Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2005. (IX. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati beruházásban megvalósuló útépítéshez történő lakossági hozzájárulásról

A közúti közlekedésről szóló tv. 31. §-a az alábbiak szerint rendelkezik:

„(1) A közút használatában érdekelt természetes és jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, valamint a helyi önkormányzat az alapvetően helyi lakossági érdeket szolgáló közút építésére (földút szilárd burkolattal való ellátására) együttműködhetnek. Az együttműködés (a továbbiakban: útépítési együttműködés) formáját a résztvevők maguk határozzák meg.

(2) A helyi önkormányzat - ha az útépítési együttműködésben az érdekeltek több mint kétharmada részt vesz - az abban részt nem vevő, de a közút használatában érdekelt természetes és jogi személyt, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságot a résztvevők által vállalt anyagi hozzájárulás mértékéig- a rendeletében meghatározott módon -útépítési érdekeltségi hozzájárulás fizetésére kötelezheti.”

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében és a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 31. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzati beruházásban megvalósuló útépítéshez történő lakossági hozzájárulásról az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. § (1) E rendelet hatálya Göd Város illetékességi területén a 77/2005. (VII. 21.) sz. Ök. határozattal elrendelt önkormányzati beruházásban megvalósuló útépítéssel közvetlenül érintett ingatlanokra, illetőleg azok tulajdonosaira terjed ki.

(2) A rendelet alkalmazása szempontjából önkormányzati beruházásnak minősül a teljes egészében vagy részben az Önkormányzat költségvetéséből finanszírozott beruházás, illetőleg minden olyan útépítés, amelyben az Önkormányzat szerződő fél.

(3) Útépítésben közvetlenül érintett az az ingatlan, amely az útépítés esetén közvetlenül, illetőleg magánúttal vagy a beruházás során közvetlenül érintett ingatlanokra bejegyzett szolgalom (átjárás) joga alapján az útépítéssel érintett közterületről megközelíthető. Sarokteleknél útépítés esetén a hozzájárulást arra az útépítésre kell megfizetni, amelyre vonatkozóan az ingatlanról való kijárás biztosított, amennyiben két utcára biztosított a kijárás, akkor a hozzájárulást arra az útépítésre kell megfizetni, amelyre vonatkozóan az ingatlanról gépkocsi kijárás biztosított. Ha két útra van gépkocsi kijáró, akkor ahhoz az útépítéshez kell hozzájárulni, ahol először épül út. Saroktelek tulajdonosa csak egy alkalommal kötelezhető a hozzájárulás megfizetésére.

Útépítési hozzájárulás fizetésére kötelezettek

2. § (1) Az 1. § szerinti útépítéssel közvetlenül érintett ingatlan tulajdonosa - jelen rendelet szabályai szerint - útépítési hozzájárulást köteles fizetni.

(2) A hozzájárulás fizetésének kötelezettsége az útépítéssel érintett ingatlan tulajdonosait tulajdoni hányadaik arányában terheli. Valamennyi tulajdonostárs megállapodása alapján a lakossági hozzájárulás megfizetését írásban a tulajdonostársak egyike is magára vállalhatja. Valamely tulajdonostárs nemfizetése vagy nem szerződésszerű fizetése esetén a többi tulajdonostársat a hozzájárulás megfizetésére egyetemleges fizetési kötelezettség terheli.

(3) A fizetendő hozzájárulás egysége az ingatlan-nyilvántartásban önálló helyrajzi számmal rendelkező ingatlan, társasházként nyilvántartott lakóépület esetén az ingatlan-nyilvántartásban albetétként bejegyzett lakások száma.

A hozzájárulás mértéke

3. § (1) *  A fizetendő hozzájárulás mértéke 72.000.- Ft.

(2) *  A lakótelepi társasházi lakástulajdonosok esetében a lakossági hozzájárulást 36.000.- Ft-ban állapítja meg.

Fizetési feltételek

4. § (1) A hozzájárulás megfizetésére a hatáskörrel rendelkező - kérelemre legfeljebb - 36 havi időtartamra, kamatmentes, havonta fizetendő részletfizetést állapít meg. A részletfizetési kérelmet a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül lehet előterjeszteni. Azon ingatlantulajdonosok tekintetében, akik az útépítési hozzájárulás megfizetését együttműködési megállapodás aláírásával önként vállalták és az együttműködési megállapodásban részletfizetési igényt jelöltek meg, ezt részletfizetés iránti kérelemnek kell tekintetni.

(2) Fizetési késedelem esetén a hozzájárulás fizetésére köteles tulajdonos az általa meg nem fizetett összeget a Ptk. 301. §-a szerinti kamattal növelt mértékben köteles megfizetni.

(3) *  Azon érintettek esetében, akik az önkormányzat felé 2007. augusztus 31. napjáig egy összegben megfizetik az útépítési érdekeltségi hozzájárulást, a hozzájárulás összege: 50.000 Ft.

(4) *  A lakótelepi társasházak esetében azon érintettek, akik az önkormányzatnak 2007. augusztus 31. napjáig egy összegben megfizetik az útépítési hozzájárulást, a hozzájárulás összege: 25.000 Ft.

Eljárási szabályok

5. § (1) *  A hozzájárulás határozatban történő megállapításáról a Polgármester átruházott hatáskörben mérlegelési jogkör nélkül dönt. A részletfizetési kérelem elbírálásáról első fokon a Népjóléti és Lakásügyi Bizottság dönt.

(2) *  A befizetés történhet csekken, átutalással vagy az önkormányzat házipénztárába.

(3) Az Önkormányzat az útépítési beruházás megkezdésével, azaz a közbeszerzési eljárás nyerteseként megjelölt vállalkozóval kötendő vállalkozási szerződés megkötését követően kötelezi az érdekelteket az (1) bekezdés szerinti hozzájárulás megfizetésére.

(4) *  A hozzájárulás befolyt összegét az Önkormányzat kizárólag útépítésre fordíthatja. Amennyiben az Önkormányzat az útépítést 2006. december 31-ig nem fejezi be, akkor 2007. január 31-ig köteles az érdekeltek részére az útépítési hozzájárulás összegét visszafizetni, 2006. december 31-től a visszafizetés időpontjáig számított, a Ptk. 301. §-a szerinti kamattal együtt.

(5) *  Az útépítési hozzájárulás megfizetése részletes feltételeinek egyéni meghatározására - ezen rendeletben, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényben foglalt kereteken belül - hatósági szerződés köthető. Hatósági szerződés megkötésének a végrehajtási szakaszban is helye van különös tekintettel a részletfizetésre, valamint a késedelmi pótlék mérséklésére, illetve elengedésére.

(6) *  Az eljárásra egyebekben a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényben foglaltak az irányadóak.

Értelmező rendelkezés

6. § E rendelet alkalmazása szempontjából út: 4,5 méter széles (ahol ettől műszakilag eltérés indokolt szélesebb vagy keskenyebb), kétoldali szegéllyel, szerelvények szintbehelyezésével, műtárggyal. Útépítésbe beletartozik, hogy a meghatározott műszaki tartalmú út építése során minden ingatlannál gépkocsi behajtó csatlakozási lehetőséget kell biztosítani.

Műtárgy: egy oldalt nyílt csapadékvíz elvezető földárok (szikkasztó árok),

Lehetséges műtárgyak: esetenként fekvőrendőr

7. § (1) E rendelet kihirdetésével lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Polgármester Jegyző

  Vissza az oldal tetejére
//