Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2017. (VIII. 1.) önkormányzati rendelete

a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól

Göd Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésének első fordulatában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - figyelemmel a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29. §-ában foglaltakra is - a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya Göd Város településfejlesztési koncepciójának, integrált településfejlesztési stratégiájának, településrendezési eszközeinek, településképi arculati kézikönyvének és településképi rendeletének készítése, módosítása során a 3. § szerinti partnerekre, valamint a partnerségi egyeztetés szabályaira terjed ki.

2. § Göd Város településfejlesztési koncepciójának (a továbbiakban: koncepció), integrált településfejlesztési stratégiájának (a továbbiakban: stratégia), településrendezési eszközeinek, településképi arculati kézikönyvének és településképi rendeletének vagy azok módosításának a lakossággal, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetekkel, vallási közösségekkel történő véleményeztetése a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) és jelen rendeletben meghatározott szabályok szerint történik.

A partnerek meghatározása

3. § A partnerségi egyeztetésben az alábbi természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek (a továbbiakban: partnerek) vehetnek részt:

a) a település közigazgatási területén ingatlannal rendelkezni jogosult természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,

b) a gödi székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet,

c) a gödi székhellyel bejegyzett civil szervezet,

d) a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (2) bekezdés c) pontja alapján a településrendezési eszközök véleményezési eljárásába - a partnerségi egyeztetés megkezdése előtt legalább 30 napnál korábban - a polgármesternél írásban bejelentkező egyéb szervezet.

A partnerek tájékoztatásának módja és eszközei

4. § (1) Koncepció vagy stratégia készítése esetén a partnerek tájékoztatása - a Korm. rendelet szerinti előzetes és munkaközi tájékoztató keretében -

a) a Gödi Körképben és

b) a www.god.hu honlapon közzétett hirdetmény útján, továbbá

c) lakossági fórum keretén belül szóban történik.

(2) A koncepció és a stratégia módosítása esetén a partnerek tájékoztatása az elkészült tervezetről - a Korm. rendelet szerinti munkaközi tájékoztató keretében - a www.god.hu honlapon közzétett hirdetmény útján történik.

5. § Településképi arculati kézikönyv (a továbbiakban: kézikönyv), településképi rendelet készítése vagy módosítása esetén a partnerek tájékoztatása - a Korm. rendelet szerinti előzetes és munkaközi tájékoztató keretében -

a) a Gödi Körképben és

b) a www.god.hu honlapon közzétett hirdetmény útján, továbbá

c) lakossági fórum keretén belül szóban történik.

6. § (1) Településrendezési eszközök teljes eljárásban történő készítése, módosítása esetén a partnerek tájékoztatása - a Korm. rendelet szerinti előzetes és munkaközi tájékoztató keretében -

a) a Gödi Körképben és

b) a www.god.hu honlapon közzétett hirdetmény útján, továbbá

c) lakossági fórum keretén belül szóban történik.

(2) Településrendezési eszközök egyszerűsített eljárásban történő készítése, módosítása esetén a partnerek tájékoztatása az elkészült tervezetről - a Korm. rendelet szerinti munkaközi tájékoztató keretében -

a) a Gödi Körképben és

b) a www.god.hu honlapon közzétett hirdetmény útján, továbbá

c) lakossági fórum keretén belül szóban történik.

(3) Településrendezési eszközök tárgyalásos eljárásban történő készítése, módosítása esetén - a (4) bekezdés szerinti eset kivételével, - a partnerek tájékoztatása az elkészült tervezetről, - a Korm. rendelet szerinti munkaközi tájékoztató keretében -

a) a Gödi Körképben és

b) a wwwgod.hu honlapon közzétett hirdetmény útján, továbbá

c) lakossági fórum keretén belül szóban történik.

(4) Településrendezési eszköz készítésének vagy módosításának tárgyalásos eljárása során, a Kormány által rendeletben kihirdetett veszélyhelyzet esetén, az érintett településen a veszélyhelyzet következményeinek a felszámolása vagy a további, közvetlenül fenyegető veszélyhelyzet megelőzése miatt indokolt, a partnerek tájékoztatása az elkészült tervezetről - a Korm. rendelet szerinti munkaközi tájékoztató keretében, - a www.god.hu honlapon közzétett hirdetmény útján történik.

(5) Településrendezési eszközök állami főépítészi eljárásban történő készítése, módosítása esetén a partnerek tájékoztatása az elkészült tervezetről - a Korm. rendelet szerinti munkaközi tájékoztató keretében - a www.god.hu honlapon közzétett hirdetmény útján történik.

7. § (1) A hirdetménynek - előzetes tájékoztató esetén - tartalmaznia kell:

a) a Korm. rendelet 37. § (3) bekezdésében foglaltakkal összhangban az érintett államigazgatási szervek számára tájékoztatásra bocsájtott dokumentumot,

b) a partnerek észrevételeinek benyújtására nyitva álló határidőt és

c) a postacímet vagy elektronikus levélcímet, ahova az észrevétel megküldhető.

(2) A hirdetménynek - munkaközi tájékoztató esetén - tartalmaznia kell:

a) az érintett államigazgatási szervek számára tájékoztatásra bocsájtott dokumentumokat, tárgyalásos és állami főépítészi eljárás esetén, legalább a tervezet összefoglaló leírását és az elkészült jóváhagyandó munkarészeket,

b) a partnerek észrevételeinek benyújtására nyitva álló határidőt és

c) a postacímet vagy elektronikus levélcímet, ahova az észrevétel megküldhető.

8. § A lakossági fórum összehívására és lebonyolítására a Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletében foglalt szabályozás az irányadó.

A javaslatok, vélemények dokumentálásának, elfogadásának és nyilvántartásának módja

9. § (1) A partnerek a lakossági fórumon szóban észrevételt tehetnek, amelyet jegyzőkönyvbe kell foglalni. A lakossági fórumot követő 15 napon belül, valamint lakossági fórum hiányában a hirdetmény közzétételét számított 15 napon belül a partnerek írásos észrevételeket tehetnek az alábbi módokon:

a) papíralapon a Polgármesternek címezve, Göd Város Önkormányzatának címére (2131 Göd Pesti út 81) történő megküldéssel, vagy

b) elektronikus levélben a hirdetményben meghatározott e-mail címre történő megküldéssel, amennyiben a hirdetmény ilyet tartalmaz.

(2) Azt a partnert, aki az (1) bekezdés szerint közétett határidőn belül véleményt nem nyilvánított, javaslatot nem tett, a határidő leteltét követően hozzájáruló partnernek kell tekinteni, az egyeztetési további szakaszaiban és elfogadási szakaszban egyaránt.

(3) Tárgyalásos eljárásban, az egyezető tárgyalás vonatkozásában az eljárásban érintett partnernek az egyeztető tárgyalást megelőző partnerségi egyeztetésben jogszabályon alapuló ellenvéleményt tett partnert kell tekinteni.

(4) Az (1) bekezdés szerint beérkezett vélemények tisztázása érdekében a polgármester a véleményező partnerrel meghívásos egyeztető tárgyalás keretében további egyeztetést kezdeményezhet, amelyről jegyzőkönyvet kell készíteni.

(5) Azt a partnert, aki a partnerségi egyeztetés során, határidőn belül véleményt nem adott, vagy adott, de a (4) bekezdés szerinti meghívásos egyeztető tárgyaláson a meghívás ellenére nem vett részt, kifogást nem emelő partnernek kell tekinteni, az egyeztetés további szakaszaiban és elfogadási szakaszban egyaránt.

(6) A beérkezett javaslatokat, véleményeket a főépítész az (1) bekezdésben megjelölt határidő elteltét követően továbbítja az arculati kézikönyv, településképi rendelet, fejlesztési dokumentum vagy a településrendezési eszköz készítésével megbízott tervezőnek.

(7) A tervező a véleményekkel, javaslatokkal kapcsolatos szakmai véleményét - a tervezési szerződésben megállapított határidőben - megküldi az önkormányzat részére, a Polgármesternek címezve.

(8) A szakmai javaslatok alapján a főépítész a vélemények, javaslatok elfogadására, el nem fogadás esetén indokolására vonatkozó döntés-tervezetet készít.

10. § (1) A beérkezett vélemények, javaslatok elfogadásáról vagy el nem fogadásáról, az el nem fogadás indokolásáról - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a képviselő-testület dönt.

(2) Településrendezési eszköz tárgyalásos vagy állami főépítészi eljárásban történő lefolytatása esetén a beérkezett partneri vélemények, javaslatok elfogadásáról vagy el nem fogadásáról, az el nem fogadás indokolásáról a Polgármester dönt.

(3) Minden a partnerségi egyeztetéssel kapcsolatos Korm. rendeletben és jelen rendeletben nem szabályozott kérdésben a Polgármester dönt, a vonatkozó eljárási szabályok megtartása mellett.

11. § (1) A jelen rendeletben foglaltak szerint beérkezett véleményeket, javaslatokat a főépítész a tárgy és az eljárási szakasz rögzítésével, a beérkezés sorrendjében nyilvántartja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás legalább az alábbiakat tartalmazza:

a) a véleményező, javaslattevő nevét, továbbá lakhelyét, székhelyét, vagy telephelyét,

b) a vélemény beérkezésének időpontját, b) a vélemény, javaslat rövid tartalmát,

c) a véleményezési szakasz lezáró, vagy a 10. § (2) bekezdés szerinti döntést követően a véleményt, javaslatot elfogadó, vagy elutasító képviselő-testületi határozat számát, illetve a Polgármester döntését.

(3) Az (1) bekezdés szerinti dokumentumokat a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésére vonatkozó szabályok szerint, az ott meghatározott határidőig kell őrizni.

Az elfogadott koncepció, stratégia, kézikönyv, településképi rendelet és településfejlesztési eszköz nyilvánosságát biztosító intézkedések

12. § A Polgármester - a feladatkör szerint illetékes szervezeti egységek útján - gondoskodik az elfogadott koncepció, stratégia, kézikönyv, településképi rendelet és településrendezési eszköz elfogadást követő 15 napon belüli közzétételéről, a www.god.hu honlapon. A honlapon történő közzététel nem mentesít a Korm. rendelet 43. és 43/B. §-a szerinti egyéb közzétételi szabályok teljesítése alól.

13. § Az elfogadott koncepcióról, stratégiáról és ezek módosításáról szóló, a Korm. rendelet 30. § (13) bekezdésben foglaltak szerinti tájékoztatásról a polgármester a főépítész útján gondoskodik.

Záró rendelkezések

14. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Ezen rendelet rendelkezéseit a rendelet hatálya lépését követően induló egyeztetési eljárásokban kell alkalmazni.

Markó József Dr. Szinay József
polgármester címzetes főjegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet a Gödi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2017. augusztus 1. napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.

Dr. Szinay József
címzetes főjegyző

1. melléklet a 23/2017. (VIII. 1.) Ök. rendelethez * 

Az egyeztetésben részt vevő partnerek

Sor-
szám
A szervezet neve Címe Értesítési címe Nyilatkozattételre jogosult képviselője Tájékoztatás módja
1. Gödi Evangélikus Leányegyház 2131 Göd, Luther u. 5 ittzesm@gmail.com Dr Ittzés Mihály e-mail + honlap
2. Gödi Horgászegyesület 2131 Göd, Szt. István u. 25. godihe@gmail.com Görbe Zoltán e-mail + honlap
3. Gödi Kertbarát Klub 2131 Göd, Fürdő u. 9. zlaci@beco.hu; czomboslajos@gmail.com Zombory László e-mail + honlap
4. Gödi Sirály Közhasznú Egyesület 2131 Göd, Duna út 7. godisiraly@t-online.hu Rataj András e-mail + honlap
5. Gödi Városfejlesztő és Szépítő Egyesület 2131 Göd, Pázmány Péter u. 24. varosszepito@beco.hu Berta Sándor e-mail + honlap
6. Neveleki szomszédok településrész fejlesztési és kulturális egyesület 2131 Göd, Pesti út 72. tothteszti@gmail.com; mt.szekeres@gmail.com Tóth Eszter,
Szekeres Máté
e-mail + honlap
7. Városvédők Egyesülete (VVE) 2132 Göd, Rózsa utca 33. C ép. Fsz. 2 rabai.zita@gmail.com,
tamas.arva@mail.com
Rábai Zita,
Árva Tamás
e-mail + honlap
8. Cseriné Bakos Anikó 2131 Göd, Kóczán Mór u. 12/b cseriani88@gmail.com e-mail + honlap
9. Rosta Adrienne 2131 Göd, Kerekerdő köz 5/b rosta.adrienne@gmail.com e-mail + honlap
10. Wahlné Varga Krisztina, Wahl László 2131 Göd, Gerle u. 5. krisztina.wahl@gmail.com e-mail + honlap
11. dr. Hegedűs Annamária 2131 Göd, Schöffer F. u. 1. annamaria.hegedus@gmail.com e-mail + honlap
12. Tátrai Sándor 2131 Göd, Kerekerdő u. 13/2. tatrai.sandor@gmail.com e-mail + honlap
13. Prétor Csaba 2131 Göd, Rómaiak útja 2/B pretor@outlook.com e-mail + honlap
14. *  Göd-ÉRT Környezetvédelmi és Városvédő Egyesület 2132 Göd, Margit u. 16 bodnar.zsuzsa@
godert.hu godert@godert.hu
Bodnár Zsuzsa e-mail + honlap

  Vissza az oldal tetejére