Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2009. (IV. 24.) önkormányzati rendelete

a Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanulóinak tandíj és térítési díj fizetéséről

Az 1993. évi LXXIX. tv. a közoktatásról, (a továbbiakban: törvény) 115. § (1) bek. c) pont, a 116. § (1) bek. a) pont és 117. § (1) bek. b) és c) pont és a (2), (3), (4) bekezdés szabályozza az alapfokú zene és művészeti iskolákban a tanulók által fizetendő térítési díjakat, tandíjakat. A törvény értelmében az alapfokú művészetoktatási iskolákban tanévenként térítési díj illetve tandíj fizetendő, amely a szakfeladatra jutó folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának * :

a) *  5 - 20%

b) *  15 - 40%

c) *  legfeljebb 100%

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a térítési díjat a tanulmányi eredménytől függően az egy tanulóra jutó kiadásoknak megfelelően a törvény értelmében, a művészeti iskolában a 2009/2010-es tanévtől az alábbiak szerint állapítja meg:

1. § *  (1) A Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapfokú művészetoktatásban résztvevő, a közoktatási törvény 115. § (1) c) pontja alá tartozó tizennyolc éven aluli heti négy órás oktatásban részesülő tanulóinak térítési díjai a következők:

Félévi térítési díj

Korcsoport Kategória Tanulmányi átlag Fizetendő térítési díj (Ft)
A/1. 5.00 - 4.60 9.000
6. életévtől 18. életévig A/2. 4.59 - 4.10 10.000
4 órás foglalkozás A/3. 4.09 - 3.60 11.000
esetén A/4. 3.59 - 3.10
A/5. 3.09 - 2.60 18.000
A/6. 2.59-ig

(2) A Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapfokú művészetoktatásban résztvevő, a közoktatási törvény 115. § (1) c) pontja alá tartozó tizennyolc éven aluli heti két órás előkészítő oktatásban részesülő tanulóinak térítési díjai a következők:

Félévi térítési díj

Korcsoport Kategória Tanulmányi átlag Fizetendő térítési díj (Ft)
6. életévtől 18. életévig E/1. 5.00 - 4.10 6.000
2 órás foglalkozás E/2. 4.09 - 3.10 7.000
esetén E/3. 3.09-ig 8.000

(3) A Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapfokú művészetoktatásban résztvevő, a közoktatási törvény 115. § (1) c) pontja alá tartozó tizennyolc éven felüli, de huszonkettő éven aluli tanulóinak térítési díjai a következők:

Félévi térítési díj

Korcsoport Kategória Tanulmányi átlag Fizetendő térítési díj (Ft)
B/1. 5.00 - 4.60 16.000 (32.000/év)
18. életévtől 22. B/2. 4.59 - 4.10 18.000 (36.000/év)
életévig B/3. 4.09 - 3.60 20.000 (40.000/év)
(de csak nappali B/4. 3.59 - 3.10
rendszerű tanulói B/5. 3.09 - 2.60 32.000 (64.000/év)
jogviszony esetén)
B/6. 2.59-ig

2. § (1) *  Azok a tanulók, akik hetente több, mint 6 művészeti tanórán vesznek részt, tandíjat kötelesek fizetni minden egyes újabb tanszak után. A Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapfokú művészetoktatásban résztvevő, a közoktatási törvény 116. § (1) a) pontja alá tartozó tanulóinak tandíjai a következők:

Félévi tandíj

Korcsoport Kategória Tanulmányi átlag Fizetendő térítési díj (Ft)
6. életév alatt, 22. életév C/1. 5.00 - 4.60 20.000
felett, a 6 tanórát meghaladó C/2. 4.59 - 4.10 28.000
szakok után, felsőoktatási C/3. 4.09 - 3.60 40.000
hallgatói jogviszony esetén, illetve, ha más művészeti C/4. 3.59 - 3.10 Több tanszak 3.60 alatti művészeti
intézmény igényel utána C/5. 3.09 - 2.60 átlageredmény esetén
normatív támogatást C/6. 2.59-ig nem választható

(2) Az a tanuló, akinek tanulmányi eredménye nem éri el a minimum 3,5 átlagot, nem választhat többet heti 6 óránál.

(3) Az új főtárgyi tanulók az a/III. kategória szerint fizetnek. A térítési díjakat félévkor és tanév végén a tanulmányi eredmény alapján kell megállapítani.

(4) Amennyiben a tanulók az előképző osztály mellett már főtárgyi oktatásban is részesülnek, akkor a térítési díjat a főtárgyi eredménye szerint kell figyelembe venni. Ebben az esetben az előképző szolfézs kötelező tárgynak minősül.

(5) *  A művészeti oktatásban résztvevők az iskola létesítményeinek, felszerelésének igénybevétele, használata címén az alapképzésért fizetendő térítési díjon illetve a tandíjon felül e jogcímen a következő térítési díjat fizetik:

Egyéb díjak, költségek a művészetoktatásban
Művészeti ág Fizetendő díj meghatározása Díj mértéke
Zeneművészet Hangszerkölcsönzési díj zeneiskolai hangszerekre
(A zenetanuláshoz szükséges kották, könyvek beszerzése a szülőt terheli. Ezeket az eszközöket ingyen rendelkezésre bocsátani nem tudjuk még a térítési díjat nem fizető tanulóink részére sem.)
2.500 Ft/félév
Zeneművészet Hangszerhasználati hozzájárulás a zongora- és ütőhangszeres tanszakokon 1.500 Ft/félév
Táncművészet Ruha- és jelmez használati hozzájárulás 1.000 Ft/félév
Képző- és iparművészet Eszköz- és alapanyag használati hozzájárulás 1.000 Ft/félév

3. § A tanulmányi eredmény átlagának megállapítása

(1) A tanulmányi átlageredmény megállapításánál a főtárgy és a kötelező melléktárgy tanulmányi eredményét kell figyelembe venni.

(2) Nem kell figyelembe venni a fő- és melléktárgyi szorgalmi jegyeket. A tanulmányi átlageredmény kiszámítását egy tizedes pontosságig kell elvégezni és a kerekítés szabályai szerint alkalmazni. Az osztályfolytatós /OF/ és saját hibáján kívül nem osztályozott /NO/ tanuló a legutolsó érvényes eredményének alapján fizet térítési díjat.

4. § Szociális kedvezmények

(1) A 117. § (2) pontja alapján a hátrányos helyzetű tanulóktól térítési díj nem szedhető.

(2) A Képviselő-testület a 117. § (4) bekezdése alapján a térítési díj fizetésénél kedvezményt is megállapíthat.

(3) A szociális és egyéb kedvezmények között az alábbi szempontokat kell figyelembe venni.

- nagycsaládosok gyermekei

- munkanélküli szülők gyermekei

- létminimum alatt élők gyermekei

- csonka családok gyermekei

- ha a tanuló több szakon tanul

- a zene illetve művészeti iskolai dolgozók gyermekei, ha a közalkalmazotti tanács kéri.

A kedvezményezettek köréről az igazgató dönt. A térítési díj magában foglalja az iskola létesítményeinek és felszereléseinek igénybevételét és használatát. A bevételi többlet a művészeti oktatás iskolai felszereléseire, hangszerek vásárlására fordítható.

(4) Ha a tanuló térítési illetve tandíjfizetési kedvezményben részesül, akkor a féléves tanulmányi átlagának a minimum 4,00-et el kell érnie. Ha eredményei ettől elmaradnak, akkor a kedvezményes fizetési lehetőség a következő félévben nem illeti meg.

A kedvezmény odaítélésénél figyelembe kell venni:

- A tanuló művészeti tanárainak véleményét

- A tanuló intézményünkben tanúsított munkáját, szorgalmát, magatartását, előmenetelét

- Az addigi fizetési teljesítéseket

- A rászorultság mértékét

Nem kaphat kedvezményt az a tanuló:

- Akinek az előző év végi, vagy félévi átlageredménye nem éri el a 4.00-et

- Akinek bármilyen fizetési elmaradása van

- Aki rendszeresen késve fizet, a késés okát nem egyezteti az intézmény vezetőségével

- Aki bármilyen viselkedésével megszegi a házirendet

- Aki nem látogatja rendesen a főtárgyi és kötelezőtárgyi órákat

- Aki az igényléshez szükséges iratokat, igazolásokat nem nyújtja be.

5. § E rendelet 2009. szeptember 1-én lép hatályba. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti a 14/2004. (IV. 29.) sz. Ök. rendelet.

Polgármester Jegyző

  Vissza az oldal tetejére