Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2017. (IX. 29.) önkormányzati rendelete

Göd Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 10/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiak szerint módosítja Göd Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 10/2017. (II. 28.) számú rendeletét (továbbiakban: R):

1. § * 

2. § A R 14. § helyébe a következő rendelkezés lép:

A R mellékletét képező 1-14/2. számú mellékletek helyébe e rendelet 1.-14/2. számú mellékletei lépnek.

Záró rendelkezések

3. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. július 1-től kell alkalmazni.

Markó József Dr. Szinay József
polgármester címzetes főjegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet a Gödi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2017. év. szeptember hó 29. napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.

Dr. Szinay József
címzetes főjegyző

1-14/2. melléklet a 25/2017. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére
//