Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2015. (X. 29.) önkormányzati rendelete

az üzletek éjszakai nyilvántartási rendjének szabályozásáról

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 6. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet célja az üzletek éjszakai nyitva tartásának szabályozásával a lakosság egészséges életkörülményeinek, pihenéshez, éjszakai nyugalomhoz való jogának biztosítása.

(2) E rendelet hatálya kiterjed Göd város közigazgatási területén belül működő vendéglátó üzletekre és azok üzemeltetőire.

(3) A rendelet a területi hatálya alá tartozó üzletek éjszakai, azaz este 24.00 óra és másnap reggel 05.00 óra közötti nyitva tartását szabályozza.

2. § E rendelet alkalmazásában:

1. vendéglátás: kész- vagy helyben készített ételek, italok jellemzően helyben fogyasztás céljából történő forgalmazása, ideértve az azzal összefüggő szórakoztató és egyéb szolgáltató tevékenységet is;

2. üzlet: vendéglátás folytatása céljából létesített vagy használt épület, illetve önálló rendeltetési egységet képező épületrész, helyiség;

3. alkalmi rendezvény: a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 28. § a) pontja szerinti fogalom,

2. Az üzletek éjszakai nyitva tartásának korlátozása

3. § (1) Az üzletek 24.00 óra és az azt követő nap 05.00 óra között nem tarthatnak nyitva. Az üzletek teraszai, valamint szabadtéri (zaj csillapítására alkalmas falakkal és födémmel nem határolt) részei 23.00 óra és az azt követő nap 05.00 óra között nem tarthatnak nyitva, ott vendégek kiszolgálására nem kerülhet sor.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározottakat nem kell alkalmazni december 31-én 24.00 órától az azt követő nap 05.00 óráig.

(3) Az üzletek a 4. § szerinti engedély birtokában alkalmi rendezvény tartása céljából 24.00 és 03.00 óra között, az 5. § alapján kiadott folyamatos éjszakai nyitvatartási engedély birtokában pedig az engedélyben foglaltaknak megfelelően is nyitva tarthatnak.

3. Alkalmi rendezvény tartása céljából történő nyitva tartás

4. § (1) Az üzlet alkalmi rendezvény tartása céljából történő éjszakai nyitva tartását az üzemeltető kérelmére a polgármester engedélyezi.

(2) A kérelmet - a rendezvény tervezett időpontja előtt legalább 5 munkanappal - az e rendelet 1. számú mellékletét képező nyomtatványon kell a jegyzőnél benyújtani.

(3) A kérelemben meg kell jelölni:

a) az üzemeltető nevét és székhelyét,

b) az üzlet nevét és címét,

c) a nyitva tartás meghosszabbításának naptári napját, idejét (nap, óra, perc formátumban meghatározva),

d) a rendezvény jellegét és az esetlegesen szolgáltatott zenére vonatkozó információkat,

e) a kereskedelmi hatóság által vezetett, a kereskedelmi tevékenységet végzők nyilvántartásába vételről szóló igazolás számát.

(4) A polgármester a döntés meghozatalakor figyelembe veszi a rendezvény jellegét, az adott naptári évben megadott, alkalmi rendezvény tartására vonatkozó engedélyek számát és azok gyakoriságát.

(5) Alkalmi rendezvény tartására vonatkozó engedélyt nem lehet kiadni, ha a kérelem benyújtását megelőző 1 évben jogszabálysértő üzemelés miatt a kereskedelmi hatóság jogerős jogszabálysértést megállapító döntéssel lezárt eljárást folytatott le a vendéglátó üzletet működtető kereskedő ellen a kérelem tárgyát képező vendéglátó üzlet (mint székhely/telephely) tekintetében.

(6) Az eseti nyitvatartási engedélyt az üzemeltető köteles az üzletben tartani, és az ellenőrzést végző hatóság kérésére bemutatni.

4. Folyamatos éjszakai nyitva tartás

5. § (1) Az üzletet az üzemeltetője a 3. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően folyamatos éjszakai nyitvatartási engedéllyel (továbbiakban: folyamatos nyitvatartási engedély) tarthatja nyitva.

(2) Folyamatos éjszakai nyitva tartás esetén a napi nyitva tartás legfeljebb éjszaka 02.00 óráig engedélyezhető.

(3) A folyamatos nyitvatartási engedély iránti kérelmet az e rendelet 2. sz. mellékletét képező nyomtatványon kell benyújtani a jegyzőhöz.

(4) A kérelemnek tartalmaznia kell:

a) az üzemeltető nevét és székhelyét,

b) az üzlet nevét és címét,

c) a kapcsolattartó nevét és elérhetőségét,

d) a kérelmezett nyitvatartási idő megjelölését,

e) a kereskedelmi hatóság által vezetett, a kereskedelmi tevékenységet végzők nyilvántartásába vételről szóló igazolás számát.

(5) A kérelemhez mellékletként csatolni kell:

a) az üzlettel rendelkezni jogosult hozzájárulását, amennyiben nem az üzemeltető a tulajdonos;

b) amennyiben nem az üzemeltető jár el, közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást.

6. § (1) A folyamatos éjszakai nyitva tartás engedélyezésével kapcsolatos döntések meghozatala a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

(2) A döntés előkészítéséről a jegyző gondoskodik.

7. § (1) Az üzlet a folyamatos éjszakai nyitva tartásról szóló képviselő-testületi döntés alapján kiadott engedélyező határozat jogerőre emelkedését követően tarthat nyitva éjszaka.

(2) A folyamatos nyitvatartási engedélyt az üzemeltető köteles az üzletben tartani, és az ellenőrzést végző hatóság kérésére bemutatni.

(3) A folyamatos éjszakai nyitva tartás ideje alatt zenét szolgáltatni kizárólag 24.00 óráig és azzal a feltétellel lehet, hogy a zeneszolgáltatás 23.00 és 24.00 óra között már csak zárt nyílászárók mellett történhet.

(4) A folyamatos nyitvatartási engedély visszavonásig érvényes.

(5) Az üzemeltető a folyamatos nyitvatartási engedély tartama alatt kérelmezheti a nyitvatartási idő módosítását.

(6) Üzemeltető váltás esetén az új üzemeltetőnek újra meg kell kérnie a folyamatos nyitvatartási engedélyt.

8. § (1) Amennyiben az üzlet folyamatos éjszakai nyitva tartásával kapcsolatban a lakosság, a rendőrség vagy más hatóságok részéről bárminemű panasz, kifogás érkezik, a Képviselő-testület az ügyet annak összes körülményére való tekintettel megvizsgálja és amennyiben azt kellően megalapozottnak találja, a folyamatos nyitvatartási engedélyt visszavonhatja, és üzlet üzemeltetőjének megtilthatja a folyamatos éjszakai nyitva tartást.

(2) A folyamatos nyitvatartási engedély visszavonása és a folyamatos éjszakai nyitva tartás megtiltása esetén a határozat jogerőre emelkedésétől számított tizenkét hónapig ugyanazon üzemeltető számára nem adható újabb folyamatos nyitvatartási engedély.

5. Eljárási szabályok

9. § (1) Az alkalmi rendezvény tartására vonatkozó és a folyamatos nyitvatartási engedély kiadása iránti kérelem tárgyában indult eljárásra a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) A kérelem tárgyában hozott engedélyező döntést és az engedély visszavonásáról szóló határozatot közölni kell az üzemeltetővel, az illetékes rendőrkapitányság helyi rendőrőrsével, a Közterület-felügyelettel és a helyi polgárőrséggel.

(3) A jegyző nyilvántartást vezet mindazon üzletekről, amelyek alkalmi és folyamatos nyitvatartási engedéllyel rendelkeznek, valamint azon üzletekről, amelyek esetében a folyamatos nyitvatartási engedély visszavonásra és a folyamatos éjszakai nyitva tartás megtiltásra került.

(4) Az e rendeletben foglaltak betartását a jegyző és a közterület-felügyelet ellenőrzi.

6. Vegyes rendelkezések

10. § A folyamatos nyitvatartási engedély hatálya nem terjed ki az alkalmi rendezvény tartása céljából történő éjszakai nyitva tartásra, ezért az engedélyezett folyamatos éjszakai nyitva tartás ideje alatt tartandó alkalmi rendezvényekre vonatkozóan külön, e rendelet 4. §-a szerint engedélyt kell kérni.

7. Záró rendelkezések

11. § (1) Ez a rendelet 2015. november 1. napján lép hatályba.

(2) Azon üzleteknek, amelyek bejelentett nyitvatartási ideje jelen rendelet hatálybalépésekor 24.00 óra utáni időpontra szól, az e rendelet szerinti folyamatos éjszakai nyitva tartási engedélyt nem kell megkérniük, a jelenlegi feltételekkel változatlanul nyitva tarthatnak.

Markó József Dr. Szinay József
polgármester címzetes főjegyző

1. számú melléklet

ALKALMI RENDEZVÉNY TARTÁSA CÉLJÁBÓL TÖRTÉNŐ ÉJSZAKAI NYITVA TARTÁS ENGEDÉLYEZÉSE IRÁNTI KÉRELEM

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének az üzletek éjszakai nyilvántartási rendjének szabályozásáról szóló 23/2015. (X. 29.) sz. rendelete alapján az általam üzemeltetett üzlet tekintetében kérem alkalmi rendezvény tartása céljából az éjszakai nyitva tartás engedélyezését.

Az üzemeltető neve: ...................................................................................................................

Az üzemeltető székhelye: ............................................................................................................

Kapcsolattartó neve: ...................................................................................................................

Kapcsolattartó elérhetősége:

telefonszám: ............................................................

e-mail cím: .............................................................

Az üzlet neve: .............................................................................................................................

Az üzlet címe: 213.... Göd, .........................................................................................................

A kereskedelmi tevékenység nyilvántartásba vételéről szóló igazolás száma: ..........................

A rendezvény időpontja: ......... év .................... hónap .......... nap

kezdete: ........ óra ......... perc, befejezése aznap/másnap: ........ óra ......... perc

A rendezvény jellege: ..................................................................................................................

A rendezvény ideje alatt szolgáltatott zenére és annak hangerejére vonatkozó információk (pl.: élő vagy gépi zene, a zeneszolgáltatásra használt készülék/ek/ és hangszóró/k/ darabszáma, műszaki jellemzői stb):

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

A határozatot

□ postai úton kérem megküldeni

□ személyesen kívánom átvenni

Kelt.: Göd, .............év......................hónap.................nap

......................................................
üzemeltető aláírása

2. számú melléklet

FOLYAMATOS ÉJSZAKAI NYITVA TARTÁS ENGEDÉLYEZÉSE IRÁNTI KÉRELEM

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének az üzletek éjszakai nyilvántartási rendjének szabályozásáról szóló 23/2015. (X. 29.) sz. rendelete alapján az általam üzemeltetett üzlet tekintetében kérem a folyamatos éjszakai nyitva tartás engedélyezését.

Az üzemeltető neve: ...................................................................................................................

Az üzemeltető székhelye: ............................................................................................................

Kapcsolattartó neve: ...................................................................................................................

Kapcsolattartó elérhetősége:

telefonszám: ............................................................

e-mail cím: .............................................................

Az üzlet neve: .............................................................................................................................

Az üzlet címe: 213.... Göd, .........................................................................................................

A kereskedelmi tevékenység nyilvántartásba vételéről szóló igazolás száma:

Kérelmezett nyitvatartási idő: (a nyitvatartási idő legfeljebb éjszaka 02.00 óráig kérelmezhető)

hétfő: ..................................... h-tól ............................. h-ig

kedd: ...................................... h-tól ............................. h-ig

szerda: .................................... h-tól ............................. h-ig

csütörtök: ............................... h-tól ............................. h-ig

péntek: ................................... h-tól ............................. h-ig

szombat: ................................. h-tól ............................. h-ig

vasárnap: ................................ h-tól ............................. h-ig

Kérelmemhez mellékelem:

□ az üzlethelyiség tulajdonosának vagy haszonélvezőjének hozzájáruló nyilatkozatát, amennyiben az üzlethelyiség nem a kérelmező tulajdonát képezi

□ meghatalmazást

A határozatot

□ postai úton kérem megküldeni

□ személyesen kívánom átvenni

Kelt.: Göd, .............év......................hónap.................nap

......................................................
üzemeltető aláírása