Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2010. (V. 27.) önkormányzati rendelete

a magánszemélyek kivitelezésben közterületen megvalósuló járdaépítések költségviseléséről

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet célja, hatálya

1. § (1) E rendelet célja, hogy a gyalogos közlekedési infrastruktúra fejlesztése érdekében Göd belterületén a magánszemélyek kivitelezésében közterületen és közterületként használt területen megvalósuló járdaépítések során felmerülő anyagköltség egy részét az önkormányzat viselje.

(2) E rendelet hatálya Göd Város belterületére terjed ki.

(3) E rendelet alkalmazása szempontjából

a) járda: a közútnak a gyalogosok közlekedésére szolgáló, attól szintkülönbséggel, szegéllyel vagy más módon elválasztott része amely szilárd burkolattal (beton, térkő) rendelkezik.

b) járdaépítés: az ingatlan előtti szilárd burkolattal nem rendelkező járdaszakasz szilárd burkolattal (beton, térkő) történő ellátása.

Járdaépítési költségviselés

2. § (1) *  Az önkormányzat a magánszemélyek kivitelezésében, a tulajdonukat képező lakóingatlan előtti közterületen és közterületként használt területen történő járdaépítés anyagköltségét vagy annak egy részét az éves költségvetési rendeletben meghatározott keret erejéig az alábbiak szerint viseli:

- az e rendelet 2. sz. mellékletében felsorolt illetve térképszelvényén jelölt közutak és terek esetében kizárólag térkőburkolatú járda építhető és az ilyen járda esetén az anyagköltség 70%-át, de legfeljebb m2-enként 4500.- Ft-ot.

- egyéb közutak esetében burkolattípustól függetlenül az anyagköltség 100%-át, de legfeljebb m2-enként 2800 Ft-ot.

(2) Az anyagköltségnek az (1) bekezdésben meghatározott mértékű megtérítésére akkor kerülhet sor, ha a magánszemély ingatlantulajdonos a járdaépítés anyagköltségét a nevére szóló számlával igazolja, és a járdának a műszaki leírásnak és szakmai előírásoknak megfelelő minőségben és a Helyi Építési Szabályzatnak és az OTÉK-nak (253/1997. (XII. 29.) Korm. rendeletnek) megfelelő módon történő megépítését az Önkormányzat Beruházási Osztálya teljesítésigazolás kiállításával igazolja. Az önkormányzati költségviselés további feltétele, hogy a járdaépítő ingatlantulajdonos a kivitelezés megkezdése előtt az Önkormányzattal a jelen rendelet mellékletét képező megállapodást aláírja, ezen megállapodásban kötelezettséget vállal arra, hogy a járdát a Beruházási Osztály által meghatározott műszaki és szakmai előírásoknak megfelelően legfeljebb a megállapodás aláírásától számított 3 hónapon belül megépíti, és azt a megépítést követően térítésmentesen az Önkormányzat tulajdonába és használatába adja. A megállapodás egyben az önkormányzati költségviselésre vonatkozó igénybejelentésnek minősül. Az önkormányzat a járdaépítés költségét az éves költségvetési rendeletében meghatározott keretösszeg erejéig az igénybejelentés sorrendjében biztosítja.

3. § E rendelet kihirdetésével lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Polgármester Jegyző

  Vissza az oldal tetejére