Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2001. (VII. 5.) önkormányzati rendelete

a Területi Gondozási Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról

I. Általános rész

A gondozási központ neve: Területi Gondozási Központ Göd

A fenntartó megnevezése: Göd Város Önkormányzat

A gondozási Központ telephelye: Göd, Vasvári Pál u. 9. 2131

A gondozási központ működési területe: Göd

A gondozási Központ részben önálló intézmény

II. A gondozási központ feladata

A gondozási központ működési területén belül az igényeknek és a szakmai követelményeknek megfelelő gondozást biztosít az alábbi területeken:

1. Alapellátáson belül:

a) étkeztetést biztosít a szociálisan, egészségi okból, vagy életkoruk miatt rászorultak részére

b) házi segítségnyújtás keretében biztosítja a koruk, egészségi állapotuk, vagy szociális helyzetük miatt rászorultak érdekvédelmét, saját otthonukban való fizikai és mentális gondozást.

c) a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat gondozási, szolgáltatási, és szervezési tevékenységgel biztosítja a településen élő gyermekek ill. családok szociális biztonságát

d) a helyettes szülői hálózat a családban élő gyermekek átmeneti gondozását max. 6+3 hónapig saját háztartásában biztosítja

2. Szakosított ellátás keretében működik:

a) a nappali ellátást nyújtó idősek klubja, amely biztosítja a klubtagok számára a napi háromszori étkezést heti hat napon át, a gyógytorna foglalkozást heti egy alkalommal, a lábápolást és fodrászt kéthetente, szabadidős programokat, a lehetőségek szerinti foglalkoztatást és a klubtagok szükség szerinti fizikai, érdekvédelmi és mentális ellátását.

b) az éjjeli menedékhely átmeneti szállást biztosít a téli hónapok alatt a gödi hajléktalan férfiak számára.

III. A Gondozási Központ szervezeti felépítése

A Gondozási Központ a területi szociális ellátás szervezete, mely az alábbi egységeket (szakfeladatokat) foglalja magába:

alapellátáson belül:

a) étkeztetés

b) házi gondozó szolgálat

c) gyermekjóléti és családsegítő szolgálat

d) helyettes szülői hálózat

szakosított ellátás keretében:

a) idősek klubja

b) éjjeli - menedékhely

A gondozási központ egységeinek közvetlen szakmai irányítását, ellenőrzését a központ vezetője végzi.

Az egyes szervezeti egységek élén egy-egy vezető (csoportvezető) áll, amelyeknek egyike a gondozási központ vezetőjének helyettese.

1. Étkeztetés: egy fő látja el az étkeztetéssel kapcsolatos irányítási és adminisztrációs feladatokat (vezető)

2. Házi gondozás: a házi gondozó szolgálat hivatásos (főfoglalkozású), és tiszteletdíjas társadalmi gondozókból áll. A hivatásos gondozók száma a lakosság létszámának függvénye, 1.000 fő lakosonként egy hivatásos házi gondozó szükséges. Egy gondozó maximálisan 5-6 főt lát el. A hivatásos gondozók főfoglalkozásban látják el munkaköri feladataikat a gondozási központ területén, változó munkahelyre való kinevezéssel. A házi gondozók munkáját szervezi, irányítja, ellenőrzi egy fő csoportvezető gondozó.

3. Gyermekjóléti és családsegítő szolgálat: feladatait szakképzett, főfoglalkozású családgondozókkal látja el. A családgondozói létszám a gyermek- és felnőtt korú lakosság számának függvénye, 700 fő gyermekenként ill. 3.000 fő lakosonként egy családgondozó szükséges. A családgondozók munkáját szervezi, irányítja, ellenőrzi, egy fő csoportvezető gondozó.

4. Helyettes szülői hálózat: a helyettes szülői jogviszony - a gyermekjóléti szolgálat javaslatának figyelembe vételével - a Gödi Területi Gondozási Központ és a helyettes szülő között, a gyermek(ek) átmeneti gondozása, nevelése céljából, jogokat és kötelezettségeket tartalmazó, írásba foglalt megállapodás alapján létrejövő jogviszony. A gyermekjóléti szolgálat szakmai tanáccsal segíti a helyettes szülő tevékenységét és szervezi a továbbképzésben történő részvételét. A helyettes szülőt nevelési díj és ellátmány illeti meg arra az időtartamra amely alatt a gyermek teljes körű ellátását biztosítja. A helyettes szülő a nevelőszülővel azonos mértékű díjazásra jogosult. (helyettes szülői díj).

4. Idősek klubja 25 férőhelyes, alkalmazottainak száma 3 fő. (Két fő szociális gondozó, 1 fő vezető)

5. Éjjeli menedékhely 16 férőhelyes, alkalmazottainak száma: két fő szociális gondozó, egy fő szociális munkás (vezető)

A gondozási központ valamennyi főfoglalkozású dolgozójának alkalmazásánál erkölcsi bizonyítvány beszerzése kötelező.

IV. A gondozási központ vezetése

A gondozási központ vezető feladatai:

- felelős a központ egészének működéséért, a gondozási munka színvonaláért,

- folyamatos munkakapcsolatot tart az egészségügyi alapellátás szakdolgozóival (háziorvosi, védőnői szolgálattal,

- tanulmányozza az új módszereket, figyelemmel kíséri és intézkedéseivel segíti a gondozottak ellátását, biztosítja érdekvédelmüket,

- feladata a működési területén élő lakosság szociális helyzetének megismerése, figyelemmel kísérése, a gondozási igények nyilvántartásba vétele és a Népjóléti Bizottság elé terjesztése,

- tájékoztatást, tanácsod ad a szociális gondoskodással kapcsolatban, illetve intézkedik a jogos igények érvényesítése érdekében,

- értékeli a területi szociális gondozás mutatóit

- a munkáltatói jogkörrel rendelkezik: dönt új dolgozó felvételéről, elbocsátásáról, fizetésemelésről, jutalmazásáról, a gondozási központ dolgozóinak szabadságát egyezteti, kiadja, nyilvántartja

- biztosítja a dolgozók és társadalmi aktívák munkavégzéséhez szükséges eszközöket, munkaruhákat, gondoskodik a megfelelő munkafeltételekről,

- elkészíti a főfoglalkozású dolgozók munkaköri leírását, munkabeosztását,

- munkáját éves munkaterv alapján végzi,

- rendszeresen tart munkaértekezletet, a főfoglalkozású dolgozókat rendszeresen beszámoltatja,

- segíti és szorgalmazza a dolgozók szakképesítésének megszerzését, szervezi továbbképzésüket,

- vezeti az előírt nyilvántartásokat,

- elkészíti a gond. központ éves költségvetési tervezetét, és gondoskodik annak teljesítéséről,

- a gondozási központ vezető vonatkozásában a munkáltatói jogkört a polgármester gyakorolja

Az étkeztetés vezetőjének feladatai:

- igénybejelentések alapján környezettanulmányt végez, begyűjti a szükséges okmányokat és továbbítja a gondozási központ vezetője felé,

- elvégzi a szükséges adminisztrációt, vezeti a nyilvántartásokat

- folyamatosan biztosítja az ebéd megrendelését, befizetését, és a klienshez juttatását

- felelős a térítési díjak beszedéséért

A házi gondozószolgálat vezetőjének feladatai:

- meghatározza a hivatásos és társadalmi gondozók működési területét,

- irányítja és ellenőrzi a házi gondozók munkáját,

- felülvizsgálja a gondozás iránti igénybejelentéseket, elvégzi a szükséges adminisztrációt és továbbítja a gondozási központ vezetője felé

- meghatározza a gondozási tevékenységeket, ezek gyakoriságát,

- megállapodást köt a társadalmi gondozókkal, munkájukat havonta ellenőrzi, az ellátás tapasztalatai alapján engedélyezi a körzeti hivatásos gondozó által javasolt tiszteletdíj kifizetését

- vezeti az előírt nyilvántartásokat,

- elkészíti a készenléti ügyeleti beosztást

- javaslatot tesz a gondozási központ vezetője felé a házi gondozók jutalmazására

- felelős a térítési díjak beszedéséért.

A gyermekjóléti szolgálat vezetőjének feladatai

- az esetek elosztása a családgondozók között,

- legalább havonta esetmegbeszélések megszervezése,

- a szükséges adminisztráció vezetése,

- a családgondozók munkájának irányítása, és ellenőrzése

- kapcsolattartás a védőnői szolgálattal és a hivatal gyámügyi előadóival

Az idősek klubja vezetőjének feladatai:

- vezeti az idősek klubját,

- irányítja a klub dolgozóinak munkáját,

- felelős a napi étkeztetés, személyi és környezeti higiéné, szervezett foglalkoztatás, gondozás, érdekvédelem biztosításáért,

- vezeti az előírt nyilvántartásokat,

- elősegíti a klubtagok beilleszkedését, a közösségi élet kialakítását,

- biztosítja az SZMSZ és a házirend betartását,

- felelős a térítési díjak beszedéséért.

Az éjjeli menedékhely vezetőjének feladatai:

- biztosítja az intézmény működését, és a lakók ellátását

- ellenőrzi az éjszakai ügyeletesek munkáját

- vezeti a szükséges nyilvántartásokat

V. A Gondozási központ nem vezető beosztású dolgozóinak feladata:

1. A házi gondozók igény, rászorultság szerint biztosítják a kliensek élelmezését, személyi és környezeti higiénéjüket, ápolásukat, kulturális szükségleteik kielégítését, társas kapcsolataik alakítását, érdekvédelmüket.

- Gondozási munkájukat a háziorvos javaslata, vagy a házi gondozó szolgálat vezetőjének meghatározása alapján végzik.

- Munkájukat a házi gondozó szolgálat vezetője irányítja.

- A házi gondozók munkájukról hitelesített naplót vezetnek, melyet havonta leadnak a vezető gondozónak.

- Feladatukat heti ütemterv alapján végzik.

- Részletes feladataikat a munkaköri leírás tartalmazza, melyet a gondozási központ vezetője készít el.

2. A családgondozók feladata, hogy munkájukkal segítsék a gyermekek testi, értelmi, érzelmi, és erkölcsi fejlődését, a családban történő nevelést, a veszélyeztetettség megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, valamint a gyermek családból való kiemelésének megelőzését.

- Munkájukat a Gyermekjóléti Szolgálat vezetője irányítja.

- Feladatukat heti ütemterv alapján végzik.

- Részletes feladataikat a munkaköri leírás tartalmazza, melyet a gondozási központ vezetője készít el.

3. A helyettes szülő feladatait az alapszerződés az egyéni gondozási nevelési terv tartalmazza.

3. Az idősek klubjában a gondozási és egyéb feladatokat a gondozók a vezető közvetlen irányításával végzik.

- Feladatuk a higiénés rend biztosítása, bevásárlás, étkeztetés, mosogatás, mosás, vasalás, stb.

- A nem vezető beosztású dolgozók teljes körű feladatait a gondozási központ vezetője által elkészített munkaköri leírás tartalmazza.

4. Az éjjeli menedékhelyen ügyeleti szolgálatot ellátó dolgozók feladata a lakók fogadása, és ellátása,

- a szükséges nyilvántartások vezetése.

- az éjszakai nyugalom biztosítása,

- a házirend betartása és betartatása

- egyéb feladataikat a részletes munkaköri leírás tartalmazza, melyet a gondozási központ vezetője készít el.

Az intézmény dolgozói kötelesek egymást helyettesíteni.

VI. A gondozási központ gazdálkodása

A gondozási központ nem önálló költségvetéssel rendelkező szerv. Részben önálló intézmény, a működéséhez szükséges anyagi feltételeket a fenntartó önkormányzat a Területi Ellátó Szervezeten keresztül biztosítja.

A gondozási központ vezetője a pénzeszközök igényléséért, rendeltetésszerű felhasználásáért, a berendezések, felszerelések használatáért, állagának megóvásáért felelős.

Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat 2001. július 1-én lép hatályba. Egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 15/1997. (V. 14.), 15/1998. (VI. 24.) és a 13/1999. (VI. 6.) sz. Ök rendeletét.

Polgármester Jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendeletet kihirdettem: 2001. év július hó 5. napján

jegyző


  Vissza az oldal tetejére