Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2010. (V. 27.) önkormányzati rendelete

a Göd város közigazgatási területén a teherforgalom közlekedésének szabályozásáról szóló 29/2009. (IX. 24.) Ök. sz. rendelete módosításáról

Göd város Önkormányzatának Képviselő-testülete az életminőség javítása, a város közútjain a levegőszennyezés és zajterhelés csökkentése, a forgalom csillapítása, a forgalmi rend, a közúti forgalom szervezése, a forgalom szabályozása érdekében a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 16. §-ában kapott felhatalmazás alapján a közúti közlekedésről szóló többször módosított 1988. évi I. törvény 8. § (1) bekezdés a) pontja és (2) bekezdése alapján részére biztosított szabályozási tárgy keretében az utak forgalomszabályozásáról szóló többször módosított 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet 10/A. § (1) bekezdése alapján - a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó járművek közlekedéséről szóló 26/2009. (VI. 22.) KHEM rendeletben foglaltakra is tekintettel - a következő rendeletet alkotja:

1. § A Göd város közigazgatási területén a teherforgalom közlekedésének szabályozásáról szóló 29/2009. (IX. 24.) Ök. sz. rendeletét (továbbiakban: Rendelet) a hatálybaléptetésről szóló külön rendelet elfogadásáig hatályában felfüggeszti.

2. § A Rendelet 11. §-nak szövege hatályát veszti és helyébe a következő rendelkezés lép:

„A rendelet hatályba lépéséről külön rendeletben rendelkezik.”

3. § Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Markó József Dr. Szinay József
polgármester címzetes főjegyző

  Vissza az oldal tetejére