Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2010. (V. 27.) önkormányzati rendelete

Göd Város csatornaépítés V. üteme kapcsán adott kompenzációról szóló 38/2007. (VII. 20.) rendelete módosításáról

1. § A Komp. Rend. 2. § (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés kerül, egyúttal a § a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Az Önkormányzat a kompenzációt igénylés alapján nyújtja, melyben az érintett magánszemélynek kérnie kell az önkormányzattól az (1) bekezdés szerinti összeg átvállalását. Az átvállalás érvényességéhez az önkormányzat - mint átvállaló - képviseltében és a jegyző- mint jóváhagyó - megbízásából eljáró személy aláírása szükséges.

(6) A kérelmeket a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán lehet előterjeszteni, azok leadási határideje minden tárgyév augusztus 31. A határidő elmulasztása jogvesztő.”

2. § A Komp. rend. az alábbi 3. §-sal egészül ki, egyúttal a jelenlegi 3. § számozása 4. §-ra módosul.

„3. § A 2. §-ban meghatározott feltételek megléte esetén az építményadó csökkentésére a jegyző jogosult.”

3. § Ez a rendelet a kihirdetésekor lép hatályba.

Jegyző Polgármester

  Vissza az oldal tetejére