Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2010. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

a közterületek használatáról szóló 34/1991. (XI. 20.) sz. Ök. rendelet módosításáról

Az eredendően közlekedési és közösségi célú közterületek védelme, egyéb célú hasznosításuknak a közérdek érdekében való egészségügyi, településkép és forgalomszabályozási szempontú keretek közé szorítása érdekében az Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése, a heyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és határköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 85. § (1) bekezdése alapján, tekintettel a 248/2008. (X. 29.) Korm. sz. rendeletben biztosított szabályozási lehetőségekre Göd Város Önkormányzata a következő rendeletet alkotja.

1. § (1) A 34/1991. (XI. 20.) sz. Ök. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdésének f) pontja hatályát veszti és helyébe a következő rendelkezés lép:

f) hirdető berendezés, cég- és címtábla, önálló hirdetőtábla, oszlop, berendezés, valamint a közterületbe 10 cm-nél jobban benyúló portál, kirakat elhelyezésére,”

(2) A Rendelet 2. § (1) bekezdésének g) pontja hatályát veszti.

(3) A Rendelet 2. § (1) bekezdésének h) pontja a következő rendelkezéssel egészül ki:

„Ez alól kivételt jelent az Önkormányzattal kötött megállapodás alapján végzett járdaépítés anyagainak tárolása legfeljebb 5 napig.”

(4) A Rendelet 2. § (1) bekezdésének i) pontjának „mozgóboltra” szava hatályát veszti.

(5) A Rendelet 2. § (1) bekezdésének p) pontja hatályát veszti.

(6) A Rendelet 2. § (2) bekezdésének „A mozgóboltra kiadott engedély...” kezdetű mondata hatályát veszti és helyébe a következő rendelkezés lép:

„A mozgóboltra kiadott engedély Göd város közigazgatási területének egy-egy részére vagy egészére adható ki. A településrészek lehatárolása és mérete hozzávetőlegesen megegyezik egy helyhez kötött, háztartásokban szokásos felhasználású fogyasztási cikkeket forgalmazó kis-közepes méretű és forgalmú kiskereskedelmi üzlet vásárlói vonzáskörzetével, más szóval azzal a területtel ahonnan a helyhez kötött üzlet vásárlói jellemzően vásárlóként megjelennek. A településrészenként kiadható mozgóboltra vonatkozó közterület-használati engedély és annak díjtétele jelentősen nem térhet el a helyhez kötött kereskedelem részére adható közterület-használat díjtételétől, ezzel kiegyenlíti a mozgóboltok eddigi terjesztési lehetőségekben előálló versenyelőnyét. A nevezett településrészi lehatárolást e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.”

(7) A Rendelet 4. § (2) bekezdése a következő g), h) és i) pontokkal egészül ki:

g) forgalomszervezési okból, az említett útszakaszokon meglévő, oktatási intézménynek ottléte által súlyosbított nagy forgalomhoz képest gyenge áteresztőképesség okán a Petőfi Sándor utca Alkotmány utca és Jávorka Sándor utca közötti szakaszára és a Lenkey utca Kálmán utca és a Bozóky Gy. tér közötti szakaszára. Ezt a kikötést az engedélyben fel kell tüntetni.

h) mozgó- és alkalmi árusítás, javító-szolgáltató tevékenység, mozgóbolt, alkalmi vásár, felvásárlás tevékenységre hangosítás vagy hangos reklámozás következők szerinti korlátozását mellőző módon. E tevékenységek során Göd város egész területén tilos erősítés vagy a nélküli reklámozás, figyelemfelhívás célú hangkibocsátás, zajkeltés.

i) Az e bekezdésben szabályozott korlátozásokat a közterület-használati engedélyben - amennyiben annak kiállítása általában lehetséges - a jogkövetkezményekre utaló tájékoztatással ki kell kötni.”

(8) A Rendelet 5. § (2) bekezdésébe beillesztésre kerül a 2. § (1) bek. „u)” pontra való hivatkozás. (mozgóbolt).

(9) A Rendelet 6. § (1) bekezdés második mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

„A pavilon, reklámtábla, -oszlop, -berendezés esetében a tulajdonos nevét, címét, érvényes telefonszámát és az engedély számát is látható helyen fel kell tüntetni és ezt fenn kell tartani.”

(10) A Rendelet 6. § (2) bekezdésében a „10 óra” szövegrész helyébe „14 óra” rendelkezés lép, továbbá az „E területek használata...” kezdetű mondat hatályát veszti.

(11) A Rendelet 9. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:

„(2) A közterület-használati engedély lejártát vagy visszavonását követően az engedélyes köteles saját költségére és veszélyére az eredeti állapotot helyreállítani. Folyamatos vagy idényszerűen visszatérő engedélyezés esetén eredeti állapot alatt a legelső engedély kiadását megelőző állapotot kell érteni. A kikötést az engedélybe is bele kell foglalni.”

(12) A Rendelet 9. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Göd város egész közigazgatási területén közterületen koldulni, valamint házaló kereskedelmi tevékenységet folytatni tilos.”

(13) A Rendelet 10. § (1) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

c) aki a közterület-használati engedélybe e rendelet alapján foglalt kikötést, feltételt teljes mértékben nem teljesíti, a korlátozásokat teljes mértékben nem tartja be.”

(14) A Rendelet 10. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A közterület-használati engedély illetve jogosultság hatályát veszti, amennyiben az engedélyes a 10. § (1) bekezdésébe foglalt szabálytalanságokat elköveti, függetlenül a szabálysértési eljárás állásától. Az ilyen engedélyes - kérelmére - az éves díj ténylegesen igénybe nem vett hátralévő időarányos részének visszatérítésére jogosult.”

2. § (1) A Rendelet 1. számú melléklete hatályát veszti és helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

(2) A Rendelet a következő 2. számú melléklettel egészül ki.

(3) E rendelet 2011. január 1. napján lép hatályba.

Markó József Dr. Szinay József
polgármester jegyző

1. számú melléklet a 32/2010. (XII. 15.) Ök. rendelethez

1. számú melléklet a 34/1991. (XI. 20.) sz. Ök. rendelethez

Közterület-használat díjtételei

Megnevezés Díjtétel 2011.
I. II. III.
1. Üzlet, pavilon, fülke, garázs, tároló, stb. 740.-Ft/m2/hó 660.-Ft/m2/hó 580.-Ft/m2/hó
2. Mozgóbolt (településrészenként) 40.000.-Ft/év/városrész
3. Alkalmi árus (pattogatott kukorica, édesség, sorsjegy, fenyőfa, dísznövény, virág árusítás, stb.)
7.300.-Ft/nap
4. Alkalmi szolgáltatás (kerékpár megőrzés, utcai mérlegelés cipőtisztítás, körhinta, céllövölde, stb.)
8.800.-Ft/nap
5. Hirdető berendezés, cég- és címtábla önálló hirdetőtábla, oszlop, berendezés, valamint magántulajdonú ingatlan határán 10 cm-re túlnyúló portál, kirakat
3.050.-
Ft/m
2/hó

2.400.-
Ft/m
2/hó

1.700.-
Ft/m
2/hó
6. Építési munkával kapcsolatos anyag, eszköz stb. tárolás
750.- Ft/m²/hó
7. Vendéglátó-ipari előkert céljára, 24 órán túl üzleti szállítás, vagy rakodás alkalmával göngyöleg elhelyezésére, árukirakodásra
900.- Ft/m2/hó
8. Kiállítás, vásár, alkalmi vásár, sport és kulturális rendezvény, film és TV felvétel, mutatványos tevékenység, belépődíjas rendezvény

esetenkénti megállapodás
9. Gépjármű tárolás (csak akkor, ha közterületi lehetőség, megengedi hatósági jelzéssel nem rendelkező és az üzemképtelen járművek esetében)
22.000.- Ft/hó
10. Nem közút céljára szolgáló közterületre nyitott garázs 4.000.- Ft/hó
Megjegyzés: I. terület Pesti út menti terület
II. terület Pesti út és Duna közötti terület
III. terület Pesti úttól keletre eső terület

2. számú melléklet a 32/2010. (XII. 15.) Ök. rendelethez

2. számú melléklet a 34/1991. (XI. 20.) sz. Ök. rendelethez

A mozgóboltok közterület-használata esetén Göd város következő városrészeire lehet engedélyt kérni.

A 8 városrész megegyezik a 2010. évi általános önkormányzati képviselőválasztások alkalmával alkalmazott egyéni választókerületi (körzeti) lehatárolással, mely 8 körzetet állapított meg. Ez grafikusan megjelenítve a következő: / a térkép jkv. melléklete/”


  Vissza az oldal tetejére