Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2009. (III. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati vagyon hasznosításának, használatának és forgalmának rendjéről szóló 18/1999. (VI. 22.) sz. Ök. rendelet módosításáról

1. § A rendelet 6. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(1) Az önkormányzati vagyon hasznosítása a képviselő-testület döntése alapján történhet:

- árveréssel

- ajánlati felhívással

- egyedi döntés alapján”

2. § A rendelet 9-11. §-ai helyébe az alábbi szakaszok lépnek

Az árverésre vonatkozó szabályok

9. § (1) Az árverés az ingatlan- és ingóvagyon értékesítésével vagyoni értékű jog hasznosításának, nyilvános a pályázók közvetlen részvételével és jelenlétével megvalósuló versenyeztetése, mely során a vételár a nyilvános liciten licitlépcsők alkalmazásával kialakult legmagasabb ajánlati ár.

(2) A kiíró a versenyeztetés során valamennyi ajánlattevő számára egyenlő esélyt köteles biztosítani az ajánlat megtételéhez szükséges információhoz jutás és az alkalmazott versenyfeltételek tekintetében. A kiíró a pályázat tartalmát úgy köteles meghatározni, hogy annak alapján az ajánlattevők megfelelő ajánlatot tehessenek.

(3) Minden ajánlattevőnek joga van a kiíró által rendelkezésre bocsátott valamennyi információhoz hozzáférni. Ennek keretében a pályázó számára hozzáférhetővé kell tenni minden adatot annak érdekében, hogy a megalapozott ajánlatát módjában álljon megtenni.

Az árverés kiírása

10. § (1) Az árverést hirdetmény közzétételével kell kiírni.

A hirdetményben fel kell tüntetni:

a) az árverező szerv megnevezését, székhelyét;

b) az árverés helyét és idejét;

c) az árverezésre kerülő vagyontárgy megnevezését, címét;

d) kikiáltási árát és azt, hogy a vevő tulajdon vagy bérleti jogot szerezhet;

e) licitlépcső mértékét;

f) a helyiség bérleti díját és értékállandóságának megőrzése érdekében az emelést (KSH által közzétett fogyasztói árindex);

g) az árverésre kerülő vagyontárgyak megtekintésének idejét;

h) az árverési előleg összegét, letétbe helyezésének módját és idejét;

i) az árverésre kerülő vagyonról az információ adás helyét és idejét;

j) tájékoztatást arra vonatkozóan, hogy árverésen kizárólag az vehet részt,

illetve adhat a részvételre képviseleti meghatalmazást, akinek a nevére az árverezési előleg letétbe helyezésre került.

(2) A hirdetményt a Gödi Körképben, az Önkormányzat honlapján, a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, a 10 millió Ft értéket meghaladó vagyontárgy esetében legalább egy országos napilapban közzé kell tenni, az árverés időpontját legalább 30 nappal megelőzően.

Az árverés részvétel feltételei, az árverési vevő kötelezettségei

11. § (1) Az árverésen az vehet részt, aki a hirdetményben megjelölt helyen és időben megjelenik és nyilatkozik arról, hogy a vételárral rendelkezik, továbbá árverési előleget a hirdetményben megjelölt módon az árverés megkezdéséig letétbe helyezte, az árverési szabályzatot (amely jelen rendelet kivonata) megismerés és tartalmának elfogadása után aláírta. Letétbe helyezés módja: az árverés megkezdése előtt három nappal az Önkormányzat számlájára történő átutalással. Az árverési előleg megérkezéséről az Önkormányzat Pénzügyi Osztálya az árverés megkezdése előtt igazolást állít ki.

(2) Az árverési előleg mértéke, ha a kikiáltási ár:

- 0-1.000.000.-Ft 10%-a
- 1.000.000-5.000.000.-Ft
100.000.-Ft és az 1.000.000.-Ft-on felüli rész 2,5%-a
- 5.000.000-10.000.000.Ft
200.000.-Ft és az 5.000.000.-Ft-on felüli rész 2%-a
- 10.000.000-20.000.000.-Ft
300.000.-Ft és a 10.000.000.-Ft-on felüli rész 1%-a
- 20.000.000.-Ft-tól
400.000.-Ft és a 20.000.000.-Ft-on felüli rész 0,5%-a

(3) Az árverési vevő által letétbe helyezett előleg összege a vételárba beszámít, a többi letevőnek az előleget 8 napon belül vissza kell utalni.

(4) Az árverési vevő köteles az árverés napját követő 15 napon belül a vételárat egyösszegben megfizetni és ezzel egyidejűleg a szerződést aláírni. Amennyiben ennek nem tesz eleget az előleget elveszíti és a szerződést a második legjobb ajánlatot tevővel kell megkötni. A második legjobb ajánlatot tevő az árverésen vállalt ajánlatához 30 napig kötve van.

(5) Amennyiben a második legjobb ajánlattevő az árverés napját követő 30 napon belül nem köti meg a szerződést és ezzel egyidejűleg a vételárat egyösszegben nem fizeti meg a szerződést a harmadik legjobb ajánlattevővel kell megkötni. A harmadik legjobb ajánlattevő az árverésen vállalt ajánlatához 40 napig kötve van.

(6) Amennyiben a harmadik legjobb ajánlattevő az árverés napját követő 40 napon belül nem köti meg a szerződést és ezzel egyidejűleg a vételárat egyösszegben nem fizeti meg, ebben az esetben az árverést eredménytelennek kell nyilvánítani.

(7) Árverezni személyesen vagy meghatalmazás útján lehet. A meghatalmazást közokiratba kell foglalni.

(8) Az árverezésen résztvevő az árverést vezetőnek köteles bemutatni:

a) a személyi igazolványt, egyéni vállalkozói igazolványát, gazdasági társaság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatot és aláírási címpéldányt, egyéb jogi személy esetén a bírósági nyilvántartásba vételt igazoló, 30 napnál nem régebbi hiteles okiratot és aláírási címpéldányt.

b) az árverési előleg letétbe helyezésének igazolását;

c) meghatalmazást.

Az árverés lebonyolításának szabályai

12. § (1) Az árverést a Jegyző által megbízott önkormányzati köztisztviselő vezeti.

(2) Az árverés vezetőjének feladatai:

a) gondoskodik az árverés technikai feltételeiről:

b) gondoskodik arról, hogy az ajánlattevők kizárólag egy csoportban, az érdeklődőktől jól elkülöníthetően foglaljanak helyet;

c) tájékoztatást ad a licitlépcső mértékéről;

d) közli a kikiáltási árat és felhívja az ajánlattevőket a licitálásra;

e) mindenkor közli, illetve szóban rögzíti, hogy ki tartja, ki emeli a kikiáltási árat, ki fejezi be a licitálást;

f) dönt az árverés bezárásáról, gondoskodik a jegyzőkönyv elkészítéséről és tájékoztatja az első, második és harmadik legmagasabb ajánlatot tevőt, a vételár megfizetésének idejéről, módjáról és a szerződés aláírásának hiányából fakadó jogkövetkezményekről;

g) intézkedik a visszafizetendő árverési előlegekről.

(3) Az árverést addig kell folytatni, amíg ajánlatot tesznek. Ha nincs tovább ajánlat, a felajánlott legmagasabb vételár háromszori kikiáltását követően ki kell jelenteni, hogy a vagyontárgy a legtöbbet ajánlóé, megvette.

(4) Amennyiben két vagy több azonos összegű ajánlatnál megáll az ajánlatok licitje, úgy a végső legmagasabb azonos összegű ajánlatok közül sorshúzással kell eldönteni az árverés nyertesét.

(5) Az árverésen a kikiáltási árat leszállítani nem lehet.

(6) Az árverésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyben az alábbiakat kell feltüntetni:

a) az árverés megtartásának helyét és idejét;

b) az árverezett vagyontárgy megnevezését;

c) a jelenlévők nevét és azt, hogy milyen minőségben vesznek részt;

d) utalást arra, hogy a megjelent ajánlattevők névsorát a jegyzőkönyvhöz csatolt jelenléti ív tartalmazza;

e) az elárverezett vagyontárgy ismertetését és a kikiáltási árat;

f) a licitlépcsőt és a licitálás módját;

g) az árverés megkezdése előtt visszalépett ajánlattevők nevét és címét;

h) az első, második és harmadik legmagasabb ajánlatot tett nevét és címét, az ajánlat összegét;

i) azt a kötelezettséget, hogy a nyertesnek a szerződés aláírása végett mely napon és órakor kell megjelennie és a vételár megfizetését igazolnia. Ezek elmulasztásának jogkövetkezményeit és a második, illetve harmadik legmagasabb ajánlattevő jogait és kötelezettségeit;

j) az árverésen bejelentett óvást, kifogásokat, észrevételeket és az árverési vezetőnek erre adott válaszait.

(8) A jegyzőkönyvet az árverés vezetője és az árverésen legmagasabb ajánlatot tett árverezők írják alá.

(9) Az árverés szabályszerű lefolytatását a jegyző vagy az általa meghatalmazott jogi képviselő jelenléte biztosítja.”

3. § A rendelet 12-20. §-ainak számozása 13-21. §-ra módosul.

4. § (1) Ez a rendelet 2009. április 1. napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről - a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik. Rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyeknél is alkalmazni kell.

Polgármester Jegyző

  Vissza az oldal tetejére