Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 42/2005. (XII. 16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól és a sporttevékenység támogatásáról szóló 24/2001. (IX. 25.) sz. Ök. rendelet módosításáról

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - az Alkotmánnyal, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvénnyel összhangban a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotta:

I. Rész

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Alapelvek

1. § (1) Göd Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) a testnevelés és sporttevékenység feltételeinek szabályozása során arra törekszik, hogy biztosítsa a közigazgatási területén lakó állampolgárok jogát a Magyar Köztársaság Alkotmánya 70/D. §-ában emberi alapjogként rögzített rendszeres testedzéshez.

(2) A testnevelés és sport az önkormányzat által közszolgáltatásként működtetett humánszolgáltatási rendszer része, annak a többi alrendszerrel (népjólét, oktatás, közművelődés stb.) egyenrangú eleme. Az önkormányzat a sport fejlesztésének és támogatásának hatékonysága és koordinációja érdekében figyelembe veszi az oktatás, az egészségügy, a szociális, a városfejlesztési, környezetvédelmi, a közművelődési és más szabadidős ágazatokat és biztosítja a sport integráns helyét a társadalmi kultúra fejlődésében.

(3) Az önkormányzat a testnevelés és sport rendszerét úgy működteti, hogy értékei a lakosság minél szélesebb körében érvényesüljenek, hozzájárulva a lakosság egészségi állapotának megőrzéséhez, illetve javításához, továbbá a szabadidő hasznos eltöltéséhez.

(4) A testnevelés és sport részterületei - az óvodai és iskolai testnevelés, a verseny- illetve a lakossági szabadidősport, a fogyatékosok sportja - egymással összefüggő, egymással kölcsönhatásban álló egészet képeznek, egyik terület fejlesztése sem indokolt a másik rovására.

(5) Az önkormányzat sporttal kapcsolatos tevékenysége során védeni és fejleszteni kívánja a sport erkölcsi és etikai alapjait.

2. § E rendelet hatálya kiterjed

a) a helyi testnevelési és sporttevékenység megvalósulásában részt vevő, az önkormányzat közigazgatási területén lakó állampolgárokra, valamint az önkormányzati intézményeket igénybe vevőkre,

b) az önkormányzat közigazgatási területén működő sportlétesítményekre,

c) a rendeletben szabályozott módon, vagy az önkormányzattal együttműködő, testneveléssel és sporttal foglalkozó szervezetekre az együttműködés keretében,

d) az önkormányzat által támogatott testneveléssel és sporttal foglalkozó szervezetekre,

e) a Képviselő-testületre és szerveire, valamint a Polgármesteri Hivatalra.

3. § Az önkormányzat a törvényekben foglalt és önként vállalt sporttal kapcsolatos feladatait a sportélet helyben létező, e rendelet 5. §-ban felsorolt rendszereinek támogatásán és ellenőrzésén keresztül látja el.

II. Rész

AZ ÖNKORMÁNYZAT SPORT FELADATAI

4. § Az önkormányzat a törvényekkel összhangban a helyi sporttevékenység támogatása során hangsúlyos feladatának tekinti:

- a lakosság minden rétegének ösztönzését a sportolásra, a tömegsport kibontakozásának elősegítését,

- az egészséges, mozgásgazdag életmód iránti állampolgári igény felkeltését, az egészségmegőrzés fontosságának elismerésére irányuló szemléletformálást, továbbá a szabadidősport helyi feltételeinek javítását,

- a fejlett sportélet alapját képező óvodai, iskolai testnevelés és sport személyi és tárgyi feltételeinek fejlesztését,

- a hiányzó óvodai tornaszobák, iskolai tornatermek építését,

- az utánpótlás-nevelés támogatását, fejlesztését,

- az élsport, a versenysport támogatását,

- a fogyatékosok sportjának támogatását, lehetőségeinek fejlesztését, a sportlétesítmények akadálymentesítését

- a tulajdonát képező sportlétesítmények fenntartását, működtetésének támogatását e rendelet 1., és 2., sz. melléklete szerint.

- a gondoskodást a sportlétesítmények védelméről, sportfunkciójuk megőrzéséről,

- a hátrányos helyzetűek, a mozgáskorlátozottak, vagy értelmi fogyatékosok számára is a sportlétesítmények, használatának biztosítását,

- a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi sportéletének segítését,

- a szabadidő sport célú eltöltéséhez a feltételek biztosítását,

- egyéb sportot segítő lehetőségek biztosítását.

III. Rész

A SPORTTEVÉKENYSÉG IRÁNYÍTÁSA ÉS ELLENŐRZÉSE

5. § *  Az Önkormányzat testnevelési és sport feladatainak ellátása érdekében:

a) támogatja:

- az oktatási intézmények sportcélú tevékenységét,

- a Gödi Sportegyesületet,

- a Sport Bizottság közreműködésével a sportcélokat megvalósító rendezvényeket, a fogyatékosok sportjának céljait szolgáló tevékenységet, a sportolókat.

- a rendelet 1. sz. mellékletében felsorolt sportlétesítmények fenntartását, üzemeltetését.

b) fenntartja:

a rendelet 2. sz. mellékletében felsorolt sportlétesítményeket.

6. § (1) A jogszabályok és a jelen rendelet által meghatározott sport feladatokkal kapcsolatos jogköröket a Képviselő-testület, illetve átruházott hatáskörben a Sport Bizottság gyakorolja. A Sport Bizottság a település sporttal kapcsolatos feladatairól, terveiről, az éves sporteseményekről évente helyi sportkoncepciót készít, illetve felügyeli a rendezvénynaptár elkészítését.

(2) *  Az Önkormányzat a tárgyévi költségvetésben sporttevékenység finanszírozására előirányzatot különít el (továbbiakban sportelőirányzat).

(3) *  A sportelőirányzat 80%-ának megfelelő támogatásban részesíti a Gödi Sportegyesületet, biztosítva ezzel kötelezettségének 3. § szerinti ellátását. A sportelőirányzat 20%-át pályázati úton osztja fel, a pályázatok kiírását és elbírálását a Sport Bizottság feladat és hatáskörébe utalja. A pályázati feltételeket az önkormányzati költségvetés elfogadását követő ülésen a Sport Bizottság határozattal állapítja meg.

(4) A Sport Bizottság véleményezi:

- a költségvetést, különös tekintettel a sportra vonatkozó költségvetés tervezetét, a költségvetés módosítási javaslatokat,

- a sporttevékenységgel összefüggő helyiség- és ingatlanhasznosítási javaslatokat, beruházási és felújítási javaslatokat,

- a sportlétesítmények üzemeltetésével kapcsolatos javaslatokat,

- a sportlétesítményeken, illetve sportcélú beruházási, technikai korszerűsítési javaslatokat,

- a szakterületre vonatkozó tájékoztatókat, beszámolókat, elemzéseket,

(5) A Sport Bizottság ellenőrzi:

- a képviselő-testület sporttevékenységgel kapcsolatos döntéseinek és rendezvénytervének végrehajtását.

Különös tekintettel:

- a költségvetési folyamatokra,

- az intézményeket alapvetően érintő határozatok végrehajtására,

- figyelemmel kíséri a sporthoz kapcsolódó intézmények tevékenységét, gazdálkodását, feladatellátását, az alapító okiratokban szereplő feladat meghatározás érvényesülését,

- az együttműködési megállapodások, határozatok érvényesülését,

- az önkormányzat által nyújtott támogatások felhasználását.

IV. Rész

A SPORTTEVÉKENYSÉG FINANSZÍROZÁSA

7. § (1) Az önkormányzat az intézmények költségvetésén keresztül biztosítja a nevelési-oktatási intézményekben az óvodai, iskolai testnevelést, a mindennapi testedzést, valamint az iskolai diáksportkörök működését.

(2) *  Az önkormányzat a mindenkori költségvetésében a sporttevékenység finanszírozására sportelőirányzatot különít el. A sportelőirányzat összegét az éves költségvetési rendeletben a Sportbizottság javaslata alapján határozza meg.

(3) A sportelőirányzat 80%-ának megfelelő támogatásban részesíti a sportegyesületeket, biztosítva ezzel kötelezettségének 3. § szerinti ellátását. A sportelőirányzat 20%-át pályázati úton osztja fel, a pályázatok kiírását és elbírálását a Sportbizottság feladat- és hatáskörébe utalja. A pályázati feltételeket az önkormányzati költségvetés elfogadását követő ülésen a Sportbizottság határozattal állapítja meg.

8. § *  (1) A Gödi Sportegyesület évente szeptember 30-ig sportkoncepciót készít, melyet a Sport Bizottság ülésén terjeszt elő. A sportkoncepció tartalmazza a sportcélú önkormányzati támogatás felhasználására vonatkozó terveket, a Gödi Sportegyesület szakosztályainak felsorolását, a szakosztályok tevékenységének rövid ismertetését, az éves célokat, vállalt feladatokat, a sportlétesítmények fenntartására, üzemeltetésére vonatkozó elképzeléseket.

(2) A Gödi Sportegyesület az önkormányzat által nyújtott támogatás felhasználásáról évente beszámol Az előző évi támogatás felhasználására vonatkozó beszámolót tárgyév január hónapban köteles a Sport Bizottság elé terjeszteni.

(3) Az önkormányzat tulajdonában lévő, a Gödi Sportegyesület által használt ingatlanokra az önkormányzat és a Gödi SE e tárgyban megkötött bérleti szerződései, valamint a Ptk. Szabályai az irányadóak.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

8. § A jelen önkormányzati rendelet 2006. január 01-én lép hatályba, és egyidejűleg hatályon kívül helyezi a Göd Város Önkormányzatának a sporttal kapcsolatos feladatairól és a sporttevékenység támogatásáról szóló 24/2001. (IX. 25.) számú Ök. rendeletét. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

1. sz. melléklet

Az önkormányzat támogatásával fenntartott, a Gödi Sport Egyesület használatában lévő, önkormányzati tulajdonú sportlétesítmények

Göd-alsói Sportpálya /1935 hrsz./

Göd-felsői sportpálya /4846 hrsz/

Duna parti csónakház /525 hrsz./

Teniszpálya /Göd, Rákóczi u. 23. 2172 hrsz./

Göd Újtelepi sportpálya /6424 hrsz./

2. sz. melléklet

Az önkormányzat által fenntartott, önkormányzati tulajdonú sportlétesítmények

Németh László Általános Iskola tornaterme

Huzella Tivadar Általános Iskola tornacsarnoka és tornaterme

Polgármester Jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendeletet kihirdettem: 2005.év hó napján

Jegyző


  Vissza az oldal tetejére
//