Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2000. (VII. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati tulajdonban álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükre vonatkozó szabályokról szóló 19/1996. (X. 30.) sz. Ök. rendelet módosításáról

1. § Göd Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, valamint a lakáscélú támogatásokról szóló 106/1988. (XII. 26.) MT rendeletben kapott felhatalmazás alapján a személyi tulajdonban lévő lakásokban keletkezett károk enyhítéséhez nyújtható vissza nem térítendő támogatás megállapításához az alábbi rendeletet alkotja:

2. § A 19/1996. (X. 30.) sz. Ök. rendelet 59. §-ának számozását 60. §-ra módosítja. A rendelet 59. § az alábbiak szerint módosul:

„59. § (1) Természeti katasztrófa esetén az önkormányzat a közigazgatási területén a személyi tulajdonban lévő lakásokban bekövetkező károk enyhítésére vissza nem térítendő támogatást nyújthat.

(2) A támogatás igényelhető a megsérült, megsemmisült lakások helyreállítási, újjáépítési költségeihez, illetve új lakás vásárlásához.

(3) A károsult a kár bekövetkezését követő 30 napon belül jogosult a vissza nem térítendő támogatásra irányuló igényét benyújtani a Polgármesternél.

A Polgármesteri Hivatal Településgazdálkodási Irodája kárfelmérést végez, ennek során a megsérült, megsemmisült épületről fényképet készít, jegyzőkönyvet vesz fel. A kárfelmérés alapján az Iroda javaslatot tesz a vissza nem térítendő támogatás odaítélésére, a támogatásról a Polgármester dönt.

(4) Nem nyújtható támogatás:

- a nem lakás céljára szolgáló építmények helyreállításához, üdülők, hétvégi házak újjáépítéséhez, azon károk helyreállításához, amelyek megtérítésére a biztosítók kötelezettek, a biztosítói kártérítés erejéig,

- ha a kérelmezőnek, házastársának, élettársának, kiskorú gyermekének, együtt költöző családtagjainak a megsemmisült vagy gazdaságosan helyre nem állítható ingatlanon túl beköltözhető lakástulajdona, állandó használati joga, vagy lakásbérleti jogviszonya van.

Erről a tényről az igénylő nyilatkozni köteles.

(5) Az új lakás építését, használt lakás vásárlását vagy a megrongálódott lakás helyreállítását szolgáló támogatás felhasználásának feltételeiről az önkormányzatnak és a károsultnak megállapodást kell kötni.

A támogatás felhasználását az első fokú építésügyi hatóság ellenőrzi, a helyreállítási munkáról fényképfelvételt készít, jegyzőkönyvet vesz fel. Ha a felhasználás eltér a szerződési céltól, úgy az önkormányzat az igénybevevőt kötelezi a pénzbeli támogatás visszafizetésére, a természetben adott dolgok visszaszolgáltatására, vagy a dolog, illetve a szolgáltatás ellenértékének megfizetésére. Ezen túlmenően a pénzbeli támogatást azonnal és egy összegben vissza kell fizetni.”

3. § E rendelet 2000. augusztus 1-jén lép hatályba, kihirdetéséréről a jegyző gondoskodik.

Polgármester Jegyző

  Vissza az oldal tetejére