Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete

a helyi kitüntető címekről

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a) pontja, valamint (2) bekezdése, továbbá Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. § (1) Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Göd Városért kiemelkedő tevékenységet végző, illetve maradandót alkotó személyeket és közösségeket nagyra becsüli, s elismerésükre a

a) Göd Díszpolgára

b) Pro Urbe Gödért Emlékérem

c) *  Kóczán Mór Díj Göd

d) Salkaházi Sára Díj

e) Az Év Pedagógusa Díj

f) Művészetoktatásért, Kultúráért és Nevelésért Díj

g) Göd Város Szolgálatáért

h) Göd Város Alkotó- és Előadóművész Díj

i) Gödi Gyermekekért Díj

j) Gödi Polgárok Egészségéért Díj

k) *  Pro Vigilantia Göd Díj

kitüntető címeket alapítja.

(2) A kitüntető címekkel kapcsolatos eljárásra - ezen rendeletben foglalt eltérésekkel - az általános rendelkezésekben foglaltak az irányadóak.

2. § (1) A kitüntető címek adományozására bármely képviselő, vagy bármely Bizottság - részletes indokolás mellett - javaslatot tehet.

(2) *  A Bizottságok - ezen rendeletben foglaltak figyelembe vételével - maguk határozhatják meg azt a kört, melynek véleményét kikérik javaslatuk kialakításánál. Amennyiben ezen rendeletben rögzített határidőn belül - a meghatározott véleményező, javaslattevő intézményektől - nem érkezik vélemény, vagy javaslat a Bizottság felé, abban az esetben a Bizottság önálló javaslattal élhet a Képviselő-testület felé.

(3) A kitüntető címek adományozására tett javaslatot minden esetben a Képviselő-testület egyedileg bírálja el és döntéséhez minősített többségű szavazás szükséges.

(4) A kitüntető címek visszavonhatók, amennyiben viselőjét a Képviselő-testület arra méltatlannak tartja. A kitüntető cím visszavonására vonatkozó eljárási szabályok megegyeznek az adományozás szabályaival. A visszavont díjjal járó pénzjutalmat nem, de a jelképeket (oklevél, plakett, stb.) az egykori díjazottnak vissza kell szolgáltatnia, a visszavonással érintett díszpolgár nevét a visszavonó határozat számának feltüntetésével az emlékkönyvből törölni kell.

3. § (1) Az 1. §-ban megjelölt kitüntető címek átadására nemzeti ünnepeink alkalmából, vagy az adott díj jellegéhez illeszkedő napon, illetve ezen napok alkalmával rendezett ünnepség, vagy megemlékezés keretén belül, érdem szerint, időtartami korlát nélkül kerülhet sor.

(2) A kitüntető címeket a Képviselő-testület nevében, ünnepélyes keret között, a polgármester adja át.

2. EGYES KITÜNTETŐ CÍMEK

Göd Díszpolgára

4. § (1) A „Göd Díszpolgára” cím életműért, olyan országosan ismert, köztiszteletben álló és Göddel valamilyen kapcsolatban állt vagy álló személy részére adható, akit érdemeiért, tevékenységéért a Képviselő-testület arra érdemesít.

(2) „Göd Díszpolgára” lehet olyan személy is, akinek művészeti, tudományos, emberbaráti, sport, közéleti, stb. munkája, társadalmi szerepvállalása annyira kimagasló, hogy annak révén az esetlegesen kisebb országosan ismertségét az ágazati/szakmai közvélemény világméretű léptéke helyettesíti.

(3) A kitüntető cím posztumusz is kiadható. A cím általános önkormányzati választási időszakonként egy ízben adományozható.

(4) A „Göd Díszpolgára” címre vonatkozó javaslatot a polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé.

(5) A kitüntető cím átadására az augusztus 20-i ünnepség keretében kerül sor.

(6) A kitüntető címben részesített személy nevét emlékkönyvben kell megörökíteni.

Pro Urbe Gödért Emlékérem

5. § (1) A „Pro Urbe Gödért Emlékérem” kitüntető cím egyszeri, vagy időszakos, Göd életében nagy jelentőséggel bíró, vagy általános elismerést kiváltó teljesítményért, tevékenységért adható. A kitüntető cím közösség részére is adományozható.

(2) A kitüntető cím adományozásával oklevél, emlékérem és viselhető kitűző átadására kerül sor.

(3) Az emlékérem alaki formája: kör alakú, 5 cm átmérőjű ezüstözött plakett, melyen fel van tüntetve a kitüntető cím, az adományozó neve és az adományozás éve, valamint Göd város címere.

(4) A kitűző tűzzománcból készül és az emlékéremmel azonos felirat van rajta.

(5) A kitüntető címre vonatkozó javaslatot a polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé.

Kóczán Mór Díj Göd * 

6. § (1) *  A „Kóczán Mór Díj Göd „ évente kerül átadásra a májusi sportmajális keretében.

(2) *  Az (1) bekezdésben foglalt díj a tárgyévet megelőző évben nyújtott kiemelkedő sportteljesítmény alapján, bármely sportágban, négy kategóriában kerül kiosztásra:

a) kiemelkedő sportteljesítményt nyújtó férfi

b) kiemelkedő sportteljesítményt nyújtó nő

c) kiemelkedő sportteljesítményt nyújtó csapat.

d) *  kiemelkedő sportszervező, coach, edző, nyugalmazott élsportoló

(3) A kitüntető cím adományozásával díszoklevél és serleg kerül átadásra.

(4) *  A kitüntető címre vonatkozó javaslatot a Humánügyi Bizottság minden év március 31-ig terjeszti a Képviselő-testület elé.

Salkaházi Sára Díj

7. § *  (1) A „Salkaházi Sára Díj” évente kerül átadásra, a településen kiemelkedő szociális munkát végző személy számára. A díjat évente legfeljebb három személy részére lehet adni.

(2) A kitüntető cím adományozásával személyenként díszoklevél és bruttó 150.000 Ft összegű díjazás kerül átadásra.

(3) A kitüntető cím adományozására az Alapszolgáltatási Központ, valamint a Bölcsőde tesz javaslatot a Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság felé minden év szeptember 15-ig.

(4) A kitüntető címre vonatkozó javaslatot a Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság minden év október 15-ig terjeszti a Képviselő-testület elé.

Az Év Pedagógusa Díj

8. § (1) Az „Év Pedagógusa Díj” adományozható Göd Város közigazgatási területén lévő állami, vagy önkormányzati fenntartású intézményben oktatást-nevelést végző

a) 1 fő óvodapedagógus (óvodánként az egymást követő években felváltva)

b) 1 fő tanító (iskolánként, az egymást követő években felváltva)

c) 1 fő tanár (iskolánként, az egymást követő években felváltva)

(2) * 

(3) A kitüntető cím azon főállású, határozatlan időre kinevezett pedagógusoknak adományozható, akik a szavazást megelőző két évben nem kapták meg a díjat, és akik:

a) Gödön az ifjúság érdekében legalább 3 éve végeznek kiemelkedő nevelő és oktató munkát, vagy

b) a gyermekek, tanulók érdeklődését, fejlesztését szem előtt tartják, vagy

c) a tehetséggondozásban és/vagy a felzárkóztatásban részt vesznek, vagy

d) tudományos munkában, tanulmányi versenyre történő elkészítésben részt vesznek, vagy

e) az alkalmazott módszereikben követendő példaként szolgálnak a többi pedagógus számára.

(4) A kitüntető cím adományozásával díszoklevél és bruttó 150.000 Ft összegű díjazás kerül átadásra.

(5) A jelölés és a szavazás lebonyolítása:

a) első forduló: Az intézményekben a munkaközösség-vezetők a (2) bekezdésben szereplő szempontok alapján kijelölik azokat a pedagógusokat, akik megfelelnek a kitüntető cím kritériumainak. Ezt a névsort az intézményben mindenki számára jól látható helyen kifüggesztik. A névsor megjelenítését követő egy hét múlva titkos szavazásra kerül sor (szavazócédula, urna). A második fordulóba a 3 legtöbb szavazatot elérő pedagógus kerül be. Azonos számú szavazatok esetén az első három helyet kapó pedagógusok mindegyike tovább jut a második fordulóba.

b) második forduló: Az első és második forduló között szintén egy hétnek kell eltelnie. A pedagógusok titkosan szavaznak. A kitüntető cím a legtöbb szavazatot kapott személyt illeti. Azonos szavazatszám esetén harmadik fordulóra kerül sor, közvetlenül a második forduló napján.

A fordulókról jegyzőkönyv készül.

(6) Az intézményben a jelöltek nevének leadási határideje: november 15.

(7) A szavazatszámláló bizottság: 3 fő, minden fordulóban azok közül a dolgozók közül választandó, akik a listán nincsenek jelölve.

(8) A szavazásért felelős: az intézmények Közalkalmazotti Tanácsa vagy Szakszervezete.

(9) *  Az intézményvezető a fenti jelölés és szavazás végeredményeként javasolt személy nevét minden év december 1. napjáig eljuttatja a Humánügyi Bizottság felé. A Humánügyi Bizottság december 15. napjáig a javasolt személy nevét a Képviselő-testület elé terjeszti.

(10) Az odaítélt kitüntető címet ünnepélyes keretek között a Polgármester adja át, minden év január hónapjában a magyar kultúra napja alkalmával megrendezett ünnepségen.

Művészetoktatásért, Kultúráért és Nevelésért Díj

9. § (1) „Művészetoktatásért, Kultúráért és Nevelésért Díj” adományozható Göd Város közigazgatási területén lévő állami, vagy önkormányzati fenntartású intézményben - intézményenként egymást követő évben felváltva - a művészet és kultúra területén kiemelkedő munkát végző

a) 1 fő művészetoktató, vagy

b) 1 fő könyvtáros illetve művelődésszervező, vagy

c) 1 fő speciális végzettségű pedagógus

(2) A kitüntető cím adományozásával díszoklevél és bruttó 150.000 Ft összegű díjazás kerül átadásra.

(3) A kitüntető cím adományozására a József Attila Művelődési Ház, a Könyvtár, valamint a művészetoktatási intézmény tesz javaslatot.

(4) *  A jelölés, a szavazás, valamint az előterjesztésre vonatkozó eljárási szabályokra a 8. § (5)-(9) bekezdésben foglaltakat kell megfelelően alkalmazni.

(5) Az odaítélt kitüntető címet ünnepélyes keretek között a Polgármester adja át, minden év január hónapjában a magyar kultúra napja alkalmával megrendezett ünnepségen.

Göd Város Szolgálatáért Díj

10. § (1) *  „Göd Város Szolgálatáért” díj adományozható a Gödi Polgármesteri Hivatal köztisztviselője, ügykezelője vagy munkavállalója részére, aki munkáját eredményesen, kiemelkedő színvonalon végzi.

(2) A kitüntető címben az részesíthető, aki munkaköréből, választott tisztségéből fakadó feladatait huzamosabb ideje, az átlagosnál magasabb színvonalon és eredményességgel látja el, vagy meghatározott feladat végrehajtása során kimagasló helytállást, önfeláldozó magatartást tanúsított, avagy életpályája alapján példaképül állítható a Polgármesteri Hivatal személyi állománya elé.

(3) A kitüntető cím adományozásával díszoklevél és bruttó 150.000 Ft összegű díjazás kerül átadásra.

(4) A névre szólóan kiállított díszoklevél az adományozás indokait, a kiállítás keltét, az oklevél számát tartalmazza, azt a polgármester és a jegyző írja alá.

(5) A kitüntető címben évente legfeljebb 2 személy részesíthető. A díj átadására minden év június vagy július hónapjában, a köztisztviselők napja alkalmából kerül sor.

(6) *  A díjazott személyére a Gödi Polgármesteri Hivatal alkalmazásában álló köztisztviselők, ügykezelők és munkavállalók, valamint Göd Város Önkormányzatának polgármestere és alpolgármestere(i) - titkos ajánlás útján - tesznek javaslatot minden év május 31. napjáig.

(7) A (6) bekezdésben meghatározott ajánlás eredménye alapján a kitüntető címre vonatkozó javaslatot a jegyző június 15. napjáig terjeszti a Képviselő-testület elé.

Göd Város Alkotó- és Előadóművész Díj

11. § (1) „Göd Város Alkotó- és Előadóművész Díj adományozható a város közigazgatási területén huzamosabb ideje eredményesen működő alkotóművészeknek, gödi illetőségű művészeknek, művészeti közösségeknek.

(2) A kitüntető cím adományozásával díszoklevél és bruttó 150.000 Ft összegű díjazás kerül átadásra.

(3) A kitüntető cím adományozására részletes indokolással javaslatot tehetnek:

a) a közművelődési és közgyűjteményi intézmények vezetői,

b) a városban működő kulturális társadalmi szervezetek, egyesületek,

c) intézményi, munkahelyi kollektívák,

(4) *  A díj adományozására a (3) bekezdésben megjelölt szervezetek és személyek minden év december 1-ig tehetnek javaslatot a Humánügyi Bizottság felé.

(5) *  A kitüntető címre vonatkozó javaslatot a Humánügyi Bizottság december 15. napjáig terjeszti a Képviselő-testület elé.

(6) A kitüntető címet ünnepélyes keretek között a Polgármester adja át, minden év január hónapjában a magyar kultúra napja alkalmával megrendezett ünnepségen.

Gödi Gyermekekért Díj

12. § (1) A „Gödi Gyermekekért Díj” évente egy alkalommal adományozható azon bölcsődei gyermekgondozóknak, a két önkormányzatai fenntartású óvoda dajkáinak, a védőnőknek, akik munkájuk során az adott évben kimagasló szakmai tevékenységet végeztek. A négy állománycsoport tagjai évente forgó rendszerben kerülnek díjazásra.

(2) A kitüntető cím adományozásával díszoklevél és bruttó 150.000 Ft összegű díjazás kerül átadásra.

(3) *  A díj adományozására a Bölcsőde és az Óvoda vezetői, valamint a vezető védőnő tehetnek javaslatot minden év április 15. napjáig a Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság felé.

(4) *  A kitüntető címre vonatkozó javaslatot a Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság május 15. napjáig terjeszti a Képviselő-testület elé.

(5) A kitüntető címet ünnepélyes keretek között a Polgármester adja át, minden év május, vagy június hónapjában a gyermeknap alkalmával megrendezett ünnepségen.

Gödi Polgárok Egészségéért Díj

13. § (1) A „Gödi Polgárok Egészségéért Díj” a Gödön legalább 5 éve az egészségügy területén kiemelkedően végzett szakmai munkáért adható minden évben egy fő orvos és egy fő egészségügyi szakdolgozó részére.

(2) *  A díj adományozására az orvosok és az egészségügyi szakdolgozók minden év április 15. napjáig tesznek javaslatot a Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság felé.

(3) *  A Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság május 15. napjáig a javasolt személyek közül választja ki azt, akit a Képviselő-testület felé kitüntetésre javasol.

(4) A kitüntetés az orvosok esetében Semmelweis emlékplakett, valamint díszoklevél, az egészségügyi dolgozók esetében Semmelweis emlékplakett, díszoklevél, valamint 150.000 Ft bruttó összegű díjazás.

(5) A kitüntető címet ünnepélyes keretek között a Polgármester adja át, minden év június vagy július hónapjában a Semmelweis nap alkalmával megrendezett ünnepségen.

(6) Ezen § rendelkezése értelmében az orvos megnevezés alatt háziorvost, gyermekorvost és fogorvost kell érteni.

Pro Vigilantia Göd Díj * 

14. § *  (1) *  A Pro Vigilantia Göd Díj azon rendőröknek, katasztrófavédelmi szolgálatot teljesítőknek, a Honvédség kötelékébe tartozóknak és polgárőröknek adományozható beosztástól, állománycsoporttól, szolgálati helytől függetlenül, akik az adományozást megelőző naptári évben példamutató és kimagasló cselekedetükkel az összességében legnagyobb szolgálatot tették Göd és lakosainak biztonsága érdekében.

(2) A díjjal viselhető kitüntetés, oklevél és 150.000.- forint bruttó összegű díjazás jár.

(3) A kitüntetés bronz anyagú, 35 mm átmérőjű, 40 mm széles vörös-fehér háromszögletűre kötött szalagon függ. Előlapján a körirat „PRO VIGILANTIA GÖD”, közepén az erőt jelképező keresztbe tett kardokon és az éberséget jelképező álló fáklyán nyugszik Göd Város hivatalos címere. Hátlapjára az adományozás évét kell rávésni.

(4) Az adományozásra minden év január 31-ig az érdekelt polgárőr egyesület elnöke, más esetekben legalább járási szintű parancsnok tehet alaposan indokolt javaslatot.

(5) A díj adományozásáról a Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi bizottság indítványára a Képviselő-testület dönt. A díj adományozásánál csak a szolgálati érdem és eredmény lehet a mérlegelés tárgya, nem lehet figyelembe venni a javaslattételre jogosult szervezetek között sorrendiséget sem.

(6) A kitüntető címet és a kitüntetést a Polgármester adja át a március 15-i város ünnepség keretében.

3. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

15. § *  (1) Ezen rendeletben szereplő díjakhoz kapcsolódó jutalmak fedezetét Göd Város Önkormányzata az éves költségvetésben biztosítja.

(2) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, s ezzel egyidejűleg hatályát veszti Göd Város Önkormányzatának helyi kitüntető címekről szóló 4/1995. (III. 10.) sz. rendelete.

Polgármester Jegyző