Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2009. (X. 22.) önkormányzati rendelete

a talajterhelési díjról szóló 43/2006. (XII. 14.) sz. rendelet módosításáról

1. § A 2. § (4) bekezdése helyébe az alábbi szövegrész kerül:

„2. § (4) A talajterhelési díj mértéke e rendelet (2) bekezdésében szereplő egységdíj-mérték és (3) bekezdésében meghatározott területérzékenységi szorzó szorzata, azaz 180 Ft/ m3

2. § A 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés kerül, egyúttal a jelenlegi (2)-(4) bekezdések számozása (3)-(5) bekezdésekre módosul:

„3. § (2) Vízvezeték meghibásodása következtében elfolyt, elszivárgott vízmennyiséget le kell vonni a talajterhelési díj alapjából, ha a meghibásodás miatt az illetékes szolgáltató (Dunamenti Regionális Vízmű Rt. 2600 Vác, Hóman Bálint u. 3.) - a továbbiakban szolgáltató - a díjszámla korrekcióját elvégzi, és ezt írásban igazolja a kibocsátó (vízfogyasztó) felé.”

3. § A 5. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés kerül:

„5. § (3) Az (1) és (2) bekezdések szerinti adatszolgáltatásoknak tartalmaznia kell a kibocsátó azonosításához szükséges, kibocsátó és szolgáltató között létrejött szerződésben szereplő adatokat.”

4. § A 6. § (3) és (4) bekezdései helyébe a következő szövegrészek kerülnek:

„6. § (3) A környezetterhelési díj megfizetésére, bevallására, az ehhez kapcsolódó jogkövetkezményekre, a megállapításához és a beszedéséhez való jog elévülésére, pénzügyi ellenőrzésére, valamint végrehajtására a Ktd-ben és e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az adózás rendjéről szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

(4) A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díj a települési önkormányzat környezetvédelmi alapjának a bevételét képezi és azt az önkormányzat a Ktd. 21/A. §-ában foglaltaknak megfelelően használhatja fel.”

5. § E rendelet a kihirdetésekor lép hatályba, a 2. §-ban leírtakat első alkalommal a 2009. évről szóló, a rendelet 21/A. § (1) bekezdése szerint 2010. március 31-ig benyújtandó bevallások esetében kell alkalmazni.

Markó József Dr. Szinay József
polgármester jegyző

  Vissza az oldal tetejére