Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 43/2009. (XII. 10.) önkormányzati rendelete

a helyi építményadóról szóló 37/2006. (XII. 14.) sz. Ök. rendelet (a továbbiakban Ér) a helyi telekadóról szóló 33/2005. (XII. 2.) sz. rendelete (a továbbiakban: Tr) és a tartózkodás alapján fizetendő idegenforgalmi adóról szóló 34/2005. (XII. 2.) sz. rendelete (a továbbiakban: Ir) módosításáról

1. § Az Ér. 2. § után az alábbi alcímek- és szövegrészek kerülnek, a 3. § helyébe a következő szövegrész kerül, egyúttal az Ér. a következő 3/A-3/C. §-okkal egészül ki:

AZ ADÓKÖTELEZETTSÉG

Adóköteles az Önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül a lakás, üdülő és a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész (továbbiakban együtt építmény).

ADÓKEDVEZMÉNYEK, ADÓMENTESSÉGEK

Építményekhez, helyiségekhez kapcsolódó adómentességek

3. § A Htv-ben meghatározott mentességeken túl mentes az építményadó alól

(1) a) a Göd Város Önkormányzat és intézményei tulajdonában és használatában lévő építmények,

b) a Pest Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő Göd-újtelepi egészségügyi gyermekotthon építményei.

(2) Mentesek a lakáshoz és üdülő épülethez tartozó alábbi kiegészítő helyiségek:

a) tüzelőtér

b) tüzelő- és salaktároló

c) szárító

d) szerszámkamra

e) szín

f) padlás

g) pince

(3) E § alkalmazásában kiegészítő helyiségnek az a helyiség minősül, amely emberi tartózkodásra nem szolgál, de a lakás, üdülő rendeltetésszerű használatához szükséges.

Gyermekek számához és életkorhoz kapcsolódó, lakás után fizetendő adóval kapcsolatos kedvezménynek és mentességek

3/A. § Az e §-ban meghatározott egyéb feltételek megléte esetén is az alábbi kedvezmények , mentességek csak egy olyan lakás után illetik meg az adózót, amelyben állandó jelleggel , életvitelszerűen lakik és amelynek hasznos alapterülete a 180 m2-t nem haladja meg.

a) 3 gyermeket nevelő adóalany esetén az adó alapját képező lakás területének számításánál 20 m2-t figyelmen kívül kell hagyni.

b) 4 gyermeket nevelő adóalany esetén az adó összege 50%-kal csökken.

c) 5 vagy annál több gyermeket nevelő adóalany esetén a lakás mentes az adófizetési kötelezettség alól.

- Az adó mértéke gyermeküket egyedül nevelő adóalany esetén az alábbiak szerint alakul:

a) a 3 gyermeket nevelő adóalany mentesül a (3) bekezdés a) pontja szerinti alapterület levonása után fennmaradó alapterületrész után fizetendő (csökkentett) adó 50%-a alól

b) 4 vagy annál több gyermeket nevelő adóalany esetén a lakás mentes az adófizetési kötelezettség alól.

- A 70 év feletti olyan, családi állapota szerint egyedülálló adóalany, akinek a lakóhelye (állandó lakcíme) az adótárgyat képező ingatlanban van, ott ténylegesen is egyedül él, mentesül az adófizetési kötelezettség alól, ha tulajdoni hányaddal rendelkezik a lakásban

3/B. § A 180 m2-t meghaladó hasznos alapterületű, adózó által állandó jelleggel, életvitelszerűen lakott, egyetlen lakás után az alábbi az alábbi kedvezmények , mentességek illetik meg az adóalanyt:

(1) A 3 vagy több gyermeket nevelő adózó esetében a harmadik és minden további gyermek után a fizetendő adó 15%-kal csökken, legfeljebb azonban az adótárgy után fizetendő éves adóösszeg erejéig

(2) A 70 év feletti olyan, családi állapota szerint egyedülálló adóalany, akinek a lakóhelye (állandó lakcíme) az adótárgyat képező ingatlanban van és ott ténylegesen is egyedül él, az adótárgyon fennálló haszonélvezeti jogának illetőleg tulajdonjogának arányában mentesül az éves adó 60%-a alól

3/C. § A 3/A. és 3/B §-ok alkalmazásában:

Gyermek alatt a 18 életévét be nem töltött kiskorú, valamint a 25 évesnél fiatalabb önálló keresettel nem rendelkező, a nappali oktatás munkarendje szerint közép- vagy felsőfokú tanulmányokat folytató nagykorú személy értendő

(2) Egyedülállónak az a személy minősül, akinek a családi állapota özvegy, elvált, hajadon vagy nőtlen”

2. § (1) Az Ér. 5. § (1) bekezdés a) pontja a következő szövegrésszel egészül ki:

Az adó mértéke magánszemélyek, valamint vállalkozók nem üzleti célt szolgáló építménye esetében:

a) Lakás után) 180 m2 felett m2-enként 600 Ft/m2

(2) Az Ér. 5. § (1) bekezdés c) pontja a következő szövegrésszel egészül ki:

c) Az adó mértéke a) és b) pontokba nem tartozó, nem lakás céljára szolgáló építmény után:

- 1000 m2 felett 425.000 Ft és az 1000 m2 feletti részre vonatkozóan 1240 Ft/m2”

3. § Az Ér 5. § (4)-(5) bekezdései helyébe a következő rendelkezések kerülnek egyúttal e § az alábbi (6) bekezdéssel egészül ki:

„(4) (Vállalkozók üzleti célt szolgáló épülete esetében az adó mértéke)

a) I. körzetben

üzem, raktár, műhely, iroda, szálloda és áruház esetén 1240 Ft/m2

panzió és egyéb szolgáltatást nyújtó építmény esetén 500 Ft/m2

egyéb nem lakás céljára használt építmény valamint kereskedelmi és vendéglátó-ipari tevékenység céljából hasznosított építmény esetén 300 Ft/m2

b) II. körzetben

áruház esetén: 1240 Ft/m2

üzem, raktár, műhely, iroda szálloda és panzió esetén 500 Ft/m2

vendéglátó-ipari tevékenység céljából hasznosított és egyéb nem lakás céljára használt építmény esetén 300 Ft/m2

kereskedelmi tevékenység céljából hasznosított építmény és egyéb szolgáltatást nyújtó építmény esetén, 200 Ft/m2

c) III. körzetben

áruház esetén: 1240 Ft/m2

üzem, raktár, műhely, iroda, szálloda és panzió esetén 500 Ft/m2

vendéglátó-ipari tevékenység céljából hasznosított építmény esetén 300 Ft/m2

kereskedelmi tevékenység céljából hasznosított építmény, egyéb szolgáltatást nyújtó- és egyéb nem lakás céljára használt építmény esetén 200 Ft/m2

(5) A vállalkozók üzleti célt szolgáló lakás- és üdülőépülete és épületrésze után az adó mértéke az 5. § (3) bekezdésében megjelölt valamennyi körzetben 500 Ft/m2

(6) E § alkalmazásában

a) áruháznak minősül minden olyan épület, építmény, amely tulajdoni lapjának adatai szerint az épület, építmény rendeltetési jellege áruház. Az áruház rendeltetési jelleg földhivatali nyilvántartásba vételének hiányában áruháznak minősül az olyan épület, építmény is, amelynek használatbavételére vonatkozó engedélyben a rendeltetése áruházként került megjelölésre.

b) kereskedelmi tevékenység céljából hasznosított építménynek minősül minden olyan épület, amely nem minősül az a) pont szerint áruháznak és amelyben jellemzően különböző fogyasztási és használati cikkeket, különösen élelmiszert, italt vegyes árut, élvezeti cikket (dohányt, szeszes italt) árulnak (pld.: kereskedelmi üzlet, bolt, ABC, üzletház)

c) vendéglátó-ipari tevékenység céljából hasznosított építménynek minősül minden olyan épület, amely nem tartozik az a)-b) pontok szerinti meghatározások körébe, és amelyben jellemzően a vendégek helybeni fogyasztása céljából történő kiszolgálása folyik, továbbá elsősorban élelmiszert és italt árulnak (pld.: csárda, bisztró, borozó, söröző, büfé, cukrászda, kávézó, étterem)

d) egyéb szolgáltatást nyújtó építménynek minősül minden olyan építményadó-tárgy, amelyben olyan szolgáltatási tevékenység folyik, amely nem tartozik az a)-c) és f) pontok szerinti meghatározások körébe és nem tartozik a (4) bekezdésében megnevezett további adótárgy-fajták egyikéhez sem (pld.: műterem, fodrászüzlet, kozmetikai szalon, DVD- és videokölcsönző, állatklinika)

e) egyéb nem lakás céljára használt építménynek minősül minden olyan építményadó-tárgy, amelyben szolgáltatási tevékenység nem folyik, nem tartozik e §-ban meghatározott adótárgy-fajták egyikéhez sem (pld.: garázs, gépjárműtároló, üvegház, hűtőház, présház, padlás, pince - utóbbi kettő akkor, ha a használata miatt nem tartozik a 3. § (2) bekezdés szerint mentes adótárgyak közé)

f) az adómértékek megállapítása szempontjából

szálloda alatt a „hotel” elnevezésű szálláshelyeket

panzió alatt a motel, fogadó, szálló, vendégház és vadászház néven megjelölt szállás- és szolgáltatóhelyeket

üzem alatt az üzemcsarnokot és gyárat

is érteni kell.”

4. § Az Ér 6. §-a helyébe az alábbi rendelkezések kerülnek:

„6. §

Záró rendelkezés

(1) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Htv. és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCIII. törvény rendelkezései az irányadók.

(2) E rendelet 2007. január 1. napján lép hatályba, (az alaprendelet hatálybalépésnek napja) kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

(3) A rendelet hatályon kívül helyezi a helyi építményadóról szóló 35/2005. (XII. 2.) sz. Ök. rendeletet, a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 28/2002. (XII. 12.) sz. Ök. rendeletet, valamint az azt módosító 25/2004. (XII. 10.) sz. Ök. rendelet, 2/2005. (II. 1.) sz. Ök. rendeletet, az önkormányzat által nyújtható szociális ellátásokról szóló 8/2004. (III. 17.) sz. Ök. rendeletnek a kommunális adó kompenzációjára vonatkozó 10. §-át valamint a 12/2005. (IV. 29.) számú és az azt módosító a 16/2006. (V. 26.) számú és a 23/2006. (VII. 27.) számú. Ök. rendeleteket”

5. § Az Ir. 3. §-a helyébe az alábbi szövegrész kerül:

„3. § Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma.”

6. § Az Ir. 4. §-a helyébe az alábbi szövegrész kerül:

„4. § Az adó mértéke

Az adó mértéke megkezdett vendégéjszakák száma után 400 Ft/fő ”

7. § Ez a rendelet 2010. január 1-én lép hatályba, egyúttal a Tr- 3. §-ából hatályát veszti a „kivéve azokat az ingatlanokat, amelyeken olyan lakás vagy üdülő található, ami üzleti célt szolgál „szövegrész.

Polgármester Jegyző

  Vissza az oldal tetejére