Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2003. (IV. 24.) önkormányzati rendelete

a településrendezési és építészeti-műszaki tervtanács működésének rendjéről

Göd Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló, módosított 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (7) bekezdésében, az önkormányzati főépítészi tevékenység ellátásának részletes szakmai szabályairól és feltételeiről szóló 9/1998. (IV. 3.) KTM rendelet 5. § (1) bekezdés c) pontjában, a területrendezési, a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 40/1999. (IV. 23.) FVM rendelet (a továbbiakban: FVM rendelet) 1. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja.

1. § (1) Göd közigazgatási területén a település, a települési környezet, illetve az épített környezet alakítását és védelmét szolgáló településrendezési és építészeti-műszaki tervek szakszerűségének és magas színvonalának elősegítése érdekében, a Gödi Önkormányzat a főépítész vezetésével, Göd közigazgatási területének egészére kiterjedő illetékességgel, településrendezési és építészeti-műszaki tervtanácsot működtet, Tervtanács megnevezéssel (a továbbiakban: Tervtanács).

(2) A Tervtanács működési költségeit a Gödi Önkormányzat mindenkor a tárgyévi költségvetésében biztosítja, működtetésének és adminisztrációjának feladatait a Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Osztálya látja el.

(3) A Tervtanács szakmai véleményező testület. A tervek készítői az FVM rendelet, valamint az e rendeletben szabályozottak szerint kötelesek kikérni a Tervtanács szakmai véleményét.

2. § (1) A Tervtanács elnökből, szakmai titkárból, állandó és esetileg meghívott tagokból, szükség szerint felkért szakbírálókból (opponens) áll. Szavazati joga az elnöknek, szakmai titkárnak és a tagoknak van. Az elnököt és a szakmai titkárt akadályoztatásuk esetén helyettesítési feladatokkal megbízott állandó tagok képviselhetik. Az esetileg meghívandó tagok meghívásáról és a szakbírálók felkéréséről az illetékes tervtanács elnökének előzetes egyetértésével a szakmai titkár gondoskodik.

(2) A Tervtanács állandó tagjait a polgármester kéri fel a szakterületileg illetékes szakmai kamarák, a szakmai-társadalmi szervezetek, a Magyar Tudományos Akadémia szakmai bizottságai és regionális központjai, valamint a felsőoktatási intézmények vezetői által javasolt - szakmailag elismert és nagy tapasztalattal rendelkező - szakemberek közül. A felkérés két év időtartamra szól és tetszés szerint meghosszabbítható.

(3) A Tervtanács elnöke a városi főépítész. A Tervtanács munkáját az elnök irányítja.

(4) A tervtanács munkájának előkészítése és szervezése, a tervtanács szakmai véleményének, állásfoglalásának rögzítése a szakmai titkár feladata. A szakmai titkári feladatokat a Polgármesteri Hivatal köztisztviselője láthatja el.

3. § A tervtanács a tárgyalandó tervezési munkától függően változó összetételben ülésezik. A szavazati joggal rendelkező meghívottak (elnök, szakmai titkár, tagok) száma öt főnél kevesebb nem lehet. A szavazati joggal rendelkező tag különvéleménye jegyzőkönyvbe foglalható. Nem rendelhető el a terv ismételt megtárgyalása határozatképtelen tervtanácsi ülésre hivatkozással. Ilyen esetben a tervező bemutatási kötelezettségét teljesítettnek kell tekinteni.

4. § (1) A tervezőnek, illetve a tervezéssel megbízott szervezet vezetőjének a tervdokumentáció véglegesítése előtt a terv jellegétől függő - a tervtanács titkárával előzetesen egyeztetett - tartalommal és példányszámban véleményezésre kell benyújtani azokat a terveket,:

- amelyek nem tartoznak az FVM rendelet 3. § (1) a)-b) pont hatálya alá,

- amelyeket a tervező vagy az építtető kérésére a tervtanács elnöke kijelöl,

- amelyek véleményezését a tervtanács elnöke az építéshatósági ügyintézővel egyeztetve kezdeményezi,

- a Gödi Önkormányzat pénzeszközeiből megvalósuló új beruházások építési engedély terveit,

- a Gödi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületen felállításra kerülő és azok arculatát jelentősen befolyásoló új köztárgyak, valamint azok elhelyezési terveit,

- terek közüli épületek terveit,

- Pesti út mindkét oldalán építendő épületek terveit,

- Ady Endre utca, Duna utca, Béke utca, Nemeskéri út, Vasút két oldalán, Duna-part és az első párhuzamos utca közötti területen lévő épületek terveit, Göd-Újtelep 2/a bekötőút két oldalán lévő épületek terveit.

5. § A Tervtanács a bemutatott tervek szakmai véleményezése során vizsgálja, hogy a tárgyalandó

a) területrendezési és településrendezési terv

aa) figyelembe veszi-e a terület- és településrendezésre, a környezetvédelemre, a természetvédelemre, valamint az építészeti és kulturális örökség alakítására és védelmére vonatkozó szakmai követelményeket és a Magyarország által elfogadott szakmai, nemzetközi irányelveket és egyezményeket,

ab) összhangban van-e az országos és térségi szintű területi tervekkel, a településrendezési tervekkel, a településfejlesztési koncepciókkal, valamint az ágazatok fejlesztési koncepcióival,

ac) megfelel-e a rájuk vonatkozó szakmai-jogszabályi feltételeknek;

b) építmény építészeti-műszaki terve

ba) megfelel-e az elvárható szakmai igényesség és szakszerűség követelményeinek,

bb) hogyan elégíti ki a környezetbe illeszkedés, a beépítés, a rálátás és látványvédelem követelményeit,

bc) megfelel-e a vonatkozó településrendezési tervben és helyi építési előírásokban foglaltaknak.

6. § (1) A Tervtanács az állásfoglalásra vagy konzultációra benyújtott tervet a benyújtástól, illetve hiánypótlás esetén annak teljesítésétől számított 30 napon belül megtárgyalja.

(2) A Tervtanács által tárgyalandó tervek bírálatára a benyújtást követő 10 napon belül szakbírálókat lehet felkérni. A szakbírálók szakmai véleményeiket a tervtanács ülése előtt legalább 5 munkanappal írásban juttatják el a tervtanács szakmai titkárához. A benyújtott tervet, valamint a bírálatokat a tervtanácsra meghívottak számára legkésőbb ettől az időponttól kezdve tanulmányozásra hozzáférhetővé kell tenni.

(3) A Tervtanács a bemutatott tervvel kapcsolatos szakmai véleményét és javaslatait (együtt: állásfoglalását) írásban rögzíti. A Tervtanács állásfoglalása nem érinti a terv elfogadására jogosult szerv hatáskörét.

(4) A tervtanács a tervezőnek és a tervtanács meghívott résztvevőinek küldi meg állásfoglalását a tervtanács ülését követő 10 munkanapon belül.

(5) A tárgyalt terv munkarészeinek tartalomjegyzékét, a szakbírálatokat, a jelenléti ívet és a tervtanács állásfoglalását a Polgármesteri Hivatal iratkezelési szabályai szerint meg kell őrizni.

(6) A tervező köteles a területrendezési terv és a településrendezési terv megrendelőnek való átadásakor, valamint az építmény elvi építési, építési engedélyezési tervdokumentációjának benyújtásakor csatolni a tervtanács állásfoglalását, és nyilatkozni arról, hogy az abban foglaltaknak milyen módon tett eleget, illetve megindokolni eltérő álláspontját. Amennyiben a tervező álláspontja a tervtanács álláspontjától eltér, ennek indokolását köteles a következő tervtanács ülésén ismertetni.

(7) A Tervtanács által tárgyalt azon terveket, amelyek elfogadása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik, a képviselő-testület elé a tervtanács állásfoglalásával együtt kell előterjeszteni.

7. § (1) A tervtanács részletes működési rendjét az FVM rendelet, valamint e rendelet keretei között a tervtanács elnöke saját hatáskörében maga állapítja meg.

(2) A tervtanács eljárása eljárási díj- és illetékmentes, működési költségeit az önkormányzat biztosítja.

(3) A tervtanács tagjait és szakbírálóit - a tervtanács részletes működési rendjében meghatározott mértékű - tiszteletdíj, illetve szakértői díj illeti meg, amelynek fedezetét az önkormányzat biztosítja.

(4) A területi főépítészek nyilvántartják az illetékességi területükön működő önkormányzati tervtanácsokat. A nyilvántartás érdekében az önkormányzati főépítésznek a tervtanács létrejöttét, illetve módosulását a szavazati joggal rendelkező tagok felsorolásával együtt a területi főépítésznek kell írásban bejelentenie.

8. § (1) Ez a rendelet 2003. május 1-jén lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Polgármester Jegyző

  Vissza az oldal tetejére
//