Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2009. (II. 26.) önkormányzati rendelete

a „Göd” városnév felvételéről és használatáról

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 10. § c) pontjában és 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Göd Város önkormányzat képviselő-testülete az alábbi rendeletet alkotja

A rendelet célja, hatálya

1. § A rendelet célja: Göd Város önkormányzatának jogos, megalapozott érdeke fűződik ahhoz, hogy a város nevét méltatlanul és jogtalanul senki ne használja, ezért rendeletbe foglalja a jogszerű használat szabályait.

2. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a jogi személyekre és a jogi személyiség nélküli gazdasági társaságokra, tudományos, irodalmi, művészi és egyéb közszereplést végzőkre.

(2) A 2. § (1) bekezdésben írtak részére elnevezésükhöz, tevékenységük gyakorlásához, működésük folytatása során a

Göd,

Göd Város,

megjelölés, illetve név (ezek bármely toldalékos formája) használata a képviselő-testület engedélyéhez kötött.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott megjelölés vagy név felvételét és használatát csak azok kérhetik, akiknek székhelye Göd területén van, vagy tevékenységük jellemző módon a városhoz kötődik.

A közigazgatási egység név felvételének és használatának engedélyezése

3. § (1) Az 1. § (2) bekezdésben meghatározott közigazgatási megjelölés vagy név felvétele és használata iránti kérelmet illetékmentesen, írásban lehet benyújtani a polgármesterhez.

(2) A kiadott engedély érvényessége szólhat:

a) kérelmező működési idejének időtartamára,

b) tevékenység folytatásának időtartamára,

c) meghatározott időpontig történő felhasználásra,

d) egy alkalomra

e) határozatlan időre

Az engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a kérelmező megnevezését, székhelyét,

b) a kérelmező tevékenységi körét,

c) a használat célját és módját,

d) a használat időtartamát.

(3) Amennyiben dísztárgy, embléma, kiadvány vagy termék megjelölését szolgálja az 1. § (2) bekezdésében meghatározott közigazgatási egységnév, úgy annak tervét a kérelemhez csatolni kell.

4. § (1) A közigazgatási egység nevének felvételére és használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell:

a) a jogosult megnevezését és székhelyét,

b) az engedélyezett felvétel vagy használat céljának meghatározását,

c) az engedély érvényességének időtartamát,

d) a felvétel és használat módjával kapcsolatos esetleges egyéb kikötéseket és előírásokat.

(2) A közigazgatási megjelölés vagy név engedélyezett használatának ellenőrzéséről a jegyző gondoskodik.

(3) *  A névhasználatra vonatkozó kérelemről átruházott hatáskörben a polgármester dönt.

5. § Az engedély kiadása megtagadható:

a) ha a használat vagy annak módja és körülményei Göd Város Önkormányzat és a város lakossága jogait, jogos érdekeit sértené, vagy veszélyeztetné,

b) ha ugyanazon vagy hasonló tevékenység gyakorlásához már engedélyt kiadott vagy a nevet már valaki jogszerűen használja,

c) egyéb, különösen indokolt esetben.

6. § (1) A kiadott engedélyt vissza kell vonni, ha a használat vagy annak célja, módja és körülményei a Göd Város Önkormányzat és a város lakossága jogait, jogos érdekeit sérti, vagy veszélyezteti.

(2) A kiadott engedélyt vissza lehet vonni, ha a felhasználó az engedélyben meghatározott feltételeket, előírásokat megsérti.

7. § (1) A kiadott engedélyekről a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet.

8. § (1) Aki közigazgatási megjelölést vagy nevet e rendelet hatálybalépése előtt a képviselő testület engedélyével felvette, és folyamatosan használja, utólagos engedély iránti kérelem benyújtására nem köteles.

(2) E rendelet hatálybalépése előtt felvett közigazgatási megjelölés vagy név használatát az engedélyező a jövőre nézve megtilthatja, ha

a) a használat vagy annak módja, célja és körülményei Göd Város Önkormányzat vagy a város lakossága jogait, jogos érdekeit sérti, vagy veszélyezteti,

b) ha a használó mások névhasználathoz fűződő jogait sérti.

Szabálysértés

9. § * 

Záró rendelkezések

10. § (1) E rendelet a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba. rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) A 3., 4., 5., 6., § rendelkezései azon intézményekre, társaságokra, vállalatokra, illetve szervezetekre nem vonatkoznak, amelyeket a névviselésre a képviselő-testület e rendelet hatálybalépését megelőzően feljogosított.

Polgármester Jegyző

  Vissza az oldal tetejére