölt hatóságilag engedélyezett hulladéklerakó telepen történhet.

(10) A veszélyes hulladék gyűjtéséről, biztonságos átmeneti tárolásáról és ártalmatlanításáról a hulladéktermelőnek kell gondoskodnia. A végleges lerakással történő ártalmatlanítás csak önkormányzati testületi döntés által is engedélyezett lerakóhelyen lehetséges.

(11) A város közigazgatási területén meglévő engedéllyel rendelkező, veszélyes hulladék kezelésével foglalkozó (szennyvíziszap, veszélyes hulladékok) vállalkozó köteles lehetővé tenni a szakhatóságok rendszeres illetve szúrópróbaszerű ellenőrzését. A meglévő engedélyek lejárta esetében annak meghosszabbítása csak teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálat után, annak eredményétől függően kérelmezhető önkormányzati hozzájárulás mellett.

3. § (1) Göd Város Önkormányzata gondoskodik a Város területén a tulajdonában lévő:

- közutak, a hozzá tartozó műtárgyak, buszvárók, vasútállomások környékén

- terek, sétányok, parkok, szabad strandok,

- hidak, átereszek,

- autóparkoló helyek,

- temetők,

- piacok,

- dunaparti területek

területén keletkezett szemét, hulladék eltakarításáról, tisztántartásáról.

(2) Az ingatlanok, üzletek, vendéglátó ipari egységek, elárusító helyek előtt lévő járdaszakasz folyamatos tisztántartásáról, a hó eltakarításáról, a síkos járdaszakasz (járda hiányában egy méter széles területsáv, járda melletti zöld sáv esetén az úttestig terjedő teljes terület) hintéséről, gyomtalanításáról, a gyalogos közlekedést akadályozó gallyak eltávolításáról a tulajdonos/használó köteles gondoskodni. A járdaszakasz tisztántartásakor a környezetkárosító anyagok használata tilos. Közintézmények esetében a fentiekről az intézmény vezetője gondoskodik. Az ingatlan tulajdonosa/használója köteles a járdaszakasz melletti átereszeknek, árkoknak, csatornanyílásoknak hótól, jégtől és más lefolyást gátló egyéb anyagoktól való megtisztításáról gondoskodni.

(3) A közutakra tilos olyan anyagot kihelyezni, mely az út rendeltetésszerű használatát akadályozza, vagy állagát rontja.

(4) A piacon helyet használó köteles helyét a közegészségügyi előírásoknak megfelelően tisztántartani, az aznapi árusítás során keletkezett szemetet gyűjtőben elhelyezni.

(5) Közterületen szennyező anyagot (szemetet, hulladékot, trágyát, rongyot, stb.) csak biztonságosan zárt módon, a KRESZ előírásainak megfelelően szabad szállítani.

(6) Ha bármilyen szállítmány fel- vagy lerakásakor, ill. szállítása közben a közterület beszennyeződik, annak előidézője köteles a közterületet azonnal megtisztítani.

(7) Tilos a közterületen üzemképtelen vagy hatósági jelzéssel nem rendelkező járművek 3 napnál hosszabb ideig történő tárolása.

(8) Tilos állati tetemet közterületen elhagyni.

(9) Tilos közterületen kihelyezett konténerbe háztartási hulladékot elhelyezni!

4. § (1) Közintézményekben, üzemekben, vendéglátó - szórakozó helyeken és minden más nagyobb tömeg befogadására alkalmas nyilvános helyen az illemhelyek előírásszerű tisztántartásáról a tulajdonos köteles gondoskodni. Vízöblítéses illemhelyek előterében folyóvizes kézmosó helyet kell fenntartani, szappant és kézszárításra alkalmas eszközt kell biztosítani.

(2) Az illemhelyek, latrinák gödrét szükség szerint kell üríteni és annak anyagát elszállítani a szakhatóságok által előírt módon, az általuk kijelölt helyre.

5. § Göd Város Önkormányzata évente településtisztasági napokat szervez. A településtisztasági napok alatt a lakosság által kirakott minden olyan hulladékot - az építési törmelék, a veszélyes - és mérgező anyagok , valamint a gazdasági tevékenységből származó hulladékok kivételével - mely évközben a szeméttároló edényekben nem helyezhető el, a közzétett időpontban, díjmentesen az önkormányzat elszállíttatja.

Az ingatlantulajdonosok feladata az ingatlanokkal kapcsolatban

6. § (1) *  A város területén lévő ingatlanok tulajdonosai, használói kötelesek

- ingatlanukat rendben tartani, gyomtól, gaztól, szeméttől megtisztítani.

- az általuk használt ingatlanon kötelesek olyan rendet tartani, a közegészségügy szabályainak figyelembevételével, amely gátolja a rágcsálók elszaporodását, illetve amely a szomszédos ingatlannal rendelkezni jogosult személyt az ingatlan rendeltetésszerű használatában nem gátolja.

- gondoskodni a beépített és beépítetlen telkek tisztántartásáról és gyommentesítéséről, rendszeres kaszálásáról, különös tekintettel a pollenallergiát okozó növényekre.

- az ingatlanon tárolt, későbbi felhasználásra szánt, hasznos anyagok raktározását úgy megoldani, hogy a szomszédos ingatlanok rendeltetésszerű használatát ne gátolják, illetve azok tűzveszélyes állapotot ne idézhessenek elő.

(2) A város területén működő kereskedelmi egységek, vendéglátó - ipari és szolgáltató létesítmények külső és belső nagytakarítását (a környezet rendezését) az üzemeltetők kötelesek minden év április 30-ig elvégezni, rendben tartásukról pedig folyamatosan gondoskodni. Kötelesek továbbá a homlokzat, az épület szerkezeti egységeinek (előtető, portál, ernyőszerkezet, cégtábla, stb.), jó karbantartásáról gondoskodni.

(3) A kereskedelmi, vendéglátó-ipari és szolgáltató létesítmények üzemeltetői a kirakatot kötelesek tisztán tartani és a kirakatokat az üzlet profiljának, jellegének megfelelően áru bemutatására használni.

A közterület rendje

7. § (1) Közterületen anyagot lerakni és tárolni, közterületet elfoglalni, illetve a rendeltetéstől eltérő módón használni csak engedély - ennek keretei közt - alapján lehet.

(2) A közterület-használati engedély kiadásánál ügyelni kell arra, hogy a közterületen lévő berendezések, felszerelési tárgyak, fák, növények szabadon maradjanak és ne rongálódjanak.

A kiadott engedélyben meg kell határozni az esetleges helyreállítás módját, idejét és a költségviselési kötelezettséget, beleértve a környezetszennyezés megszüntetését is.

(3) A közterületek, sportolás céljára szolgáló területek beszennyezése tilos. A köztisztaság megóvása és a balesetek elkerülése végett az említett területeken a szemetet, hulladékot, szennyező vagy egészségre ártalmas anyagot kiönteni, elszórni, kiengedni vagy eldobni nem szabad.

(4) Közterületen plakátok, hirdetmények stb. elhelyezése csak engedéllyel történhet. Önkormányzat által meghatározott kauciós összeg 10. 000,- Ft befizetése után helyezhető ki a hirdetmény. A fenti összeget a befizető a hirdetmények, plakátok leszedése után visszakapja.

(5) Közterületen csak max. 1,5 t teherbírású, nem légfékes üzemű gépjárművek parkolhatnak. Az ettől nagyobb gépjárművek parkolása csak saját ingatlanon vagy kijelölt parkolóhelyen történhet. Ez jelenleg a Gödi Termelő és Szolgáltató Üzem (Göd, Nemeskéri u. 33.) és az OVIT területe.

(6) Élelmiszer, zöldség-gyümölcs nem állandó épületben történő árusítása, a nagyforgalmú utaktól és kereszteződésektől, vasútállomásoktól számított 10 m-en belül nem engedélyezhető.

8. § * 

III. fejezet

A levegő védelme Göd Város területén

Göd az országos levegő-minőségvédelmi besorolás szempontjából védett, I. kategóriába tartozik.

A háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó szabályok

9. § (1) Az egyedi fűtéssel rendelkező lakóházakban a megfelelően karbantartott tüzelőberendezésekben csak az arra a berendezésre engedélyezett tüzelőanyagot szabad elégetni.

(2) A fűtőberendezésben egészségre káros égésterméket kibocsátó anyagot (különösen ipari hulladékot, műanyagot, gumit, vegyszert, festéket, stb.) égetni tilos.

Tarlóégetésre vonatkozó szabályok

10. § * 

Avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok

11. § (1) Avar és kerti hulladék megsemmisítése elsősorban komposztálással történhet.

(2) *  Avar, kerti és egyéb hulladék égetése Göd város teljes közigazgatási területén tilos.

(3)-(5) * 

Porképző és bűzös anyagok kezelésére vonatkozó szabályok

12. § (1) Porképző vagy könnyen lesodródó anyagokat csak rögzített ponyvával, nedvesített állapotban szabad szállítani.

(2) Építésnél, tatarozásnál, bontásnál és az úttest felbontásánál keletkezett port, terjedésének megakadályozására vízzel kell nedvesíteni.

(3) Bűzös anyagot csak légmentesen lezárt tartállyal felszerelt járművön szabad szállítani.

(4) A városban keletkező por képződésének megakadályozása érdekében törekedni kell, hogy a fedetlen talajterületek növényzettel borítottak legyenek. Az építési területek végleges rendezését és parkosítását az építkezés befejezésével együtt kell biztosítani. A Jegyző a kertészeti munkák elvégzését előírja.

Allergén növények elleni védekezési szabályok

13. § * 

14. § *  Aki a helyi rendelet levegő védelmére vonatkozó szabályait megszegi, 30. 000,- Ft-ig terjedő bírsággal sújtható. Ismételt környezetszennyezés esetén a bírság újból kiszabható.

- első alkalommal 50% -kal megemelt összeg

- második alkalommal 100%-kal megemelt összeg

IV. fejezet

A víz védelme Göd Város területén

15. § (1) Tilos a meglévő élővízfolyásokat az (Ilka-patakot és annak mellékágait, továbbá a vízelvezető árkokat), eltorlaszolni, a víz természetes hozamát, lefolyását a vízáramlásának viszonyait megváltoztatni, a vízfolyások medrét, partját szűkíteni, illetve feltölteni. A károkozó köteles az eredeti állapot visszaállítására, a károk megtérítésére. Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni az ingatlana előtti nyílt árok és annak műtárgyainak tisztántartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról. Csapadékvíz ingatlanról történő kivezetése csak abban az esetben lehetséges, amennyiben az ingatlan előtt szikkasztóárok található.

(2) Ha a víz által sodort anyagnak (iszap, hordalék, stb.) az ingatlanon történt lerakódása folytán a víz természetes lefolyása megváltozik és ezáltal mások kárt szenvedhetnek, az ingatlan tulajdonosa (kezelője, használója) - amennyiben a lerakodott anyagot felhívás ellenére, az abban meghatározott határidőn belül nem távolítja el - tűrni köteles a szükséges munkák elvégzését. A lerakodott anyag eltávolításáért kártalanítás nem jár.

(3) Az Ilka patak és annak mellékágai, valamint az egyéb élővizek és azok mellékágai mentén lévő partmenti ingatlan tulajdonosok, földhasználók a vizek természetes lefolyását nem akadályozhatják, a patakhoz kapcsolódó műtárgyak állapotát és üzemelését nem veszélyeztethetik.

(4) Kijelölt vízmű védőterületen csak a vízjogi engedélyben meghatározott tevékenység folytatható. Egyéb tevékenység esetén környezeti elemzés elvégzése szükséges, melyre be kell szerezni a Környezetvédelmi Felügyelőség az ÁNTSZ, VIZIG szakhatósági állásfoglalását. Be kell tartani a 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet előírásait.

(5) Tilos a vizek fertőzése és káros szennyezése. Tilos a vízelvezető rendszerekbe veszélyes hulladékot, vegyszert, azok csomagoló anyagait, mérgező anyagokat, motorolaj származékokat bevezetni.

Tilos belterületi csapadékvíz levezető rendszerekbe (árkokba) a fentieken kívül szennyvizet, vagy egyéb más hulladékot juttatni.

Minden olyan behatástól védeni kell a vízelvezető rendszereket, ahol a vizek öntisztulási képességei hátrányosan megváltoznak.

16. § (1) Tilos ásott vagy fúrt kutakba szennyvizet, veszélyes, mérgező hulladékot juttatni, kutakat engedély nélkül betemetni.

(2) Kút létesítése esetén, házi vízszükségletek kielégítése céljából, amennyiben nem haladja meg a vízkivétel az évi 500 m *  vízmennyiséget, a települési önkormányzat jegyzőjének hatósági engedélye szükséges. A VIZIG szakhatóság szerepét tölti be. Minden egyéb esetben a KÖVIZIG az engedélyező hatóság.

(Az eljárás lefolytatásáról és a beadandó kérelem mellékleteiről részletesen az 1995. évi LVII. tv., a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet és a 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet intézkedik.)

17. § (1) Tilos a szennyvízcsatorna hálózatba csapadékvizet bevezetni.

(2) Tilos a meglévő ivóvíz vízellátást biztosító hálózatot veszélyeztetni, szabálytalan, engedély nélküli rákötéssel az ivóvizet szennyezni.

(3) Szennyvizet a meglévő szennyvízhálózatba kell elvezetni. Szennyvízcsatorna hiányában - annak elkészültéig - közműpótló zárt szennyvíztározóba kell vezetni a szennyvizet. (Vízzáróság biztosítása érdekében műanyag akna vagy vízzáró betonakna építése lehetséges). Zárt rendszerű szennyvíztározó építésénél, a tulajdonosnak igazolni kell annak vízzáróságát.

(4) Köteles az ingatlantulajdonos a szennyvízcsatornára rákötni, amennyiben az ingatlan szennyvízcsatornára ráköthető. Ez alól méltányossági, szociális okokból határozott időre csak a Jegyző adhat felmentést.

(5) Tilos a szennyvizet kilocsolni.

(6) A közműpótló zárt szennyvíztározóból kiemelt szennyvizet a fogadására kialakított és a hatóságok által engedélyezett telepen kell elhelyezni.

18. § * 

V. fejezet

Zöldterületek fenntartása és kezelése

19. § (1) A Város területén lévő zöldterületek, valamint növényzet ápolásáról és az idényszerű növényvédelmi munkálatok elvégzéséről a tulajdonosok kötelesek gondoskodni.

(2) Kisüzemi mg-i területeken végzett vegyszeres kezeléseket táblán kell feltüntetni. A táblán jelölni kell a vegyszerkezelés idejét, „Vigyázat permetezve!” feliratot, a vegyszerrel történt permetezés és az élelmezésügyi várakozási idő napjainak számát.

(3) A Város területén lévő közhasználatú parkok építéséről, felújításáról, fenntartásáról, gondozásáról és ápolásáról az önkormányzat gondoskodik.

20. § (1) Tilos a közlekedési tiltótáblákkal jelzett közparkok területére gépkocsival behajtani és parkolni!

(2) Tilos a közterületen lévő hársfákról az ingatlan tulajdonos engedélye nélkül - a növényi részek, (virágok, levél, termés, stb.) szedése, a fák megcsonkítása. Tilos az élő fára plakát kiragasztása és kiszegezése!

(3) Tilos a közhasználatú, valamint a természetvédelmi területeken és az egyéb zöldterületen a hasznos állatok, a védett madarak bármilyen eszközzel való zavarása, fészkek rongálása, a tojások és fiókák kiszedése és irtása.

(4) A játszótereket és a hozzátartozó zöldterületeket a 14 éven aluli gyermekek használhatják, illetve azok zavarása nélkül a 14 éven felüli gyermekek is használhatják. 6 éven aluli gyermek a játszóteret csak kísérő felügyeletében használhatja.

(5) Tilos a közhasználatú és egyéb zöldterületen, valamennyi közkifolyónál, kútnál járművet mosni.

21. § (1) Tilos a közterületen, külterületen a fákat indokolatlanul a fa pusztulását elősegítő módon megcsonkítani. Tilos a növények olyan módon való gyűjtése, károsítása, amely a faj vagy fajta káros megváltoztatásához, illetőleg kipusztulásához vezethet. Fakivágási engedélyt indokolt esetekben (kiöregedett fák esetében, balesetveszély elhárítása céljából) vagy minőségi cseréhez az önkormányzat adhat ki akkor, ha az más szakhatóság hatáskörébe nem tartozik.

Amennyiben az érintett területen egyéb szakhatóság is illetékes, a hozzájárulásuk a fakivágáshoz minden esetben kötelező (Dunaparti területeken: VIZIG, Duna Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága hozzájárulás. MÁV területen: MÁV hozzájárulás, 2-es út 2/a út mentén: PEMÁK hozzájárulása, stb.). Minden esetben a fa kivágási engedélynek tartalmaznia kell, hogy ki jogosult a fa kivágásra. Az lehet szakképzett vállalkozó vagy az ingatlantulajdonos, mint kérelmező. Fakivágás után új facsemeték telepítése minden esetben kötelező, melyet a kérelmezőnek kell megtennie, az engedélyben megszabott határidőn belül. (Megjegyzés: a 128/1999. (VIII. 13.) Korm. rendelet a fák védelméről rendelkezik.)

(2) Magánterületen diófák és fenyőfák, valamint az egyéb védett fafajok kivágása engedélyhez kötött, az engedélyben új telepítés végrehajtása előírható.

22. § (1) A telek határánál csak olyan növényzet telepíthető, mely a szomszéd építményeinek és kerítésének karbantartását nem akadályozza, állagát nem rontja.

(2) Köteles minden tulajdonos, üzemeltető a tulajdonában lévő területen a közlekedést akadályozó (járda és úttest fölé nyúló) faágak, bokrok gondozását, nyesését elvégezni.

(3) Köteles minden tulajdonos, üzemeltető az OTÉK által meghatározott oldalon a szomszédos telekhatáron a kerítést megépíteni és karbantartani.

A növényzet telepítési távolságra vonatkozó előírások

23. § * 

VI. fejezet

Zajvédelem szabályozásáról

24-27. § * 

Egyéb zajkeltő berendezésekkel kapcsolatos szabályok

28-29. § * 

VII. fejezet * 

Vegyes rendelkezések

30. § (1) A települési önkormányzat gondoskodik a települési környezetvédelmi programban foglalt feladatok végrehajtásáról, figyelemmel kíséri az azokban foglalt feladatok megoldását és a programot szükség szerint - de legalább 2 évente - felülvizsgálja. Az állampolgároknak joga, hogy környezetveszélyeztetés, környezetkárosítás vagy környezetszennyezés esetén az Önkormányzat és a Környezetvédelmi Hatóság figyelmét erre felhívja.

Az állampolgári részvétel gyakorolható:

- személyesen vagy képviselő útján

- társadalmi szervezetek révén

- Önkormányzat útján

(2) Az Önkormányzat a közterület-felügyelők számára hatósági jogkört, egyenruhát biztosít.

(3) A környezetvédelmi rendeletben felsoroltak ellenőrzésekor a hivatal dolgozóit a közterületfelügyelők kísérik a helyszínre.

(4) A közterület-felügyelők a végzett ellenőrzésekről 3 havonta beszámolni kötelesek a képviselő- testületnek.

(5) A pontosabb helyszín megjelölése érdekében, valamint a rossz házszámozásból eredő pereskedések elkerülése végett minden ingatlan tulajdonos köteles a házszámot, ill. üres telek esetén a helyrajzi számot olvasható módon feltüntetni.

(6) *  Ezen rendeletben foglalt előírásokkal kapcsolatos hatósági ügyek elbírálása első fokon - a rendeletben foglalt kivételekkel - a jegyző hatáskörébe tartoznak.

(7) *  Ezen rendeletben nem szabályozott hatósági eljárási kérdésekben az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényben (továbbiakban: Ákr.) foglaltak az irányadóak.

(8) *  Amennyiben az első fokon eljárt hatóság határozatában foglalt kötelezésnek a kötelezett határidőben nem tesz eleget, úgy a végrehajtást az Ákr. szabályai alapján az első fokon eljárt helyi környezetvédelmi hatóság rendeli el és a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (továbbiakban: Vht.) szabályai alapján a jegyző foganatosítja. A végrehajtás érdekében szükséges munkálatokat a jegyző a kötelezett költségére és veszélyére - szükség esetén megbízott vállalkozó bevonásával - elvégezteti.

VIII. fejezet

Záró rendelkezések

31. § A helyi környezetvédelmi rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

A helyi környezetvédelmi rendelet a Polgármesteri Hivatal helységeiben kifüggesztve, a sajtóban (Gödi Körkép), ab párt és tömegszervezeteken, valamint oktatási intézményeken keresztül kerül széles körben ismertetésre.

32. § * 

33. § * 

34. § A jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Egyidejűleg a 30/1997. (XII. 17.) sz. Ök. rendelet hatályát veszti.

Szegedi Sándor Szinay József
polgármester jegyző

1. melléklet * 

2. sz. melléklet

Ingatlan Lakosság által térítendő szemétszállítási díj
Éves díja Ft-ban Féléves díja Ft-ban
1 szobás 2.174 1.087
1,5 szobás 2.518 1.259
2 szobás 3.232 1.616
2,5 szobás 3.944 1.972
3 szobás 4.324 2.162
4 szobás 4.692 2.346
5 szobás 5.406 2.703
6 szobás
ill. ennél több szobás ingatlan
6.474 3.237
1 szobás nyaraló 1.552 776
2 szobás nyaraló 1.990 995
3 szobás nyaraló 2.334 1.167
Vállalkozások esetében: Egyéni megállapodás alapján, a szállítandó szemét mennyiségétől függően

  Vissza az oldal tetejére