Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (I. 25.) önkormányzati rendelete

kiszolgáló út megvalósítási költségeinek áthárításáról

Göd Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. § (1) E rendelet hatálya Göd Város illetékességi területén a Névtelen utcában (Várdomb utcában) megvalósuló kiszolgáló út építésével érintett ingatlanokra, illetőleg azok tulajdonosaira terjed ki.

(2) Útépítésben érintett az ingatlan, amely az útépítés esetén közvetlenül megközelíthető az útépítéssel érintett közterületről, illetőleg az az ingatlan is, amely magánúttal vagy a szolgalom (átjárás) joga alapján az útépítéssel érintett közterületről megközelíthető. Sarokteleknél útépítés esetén a hozzájárulást arra az útépítésre kell megfizetni, amelyre vonatkozóan az ingatlanról való kijárás biztosított, amennyiben két utcára biztosított a kijárás, akkor a hozzájárulást arra az útépítésre kell megfizetni, amelyre vonatkozóan az ingatlanról gépkocsi kijárás biztosított. Ha két útra van gépkocsi kijáró, akkor ahhoz az útépítéshez kell hozzájárulni, ahol először épül út. Saroktelek tulajdonosa csak egy alkalommal kötelezhető a hozzájárulás megfizetésére. E rendelet alkalmazásában ingatlan: az ingatlan-nyilvántartásban önálló helyrajzi számmal rendelkező ingatlan.

Útépítési hozzájárulás fizetésére kötelezettek

2. § (1) Az 1. § szerinti útépítéssel érintett ingatlan tulajdonosa - jelen rendelet szabályai szerint - útépítési hozzájárulást köteles fizetni.

(2) A hozzájárulás fizetésének kötelezettsége az útépítéssel érintett ingatlan tulajdonosait tulajdoni hányadaik arányában terheli. Valamennyi tulajdonostárs megállapodása alapján a lakossági hozzájárulás megfizetését írásban a tulajdonostársak egyike is magára vállalhatja. Valamely tulajdonostárs nemfizetése vagy nem szerződésszerű fizetése esetén a többi tulajdonostársat a hozzájárulás megfizetésére egyetemleges fizetési kötelezettség terheli.

A hozzájárulás mértékének számítási, képzési módja

3. § (1) Az útépítési hozzájárulást az útépítéssel érintett ingatlan tulajdonosa köteles megfizetni az alábbi számítási mód alapján:

Teljes költség = Kiszolgáló utak megvalósításának költsége
Önkormányzat által viselt költség Teljes költség 46%-a.
Áthárított költség= Teljes költség 54%-a.
Hozzájárulás mértéke Áthárított költségnek az útépítéssel érintett egy ingatlanra eső hányada.

Fizetési feltételek

4. § *  (1) Társasházi albetét esetén legfeljebb 12 havi időtartamban történő kamatmentes részletben fizethető - három havi bontásban - a 3. §-ban foglalt fizetési kötelezettség. A tulajdoni hányad alapján fizetendő három havi részlet mértéke minimálisan 3.000 Ft.

(2) Önálló helyrajzi számú ingatlan esetén legfeljebb 36 havi időtartamban történő kamatmentes részletben fizethető- három havi bontásban - a 3. §-ban foglalt fizetési kötelezettség. A tulajdoni hányad alapján fizetendő három havi részlet mértéke minimálisan 3.000 Ft.

(3) Azon érintett ingatlantulajdonosok esetében, akik az Önkormányzat felé 2011. június 15. napjáig az útépítési érdekeltségi hozzájárulást egy összegben megfizetik, a hozzájárulás mértéke 10%-kal csökken.

(4) A részletfizetés minden tárgy évben az alábbi határidők alapján esedékes:

Március 15, június 15, szeptember 15, december 15. Az első részlet befizetésének határideje: 2011. június 15.

(5) *  Azon érintett ingatlantulajdonosok, akik a fizetési kötelezettségről szóló határozatot 2011. június 15. napját követően kapják kézhez, a (3) bekezdésben foglalt kedvezményt a kézhezvételtől számított 60 napon belül vehetik igénybe. Ugyanezen határidő vonatkozik azon érintett ingatlantulajdonosokra is, akik tekintetében a határozat jogerőre emelkedésének napja a fenti határidőt követő időpontra esik.

Eljárási szabályok

5. § (1) *  A hozzájárulás határozatban történő megállapításáról a Polgármester átruházott hatáskörben mérlegelési jogkör nélkül dönt.

(2) *  A befizetés történhet csekken vagy átutalással.

(3) *  Az útépítési hozzájárulás megfizetése részletes feltételeinek egyéni meghatározására - ezen rendeletben, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényben foglalt kereteken belül - hatósági szerződés köthető. Hatósági szerződés megkötésének a végrehajtási szakaszban is helye van különös tekintettel a részletfizetésre, valamint a késedelmi pótlék mérséklésére, illetve elengedésére.

(4) *  Az eljárásra egyebekben a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényben foglaltak az irányadóak.

6. § (1) E rendelet 2011. január 1. napján lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik

Markó József Dr. Szinay József
polgármester címzetes főjegyző