Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2010. (V. 27.) önkormányzati rendelete

a magánszemélyek kivitelezésben közterületen megvalósuló járdaépítések költségviseléséről

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet célja, hatálya

1. § (1) E rendelet célja, hogy a gyalogos közlekedési infrastruktúra fejlesztése érdekében Göd belterületén a magánszemélyek kivitelezésében közterületen és közterületként használt területen megvalósuló járdaépítések során felmerülő anyagköltség egy részét az önkormányzat viselje.

(2) E rendelet hatálya Göd Város belterületére terjed ki.

(3) E rendelet alkalmazása szempontjából

a) járda: a közútnak a gyalogosok közlekedésére szolgáló, attól szintkülönbséggel, szegéllyel vagy más módon elválasztott része amely szilárd burkolattal (beton, térkő) rendelkezik.

b) járdaépítés: az ingatlan előtti szilárd burkolattal nem rendelkező járdaszakasz szilárd burkolattal (beton, térkő) történő ellátása.

Járdaépítési költségviselés

2. § (1) *  Az önkormányzat a magánszemélyek kivitelezésében, a tulajdonukat képező lakóingatlan előtti közterületen és közterületként használt területen történő járdaépítés anyagköltségét vagy annak egy részét az éves költségvetési rendeletben meghatározott keret erejéig az alábbiak szerint viseli:

a) az e rendelet 1. sz. mellékletében felsorolt közutak és terek esetében kizárólag térkő burkolatú járda építhető és az ilyen járda esetén az anyagköltség 100%-át, de legfeljebb m2-enként 10.400.- Ft-ot.

b) az e rendelet 1. sz. mellékletében fel nem sorolt közutak és terek tekintetében építendő térkő burkolatú járda esetén az anyagköltség 70%-át, de legfeljebb m2-enként 7.300,- Ft-ot.

c) az e rendelet 1. sz. mellékletében fel nem sorolt közutak és terek tekintetében építendő beton burkolatú járda esetén az anyagköltség 100%-át, de legfeljebb m2-enként 5.400,- Ft-ot.

(2) *  Az anyagköltségnek az (1) bekezdésben meghatározott mértékű megtérítésére akkor kerülhet sor, ha a magánszemély ingatlantulajdonos a járdaépítés anyagköltségét a nevére szóló számlával igazolja, és a járdának a műszaki leírásnak és szakmai előírásoknak megfelelő minőségben és a Helyi Építési Szabályzatnak és az OTÉK-nak (253/1997. (XII. 29.) Korm. rendeletnek) megfelelő módon történő megépítését az Önkormányzat Beruházási és Városüzemeltetési Osztálya teljesítésigazolás kiállításával igazolja. Az önkormányzati költségviselés további feltétele, hogy a járdaépítő ingatlantulajdonos a kivitelezés megkezdése előtt az Önkormányzattal a jelen rendelet mellékletét képező megállapodást aláírja, ezen megállapodásban kötelezettséget vállal arra, hogy a járdát a Beruházási és Városüzemeltetési Osztály által meghatározott műszaki és szakmai előírásoknak megfelelően legfeljebb a megállapodás aláírásától számított 3 hónapon belül megépíti, és azt a megépítést követően térítésmentesen az Önkormányzat tulajdonába és használatába adja. A megállapodás egyben az önkormányzati költségviselésre vonatkozó igénybejelentésnek minősül. Az önkormányzat a járdaépítés költségét az éves költségvetési rendeletében meghatározott keretösszeg erejéig az igénybejelentés sorrendjében biztosítja.

3. § E rendelet kihirdetésével lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Polgármester Jegyző

1. melléklet a 16/2010. (V. 27.) Ök. rendelethez * 

Göd Város Önkormányzata az alábbi utcákra, terekre csak a környezetükben megkezdett szélességű és megjelenésükben illeszkedő térkő burkolatú járdaépítésekhez, minden más esetben az OTÉK és a Helyi Építési Szabályzat előírása szerinti járdaépítéséhez ad tulajdonosi- és anyagi hozzájárulást:

Közutak Terek
Ady Endre út Bozóky Gyula tér
Alagút utca Kossuth tér
Alkotmány utca Petőfi tér
Bartók Béla utca Paksi János tér
Béke út Koszorú tér
Cserfa utca
Duna út
Honvéd sor
Ifjúság köz
Iván Kovács László utca
Jávorka Sándor utca
Kádár utca
Kálmán utca
Kincsem utca (Mihácsi György utca és a Köztársaság út között)
Kinizsi utca (Kádár utca és az Ady Endre út között)
Kisfaludy utca
Kossuth Lajos utca
Köztársaság út
Kusché Ernő utca
Lázár Vilmos utca (Mikszáth Kálmán utca és a Babits Mihály utca között)
Lenkey utca (Vasút utca és a Bozóky Gyula tér között)
Mihácsi György utca (Pesti út és a Kincsem utca között)
Mikszáth Kálmán utca
Nemeskéri Kiss Miklós út
Öregfutó utca
Összekötő út
Petőfi Sándor utca
Pesti út
Rákóczi Ferenc utca
Rómaiak útja
Sport utca (Rózsa utca és a Rákóczi Ferenc utca között)
Streba János utca
Vasút utca (Kádár és az Sződi utca között)

2. melléklet a 16/2010. (V. 27.) Ök. rendelethez * 

A) Megállapodás

Amely létrejött egyrészről: ..........................................................................................................., .................................................................................... szám alatti ingatlantulajdonos

és Göd Város Önkormányzata (2131 Göd, Pesti út 81., képviseletében eljár: .................. Polgármester) között alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel.

1. Ingatlantulajdonos kötelezettséget vállal arra, hogy saját tulajdonát képező, 213...... Göd, .......utca.... számú ingatlan előtt, jelen megállapodás aláírásától számított legkésőbb 3 hónapon belül saját költségén és felelőssége mellett járdát épít az alábbi műszaki előírásoknak megfelelően:

Burkolat típusa:

- térkő

Műszaki előírások:

a) Gyalogos forgalom alá:

- tükör kiemelés 15 cm vastagságban,

- 10 cm vastag homokos kavics, vagy zúzottkő alap készítése tömörítéssel,

- 4 cm vastag kétszer rostált ágyazó réteg

- 6 cm vastagságú szürke térkő burkolat készítése, kvarchomok kiöntéssel, a burkolat felületének egyengetése vibrálással,

- 5x20x100 -as kerti szegély beépítése C12-24 FN szegélytámasztó betonba

- a kitermelt föld elterítése, vagy elszállítása.

Az építés során az alábbi műszaki követelményeket kell betartani:

- a járda oldalesésének 1,5 -2,5%-osnak kell lennie a közút felé

- amennyiben az utcán ki van építve a vízelvezető árok, illetve csapadékvíz csatorna, akkor az épület lefolyócsatornáját a járdaszint alatt lehet bekötni a csapadékvíz-elvezető rendszerbe.

- amennyiben az utcán csak szikkasztó árok van, abba tilos az épület lefolyó csatornáját bekötni,

- a járda hosszesésének az ingatlan hosszában egyenletesnek kell lennie,

- a járda nyomvonalában lépcső, bukkanó, csapadékvíz megvezető, vápa, stb. nem lehet,

- az utcában kialakult járda szintekhez kell igazítani az elkészítendő járdát, követve a közút hosszesését,

- a járda építése után a járdapadkát 3%-os oldaleséssel kell kialakítani,

- a járda szélességét a szomszédos járdák szélességéhez kell igazítani.

Járdaépítésnek minősül az ingatlan előtti, szilárd burkolattal nem rendelkező járdaszakasz szilárd burkolattal (beton, térkő) történő ellátása.

2. *  Ingatlantulajdonos kötelezettséget vállal arra is, hogy a járdaépítés során a Helyi Építési Szabályzat és az OTÉK [253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet] előírásait, valamint a balesetvédelmi és munkavédelmi szabályokat betartja, az általa megépített járdaszakaszt jelen megállapodással az Önkormányzat Beruházási és Városüzemeltetési Osztályának műszaki átvételét követő nappal térítésmentesen az Önkormányzat tulajdonába és használatába adja.

3. *  Önkormányzat jelen megállapodás aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a járdaszakasz jelen megállapodásban rögzített, valamint Göd Város Önkormányzatának a magánszemélyek kivitelezésében közterületen megvalósuló járdaépítések költségviseléséről szóló 16/2010. (V. 27.) sz. Önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelő megépítése esetén a rendelet 2. §-ában foglaltak szerint az Ingatlantulajdonos által a járdaépítésre fordított anyagköltségét vagy annak egy részét kiegyenlíti az alábbiak szerint:

A 16/2010.(V. 27.) számú önkormányzati rendelet 1. sz. mellékletében felsorolt közutak és terek mentén, térkő burkolattal ellátott járda esetén Az anyagköltség 100%-át, de legfeljebb m2-enként bruttó 10.400,- Ft-ot.
A 16/2010. (V. 27.) számú önkormányzati rendelet 1. sz. mellékletében fel nem sorolt közutak és terek tekintetében építendő térkő burkolatú járda esetén Az anyagköltség 70%-át, de legfeljebb m2-enként bruttó 7.300,- Ft-ot.
A 16/2010. (V. 27.). számú önkormányzati rendelet 1. sz. mellékletében fel nem sorolt közutak és terek tekintetében építendő beton burkolatú járda esetén Az anyagköltség 100%-át, de legfeljebb m2-enként bruttó 5.400,- Ft-ot.

Az anyagköltség megtérítésére akkor kerülhet sor, ha Ingatlantulajdonos a járdaépítés anyagköltségét a nevére szóló számlával igazolja és a járdának a műszaki leírásnak, szakmai előírásoknak és a Helyi Építési Szabályzatnak és OTÉK-nak megfelelő minőségben történő megépítését az Önkormányzat Beruházási és Városüzemeltetési Osztálya teljesítésigazolás kiállításával igazolja. Ingatlantulajdonos kijelenti, hogy jelen megállapodás 2. és 3. pontjában rögzített jogszabályi előírásokat megismerte és azokat betartja.

4. Szerződő felek megállapodnak abban is, hogy jelen megállapodás aláírása egyben a fenti számú rendelet szerinti igénybejelentésnek is minősül. Ingatlantulajdonos tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen megállapodásban rögzített járdaszakaszt 3 hónapon belül nem építi meg, úgy jelen megállapodás hatályát veszíti. Ez esetben a járdaépítés költségeinek megtérítését új megállapodás megkötésével igényelheti abban az esetben, ha az ehhez szükséges fedezet az önkormányzat költségvetésében rendelkezésre áll.

Szerződő felek jelen megállapodást mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá.

Göd, ...................................................
................................
Ingatlantulajdonos
..............................
Polgármester
Göd Város Önkormányzata képviseletében

B) Megállapodás

Amely létrejött egyrészről: ..........................................................................................................., .................................................................................... szám alatti ingatlantulajdonos

és Göd Város Önkormányzata (2131 Göd, Pesti út 81., képviseletében eljár: ........... Polgármester) között alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel.

1. Ingatlantulajdonos kötelezettséget vállal arra, hogy saját tulajdonát képező, 213... Göd, .......utca.... számú ingatlan előtt, jelen megállapodás aláírásától számított legkésőbb 3 hónapon belül saját költségén és felelőssége mellett járdát épít az alábbi műszaki előírásoknak megfelelően:

Burkolat típusa:

- térkő

Műszaki előírások:

a) Gyalogos forgalom alá:

- tükör kiemelés 15 cm vastagságban,

- 10 cm vastag homokos kavics, vagy zúzottkő alap készítése tömörítéssel,

- 4 cm vastag kétszer rostált ágyazó réteg

- 6 cm vastagságú szürke térkő burkolat készítése, kvarchomok kiöntéssel, a burkolat felületének egyengetése vibrálással,

- 5x20x100 -as kerti szegély beépítése C12-24 FN szegély támasztó betonba

- a kitermelt föld elterítése, vagy elszállítása.

Az építés során az alábbi műszaki követelményeket kell betartani:

- a járda oldalesésének 1,5 -2,5%-osnak kell lennie a közút felé

- amennyiben az utcán ki van építve a vízelvezető árok, illetve csapadékvíz csatorna, akkor az épület lefolyócsatornáját a járdaszint alatt lehet bekötni a csapadékvíz-elvezető rendszerbe.

- amennyiben az utcán csak szikkasztó árok van, abba tilos az épület lefolyó csatornáját bekötni,

- a járda hosszesésének az ingatlan hosszában egyenletesnek kell lennie,

- a járda nyomvonalában lépcső, bukkanó, csapadékvíz megvezető, vápa, stb. nem lehet,

- az utcában kialakult járda szintekhez kell igazítani az elkészítendő járdát, követve a közút hosszesését,

- a járda építése után a járdapadkát 3%-os oldaleséssel kell kialakítani,

- a járda szélességét a szomszédos járdák szélességéhez kell igazítani.

Járdaépítésnek minősül az ingatlan előtti, szilárd burkolattal nem rendelkező járdaszakasz szilárd burkolattal (beton, térkő) történő ellátása.

2. *  Ingatlantulajdonos kötelezettséget vállal arra is, hogy a járdaépítés során a Helyi Építési Szabályzat és az OTÉK [253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet] előírásait, valamint a balesetvédelmi és munkavédelmi szabályokat betartja, az általa megépített járdaszakaszt jelen megállapodással az Önkormányzat Beruházási és Városüzemeltetési Osztályának műszaki átvételét követő nappal térítésmentesen az Önkormányzat tulajdonába és használatába adja.

3. *  Önkormányzat jelen megállapodás aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a járdaszakasz jelen megállapodásban rögzített, valamint Göd Város Önkormányzatának a magánszemélyek kivitelezésében közterületen megvalósuló járdaépítések költségviseléséről szóló 16/2010. (V. 27.) sz. Önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelő megépítése esetén a rendelet 2. §-ában foglaltak szerint az Ingatlantulajdonos által a járdaépítésre fordított anyagköltségét vagy annak egy részét kiegyenlíti az alábbiak szerint:

A 16/2010.(V. 27.) számú önkormányzati rendelet 1. sz. mellékletében felsorol közutak és terek mentén, térkő burkolattal ellátott járda esetén Az anyagköltség 100%-át, de legfeljebb m2-enként bruttó 10.400,- Ft-ot.
A 16/2010.(V. 27.) számú önkormányzati rendelet 1. sz. mellékletében fel nem sorolt közutak és terek tekintetében építendő térkő burkolatú járda esetén Az anyagköltség 70%-át, de legfeljebb m2-enként bruttó 7.300,- Ft-ot.
A 16/2010.(V. 27.). számú önkormányzati rendelet 1. sz. mellékletében fel nem sorolt közutak és terek tekintetében építendő beton burkolatú járda esetén Az anyagköltség 100%-át, de legfeljebb m2-enként bruttó 5.400,- Ft-ot.

Az anyagköltség megtérítésére akkor kerülhet sor, ha Ingatlantulajdonos a járdaépítés anyagköltségét a nevére szóló számlával igazolja és a járdának a műszaki leírásnak, szakmai előírásoknak és a Helyi Építési Szabályzatnak és OTÉK-nak megfelelő minőségben történő megépítését az Önkormányzat Beruházási és Városüzemeltetési Osztálya teljesítésigazolás kiállításával igazolja. Ingatlantulajdonos kijelenti, hogy jelen megállapodás 2. és 3. pontjában rögzített jogszabályi előírásokat megismerte és azokat betartja.

4. Szerződő felek megállapodnak abban is, hogy jelen megállapodás aláírása egyben a fenti számú rendelet szerinti igénybejelentésnek is minősül. Ingatlantulajdonos tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen megállapodásban rögzített járdaszakaszt 3 hónapon belül nem építi meg, úgy jelen megállapodás hatályát veszíti. Ez esetben a járdaépítés költségeinek megtérítését új megállapodás megkötésével igényelheti abban az esetben, ha az ehhez szükséges fedezet az önkormányzat költségvetésében rendelkezésre áll.

Szerződő felek jelen megállapodást mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá.

Göd, ...................................................
................................
Ingatlantulajdonos
..............................
Polgármester
Göd Város Önkormányzata képviseletében

C) Megállapodás

Amely létrejött egyrészről:.........................................szám alatti lakos, mint a 2131 Göd, ........... utca ....... szám alatti Ingatlantulajdonosa,

és Göd Város Önkormányzata (2131 Göd, Pesti út 81., képviseletében eljár: ................ Polgármester) között alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel.

1. Ingatlantulajdonos kötelezettséget vállal arra, hogy saját tulajdonát képező, 213... Göd, .......utca.... számú ingatlan előtt, jelen megállapodás aláírásától számított legkésőbb 3 hónapon belül saját költségén és felelőssége mellett járdát épít az alábbi műszaki előírásoknak megfelelően:

Burkolat típusa:

- beton

Műszaki előírások:

a) Gyalogos forgalom alá:

- a járda megépítése előtt a szintek kitűzése,

- tükör kiemelése - a járdaszintjéhez számított szükséges mértékben

- 10 cm vastag kavicságy készítése tömörítéssel,

- zsaluzat készítése a betonozáshoz, és 1-1,5 méterenként (a teljes hosszúság arányos elosztásának figyelembe vételével) dilatációs léc elhelyezése a betonvastagság teljes keresztmetszetében,

- 10 cm vastag C16 minőségű kavicsbeton készítése (300 kg. cement/m³ adagolással) tömörítéssel, felületi cementszórás erősítéssel, és csúszásmentes felület (dörzsölt) kialakítással, él-simítással,

- a kitermelt föld elterítése, vagy elszállítása,

- a beton felület utókezelése (locsolás) 7 napon keresztül.

- A kavicsbeton járda szerkezete a gépkocsi bejárónál a teherbírás érdekében 30 cm vastagságban készül, amelyből 15 cm vastag a kavicságy, 15 cm vastag a C 16 minőségű beton, (300 kg. cement/m³ adagolással) amely 150x150x40 milliméter lyukméretű hegesztett síkháló betéttel kerül megerősítésre.

A gépkocsi bejáróknál csak a járda szélességének megfelelő terület kerül finanszírozásra, a járda és az az út közötti terület nem.

b) Az építés során az alábbi műszaki követelményeket kell betartani:

- a járda oldalesésének 2-2,5%-osnak kell lennie a közút felé,

- a gépkocsi bejárókban a kapubejárat tengelyvonalától mindkét irányban 1,5 - 1,5 méteres hosszban a járda teherbírását kötelező megnövelni 30 cm, vastagságban,

- amennyiben az utcán van kialakítva vízelvezető árok, illetve csapadékvíz csatorna, akkor az épület lefolyócsatornáját a járdaszint alatt kell bekötni a csapadékvíz-elvezető rendszerbe.

- amennyiben az utcán csak szikkasztó árok van, abba tilos az épület lefolyó csatornáját bekötni,

- a járda hosszesésének az ingatlan hosszában egyenletesnek kell lennie,

- a járdának az utcában kialakult járda szintekhez kell igazítani az elkészítendő járdát, követve a közút hosszesését,

- a járda építése után a járdapadkát 5%-os oldaleséssel kell kialakítani,

- a járdafelületnek síknak, egyenletesnek, és csúszásmentesnek kell lennie,

- a járda oldaléleit le kell simítani,

- a járda szélességét a szomszédos járdák szélességéhez kell igazítani - amelynek méretét az anyag számvetés tartalmazza, - de minimum 1 méternek kell lennie.

Járdaépítésnek minősül az ingatlan előtti, szilárd burkolattal nem rendelkező járdaszakasz szilárd burkolattal (beton, térkő) történő ellátása.

2. *  Ingatlantulajdonos kötelezettséget vállal arra is, hogy a járdaépítés során a Helyi Építési Szabályzat és az OTÉK [253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet] előírásait, valamint a balesetvédelmi és munkavédelmi szabályokat betartja, az általa megépített járdaszakaszt jelen megállapodással az Önkormányzat Beruházási és Városüzemeltetési Osztályának műszaki átvételét követő nappal térítésmentesen az Önkormányzat tulajdonába és használatába adja.

3. *  Önkormányzat jelen megállapodás aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a járdaszakasz jelen megállapodásban rögzített, valamint Göd Város Önkormányzatának a magánszemélyek kivitelezésében közterületen megvalósuló járdaépítések költségviseléséről szóló 16/2010. (V. 27.) sz. Önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelő megépítése esetén a rendelet 2. §-ában foglaltak szerint az Ingatlantulajdonos által a járdaépítésre fordított anyagköltségét vagy annak egy részét kiegyenlíti az alábbiak szerint:

A 16/2010.(V. 27.) számú önkormányzati rendelet 1. sz. mellékletében felsorol közutak és terek mentén, térkő burkolattal ellátott járda esetén Az anyagköltség 100%-át, de legfeljebb m2-enként bruttó 10.400,- Ft-ot.
A 16/2010.(V. 27.) számú önkormányzati rendelet 1. sz. mellékletében fel nem sorolt közutak és terek tekintetében építendő térkő burkolatú járda esetén Az anyagköltség 70%-át, de legfeljebb m2-enként bruttó 7.300,- Ft-ot.
A 16/2010.(V. 27.) számú önkormányzati rendelet 1. sz. mellékletében fel nem sorolt közutak és terek tekintetében építendő beton burkolatú járda esetén Az anyagköltség 100%-át, de legfeljebb m2-enként bruttó 5.400,- Ft-ot.

Az anyagköltség megtérítésére akkor kerülhet sor, ha Ingatlantulajdonos a járdaépítés anyagköltségét a nevére szóló számlával igazolja és a járdának a műszaki leírásnak, szakmai előírásoknak és a Helyi Építési Szabályzatnak és OTÉK-nak megfelelő minőségben történő megépítését az Önkormányzat Beruházási és Városüzemeltetési Osztálya teljesítésigazolás kiállításával igazolja. Ingatlantulajdonos kijelenti, hogy jelen megállapodás 2. és 3. pontjában rögzített jogszabályi előírásokat megismerte és azokat betartja.

4. Szerződő felek megállapodnak abban is, hogy jelen megállapodás aláírása egyben a fenti számú rendelet szerinti igénybejelentésnek is minősül. Ingatlantulajdonos tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen megállapodásban rögzített járdaszakaszt 3 hónapon belül nem építi meg, úgy jelen megállapodás hatályát veszíti. Ez esetben a járdaépítés költségeinek megtérítését új megállapodás megkötésével igényelheti abban az esetben, ha az ehhez szükséges fedezet az önkormányzat költségvetésében rendelkezésre áll.

Szerződő felek jelen megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá.

Göd, ...................................................
................................
Ingatlantulajdonos
..............................
Polgármester
Göd Város Önkormányzata képviseletében