Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2008. (VII. 3.) önkormányzati rendelete

a közterületek használatáról szóló 34/1991. (XI. 20.) sz. Ök. rendelet módosításáról

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 1999. évi LXIII. törvény 1. § (6) bekezdése valamint a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése által biztosított jogával élve az alábbi rendeletet alkotja.

1. § (1) A közterületek használatáról szóló módosított 34/1991. (XI. 20.) sz. Ök. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § (2) bekezdés e) pontja hatályát veszti és új szövegét a következőképpen állapítja meg:

e) köztisztasággal kapcsolatos építmények és az ennek nem minősülő tárgyaknak elhelyezésére, melyek különféle hulladékok gyűjtésére és tárolására szolgálnak, legalább 1 m2 területet, alkalmanként legalább 48 óra időtartamra foglalnak el, (így különösen szelektív hulladékgyűjtő sziget, hulladékgyűjtő konténer)”.

(2) A Rendelet 2. § (2) bekezdés j) pontja hatályát veszti és új szövegét a következők szerint állapítja meg:

j) olyan kép-, mozgókép-, és hangrögzítési tevékenységekhez, amely nem tartozik a családi, turisztikai felvételkészítés körébe, nem tartozik a sajtótermékekre vonatkozó jogszabályok hatálya alá, amelyet gazdasági előnyökért (haszonszerzési céllal) folytatnak és ezt a közterület lezárásával érik el. E tekintetben lezárt területnek kell tekinteni felvevő készülékek és kiszolgáló-berendezéseik, kellékeik, az ezek mozgatását biztosító pályák, sínek és vezetékek, valamint a felvételhez szükséges mindenféle személyek, tárgyak elhelyezését, tárolását szolgáló tereket,”

(3) A Rendelet 4. § (2) bekezdés b) pontja hatályát veszti és új szövegét a következők szerint állapítja meg:

b) főútvonalra üzemképtelen vagy hatósági jelzés nélküli jármű tárolására,”

(4) A Rendelet 6. § (2) bekezdés „esetenként” szava hatályát veszti és ennek helyébe a következő új szövegrész lép:

„minden nap 6 és 10 óra kötött”

(5) A Rendelet 6. § (3) bekezdés „hónap” szövegrésze hatályát veszti és ennek helyébe a következő új szövegrész lép:

„alkalommal 30 nap”

(6) A Rendelet 8. § (3) bekezdésének „Különösen méltányos...” kezdetű mondata hatályát veszti és helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az adózás rendjére vonatkozó jogszabályokban a részletfizetésre vonatkozó feltételek teljesülése esetén a Polgármester engedélyezheti a díj részletekben történő fizetését.”

(7) A Rendelet 8. § (4) bekezdésének szövege hatályát veszti és helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az adózás rendjére vonatkozó jogszabályokban az adó mérséklésére illetve elengedésére vonatkozó feltételek teljesülése esetén a Képviselő-testület a díjat részben vagy egészben elengedheti.”

(8) A Rendelet 1. sz. mellékletében a 8. pontban (gépjármű tárolás) szereplő díjtétel 5.000.- Ft/hó-ra változik.

2. § E rendelet 2008. augusztus 1. napján lép hatályba. A folyamatban lévő ügyekben akkor kell alkalmazni, ha az a kérelmezőre nézve nem okoz hátrányt.

Polgármester Jegyző

  Vissza az oldal tetejére