Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 43/2006. (XII. 14.) önkormányzati rendelete

a talajterhelési díjról

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ktd.) 21/A. § (2) bekezdésében valamint 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja: * 

A rendelet hatálya

1. § *  A rendelet hatálya Göd város közigazgatási területén a Ktd. 11. § (1) bekezdésében meghatározott kibocsátókra (vízfelhasználókra) terjed ki.

Értelmező rendelkezések * 

1/A. § *  E rendelet alkalmazásában

(1) kibocsátó az a jogi- és nem jogi személy,

a) *  aki (amely) azon ingatlan tulajdonosa, ahol abban az évben, amelyre nézve bevallást kell benyújtani sor került a vízfelhasználásra. Abban az esetben, ha a vízfelhasználás időszakában az ingatlannak több tulajdonosa volt, a tulajdonosokat a fizetési kötelezettség a tulajdoni hányadaik valamint a tulajdonjoguk időtartamának arányában terheli.

b) amely (aki) a 2. § (5) bekezdésében leírtak szerinti vízfelhasználónak minősül.

(2) Jövedelem a bármely forrásból származó, pénz formájában kapott bevétel

(3) Egyedülálló az a személy, akinek a családi állapota özvegy, elvált, hajadon vagy nőtlen

A talajterhelési díj alapja, egységdíja, mértéke

2. § (1) *  A talajterhelési díj alapja a Ktd. 12. § (2) bekezdésében meghatározott vízmennyiség, csökkentve a locsolási célra felhasznált, e rendelet 3. § (1) bekezdésében meghatározott vízmennyiséggel.

(2) *  A talajterhelési díj egységdíjának mértéke a Ktd. 12. § (3) bekezdésében meghatározott összeg.

(3) *  Göd város területérzékenységi szorzójának mértékét a 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet mellékeltében és a Ktd. 3. számú mellékletében leírtak határozzák meg.

(4) *  A talajterhelési díj mértéke a (2) bekezdés szerinti egységdíj és a Göd városára vonatkozó területérzékenységi szorzó szorzatának megfelelő összeg.

(5) *  Annál a kibocsátónál, aki nem vezetékes ivóvízrendszerből vételezi a vizet és bekötési mérőórája sincs - feltéve, hogy az általa életvitelszerűen használt ingatlanon működőképes fúrt kút található - évente 20 m3 átalány-vízfogyasztást kell figyelembe venni.

Díjkedvezmények és díjmentességek * 

3. § *  (1) *  Locsolási célú felhasználásra a május 1 - szeptember 30. között felhasznált vízmennyiség 10% -a vehető figyelembe és vonható le a díjalapot képező vízmennyiségből.

(2) *  Vízvezeték meghibásodása - a továbbiakban: meghibásodás következtében elfolyt, elszivárgott vízmennyiséget le kell vonni a talajterhelési díj alapjából feltéve, hogy a kibocsátó a meghibásodást hitelt érdemlően igazolja.

(3) *  A (2) bekezdésben meghatározott feltételek fennállása esetén a talajterhelési díj alapjának megállapítása során a meghibásodás idejére eső vízmennyiségként a meghibásodásának éve előtti év teljes vízfogyasztásának arányos részével megegyező mérték vehető figyelembe.

(4) *  A talajterhelési díj alapja csökkenthető azzal a felhasznált vízmennyiséggel, amelyet a kibocsátó a szennyvíztárolóból az arra feljogosított szervezettel - Göd Város esetében ez a Terra-Városkút Környezetvédelmi és Szolgáltató KFT - a továbbiakban: KFT- szállíttat el.

(5) *  Mentesül a 2. § (4) bekezdésében meghatározott díjösszeg 60%-ának megfizetése alól az a kibocsátó a kibocsátó akinek(amelynek) az ingatlanán az éves vízfogyasztás nem haladja meg a 15 m3-t.

(6) *  Nem terheli díjfizetési kötelezettség a Településellátó Szervezetet - mint kibocsátót - az általa fenntartott illetve üzemeltetett temetőkben, ingatlanokban és épületekben felhasznált vízmennyiség után.

(7) *  Nem terheli díjfizetési kötelezettség azt az egyedülálló magánszemélyt, aki a vízfelhasználás évét követő első napon a 70. életévét betöltötte és a havi nettó jövedelme, vagy ha nem egyedül lakik, akkor a vele közös háztartásban élőket figyelembe véve az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg a minimálnyugdíj négy és félszeresét.

(8) *  Nem terheli díjfizetési kötelezettség azt a kibocsát, akinek (amelynek) a vízfelhasználása során e rendelet 3/A. § h) pontjában leírtak értelmében nem kerül sor talajszennyezésre.

(9) *  Nem terheli díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót, amely a Ktd. 11. § (2) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő szennyvízelhelyezési kislétesítményt illetve szennyvíztisztító kisberendezést alkalmaz.

Díjkedvezmények és díjmentességek igazolására szolgáló dokumentumok * 

3/A. § * 

a) *  a 2. § (5) bekezdés szerinti állapot helyszíni szemle alapján hivatalos dokumentummal,

b) *  a 3. § (1) bekezdésében meghatározott időszakra - a továbbiakban: meghatározott időszak - vonatkozó, locsolási célú felhasználás közüzemi számlákkal, ennek hiányában arányosítással állapítható meg. Utóbbi esetben az éves vízfelhasználás meghatározott időszakra eső hányadának 10%-a vonható le a talajterhelési díj alapjából.

c) *  a 3. § (2) bekezdés szerinti meghibásodás a megjavíttatást igazoló számlával vagy Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. - a továbbiakban: szolgáltató - által kiadott, meghibásodást bejelentését tartalmazó dokumentummal valamint a meghibásodás idejét is magába foglaló vízdíj számlával

d) *  a 3. § (3) bekezdése szerinti vízfelhasználás a szolgáltató részéről az önkormányzati adóhatóságnak megküldött éves kimutatásban - a továbbiakban: éves kimutatás - feltüntetett adattal vagy a szolgáltatótól szerzett dokumentummal.

e) *  a 3. § (4) bekezdése szerinti elszállítás a KFT ezt igazoló számlájával

f) *  a 3. § (5) bekezdésében meghatározott szerinti mértéket meg nem haladó éves vízfogyasztás éves kimutatással,

g) *  a 3. § (7) bekezdés szerinti feltétel megléte a személyi adat- és lakcímnyilvántartás adataival a bevallás megfelelő kitöltésével valamint a közös háztartásban élők jövedelemigazolásával,

h) *  a 3. § (8) bekezdése szerinti állapot helyszíni szemlén alapuló olyan dokumentummal, amelynek tartalmaznia kell, hogy az ingatlanon nem található olyan helyiség - például illemhely vagy tisztálkodás céljára alkalmas helyiség - amelynek használatával a talajba szennyezőanyag kerülhet

i) *  A 3. § (9) bekezdésében meghatározott feltétel megléte hitelt érdemlő, megfelelő dokumentummal „igazolható”

igazolható.

A talajterhelési díjjal kapcsolatos eljárási szabályok

4. § *  (1) *  A talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítania, bevallania, és az önadózás útján megfizetnie a (2). bekezdésben megjelölt számlára a tárgyévet követő év március 31-ig.

(2) *  A talajterhelési díjat a Göd Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 10700323-42056506-53000004 számú, talajterhelési díj számlájára kell megfizetni.

(3) *  A bevallási nyomtatvány megfelelő kitöltésével lehet jelezni a 3. § (5) bekezdésében meghatározott kedvezményre valamint 3. § (7)-(9) bekezdéseiben meghatározott mentességre - a továbbiakban együtt: kedvezmény - irányuló kérelmet

(3a) *  Az adóhatóság a (3) bekezdés szerinti kedvezményekre irányuló kérelemnek határozat meghozatala nélkül, a bevallás elfogadásával ad helyt.

(4) *  A A 3/A. § b)-c), e), valamint h)-i) pontjaiban meghatározott dokumentumokat, igazolásokat a talajterhelési díj-bevalláshoz kell mellékelni.

(5) *  A (3) bekezdés szerinti kedvezmények egy naptári év vízfelhasználása után adhatóak. Ha a kibocsátó a következő évben is kér kedvezményt, azt az esedékes bevallásában ismét jeleznie kell.

(6) *  A 3. §-ban meghatározott kedvezményeken túl fizetési kedvezmény (részletfizetés, halasztás díjmérséklés vagy - elengedés) kérelemre adható, figyelemmel a Ktd. 25. §-ában és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 133. és 134. §-aiban leírtakra.

A talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség

5. § *  (1) *  A Ktd. 21/A. § (2) bekezdés felhatalmazása alapján a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó adatszolgáltatást a szolgáltató a tárgyévet követő év február 28-ig teljesíti.

(2) A Szolgáltatónak a csatornára való rácsatlakozókról és a rákötés időpontjáról, valamint a kibocsátók körében történt változásokról szintén a tárgyévet követő év február 28-ig adatot kell szolgáltatnia.

(3) *  Az (1) és (2) bekezdések szerinti adatszolgáltatásoknak tartalmaznia kell a kibocsátó azonosításához szükséges, kibocsátó és szolgáltató között létrejött szerződésben szereplő adatokat.

(4) * 

Záró rendelkezés

6. § *  (1) Ez a rendelet 2007. január 1-től lép hatályba, egyidejűleg a 6/2005.(II. 25.) sz. Ök. rendelet hatályát veszti.

(2) *  A Tr. 3. § (5) bekezdésében meghatározott kedvezmények mértéke az utólagos díjfizetésére való tekintettel

a) *  2014. évi vízfelhasználás után fizetendő talajterhelési díjak esetében 80%,

b) *  a 2015. évi és ezt követő vízfelhasználás után fizetendő talajterhelési díjak esetében 60%.

(3) *  A (2) bekezdésben leírtak alapján a Tr. 3. § (8) bekezdésében meghatározott esetben a kibocsátót a 2014. évi és ezt követő vízfelhasználás után fizetendő talajterhelési díjak esetében díjmentesség illeti meg.

(4) * 

(5) *  E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Polgármester Jegyző

  Vissza az oldal tetejére
//