Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelete

a civil szerveződések támogatásáról, elszámolásáról és mindezek nyilvánosságáról

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) és (2) bekezdésében részére biztosított eredeti jogalkotási hatáskörével élve a 2011. évi CLXXXIX. törvény 6. § a) és b) pontjaiban előírt feladatai ellátása érdekében a 8. § (1) bekezdés a) pontjában leírtak szerint elvárt Öngondoskodási kedv és képesség ösztönzése érdekében a 8. § (2) bekezdésében illetve a 143. § (4) bekezdésének d) pontja alatt e tárgyban rendeletalkotásra szóló felhatalmazásra tekintettel az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § (1) *  E rendeletet az államháztartási rendszerek működését, a civil szervezetek működését, ezek támogatásának rendjét, továbbá az államháztartás és a civil szervezetek együttműködését és ezek kapcsolódásainak átláthatóságát, nyilvánosságát biztosító törvényekkel és rendeletekkel összhangban kell alkalmazni. E rendelet célja a gödi, Gödön is működő civil szervezetek, szerveződések és gazdasági társaságok társadalmilag hasznos tevékenysége támogatási rendjének, a támogatások elszámolásának és az ehhez kapcsolódó nyilvánosság biztosításának szabályozása

(2) *  E rendelet hatálya alá tartozik minden, Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete vagy ennek bármely szerve, szervezete által a forrástól függetlenül államháztartási körön kívülre adott pénzbeni vagy természetbeni támogatás, az ezekkel kapcsolatba kerülő kérelmező, javaslattevő, véleményező, döntéshozó, folyósító, felhasználó, elszámoló, elszámolást jóváhagyó, nyilvánosságot biztosító személy és szervezet. Hatálya kifejezetten nem terjed ki a közszolgáltatások ellátásához kapcsolódó támogatásokhoz.

(3) *  E rendelet alkalmazásában Támogató alatt Göd Város Önkormányzatát kell érteni. Támogatott alatt a pénzbeni vagy természetbeni támogatást kapó, államháztartási körön kívül eső civil szervezeteket, önkéntes szerveződéseket és gazdasági társaságokat kell érteni.

(4) Támogatást csak közérdekű célt, projektet megvalósító szervezet kaphat.

(5) Bármilyen támogatás csak annak a szervezetnek adható:

a) amely korábbi támogatásával határidőre, rendben elszámolt,

b) Göd Város Önkormányzatával vagy annak bármely költségvetési szervével szemben nincs lejárt tartozása - ideértve az adóhátralékot is,

c) amelynek nincs az államháztartás bármely alrendszere felé lejárt tartozása.

d) *  amelynek képviseletre jogosult tisztviselőjével szemben is teljesülnek a b) és c) pontban foglalt előírások.

(6) Az 500.000.-Ft-ot meghaladó támogatás esetén a szervezetnek a 30 napnál nem régebben kiállított bírósági bejegyzés kivonatot és a szervezet vezetőjének aláírási címpéldányát be kell nyújtania.

2. A támogatási pénzügyi keretek és a döntéshozatalban részvevő személyek, szervezetek

2. § (1) Valamennyi e rendelet hatálya alá tartozó támogatás forrása Göd Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat). Az 500.000.- Ft-ot meghaladó támogatásokról a Képviselő-testület dönt.

(2) Az Önkormányzat éves költségvetésében megjelenített nevesített támogatási célok a költségvetési rendelet hatályba lépésével megítéltnek tekintendők.

(3) Az Önkormányzat Képviselő-testületi döntéssel kiemelten közérdekű célok érdekében pályázatot írhat ki vagy egyedi támogatást nyújthat.

(4) Az Önkormányzat Költségvetési Rendeletében önálló soron „Civil keret” néven forrást biztosít gödi civil szervezetek és azok projektjeinek támogatására. Ennek felhasználására az Önkormányzat mellett működő „Civil Tanács” konzultatív testület javaslattételi lehetőséggel rendelkezik, és képviselője részt vesz a pályázatok formai és tartalmi bírálatában. A pályázat eredményét a polgármester hagyja jóvá.

(5) Az Önkormányzat költségvetésében a bizottságai részére megállapított ún. „bizottsági keretet” a bizottság ügykörének megfelelően, abba illeszkedő közérdekű támogatási célra pályázat útján vagy egyedi támogatási kérelmek alapján osztja el.

(6) A Polgármester a költségvetésben rendelkezésére bocsátott keret terhére közérdekű célok megvalósulásáért belátása szerint pályázatot ír ki, vagy egyedi támogatási kérelmekről dönt.

(7) *  A döntést követően a kérelmezőt 5 munkanapon belül elektronikus levél formájában értesíteni kell.

(8) A Jegyző a Gödi Polgármesteri Hivatal bevonásával működteti a pályázatok előkészítését, kiírását, a beérkezett pályázatok formai ellenőrzését, az egyszeri hiánypótlás biztosítását, a döntés-előkészítő munkákat, a szerződéskötéseket, a támogatás folyósítását és a beszámolók formai és szakmai ellenőrzését, döntés-előkészítő rendszert.

(9) A Jegyző a Polgármesteri Hivatal bevonásával gondoskodik a közpénzek felhasználásának nyilvánosságáról. A pályázati és egyedi támogatások adatai a döntést követően a település honlapján 15 napon belül megjelenítésre kerülnek.

3. Pályázati eljárás

3. § (1) A polgármester a „Civil keret” terhére közérdekű cél érdekében pályázatot ír ki.

(2) *  A pályázatok beadási határideje a pályázatok kiírását követő 30 nap. A benyújtott pályázatokról való döntés kihirdetésének határideje a pályázat beadási határidejének utolsó napját követő 30 nap.

(3) A pályázati kiírás, a pályázati csomagok mindenki számára ingyenesen elérhetők és letölthetők a város honlapjáról.

(4) A pályázati felhívást legalább 30 nappal a benyújtási határidő előtt meg kell jelentetni az Önkormányzat hivatalos honlapján.

(5) A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell:

a) a megvalósítani tervezett célokat

b) a pályázók körét

c) a pályázatok alsó és felső értékhatárait, a támogatási intenzitás mértékét,

d) a pályázat beadásának határidejét, a benyújtás módját, a formai követelményeket, a csatolandó mellékleteket, az eredményhirdetés időpontját.

(6) A pályázat benyújtásához a rendelet 1. sz. mellékletében található pályázati adatlapot kell használni. Amennyiben a pályázó vagy képviselője a vonatkozó szabályok szerint érintett, úgy a rendelet 4. sz. mellékletét képező közzétételi kérelmet is kitöltve csatolni kell.

(7) Amennyiben a pályázó vagy képviselője a vonatkozó szabályok szerinti mértékben összeférhetetlen vagy érintett, akkor a pályázatot el kell utasítani.

(8) Hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség. A formai okból elutasításra kerülő pályázatokról a jegyző előterjesztése alapján a jogi ügyekért felelős bizottság dönt.

(9) A bizottsági és a polgármesteri pénzügyi keretek pályáztatása esetén az e §-ban megállapított szabályok szerint kell eljárni.

4. Egyedi támogatási eljárás

4. § (1) *  Egyedi támogatási igényeket lehet benyújtani a rendelet 2. sz. mellékletében meghatározott adatlap kitöltésével. Amennyiben a kérelmező vagy képviselője a vonatkozó szabályok szerint érintett, úgy a rendelet 4. sz. mellékletét képező közzétételi kérelmet is kitöltve csatolni kell.

(2) Rendkívüli, halasztást nem tűrő közérdekű célok és projektek támogatása érdekében az év bármely időpontjában beadható egyedi támogatás iránti kérelem. Az ilyen kérelemben alaposan és külön-külön indokolni kell azt, hogy miért

a) nem az általános kérelmezési időszakban lett benyújtva,

b) rendkívüli,

c) halasztást nem tűrő

a támogatási iránti kérelem.

(3) Amennyiben a kérelmező vagy képviselője a vonatkozó szabályok szerinti mértékben összeférhetetlen vagy érintett, akkor a kérelmet el kell utasítani.

(4) Hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség. A formai okból elutasításra kerülő pályázatokról a jegyző előterjesztése alapján a jogi ügyekért felelős bizottság dönt.

(5) Az egyedi támogatási kérelemben foglalt igényt a címzett bizottságok elnökei terjesztik elő a soron következő bizottsági ülés elé, amely határozattal dönt a kérelemről.

5. Támogatási mértékek, elszámolható költségek

5. § (1) Az Önkormányzat támogatási célt csak kivételes közérdek esetén, pályázati úton támogat 100% mértékben.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott eset kivételével támogatás a teljes költségek legfeljebb 90%-ig terjedhet. Minden pályázatnak vagy egyedi támogatási kérelemnek legalább 10% pénzügyi önerőt kell kimutatnia, biztosítani, megvalósulás esetén felhasználnia.

(3) A támogatásnak legfeljebb 30%-a fordítható az alábbi tevékenységekre:

a) utazási költségek,

b) Gödön kívüli helyszínen igénybe vett szállás és vendéglátás,

c) szórakozás, szórakoztatás (kulturális elemmel vegyítetten is)

(4) Képviselő-testületi döntés a (3) bekezdésben megállapított szabály alól indokolt esetben felmentést adhat.

(5) Elszámolni csak a pályázatban, egyedi támogatási kérelemben megjelölt és a támogatási szerződésben szereplő költségelemeket lehet.

(6) Nem elszámolható költségek:

a) alkoholtartalmú italok (reprezentációs költségként sem)

b) dohánytermékek (reprezentációs költségként sem)

(7) A telefon-, mobiltelefon-, internetdíjak, postai- és üzemanyagköltségek elszámolása csak akkor lehetséges, ha erre a támogatási szerződés kimondottan lehetőséget biztosít.

(8) Az elszámolható költségek felhasználásánál az egyes költségelemek támogatási szerződésben meghatározott mértékétől +-15% mértékben el lehet térni a támogatási szerződés módosítása nélkül úgy, hogy a szerződött érték nem változik. Nagyobb eltérés csak a támogatási szerződés módosításával lehetséges.

6. A támogatási szerződés

6. § (1) A támogatásról szóló döntést követő 30 napon belül az Önkormányzat a Támogatottal támogatási szerződést köt. A szerződéskötést követő 15 napon belül a Támogató a Támogatott szerződésben szereplő számlájára utalja a támogatás összegét. Kis összegű (maximum 30.000Ft) támogatás esetén lehetőség van a házipénztári kifizetésre.

(2) 500.000.-Ft-ot meghaladó támogatás esetén az Önkormányzat két részletben biztosítja a támogatást. A szerződéskötést követően utal 50%-ot, majd a félidős előrehaladási jelentés elfogadását követően 15 napon belül a fennmaradó összeget. Az előrehaladási jelentés tartalmára a beszámolóra vonatkozó előírásokat kell értelemszerűen alkalmazni.

(3) A támogatási szerződésben szerepeltetni kell:

a) a Támogató és a Támogatott adószámát, természetes azonosítóit, jogi személy esetén bankszámlaszámát

b) a támogatás értékét

c) a támogatott megvalósítással kapcsolatos kötelezettségeit, különös tekintettel a számon kérhető számszerűsíthető, mérhető adatokra (indikátorok)

d) a támogatás folyósítása fejében a támogatott által végzendő további, ingyenes gödi társadalmi szerepvállalás mértékét, gyakoriságát és módját

e) az elszámolható és az el nem számolható költségelemeket

f) a beszámolási kötelezettség gyakoriságára, tartalmára, határidejére, elmaradásának következményeire utaló előírásokat, a beszámoló alaki és tartami kellékeire, a csatolandó mellékletekre vonatkozó előírásokat

g) a Felek közötti együttműködés egyéb részleteit

h) a támogatási szerződés felmondási lehetőségeit és a lehetséges okokat

i) a 7. § (1), (2), (3), (5) bekezdéseiben meghatározott előírásokat

j) a támogatott hozzájáruló nyilatkozatait a támogatás nyilvánossága és az ellenőrzések (ÁSZ, Támogató stb.) érdekében, támogatottnak a támogatás nyilvánossága érdekében végzendő feladatait

k) a viták, jogviták elintézésének módját, bíróság illetékességének kikötését

l) kikötést arról, hogy Támogatott nem folytat és a támogatásból nem támogat pártpolitikai tevékenységet.

(4) A támogatási szerződés 3 példányban készül. Egy példányát a kérelmező/pályázó kapja, egy-egy példányt a bírálati aktában és az Önkormányzat könyvelésében kell elhelyezni.

7. A támogatások elszámolása, ellenőrzése

7. § (1) A támogatási szerződésben foglaltak szerződés szerinti teljesülését a Támogató bármikor ellenőrizheti. Az ellenőrzés történhet iratok bekérésével, a támogatott projekt szemléjével. A támogatottnak a kért adatokat, iratokat rendelkezésre kell bocsátania.

(2) A támogatást nyert köteles a támogatási szerződésben meghatározott időpontig tételes teljesítési és pénzügyi beszámolót készíteni, és benyújtani a Támogatónak. A pénzügyi elszámolást a támogatási összeg erejéig kell elkészíteni az elfogadott költségvetésnek megfelelően. A beszámoló tartalmazza a támogatási kérelemben/pályázatban foglaltak teljesítésének folyamatát, a szerződésben engedélyezett eltérések indokolását.

(3) A támogatáshoz kapcsolódó kifizetett számlák eredeti példányára rá kell vezetni az alábbi szöveget: „Göd Város Önkormányzat 20__. évi támogatásához elszámolva” és be kell nyújtani a hitelesített másolatot (a hitelesítést a szervezet képviselője végzi oly módon, hogy a számlára rávezeti „a másolat az eredetivel mindenben megegyező” szöveget, és ellátja dátummal, aláírással). Amennyiben a számlát átutalással teljesítették, a terhelési értesítő fentieknek megfelelő hitelesített másolatát, amennyiben pénztári kifizetés történt, a kiadási pénztárbizonylat fentieknek megfelelő hitelesített másolatát kell csatolni. Az elszámolást számlaösszesítőn kell teljesíteni (3. sz. melléklet). A beszámoló hiányossága esetén egyszeri hiánypótlási lehetőség biztosított, melyet a hiánypótlási felszólítás kézhez vételétől számított 15 napon belül teljesíteni kell. Ha a Támogató a beszámoló átvételét követő 60 napon belül nem él kifogással, a beszámoló elfogadottnak tekintendő.

(4) A beszámolót a támogatást megítélő szerv, tisztségviselő tárgyalja és fogadja el. Képviselő-testület tárgyalja és fogadja el a költségvetési rendeletben tételesen nevesített támogatásokat.

(5) A beszámoló tárgyalására szükség szerint meg kell hívni a támogatott képviselőjét. Ha a támogatott a hiánypótlási felhívás ellenére nem tud megfelelően elszámolni, úgy a beszámoló nem fogadható el. Amennyiben a támogatott a szerződésben foglaltakat legalább 70%-ban teljesítette, a teljesítés elfogadható azzal, hogy a nem teljesített tevékenységre eső pénzbeli támogatást a döntést követő 8 napon belül visszautalja a Támogató számlájára. 70% alatti teljesítés esetén a támogatási szerződésben szereplő teljes összeget vissza kell téríteni a Támogatónak. A visszakövetelt pénzbeli támogatás mellett annak törvényes kamatait, valamint a természetbeli támogatás értékét is visszakövetelheti az Önkormányzat.

(6) A polgármesteri keret terhére nyújtott támogatás esetében a beszámolót a támogatást megítélő polgármester értékeli és annak eredményétől függően fogadja el.

(7) Amennyiben az ellenőrzésre vagy beszámoló értékelésére jogosultak bármelyike súlyos hiányosságot észlel, azt haladéktalanul jelentenie kell a jegyzőnek.

8. A Gödi Sport Egyesület támogatása

8. § (1) A sportról szóló önkormányzati rendelettel összhangban Göd Város Önkormányzata sporttal kapcsolatos feladatait részben a városban székelő és működő Gödi Sport Egyesület (a továbbiakban: GSE) útján, tevékenységének jogi, erkölcsi és anyagi támogatásával látja el. A GSE az Önkormányzattól átvállalt feladatot lát el, így az Önkormányzat éves költségvetésében nevesítetten szerepel a támogatása.

(2) Az eseti támogatások igénylésére, megítélésre, folyósítására e rendelet általános szabályait kell alkalmazni.

(3) Az éves működési támogatás tervezését a GSE előző évi közhasznúsági jelentése, az előző évi önkormányzati működési támogatás felhasználásáról szóló negyedéves pénzügyi beszámolók és a tárgyévre vonatkozó támogatási igényt alátámasztó pénzügyi terv alapján kell végezni.

(4) Az Önkormányzat tárgyévi költségvetésének hatálybalépését követően az Önkormányzat és a GSE a tárgyévi működési támogatás vonatkozásában támogatási szerződést köt.

(5) A szerződés (kötelezettségvállalás) alapján az éves támogatási összeg negyedéves bontásban kerül folyósításra. A folyósítások feltétele ez előző negyedéves időszakról készített egyszerűsített pénzügyi beszámoló benyújtása és a Képviselő-testület átruházott hatáskörében a pénzügyi ellenőrzésért felelős bizottság által történő elfogadása. Az elszámolást számlaösszesítőn kell teljesíteni (3. sz. melléklet).

(6) A GSE a pénzügyi év zárását követően május 31-ig összesített pénzügyi elszámolást és szakmai beszámolót nyújt be. A pénzügyi elszámolást a 7. § (3) bekezdésben foglaltak szerint kell elkészíteni. A szakmai beszámolónak tartalmaznia kell a szerződésben előírtakat, illetve az alábbiakat:

a) szakosztályonkénti sportolói létszámok, ebből bontva a gödi 18 év alattiak

b) szakosztályonkénti edző és egyéb szakszemélyzet számát

c) szakosztályonként az edzések éves száma (csapatonként, illetve turnusonként)

d) szakosztályonként a versenyek, tétmérkőzések számát, (külön a saját szervezésűek).

A pénzügyi elszámolást a pénzügyi ellenőrzésért felelős bizottság, a szakmai beszámolót a sportügyekért felelős bizottság tárgyalása és véleménye alapján a Képviselő-testület fogadja el.

9. A támogatások nyilvánossága

9. § A támogató nevében a jegyző gondoskodik arról, hogy a támogatási kérelmek illetve a pályázatok legfontosabb adatai (a pályázó neve, a pályázat/kérelem tárgya, az igényelt összeg nagysága) megjelenjenek az önkormányzati portálon, majd a kérelmek/pályázatok elbírálása után gondoskodik arról, hogy a nyertes pályázatok/kérelmek adatai - mint közérdekű adatok - a honlapon folyamatosan, legalább a támogatás hatálya alatt elérhetők legyenek.

10. Az önkéntes szerveződések közérdekű tevékenységének ösztönzése

10. § (1) Az össztársadalmi, nemzeti vagy helyi értékeket hordozó, közérdekű civil erőfeszítéseket, tevékenységet az Önkormányzat helyesli, ösztönzi, annak keretet biztosít.

(2) A jogi személyiség nélküli szerveződések, természetes személyek lehetősége, hogy közérdekű munkájukat az Önkormányzat intézményeinek felajánlják. Elképzelésüket tartalmazó projekt-tervet nyújthatnak be az alábbi gödi költségvetési szerv vezetőjéhez:

a) szociális, egészségügyi, gyermekvédelmi célok esetében az Alapszolgáltatási Központhoz

b) közművelődési, közgyűjteményi, oktatás-nevelési, településképi célok esetében a József Attila Művelődési Házhoz

(3) A költségvetési szerv vezetője értékeli az elképzelést és a javaslattevő által kitűzött célokat, felajánlott személyi és anyagi erőforrásokat, majd annak függvényében, hogy a terv mennyire illeszkedik az általa vezetett költségvetési szerv feladataiba, azt részeiben vagy egészében befogadhatja.

(4) Az e célra rendelkezése bocsátott költségvetési forrás terhére a költségvetési szerv megvalósíthatja a tervet a javaslattevő önkéntesek anyagi, dologi forrásainak bevonásával. A felhasználás előtt tervéről tájékoztatja a fenntartót. Az önkéntes természetes személyekkel, szervezetekkel megállapodást köt a közös megvalósításra. A feladat- és hatásköröket az önkéntes munkavégzésről szóló törvényben előírt szerződés szerint rögzíti.

(5) Az e § alatt tárgyalt projektekről a költségvetési szerv vezetője analitikus nyilvántartást vezet, mely utalásokat tartalmaz a költségvetési szerv központi könyvelésében a projekttel kapcsolatos iratokra. A Költségvetési szerv rendes éves beszámolójában a főbb pénzügyi adatok és teljesítési mutatók alapján számol be az önkéntesek bevonásával megvalósított projektről.

11. Záró és átmeneti rendelkezések

11. § (1) E rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba.

(2) A hatálybalépéskor folyamatban lévő ügyekben - amennyiben azok megfelelnek a „Az államháztartás körén kívülre juttatott támogatások nyújtásának, elbírálásának, folyósításának, elszámolásának és ezek nyilvánossága biztosításának szabályzata” című dokumentum előírásainak - csak az elbírálásra vonatkozó, illetve az azt követő eljárási lépéseket kell alkalmazni.

(3) A GSE hatálybalépés évét megelőző évről szóló éves elszámolását és beszámolóját e rendelet előírásai szerint kell benyújtani.

(4) A (2) bekezdésben említett szabályzat e rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti.

Markó József Dr. Szinay József
polgármester címzetes főjegyző

1. sz. melléklet
(iktatóbélyegző helye)

PÁLYÁZATI ADATLAP
Göd Város Önkormányzattól igényelt támogatásokhoz

A pályázati kiírás címe, azonosítója: ......................................................... GÖD □□ - □□

A pályázat címe (a rövid, kifejező, egyedi szókapcsolat utaljon a támogatandó célra, feladatra, szervezetre, stb.)

.....................................................................................................................................

1. A PÁLYÁZÓ ADATAI (ha a pályázó nem jogi személyiségű szervezet, akkor a pályázó természetes személy megfelelő adataik kell megadni és a mezőkbe bírni. 500.000.-Ft feletti támogatási igény esetén a szervezet bejezését igazoló 30 napnál nem régebbi kivonatot is csatolni kell.)

1.1 Neve: ..................................................................................................................

1.2 Székhelye: □□□□ .................................................................................város/község

................................................ út/utca/tér/............................házszám.........emelet/ajtó

1.3 Levelezési címe: □□□□........................................................................város/község

................................................ út/utca/tér/............................házszám.........emelet/ajtó

1.4 Támogatási szerződés aláírására jogosult személy neve, beosztása: ............................

.................................................................................................................................................

1.5 Kapcsolattartó személy neve, beosztása: ..........................................................................

1.6 Telefonszáma: vonalas:........................................mobil:...................................................

1.7 Faxszáma: ........................................... e-mail címe: ................................................

1.8 Adószáma: □□□□□□□□-□-□□

(természetes személy kérelmező adóazonosító jelét kérjük a mezőkbe beírni)

1.9 Bankszámlaszáma: □□□□□□□□-□□□□□□□□-□□□□□□□□

2. A MEGVALÓSÍTÁSSAL KAPCSOLATOS ADATOK

2.1 Az elnyert támogatás felhasználásának célja, költségvetési terv (a projekt rövid leírása)

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

.............................................

2.2 Megvalósítás helye, ideje: .............................................................................................

......................................................................................................................................................

3. AZ IGÉNYELT TÁMOGATÁSSAL KAPCSOLATOS ADATOK (az itt kért számadatok a támogatandó elképzelés pénzügyi életképességét, helyeselhető több lábon állásának tényét támasztják alá)

3.1 A megvalósítás teljes költségigénye (Bruttó): .................................. Ft
3.2 Megvalósításhoz meglévő saját forrás összege: .................................. Ft
3.3 Más forrásból rendelkezésre álló összeg: .................................. Ft
Forrás megnevezése: ...................................................................................................
3.4 Hitel: .................................. Ft
3.5 Egyéb önkormányzati (gödi) hozzájárulás: ...................................Ft
3.6 Egyéb forrás: ...................................Ft
3.7 Jelen kérelemmel igényelt támogatási összeg: .................................. Ft

3.8 Az igényelt támogatás összegének, felhasználásának részletezése

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

3.9 Egyéb, az ügyre vonatkozó fontos közölnivaló

......................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

Kijelentem, hogy Göd Város Önkormányzata vagy bármely szervezete felé sem adó, sem díj, sem egyéb jogcímű lejárt esedékességű tartozásom nincs.

Kelt: ..........................., 201.... ...............hó........nap

...........................................
a pályázó (
cégszerű) aláírása, bélyegző

Mellékletek:

1. a 2007. évi CLXXXI. tv. által előírt „Közzétételi kérelem” (ha nem kell csatolnia, a szöveg áthúzandó)

2. Részletes projektleírás, pénzügyi, műszaki, rendezvény, média, ............................., stb. terv

3. ........................................................................................................ (egyéb melléklet)

4. ........................................................................................................ (egyéb melléklet)

NYILATKOZAT
a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény
szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról

A Pályázó/kérelmező neve, természetes személy születési helye, ideje:

......................................................................................................................................................

Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a pályázóként/kérelmezőként megjelölt szervezettel szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (Knyt.)

6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség

6. § (1) Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban

a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó,

b) a kizárt közjogi tisztségviselő,

c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,

d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,

e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, az egyesület, az egyházi jogi személy vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,

f) az az egyesület vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező azon szervezeti egysége, valamint az egyházi jogi személy

fa) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt),

fb) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson,

g) akinek a részvételből való kizártságának tényét a 13. § alapján a honlapon közzétették.”

1. nem áll fenn vagy □

2. fennáll az .... pont alapján (a megfelelő számot írja be)

8. § (1) bekezdése szerinti érintettség

„8. § (1) Ha a pályázó

a) a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntést hozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll,

b) nem kizárt közjogi tisztségviselő,

c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,

d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,

e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője vagy az egyesület ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,

köteles kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét a pályázat benyújtásával egyidejűleg.

(2) Ha az érintettséget megalapozó körülmény a pályázat benyújtása után, de a támogatási döntés előtt következik be, a pályázó köteles 8 munkanapon belül kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét.

(3) Ha a pályázó a közzétételt határidőben nem kezdeményezte, támogatásban nem részesülhet.”

1. nem áll fenn vagy □

2. fennáll az .... pont alapján (a megfelelő számot írja be)

Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása:

.....................................................................................................................................................

.............................................................................................................

Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint intézkedtem:

.....................................................................................................................................................

.............................................................................................................

Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön űrlap csatolásával kezdeményeztem.

Kelt: ..........................., 201.... ...................hó........nap

....................................................
Aláírás/Cégszerű aláírás

2. sz. melléklet
(iktatóbélyegző helye)

EGYEDI TÁMOGATÁSI KÉRELEM
Göd Város Önkormányzattól igényelt támogatásokhoz

A támogatási cél pontos megnevezése (a rövid, kifejező, egyedi szókapcsolat utaljon a támogatandó célra, feladatra, szervezetre, stb.)

.....................................................................................................................................

1. A KÉRELMEZŐ ADATAI (ha a kérelmező nem jogi személyiségű szervezet, akkor a kérelmező természetes személy megfelelő adataik kell megadni és a mezőkbe bírni. 500.000.-Ft feletti támogatási igény esetén a szervezet bejezését igazoló 30 napnál nem régebbi kivonatot is csatolni kell.)

1.1 Neve: ..................................................................................................................

1.2 Székhelye: □□□□ .................................................................................város/község

................................................ út/utca/tér/............................házszám.........emelet/ajtó

1.3 Levelezési címe: □□□□........................................................................város/község

................................................ út/utca/tér/............................házszám.........emelet/ajtó

1.4 Támogatási szerződés aláírására jogosult személy neve, beosztása: ............................

.................................................................................................................................................

1.5 Kapcsolattartó személy neve, beosztása: ..........................................................................

1.6 Telefonszáma: vonalas:........................................mobil:...................................................

1.7 Faxszáma: ........................................... e-mail címe: ................................................

1.8 Adószáma: □□□□□□□□-□-□□

(természetes személy kérelmező adóazonosító jelét kérjük a mezőkbe beírni)

1.9 Bankszámlaszáma: □□□□□□□□-□□□□□□□□-□□□□□□□□

2. A MEGVALÓSÍTÁSSAL KAPCSOLATOS ADATOK

2.1 Az elnyert támogatás felhasználásának célja, részletes költségvetési terv (a projekt rövid leírása)

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

........................

2.2 Megvalósítás helye, ideje: .............................................................................................

..................................................................................................................................................

3. AZ IGÉNYELT TÁMOGATÁSSAL KAPCSOLATOS ADATOK (az itt kért számadatok a támogatandó elképzelés pénzügyi életképességét, helyeselhető több lábon állásának tényét támasztják alá)

3.1 A megvalósítás teljes költségigénye (Bruttó): .................................. Ft
3.2 Megvalósításhoz meglévő saját forrás összege: .................................. Ft
3.3 Más forrásból rendelkezésre álló összeg: .................................. Ft
Forrás megnevezése: ...................................................................................................
3.4 Hitel: .................................. Ft
3.5 Egyéb önkormányzati (gödi) hozzájárulás: ...................................Ft
3.6 Egyéb forrás: ...................................Ft
3.7 Jelen kérelemmel igényelt támogatási összeg: .................................. Ft

A 3.7 és 3.5 pont alatti források együttesen nem haladhatják meg a 3.1 pontban megadott összeg 90%-át!

3.8 Az igényelt támogatás összegének, felhasználásának részletezése

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

.......................................................

3.9 Egyéb, az ügyre vonatkozó fontos közölnivaló

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

....................

Kijelentem, hogy Göd Város Önkormányzata vagy bármely szervezete felé sem adó, sem díj, sem egyéb jogcímű lejárt esedékességű tartozásom nincs.

Kelt: ..........................., 201.... ...................hó........nap

...........................................
a kérelmező
(cégszerű) aláírása, bélyegző

Mellékletek:

1. a 2007. évi CLXXXI. tv. által előírt „Közzétételi kérelem” (ha nem kell csatolnia, a szöveg áthúzandó)

2. ........................................................................................................ (egyéb melléklet)

3. ........................................................................................................ (egyéb melléklet)

NYILATKOZAT
a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény
szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról

A Pályázó/kérelmező neve, természetes személy születési helye, ideje:

.....................................................................................................................................................

Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a pályázóként/kérelmezőként megjelölt szervezettel szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (Knyt.)

6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség

6. § (1) Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban

a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó,

b) a kizárt közjogi tisztségviselő,

c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,

d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,

e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, az egyesület, az egyházi jogi személy vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,

f) az az egyesület vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező azon szervezeti egysége, valamint az egyházi jogi személy

fa) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt),

fb) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson,

g) akinek a részvételből való kizártságának tényét a 13. § alapján a honlapon közzétették.”

1. nem áll fenn vagy □

2. fennáll az .... pont alapján (a megfelelő számot írja be)

8. § (1) bekezdése szerinti érintettség

8. § (1) Ha a pályázó

a) a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntést hozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll,

b) nem kizárt közjogi tisztségviselő,

c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,

d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,

e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője vagy az egyesület ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,

köteles kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét a pályázat benyújtásával egyidejűleg.

(2) Ha az érintettséget megalapozó körülmény a pályázat benyújtása után, de a támogatási döntés előtt következik be, a pályázó köteles 8 munkanapon belül kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét.

(3) Ha a pályázó a közzétételt határidőben nem kezdeményezte, támogatásban nem részesülhet.”

1. nem áll fenn vagy □

2. fennáll az .... pont alapján (a megfelelő számot írja be)

Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása:

.....................................................................................................................................................

.............................................................................................................

Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint intézkedtem:

.....................................................................................................................................................

.............................................................................................................

Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön űrlap csatolásával kezdeményeztem.

Kelt: ..........................., 201.... ...................hó........nap

....................................................
Aláírás/Cégszerű aláírás

3. sz. melléklet

201__. féléves/éves TÁMOGATÁSTARTALMÚ SZÁMLÁK ÖSSZESÍTŐJE
___.lap ________________számú támogatási szerződésben rögzített cél érdekében _________________________________ szervezettől

No. Számla sorszáma Kiállítás dátuma Teljesítés dátuma Kiállító szállító adatai (név, cím, adószám) A kifizetési bizonylat sor-száma és a kifizetés dátuma Alátámasztó dokumentumok felsorolása A számla bruttó értéke (Ft) A számlán szereplő tétel megnevezése
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
A lapon szereplő tételek bruttó értéke összesen:

4. sz. melléklet

KÖZZÉTÉTELI KÉRELEM
a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 8. § (1) bekezdés
szerinti érintettségéről

A Pályázó/kérelmező neve:

Természetes személy lakcíme:

Születési helye, ideje:

Gazdasági társaság esetén székhelye:

Cégjegyzékszáma:

Adószáma:

Képviselőjének neve:

Egyéb szervezet esetén székhelye:

Képviselőjének neve:

Nyilvántartásba vételi okirat száma:

Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése:

___________________________________________________________________________

Kijelentem, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 8. § (1) bekezdés szerinti érintettség személyemmel, illetve a pályázóként/kérelmezőként megjelölt szervezettel szemben fennáll, mert

a) A pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban állok, de a törvény értelmében nem minősülök döntés-előkészítőnek vagy döntéshozónak. (Kizárólag természetes személy pályázó esetén!).

Indoklás:

Munkavégzésre irányuló jogviszonyban állok az alábbi szervezettel (a szervezet neve, székhelye beírandó):

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

b) Nem kizárt közjogi tisztségviselő vagyok (Kizárólag természetes személy pályázó esetén!)

Indoklás:

Az alábbiakban felsorolt tisztségek valamelyikével rendelkezem (a kívánt rész aláhúzandó):

köztársasági elnök, Országgyűlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett tisztségviselő, országgyűlési és az európai parlamenti képviselő, polgármester, alpolgármester, főpolgármester, főpolgármester-helyettes, helyi önkormányzati képviselő, helyi önkormányzat képviselő-testülete bizottságának tagja, központi államigazgatási szerv - a Knyt. 2. § (1) bekezdés d) pont alá nem tartozó - vezetője és helyettesei, regionális fejlesztési tanács tagja.

c) Az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója vagyok (Kizárólag természetes személy pályázó esetén!)

Indoklás:

- Közeli hozzátartozóm pályázati eljárásban döntés előkészítőként közreműködő, vagy döntéshozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll, de a törvény értelmében nem minősül döntés-előkészítőnek vagy döntéshozónak.

- Közeli hozzátartozóm nem kizárt közjogi tisztségviselő.

(A kívánt rész aláhúzandó!)

A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):

házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermek, örökbefogadó-, mostoha- és nevelőszülő, testvér

d) A pályázóként megjelölt szervezet olyan gazdasági társaság, amely az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában áll (Kizárólag gazdasági társaság pályázó esetén!).

Indoklás:

Az érintett tulajdonos. Szervezet megnevezése, amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll (a szervezet neve, székhelye beírandó):

......................................................................................................................................................

.............................................................................................................................

Közjogi tisztségének megjelölése (a tisztség beírandó): .....................................................

A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):

házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermek, örökbefogadó-, mostoha- és nevelőszülő, testvér

e) A pályázóként megjelölt gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház, vagy szakszervezet tekintetében az érintettség fennáll, mert

- vezető tisztségviselője

- az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője,

- vagy társadalmi szervezet ügyintéző, vagy képviseleti szervének tagja

a pályázati eljárásban döntés előkészítőként közreműködő szervnél, vagy döntést hozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy, nem kizárt közjogi tisztségviselő, vagy e személyek közeli hozzátartozója

Indokolás:

Az érintettséget megalapozó személy társaságban betöltött pozíciója (a pozíció beírandó):.......................

A szervezet megnevezése, amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll (a szervezet neve, székhelye beírandó):

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Közjogi tisztség megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):

köztársasági elnök, Országgyűlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett tisztségviselő, országgyűlési és az európai parlamenti képviselő, polgármester, alpolgármester, főpolgármester, főpolgármester-helyettes, helyi önkormányzati képviselő, helyi önkormányzat képviselő-testülete bizottságának tagja, központi államigazgatási szerv - a 2. § (1) bekezdés d) pont alá nem tartozó - vezetője és helyettesei, regionális fejlesztési tanács tagja

A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):

házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermek, örökbefogadó-, mostoha- és nevelőszülő, testvér

Kijelentem, hogy a fenti nyilatkozat kitöltésével eleget tettem a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény rendelkezéseinek az érintettségemet illetően. A nyilatkozatban szereplő adatok a valóságnak mindenben megfelelnek.

Kelt:.................................. 201.... .................... hó ........ nap.

...................................................
Aláírás/Cégszerű aláírás