Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2002. (XII. 12.) önkormányzati rendelete

a Dunán és mellékfolyóin 2002. augusztusában kialakult árhullám okozta károk enyhítéséről

Göd város Önkormányzatának Képviselő Testülete a 1149/2002. (IX. 5.) Korm. határozat 4. és 5. pontjában foglaltakra tekintettel a Dunán és mellékfolyóin 2002. augusztusában kialakult árhullám (továbbiakban: árhullám) okozta károk enyhítéséről az alábbi rendeletet alkotja.

Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed Göd Város közigazgatási területén lévő lakóépületekre valamint épület tulajdonosokra.

2. § (1) Ezen rendelet szabályozása alapján az árhullám okozta károk enyhítése magánszemélyek részére nyújtott anyagi támogatással történik. A támogatás célja a károsultak lakhatásának megoldása, alapvetően a természeti csapást megelőző műszaki tartalomnak és komfortfokozatnak megfelelően.

(2) A kártyaenyhítés azon ingatlanokra terjed ki, amelyekben a dunai árhullám, vagy annak kísérőjelensége okozott kárt.

(3) A kárenyhítés a magánszemélyek tulajdonában lévő építési engedéllyel épült lakóépületekre terjed ki, amelyekben a felméréskori tulajdonos az árvíz idején életvitelszerűen lakott.

(4) Kivételesen méltányolható esetben a kárenyhítés az engedély nélkül épül, de fennmaradási engedéllyel rendelkező lakóingatlanra is kiterjedhet.

3. § (1) A Kormány által nyújtandó települési kárenyhítési keretösszegnek az egyes károsult magánszemélyek részére történő felosztásáról a polgármester - az egyedi szociális helyzet és rászorultság ismeretében- mérlegelési jogkörben dönt.

(2) A polgármester döntése ellen a Képviselő Testülethez lehet fellebbezni.

(3) Ezen rendelet alkalmazásában szociálisan rászorultnak minősül különösen az a károsult ingatlantulajdonos, akinek háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 1,5-szeresét.

A támogatás mértéke

4. § (1) Az egyes támogatások mértékét a polgármester állapítja meg mérlegelési jogkörben.

(2) A támogatás mértéke nem haladja meg a lakás eredeti állapotának helyreállításához szükséges összeget.

(3) A támogatás

a) Biztosított lakás esetén a biztosítótól kapott kártérítéshez- a károsult szociális helyzete és rászorultsága függvényében- legfeljebb a helyreállítási költség 100%-ra történő kiegészítésre szolgálhat.

b) Biztosítás hiányában a támogatás a helyreállítási összeg 70%- ig terjedhet.

Az odaítélés szabályai

5. § (1) A támogatás odaítélése rászorultsági alapon történik, melynek vizsgálatát a Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálati Osztálya végzi.

(2) A károsult szociális helyzetének felmérése az 1993. évi III. törvényben, illetőleg Göd Város Önkormányzatának 12/1996. (IX. 4.) sz. rendeletében foglaltaknak megfelelően történik.

(3) A szociális helyzet vizsgálata során szükséges figyelembe venni a károsult egészségi állapotát, esetleg csökkent munkaképességét, továbbá, hogy egyedül álló-e, illetve rendelkezik-e önerővel a helyreállításhoz.

(4) A szociális helyzet felmérése során vizsgálni kell elsősorban a családi és egyéni jövedelmet, a vagyoni helyzetet, a lakáskörülményeket és a tulajdoni viszonyokat.

6. § (1) A károsultnak a támogatást a Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálati Osztálynál kell kérelmeznie. A kérelemhez csatolni kell a 48/1999. (XII. 15.) BM rendelet 10. § (3) bekezdésének a) pontja alapján meghatározott kitöltött kárfelmérő lapot, valamint szociális helyzetre vonatkozó nyilatkozatot jövedelemigazolásokkal együtt.

(2) Kérelmező a polgármester döntéséről alakszerű határozatot kap.

(3) Az eljárási szabályokra a 12/1996. (IX. 4.) sz. Ök. rendeletében foglaltakat kell alkalmazni az itt meghatározott kivételekkel.

7. § (1) A támogatás kifizetése készpénzben történik, amelyet a jogosult vagy a Polgármesteri Hivatal pénztárában vehet fel, vagy kérheti postai úton való kiutalását.

(2) A támogatás pénztárban való felvételére a károsult ingatlantulajdonos jogosult személyazonosságának igazolása mellett.

Záró rendelkezések

8. § Az árvíz vagy belvízvédelmi szempontból fokozottan veszélyeztetett helyen épült és megsemmisült vagy életveszélyes épület újjáépítése az általános rendezési terv alapján elfogadott területen történik.

9. § Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Polgármester Jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendeletet kihirdettem: 2002. év december hó 12. napján

jegyző


  Vissza az oldal tetejére