Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 56/2007. (XI. 29.) önkormányzati rendelete

a Településellátó Szervezet Ügyrendjéről

I. fejezet

1. § Jogállása

A Településellátó Szervezet (TESZ) Göd Város Önkormányzatának felügyelete és ellenőrzése alatt működő önállóan gazdálkodó költségvetési szerv.

A Településellátó Szervezet jogi személy, önállóan gazdálkodik a rendelkezésre bocsátott eszközökkel, a képviselő-testület által jóváhagyott éves költségvetésből.

2. § Felügyelete

Az önkormányzat képviselő-testülete a Településellátó Szervezet felügyeletének és ellenőrzésének gyakorlását a Polgármesteri Hivatalhoz utalta át.

3. § Irányítása

A Településellátó Szervezetet Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete által kinevezett igazgató irányítja. A munkáltatói jogok megoszlását a szervezeti felépítés tartalmazza.

4. § Címe

A Településellátó Szervezet hivatalos címe (székhelye): 2132 Göd, Duna u. 5.

E címen működik a Településellátó Szervezet vezetése, a központi irányítás.

Külső telephelye: 2133 Sződliget, külterület 06/66. hrsz.

5. § Számlavezető

A TESZ bankszámláját a CIB BANK ZRT. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.) vezeti.

A bankfiók címe: CIB BANK ZRT. Dunakeszi, Casalgrande tér alatti bankfiókja (egységazonosító: CB 42759)

6. § Adóalanyiság

A Településellátó Szervezet adóköteles és tárgyi adómentes tevékenységeket egyaránt folytat.

Adószáma: 15394026-2-13

7. § Feladatai

A Településellátó Szervezet a Szervezeti felépítésben rögzített költséghelyek gazdasági és műszaki feladatait látja el.

II. fejezet

A Településellátó Szervezet Szervezeti felépítése (költséghelyek)

8. § A részében önálló intézmények és működési helyük:

(1) Oktatási intézmények:

- 1. sz. óvoda (2132 Göd, Lenkey u. 13-19.)

- Kastély Óvoda (2131 Göd, Béke u. 3., 2131 Göd, Jávorka S. u. 12-14.)

- Németh László Általános Iskola és Művészetoktatási Intézmény (2132 Göd, Ifjúság köz 1-3.)

- Huzella Tivadar Általános Iskola (2131 Göd, Petőfi S. u. 48.)

- Pedagógiai Szakszolgálat (2132 Göd, Ady E. u. 6.)

(2) Szociális intézmények:

- Városi Bölcsőde (2132 Göd, Rákóczi u. 142., Szivárvány Bölcsőde - 2132 Göd, Komlókert u. 19-21.)

- Alapszolgáltatási Központ (Idősek Klubja - 2131 Göd, Vasvári Pál u. 9., Gyermekjóléti Szolgálat, Családsegítő Szolgálat - 2132 Göd, Ady E. u. 6.)

(3) Kulturális intézmények:

- József Attila Művelődési Ház (2131 Göd, Pesti u. 72., Ady Klub - 2132 Göd, Kálmán u. 13.)

- Városi Könyvtár (2131 Göd, Pesti u. 72., 2132 Göd, Kálmán u. 13.)

9. § A TESZ közvetlen irányítása alá tartozó tevékenységek:

(1) Egészségügyi feladatok vonatkozásában:

Az alább felsorolt tevékenységek ellátása az egészségházakban történik (2131 Göd, Pesti u. 81., 2132 Göd, Kisfaludy u. 7.).

- Iskola-egészségügyi ellátás biztosítása

- Védőnői Szolgálat

- Labor

- Egészségházak fenntartása (a fenti két telephelyen kívül még egészségház működik a 2131 Göd, Balassi B. u. 2. szám alatt)

(2) Egyéb szolgáltatási jellegű feladatok vonatkozásában:

- Konyhák üzemeltetése (2131 Göd, Petőfi S. u. 48., 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3.), ételszállítás a konyhákról az intézmények részére

- Temetők fenntartása (2131 Göd, Pázmány Péter u. 5., 2132 Göd, Jácint u. hrsz: 432, 2131 Göd, Pesti út hrsz: 2527., 2131 Göd, Nemeskéri u. hrsz: 1829/2,3)

- Huzella T. Tornacsarnok (2131 Göd, Petőfi S. u. 43.) és Balázsovits J. Sportcsarnok üzemeltetése (2132 Göd, Ifjúság köz 1-3.)

- Melegvizű strand üzemeltetése (2132 Göd, Strand)

- Albérlők Házának működtetése (2131 Göd, Nemeskéri u. 5.)

- Gondnoksági feladatok ellátása (Polgármesteri Hivatal: 2131 Göd, Pesti u. 81., Okmányiroda: 2131 Göd, Pesti u. 60.)

- Mezőőri feladatok (nem helyhez kötött tevékenység)

- Közmunkások foglalkoztatása (nem helyhez kötött tevékenység)

- Dunaparti Nyaralóházak működtetése (2132 Göd, Jósika u. 14.)

(3) A központi irányítás székhelyéről (2132 Göd, Duna u. 5.) közvetlenül ellátott egyéb szolgáltatási jellegű feladatok:

- Buszüzemeltetés

- Szemétszállítás

- Önkormányzati ingatlankezelés (az önkormányzat által kezelésbe átadott ingatlanok esetében)

- Gázpalack forgalmazás

- Folyékony hulladékszállítás biztosítása

- Útkarbantartás biztosítása

- Szennyvíz-átemelők kezelése

III. fejezet

Feladat és hatáskörök

A részben önállóan gazdálkodó intézmények feladat és hatásköre

10. § (1) Az intézmények élén a képviselő-testület által kinevezett intézményvezető áll.

Az intézményvezető feladata az általa irányított intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában (SZMSZ) rögzítettek feltételek szerinti megfelelő működtetés.

(2) Az intézmények a képviselő-testület által jóváhagyott éves költségvetésből önállóan gazdálkodnak.

(3) Az intézmények bérgazdálkodási joga önálló, ami azt jelenti, hogy az intézményvezető a költségvetésben jóváhagyott bérkeret terhére szabadon foglalkoztatja az intézmény szakmai előírásainak, valamint a közalkalmazotti törvénynek megfelelően a dolgozókat.

A gazdálkodói önállóság azt jelenti, hogy a költségvetésen belül a felhasználás módjáról, a beszerzések helyéről szabadon dönthet. A pénzügyi és bizonylati fegyelem betartása minden intézmény számára kötelező.

(4) A beszerzésekhez a Településellátó Szervezet rendelkezésére álló gépkocsikat a szabad kapacitás erejéig az intézmények igénybe vehetik.

(5) Az intézmények vezetői felelősek az általuk irányított intézmény vagyonáért.

(6) A vagyonkönyvelést az intézmények és a Településellátó Szervezet központi irányítása párhuzamosan végzi, a számviteli politikában rögzített értékhatárok közötti, ún. kis értékű tárgyi eszközök, valamint a kis értékű tárgyi eszközök értékhatárát már meghaladó tárgyi eszközök vonatkozásában. A munka,- és védőruhák esetében a részben önálló intézmények sajátosságaik figyelembevételével kötelesek elkészíteni az erre vonatkozó szabályzatukat. A többi költséghelyre vonatkozóan a TESZ vezetője köteles a szabályzat elkészítésére. A munkaruhák nyilvántartása is ennek megfelelően vagy a részben önálló intézményekben, vagy a központban történik.

(7) A 2 E Ft. alatti eszközök, szükség szerinti mennyiségi nyilvántartása az intézmények hatásköre.

(8) Az élelmezést nyújtó intézményekben az élelmezési anyagok nyilvántartása az élelmezésvezető feladata.

(9) A tisztítószer és irodaszer beszerzés az intézményvezető döntése alapján történhet központilag illetve saját hatáskörben.

(10) Központi beszerzés esetén, raktáron keresztül történik a forgalmazás bizonylatolása. Saját beszerzés esetén az intézmény köteles anyagféleségenként nyilvántartani a készleteket.

Az analitika egyeztetése a főkönyvi könyveléssel az intézményvezetők illetve az élelmezésvezetők feladata.

(11) A karbantartásokra, az intézmények zavartalan működését biztosítandó ún. Karbantartási Csoport és igény esetén központi raktár áll rendelkezésre.

(12) A karbantartási feladatok az intézmény által a költségvetésben e célra biztosított pénzeszközből a karbantartási kapacitásnak megfelelően elkészített éves ütemterv alapján kerülnek elvégzésre.

(13) A nem tervezett feladatok indokoltságuk, a rendelkezésre álló intézményi pénzügyi fedezet és a karbantartási kapacitás függvényében láthatók el.

(14) A Karbantartó Csoport által elvégzendő feladatok, valamint a Karbantartó Csoport által el nem végezhető (kapacitáson felüli) feladatok az intézményvezető megrendelése alapján 100 ezer forint értékhatár felett csak a TESZ igazgatójának bevonásával, szakmai véleményének figyelembe vételével bonyolíthatók.

(15) A pénzforgalmi folyamatok könyvelését, a házipénztári forgalmat a TESZ központi irányítása végzi. Az éves költségvetést az intézményvezetők javaslatai alapján Településellátó Szervezet főkönyvelője állítja össze. Az éves költségvetési terv előterjesztése, a beszámolás irányítása, összefoglalása a bizottságok és a képviselő-testület elé terjesztése szintén a főkönyvelő feladata.

(16) Az intézmények működésükhöz a költségvetési támogatáson felül saját bevételre tehetnek szert. A saját bevételek felhasználása intézményvezetői előterjesztés szerint testületi döntés alapján történhet. A bevétel alapjául szolgáló számlák kiállítása az intézmény feladata.

A számlakezelésre a Pénzkezelési Szabályzatban foglaltak az irányadók.

Az egészségügyi feladatot ellátó intézmények feladat és hatásköre

11. § A költségvetés összeállításához javaslatot adnak a terület szakemberei.

Valamennyi költséghely dolgozójának munkáltatója a Településellátó Szervezet igazgatója. A költséghelyek gazdálkodásáért a főkönyvelő felelős.

Az egészségügyi feladatok szakmai irányítását a a kistérségi ÁNTSZ biztosítja; ezt a védőnők esetében a vezető védőnő, az iskola-egészségügy és labor esetében az illetékes vezető szakember látja el.

A Településellátó Szervezet által közvetlenül ellátott szolgáltatás jellegű feladatok és hatáskörök

12. § Valamennyi költséghely dolgozójának munkáltatója a Településellátó Szervezet igazgatója. A költséghelyek gazdálkodásáért a főkönyvelő felelős. A konyhákat az élelmezésvezetők irányítják. A Karbantartó Csoportot a csoportvezető irányítja. A szemétszállítás irányításáért a Szemétszállítási Csoport csoportvezetője a felelős. A Melegvizű strandot, valamint a Huzella T. Tornacsarnokot és a Balázsovits J. Sportcsarnokot a létesítményvezetők irányítják. A többi terület irányítása közvetlenül a Településellátó Szervezet igazgatójához tartozik.

IV. fejezet

A TESZ igazgatója

13. § (1) A Településellátó Szervezet, mint önálló jogi személy egyszemélyi felelős vezetője az igazgató.

(2) A Településellátó Szervezet igazgatóját az önkormányzat képviselő-testülete nevezi ki és menti fel. Az egyéb munkáltatói jog gyakorlásának tekintetében a Göd Város Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzata vonatkozó rendelkezései az irányadók.

(3) Az igazgató feladata: szervezi és irányítja a Településellátó Szervezet tevékenységét.

A Településellátó Szervezet igazgatója felelős a Településellátó Szervezet szervezett szakszerű működéséért és gazdálkodásáért, pénzügyi- gazdasági működéséért, a működését meghatározó szabályzatok betartásáért, a belső ellenőrzéséért. A Karbantartó Csoport által elvégzendő feladatok, valamint a Karbantartó Csoport által el nem végezhető (kapacitáson felüli) feladatok az intézményvezető megrendelése alapján 100 ezer forint értékhatár felett csak a TESZ igazgatójának bevonásával, szakmai véleményének figyelembe vételével bonyolíthatók.

(4) Az igazgató munkáltatói jogkört gyakorol a Településellátó Szervezet dolgozói vonatkozásában a szervezeti felépítésben rögzítettek szerint.

(5) Az évente legalább két alkalommal összehívott intézményvezetői tanácskozást a Településellátó Szervezet főkönyvelője mellett a TESZ igazgatója is jogosult összehívni.

A mezőőr szakmai felettese - a jegyző által átruházott hatáskörben - a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztályának vezetője.

(6) Felelős a műszaki jellegű szabályzatok elkésztéséért.(munkavédelem, informatika, érintésvédelem)

(7) A Településellátó Szervezet igazgatója utalványozásra a főkönyvelő, illetve a pénzkezelési szabályzatban megjelölt személy ellenjegyzésével jogosult.

V. fejezet

A TESZ főkönyvelője

14. § (1) Az igazgató általános helyettese. Irányítja és szervezi a pénzügyi és adminisztrációs munkát.

(2) Feladatát a számviteli-, pénzügyi-, gazdálkodási jogszabályok tartalmazzák. Elkészíti az éves költségvetés tervezetét, melyet a helyi képviselő-testület hagy jóvá.

A gazdálkodásról féléves és éves beszámolót készít mind a testület mind a Magyar Államkincstár felé.

Negyedévenként köteles tájékoztatni az intézményvezetőket a költségvetési előirányzatok felhasználásáról.

Felelős a Szervezet egészének pénzügyi-számviteli rendjéért, a pénzkezelés szabályszerű működéséért.

(3) Az évente legalább két alkalommal összehívott intézményvezetői tanácskozást a Településellátó Szervezet igazgatója mellett a főkönyvelő is jogosult összehívni.

(4) Utalványozásra az igazgató távollétében a pénzkezelési szabályzatban megjelölt személy ellenjegyzésével jogosult.

(5) Elkészíti a Szervezet különböző egységeire, feladataira vonatkozó pénzügyi,- gazdasági jellegű szabályzatokat.

VI. fejezet

A központi irányítás

15. § (1) Élén a főkönyvelő áll, aki szervezi és irányítja a Szervezet munkáját.

A Szervezet feladatai:

(2) A főkönyvi és analitikus könyvelés vonatkozásában

- a kapcsolódó költséghelyek pénzforgalmának Magyar Államkincstár (MÁK) programja alapján történő számítógépes könyvelése

- a beérkező számlák nyilvántartása, kontírozása, pénzügyi rendezése

- a bevételek rendszerezése, kontírozása, könyvelése

- a könyvelés a bankszámlakivonat, valamint a házipénztári forgalom alapján történik

- főkönyvi és analitikus nyilvántartások egyeztetése

- mérlegjelentések, mérlegek(beszámolók) összeállítása, ÁFA kimutatás elkészítése

- az intézmények részére adatszolgáltatás a költségvetési előirányzatok felhasználásáról

- szükségszerinti egyeztetések

(3) A munkaügyi-, bérgazdálkodási feladatok ellátása vonatkozásában

- a Településellátó Szervezet igazgatójának munkáltatói jogkörébe tartozó dolgozók foglalkoztatásával felmerülő valamennyi feladat ellátása

- havi változásjelentés elkészítése, a MÁK felé történő jelentési kötelezettségek teljesítése a teljes szervezetre

- megbízási díjak, soron kívüli járandóságok számfejtése a teljes szervezetre

- étkeztetéssel, étkezési jegyekkel kapcsolatos adminisztratív teendők teljes körű ellátása a szervezet egészére

- bérnyilvántartások, bérfelhasználások vezetése valamennyi költséghelyre

(4) A pénztár üzemeltetés vonatkozásában

- a Szervezet egésze készpénzforgalmának biztosítása

- az intézményekbe kiadott ún. rovatos pénztárak ellenőrzése, ezen pénztárak pénzforgalmának biztosítása

- a Szervezet egészének bérfizetéssel kapcsolatos bérjegyzékek szétosztása, ellenőrzése

- hóközi kifizetések bonyolítása és az ezzel kapcsolatos, szükséges feladatok ellátása

(5) A vagyonnyilvántartás vonatkozásában

- a Szervezet egészének ingatlan és tárgyi eszköz nyilvántartása

- a kis értékű tárgyi eszközök, szerszámok, munkaruhák analitikus könyvelése, egyeztetése a részben önállóan gazdálkodó intézményekkel

- a Szervezet egészének leltározása, selejtezése a vonatkozó szabályzat és ütemterv szerint

- a Szervezet egészét érintő vagyon- és felelősségbiztosítás intézése

VII. fejezet

A Karbantartó Csoport

16. § (1) Élén a csoportvezető áll, aki egyben az anyagbeszerzői feladatokat is ellátja. A csoportvezető irányítja és szervezi a karbantartók munkáját.

(2) A csoportvezetőnek a Karbantartói Csoport vonatkozásában a tevékenységükhöz felhasznált anyagokra utalványozási jogköre van.

(3) A csoport feladata a Településellátó Szervezethez tartozó intézmények, költséghelyek karbantartási feladatainak elvégzése.

(4) A csoport önállóan bonyolítja a működési körébe tartozó intézmények karbantartási munkálatait. Feladata az intézmények felszereléseinek, berendezéseinek rendszeres karbantartása, a fűtés, világítás, vízellátás folyamatos biztosítása. Az intézményvezetők megbízása alapján a kapacitás figyelembe vételével a csoport lebonyolíthat egyéb költségvetési feladatokat is.

(5) A végzett munka, a teljesített szolgáltatás, anyag- és áruszállítás hibátlanságáról, a mennyiségi és minőségi feltételek megtartásáról valamennyi átadás-átvétel alkalmával meg kell győződni. A Karbantartó Csoport elvégzett szolgáltatását munkalapon kell dokumentálni. A munkalapot a raktáros a munka megkezdése előtt adja ki, melléklete a munkához kapcsolódó anyag kivételezési bizonylat. A végzett szolgáltatásokat az intézmények vezetőivel igazoltatni kell.

(6) Közvetlenül az intézményekhez beérkezett eszközök mennyiségi és minőségi átvételéért csak az intézmény vezetője a felelős.

(7) A Polgármesteri Hivatal megrendelése alapján városi feladatokat is elláthat.

VIII. fejezet

A Szemétszállítási Csoport

17. § A csoport feladata Göd város lakossági és kommunális hulladékának ellátása, a hulladékkezeléssel kapcsolatos számlázási és egyéb adminisztratív feladatok ellátása. A fentieken túl részt vesz a veszélyes hulladéknak minősülő hulladékok egyedi engedélyek alapján történő elszállításában.

A csoport feladata a Szervezet teljes gépjármű forgalmának menetlevelek alapján történő elszámolása, valamint a gépjármű felelősség- és CASCO biztosítások intézése.

A Településellátó Szervezet valamennyi gépjárműve üzemeltetésével kapcsolatos teljes körű ügyintézés. A csoportot csoportvezető irányítja.

IX. fejezet

Központi raktár

18. § A raktár anyagkezelése a vonatkozó belső szabályzat alapján történik. A raktáros látja el a gázpalack forgalmazást is, valamint a működéshez szükséges karbantartási és egyéb anyagok bevételezését, raktározását és elszámolását. A raktáros folyamatosan vezeti a raktárnyilvántartást. A kezelt vagyon vonatkozásában a raktárosnak teljes anyagi felelőssége van.

X. fejezet

Melegvizű strand, Huzella T. Tornacsarnok és Balázsovits J. Sportcsarnok

19. § E létesítmények működtetését, irányítását egy-egy felelős vezető látja el létesítményvezetői beosztásban.

A Melegvizű strand téli és nyári üzemmód szerint üzemel, ennek megfelelő személyi és tárgyi feltételekkel.

A Tornacsarnok elsődlegesen a Huzella Tivadar Általános Iskola, a Sportcsarnok, pedig a Németh László Általános Iskola és Művészetoktatási Intézmény szakmai, oktatási igényeinek kielégítését szolgálja. Az iskolai oktatási időn túl a sportlétesítményekben a Gödi Sportegyesület részére önköltséges áron hely biztosítható az edzésekhez és a versenyrendezésekhez. A terem használatának időbeni beosztása, a fennmaradó kapacitás hasznosítása a felelős üzemvezető feladata.

XI. fejezet

Temetők

20. § A város temetői rendjének működtetése a vonatkozó szabályzatokban került rögzítésre.

A temetővel, a sírhelyekkel kapcsolatos nyilvántartások vezetése a TESZ központjában történik.

A temetőgondnok felelős a temető rendjének biztosításáért, valamint az épületek, és egyéb a temetőkben található műszaki létesítmények karbantartásáért.

Az ügyfelek jelentkezése esetén a sírhelymegváltások ügyintézése, a számlák kibocsátása, valamint a temetőfőkönyv, parcellakönyv vezetése szintén a temetőgondnok feladata.

Sírhelyek megváltása a temetőgondnokon kívül a TESZ központjában is lehetséges.

XII. fejezet

Kötelezettségvállalás

21. § (1) A Szervezet kötelezettségvállalásaival kapcsolatban külön a Kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés rendjéről szóló szabályzat rendelkezik.

(2) A Településellátó Szervezet feladatkörébe tartozó előirányzatok felhasználására, feladatok megvalósítására kötelezettséget a Településellátó Szervezet igazgatója a főkönyvelő ellenjegyzése mellett vállalhat.

(3) Az intézmények kötelezettségvállalása a saját hatáskörben tartott költségvetési feladatokra terjed ki. Ezekre az előirányzatokra kötelezettségvállalás 300 ezer forinton felül, illetve műszaki kérdésekben 100 ezer forinton felül a Településellátó Szervezet igazgatójának ellenjegyzésével történhet.

(4) A részben önálló intézményekben érvényes felelősségi köröket az intézmények Alapító okiratai, vagy Szervezeti és működési szabályzatai kell, hogy tartalmazzák, melyeket Göd Város Képviselő-testülete hagy jóvá.

(5) A TESZ vezetőinek felelősségi körét, a cégszerű aláírás módját a Szervezeti és működési szabályzat II./3. pontja tartalmazza.

XII. fejezet

Kiadmányozási jog

22. § A kiadmányozási jogot a részben önállóan gazdálkodó intézmények saját hatáskörben szabályozzák. A munkáltatói igazolások kiadása a részben önálló intézmények esetében az intézményvezetők feladata.

A fentieken kívül a Szervezet egészét érintő tárgyban kiadmányozási joga a Szervezet igazgatójának és főkönyvelőjének külön-külön van.

XIII. fejezet

Intézményvezetői tanácskozás

23. § Évente legalább két alkalommal intézményvezetői tanácskozást kell összehívni, melynek vezetője a jegyző és összehívásáról a Településellátó Szervezet igazgatója/főkönyvelője köteles gondoskodni.

XIV. fejezet

Hatályba lépő rendelkezések

24. § (1) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

(2) Ezzel egyidejűleg hatályát veszti a Településellátó Szervezet 24/1996. (XI. 20.) sz. önkormányzati rendeletével megalkotott ügyrendje.

Polgármester Jegyző

  Vissza az oldal tetejére