Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2005. (XII. 2.) önkormányzati rendelete

a tartózkodás alapján fizetendő idegenforgalmi adóról

1. § *  Az 1990. évi C. törvény 1. §-ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján Göd Város Önkormányzat képviselő testülete illetékességi területén bevezeti a tartózkodás alapján fizetendő helyi idegenforgalmi adót.

Az adó alanya, az adókötelezettség

2. § *  (1) Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt.

(2) Ezen rendelet szerinti bevallási és bejelentési kötelezettségek elektronikus úton történő teljesítésére, illetve egyéb eljárási cselekmények elektronikus úton történő elvégezhetőségére az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény, valamint az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény rendelkezései irányadóak.

Az adó alapja

3. § *  Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma.

Az adó mértéke

4. § *  Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 450 Ft.

5. § * 

Záró rendelkezések

6. § (1) *  E rendelet kihirdetése napját követő 5. naptári napon lép hatályba.

(2) * 

(3) A rendelet hatályon kívül helyezi a tartózkodás alapján fizetendő idegenforgalmi adóról szóló 16/1992. (V. 20.) sz. Ök. rendeletet, valamint az azt módosító 28/1995. (XII. 6.) sz., 28/2001. (XI. 27.) sz., 27/2002. (XII. 12.) sz., 28/2004. (XII. 10.) sz. Ök. rendeleteket.

(4) *  A törvényi mentességekre vonatkozó adatokat az adó beszedésére kötelezettnek ezen rendelet 1. sz. mellékletében foglaltak alapján kell kimutatni.

1. sz. melléklet * 

Adóalap

1. Tárgyhavi összes megkezdett vendégéjszaka szállásdíja: _________ Ft.

2. 18. év alatti életkorú által eltöltött vendégéjszakák szállásdíja: _________ Ft.

3. Gyógyintézetben, szociális intézményben ellátott fekvőbeteg által eltöltött vendégéjszakák szállásdíja: _________ Ft.

4. Közép-és felsőfokú oktatási intézménynél fennálló tanulói, hallgatói jogviszonyban álló, szakképzésben részt vevő által eltöltött vendégéjszakák szállásdíja: _________ Ft.

5. Szolgálati kötelezettséget teljesítő által eltöltött vendégéjszakák szállásdíja:

6. Hatósági, bírósági intézkedés folytán tartózkodó által eltöltött vendégéjszakák szállásdíja: _____Ft.

7. A településen székhellyel, telephellyel rendelkező vállalkozó, vagy munkavállalója munkavégzése miatt eltöltött vendégéjszakák szállásdíja: _________ Ft.

8. Ideiglenes jellegű iparűzési tevékenységet végző vállalkozó vagy munkavállalója munkavégzése miatt eltöltött vendégéjszakák szállásdíja: _________ Ft.

9. A településen üdülőtulajdonnal- bérlettel rendelkező magánszemély, továbbá a lakásszövetkezeti tag, illetve ezek hozzátartozója által eltöltött vendégéjszakák szállásdíja: _________ Ft.

10. Az egyházi jogi személy tulajdonában lévő építményben, telken az egyházi személy által eltöltött vendégéjszakák szállásdíja: _________ Ft.

11. A településen lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező által eltöltött vendégéjszakák szállásdíja. _________ Ft.

12. Adóköteles szállásdíj (1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11): _________ Ft.

13. Fizetendő adó (12. sor * 4%):_________ Ft.

Polgármester Jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendeletet kihirdettem: 2005.év hó napján

jegyző


  Vissza az oldal tetejére
//