Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010. (III. 25.) önkormányzati rendelete

a környezet- és természetvédelmi szempontból, kiemelt szerepű, érzékeny területek lehatárolásáról

Göd város Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló módosított 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (3) bekezdés, 7. § (3) bekezdés c) pontjában biztosított jogkörében a Gödi Helyi Építési Szabályzat (továbbiakban: HÉSZ) egyes rendelkezésének végrehajtása a következő rendeletet alkotja.

1. § (1) *  A HÉSZ 39. § (2) bekezdés j) pontját az alábbi gödi ingatlanok vonatkozásában mérlegelés nélkül alkalmazni kell mindazon változtatások esetében, melyek a terület használatában, rendeltetésében, forgalmi- vagy egyéb környezeti terhelésében változást jelentenek, hatósági engedélyhez, bejelentéshez, nyilvántartáshoz, szakhatósági hozzájáruláshoz kötöttek, melyek betartását hatóság kikényszerítheti, vagy 30%-ot meghaladó közműfejlesztéssel járnak.

a) 263 hrsz Csapatpihenő

b) 367 hrsz ELTE

c) 417 hrsz (Piarista Iskola)

d) 419 hrsz (BME)

e) 783, 936 hrsz (Szakáts-kert)

f) 3658 hrsz (Kék Duna Üdülő)

2. § (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

(2) A rendelet előírásait a kihirdetés után keletkezett esetekben kell alkalmazni.

Polgármester Jegyző