Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2007. (III. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól és sporttevékenység támogatásáról szóló 42/2005. (XII. 16.) sz. Ök. rendelet módosításáról

1. § A 2. § (2) bekezdésében csak Sport Bizottság név szerepel.

2. § (1) A rendelet 5. §-a az alábbiak szerint módosul:

„Az Önkormányzat testnevelési és sport feladatainak ellátása érdekében:

a) támogatja:

- az oktatási intézmények sportcélú tevékenységét,

- a Gödi Sportegyesületet,

- a Sport Bizottság közreműködésével a sportcélokat megvalósító rendezvényeket, a fogyatékosok sportjának céljait szolgáló tevékenységet, a sportolókat.

- a rendelet 1. sz. mellékletében felsorolt sportlétesítmények fenntartását, üzemeltetését.

b) fenntartja:

a rendelet 2. sz. mellékletében felsorolt sportlétesítményeket.”

(2) A rendelet 6. § (2) és (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul, a többi bekezdés számozásának és tartalmának módosítása nélkül:

„(2) Az Önkormányzat a tárgyévi költségvetésben sporttevékenység finanszírozására előirányzatot különít el (továbbiakban sportelőirányzat).

(3) A sportelőirányzat 80%-ának megfelelő támogatásban részesíti a Gödi Sportegyesületet, biztosítva ezzel kötelezettségének 3. § szerinti ellátását. A sportelőirányzat 20%-át pályázati úton osztja fel, a pályázatok kiírását és elbírálását a Sport Bizottság feladat és hatáskörébe utalja. A pályázati feltételeket az önkormányzati költségvetés elfogadását követő ülésen a Sport Bizottság határozattal állapítja meg.”

(3) A rendelet az alábbi 8. §-al egészül ki:

„8. § (1) A Gödi Sportegyesület évente szeptember 30-ig sportkoncepciót készít, melyet a Sport Bizottság ülésén terjeszt elő. A sportkoncepció tartalmazza a sportcélú önkormányzati támogatás felhasználására vonatkozó terveket, a Gödi Sportegyesület szakosztályainak felsorolását, a szakosztályok tevékenységének rövid ismertetését, az éves célokat, vállalt feladatokat, a sportlétesítmények fenntartására, üzemeltetésére vonatkozó elképzeléseket.

(2) A Gödi Sportegyesület az önkormányzat által nyújtott támogatás felhasználásáról évente beszámol Az előző évi támogatás felhasználására vonatkozó beszámolót tárgyév január hónapban köteles a Sport Bizottság elé terjeszteni.

(3) Az önkormányzat tulajdonában lévő, a Gödi Sportegyesület által használt ingatlanokra az önkormányzat és a Gödi SE e tárgyban megkötött bérleti szerződései, valamint a Ptk. Szabályai az irányadóak.”

3. § A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik.

Polgármester Jegyző

  Vissza az oldal tetejére