Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2017. (IX. 29.) önkormányzati rendelete

a települési hulladékgazdálkodási tevékenység ellátásáról

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hulladékgazdálkodásról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.). 35. §-ában kapott felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotta.

Általános rendelkezések

1. § Göd Város Önkormányzata a települési szilárd hulladékok rendszeres összegyűjtésére és elszállítására (továbbiakban együtt: gyűjtésre) hulladékgazdálkodási közszolgáltatást szervez.

2. § E rendelet alkalmazásában a

a) települési szilárd hulladék: a háztartásokból származó vagy a háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű, azzal együtt kezelhető szilárd tárgy vagy anyag, amelytől termelője, birtokosa megválik, megválni szándékozik vagy megválni köteles,

b) háztartási szilárd hulladék: a lakás, üdülés, pihenés céljára használt ingatlanokon folyamatosan vagy rendszertelenül keletkező szilárd hulladék,

c) folyamatosan keletkező háztartási szilárd hulladék

ca) folyamatosan képződő vagy felhalmozódó, a gyűjtőedényekben elhelyezhető, a zárt rendszerű célgépekkel elszállítható szilárd hulladék,

cb) az ingatlanon folytatott kisipari tevékenység gyakorlása során keletkezett olyan szilárd hulladék, amely mérete alapján a gyűjtőedényekben elhelyezhető, a zárt rendszerű célgépekkel elszállítható, továbbá összetétele alapján a kijelölt ártalmatlanító helyen elhelyezhető, és napi mennyisége a 15 litert nem haladja meg,

d) rendszertelenül keletkező háztartási szilárd hulladék: esetileg, alkalmilag, nem ismétlődően képződött vagy felhalmozódott szilárd hulladék, amely a rendszeresített gyűjtőedényekben mérete, mennyisége vagy minősége miatt nem helyezhető el. Ez a hulladék lehet:

da) lom: a közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedény méreteit meghaladó, nagyobb méretű háztartási szilárd hulladék (pl.: nagyobb méretű háztartási eszköz, készülék, berendezési tárgy, bútor, ágybetét) melyet a szolgáltató az évi egyszeri lomtalanítás során díjtalanul elszállít.

db) egyedileg szállítható hulladék: külön díjazásért elszállítandó szilárd hulladék (pl.: építési törmelék, autóroncs, nagyobb mennyiségű kerti hulladék),

e) közszolgáltató: a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló törvény szerint minősített nonprofit gazdasági társaság, amely a települési önkormányzattal kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés alapján hulladékgazdálkodási közszolgáltatást lát el,

f) közszolgáltatási díj: az ingatlanhasználó által a koordináló szervnek fizetendő, a mindenkori miniszteri rendelet előírásai szerint megállapított díj,

g) hulladékgazdálkodási közszolgáltatás: a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék átvételét, gyűjtését, elszállítását, kezelését, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással érintett hulladékgazdálkodási létesítmény fenntartását, üzemeltetését biztosító, kötelező jelleggel igénybe veendő szolgáltatás,

h) koordináló szerv: a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.

A rendelet hatálya

3. § (1) A rendelet területi hatálya: Göd Város teljes közigazgatási területe

(2) A rendelet személyi hatálya: a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást igénybe vételére köteles ingatlanhasználók

(3) A rendelet tárgyi hatálya: az ingatlanon keletkező település hulladék kezelésével kapcsolatos helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás.

(4) Jelen rendelet hatálya nem terjed ki - a 2. § cb) pontjában meghatározott kisipari hulladék kivételével - a gazdasági, termelési szilárd hulladékokra és a veszélyes hulladékokra. Ezek kezeléséről, hasznosításáról vagy ártalmatlanítására feljogosított szervezetnek történő átadásról a hulladék termelője, birtokosa a Ht. és más jogszabályok előírásai szerint köteles gondoskodni.

(5) Nem terjed ki a rendelet hatálya a beépítetlen ingatlan ingatlanhasználóira - a használatba vételi engedély kiadásáig - ha ott hulladék nem keletkezik.

A közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének fő szabályai

4. § (1) Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a települési szilárd hulladékok rendszeres összegyűjtésével és elszállításával a Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytáraságot (továbbiakban: Közszolgáltató vagy FKF Nonprofit Zrt.) bízza meg, kötelezi és egyben kizárólagos joggal ruházza fel a közszolgáltatás ellátásával kapcsolatos jelen rendeletben előírt feladatok végrehajtására.

(2) Közszolgáltató a közszolgáltatási feladat ellátására 100%-os mértékben alvállalkozót igénybe vehet.

(3) Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Göd város közigazgatási területén összegyűjtött kommunális hulladék

ártalmatlanítására

- az FKF Nonprofit Zrt. Pusztazámori Regionális Hulladékkezelő Központját,

- az ASA Magyarország Kft csörögi átrakó állomását,

- a Saubermacher Kft galgamácsai hulladéklerakóját, míg

energetikai hasznosítására

- az FKF Nonprofit Zrt. üzemeltetésében lévő Fővárosi Hulladékhasznosító Művét (HUHA) jelöli ki.

5. § (1) A ingatlanhasználó köteles a szolgáltató által nyújtott helyi közszolgáltatást igénybe venni és a közszolgáltatási díjat megfizetni. Csak abban az esetben nem jön létre díjfizetési kötelezettség, ha az ingatlan beépítetlen és ott hulladék nem keletkezik.

(2) Amennyiben a szolgáltatást igénybe vevő nem az ingatlan tulajdonosa, hanem bérlője vagy más jogcímen használója, akkor a szerződéskötéshez vagy szerződésmódosításhoz szükséges az ingatlan tulajdonosának hozzájáruló nyilatkozata. Ebben az esetben a díjhátralék az ingatlan tulajdonosán is behajtható.

(3) Ingatlanhasználó változásakor vagy új szolgáltatási hely létrejöttekor az ingatlanhasználónak legalább egy gyűjtőtartály ürítésére megállapodást kell kötnie a közszolgáltatóval.

(4) Az ingatlanhasználó a gyűjtőtartály méretét a városban rendszeresített 60, 80, 120, 240 és 1100 literes edényzetek közül szabadon megválaszthatja.

(5) A tárgyhónap 15. napjáig beérkezett új ingatlanhasználó belépés, illetve ingatlanhasználó-változás esetén a szolgáltatás és a díjfizetés kezdete tárgyhó első napja. A tárgyhónap 15. napja után beérkezett új ingatlanhasználó belépés, illetve ingatlanhasználó-változás esetén a szolgáltatás és a díjfizetés kezdete a tárgyhót követő hónap első napja.

(6) Amennyiben ingatlanhasználó edényzetméretet kíván változtatni, akkor csak az 5. § 4. pontjában meghatározott edényzetek közül választhat. Ezt a változtatási igényét a közszolgáltatónál kell jeleznie. A választott új edényméret az igénybejelentést követő hónap első napjától alkalmazható.

(7) Az edényzet beszerzésének költsége a ingatlanhasználót terheli.

(8) Az üdülőingatlan-használók számára is kötelező legalább egy darab gyűjtőedényzet után hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat fizetni, melynek mértéke az éves hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj 50%-a.

(9) Az üdülőingatlan-használók részére rendszeresített gyűjtőtartályok eltérő matricával rendelkeznek, amely matricával ellátott gyűjtőtartályokat csak minden év április 1-től szeptember 30-ig üríti a szolgáltató.

(10) Bármely ingatlan esetében, ha ingatlanhasználónál többlet kommunális hulladék keletkezik, úgy a gödi gazdaboltokban (2132 Göd, Duna út 4.; 2131 Göd, Pesti út 82/A) kapható egyedi zsákban, az ingatlanok elé kirakott hulladékot a közszolgáltató a körzetre érvényes hulladék begyűjtési napon elszállítja.

Az Önkormányzat hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatai

6. § (1) Az Önkormányzat feladata különösen

a) a települési szilárd hulladékot hasznosító és ártalmatlanító, valamint a hasznosítható hulladékok gyűjtésére szolgáló létesítmények (hulladékudvarok) helyének kijelölése

b) a helyi közszolgáltatás körébe tartozó települési szilárd hulladék rendszeres összegyűjtésének, elszállításának és kezelésének megszervezése, ennek keretében:

- a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás ellátására szolgáltató kijelölése

- évente legalább egyszer a rendszertelenül keletkező háztartási szilárd hulladék gyűjtésére lomtalanítás megszervezése

(2) Az Önkormányzat a hulladékok hasznosításának, újrafelhasználásának és az ártalmatlanítandó hulladék mennyiségének csökkentése érdekében támogatja a helyi szelektív hulladékgyűjtés elterjesztését.

(3) Az Önkormányzat díjmentesen biztosítja a közszolgáltatónak a települési ingatlanokhoz, azok ingatlanhasználóihoz tartozó, kezelésében lévő természetes személyazonosító adatokat a Ht. 35. §-ban szabályozott körben.

A tulajdonos, illetve ingatlanhasználó kötelezettségei

7. § (1) A tulajdonos, illetve az ingatlanhasználó köteles a közszolgáltatást igénybe venni és az ingatlanán keletkező települési hulladékot az e rendeletben meghatározott módon és helyen gyűjteni. Alapvető kötelessége e tekintetben, hogy

a) a települési hulladékot- különösen tekintettel a hulladék további kezelésére- az elszállításra való átvételig gyűjtse, illetve tárolja,

b) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat megfizetni,

c) a tárolóedényen jól láthatóan elhelyezni az adott ingatlanhoz tartozó gyűjtőedény érvényesítő címkéjét,

d) az ingatlanán keletkező települési hulladék kezelésére az Önkormányzat által szervezett közszolgáltatást igénybe vegye,

e) a hulladék gyűjtése során megfelelő gondossággal járjon el annak érdekében, hogy a hulladék mások életét testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a város természetes és épített környezetét ne szennyezze, a növény- és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja,

f) az ingatlanán keletkező hulladék mennyiségét alacsony szinten tartsa,

g) vegyen részt a városban működő szelektív hulladékgyűjtésben és a biológiailag lebomló hulladék elkülönített gyűjtésében és komposztálásában.

h) az ingatlan tulajdonosa a települési hulladék olyan összetevőit, amelyet a közszolgáltatás keretében begyűjteni és elszállítani nem lehet köteles a Hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvénynek és valamennyi egyéb vonatkozó jogszabálynak megfelelően gyűjteni, kezelni, elszállíttatni.

(2) Hulladékot felhalmozni nem szabad, azt a magánszemélyek a szállítási napokon a közszolgáltatónak kötelesek átadni.

(3) Az ingatlantulajdonos köteles e rendelet 5. §-ban meghatározott gyűjtőedény valamelyikét beszerezni, a hulladék gyűjtéséhez azt használni, karbantartásáról és tisztántartásáról, elhasználódás esetén annak cseréjéről, pótlásáról gondoskodni.

(4) A gyűjtőtartályt az ingatlanon belül, lehetőség szerint védett helyen kell tárolni. Gyűjtőtartályt közterületen 72 órát meghaladó időtartamban elhelyezni csak a külön rendeletben meghatározott közterület-használati engedély alapján, közterület-használati díj megfizetése után lehet.

(5) Az ingatlanhasználó a gyűjtőedényt járatnapokon reggel 6 óráig köteles kihelyezni.

(6) A gyűjtő edényben nem szabad olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyezteti a hulladékszállítással foglalkozó dolgozó egészségét vagy megrongálhatja a jármű műszaki berendezését. E tilalom megsértői az okozott kárt kötelesek megtéríteni.

(7) A ingatlanhasználó a települési hulladékot úgy köteles a gyűjtőtartályban elhelyezni, hogy mozgatáskor, ürítéskor ne szóródjon ki, továbbá a gépi ürítést ne akadályozza. Ha gyűjtőtartályt az alkalmazott gépi ürítési módszerrel üríteni nem lehet (pl.: nedves hulladék belefagyott, préselés miatt a hulladék túltömörödött), a ingatlanhasználó köteles a tartályt üríthetővé, illetve használhatóvá tenni.

(8) A gyűjtőtartályban elhelyezett szilárd hulladék súlya

- 60 literes tartály esetén legfeljebb 10 kg,

- 120 literes tartály esetén legfeljebb 20 kg,

- 240 literes tartály esetén legfeljebb 40 kg,

- 1100 literes tartály esetén legfeljebb 200 kg lehet.

(9) Közterületen elhelyezett gyűjtőedényből hulladékot kiönteni, kivenni, abban turkálni tilos. Az ingatlantulajdonos köteles a gyűjtőedényt csukva tartani, így a gyűjtőedényben csak annyi hulladékot szabad elhelyezni, mely nem akadályozza a gyűjtőedény lecsukását.

(10) Tilos a gyűjtőedény mellé és a gyűjtőedény tetejére - a Közszolgáltató által rendszeresített zsákokon kívül - hulladékot kihelyezni.

(11) A házhoz menő, elkülönített hulladékgyűjtésre vonatkozó előírások:

a) Egy zsákban vagy szelektív hulladékgyűjtő edényzetben kell gyűjteni az újrahasznosítható papír, fém és műanyag csomagolásihulladékot. A nagyobb méretű kartondobozokat összekötve a gyűjtőnapon a zsák vagy a szelektív hulladékgyűjtő edényzet mellé lehet helyezni.

b) Zsákos szállítás esetében a Közszolgáltató csak a megtelt zsákokat szállítja el és annyi cserezsákot hagy, amennyi reggel 6 órára az elkülönítetten gyűjtött hulladékkal az ingatlan elé ki volt helyezve.

c) Szelektív hulladékgyűjtő edényzet használata esetében csak a megfelelő matricával ellátott edényzet kerül ürítésre. Az ehhez szükséges matrica a Közszolgáltató ügyfélszolgálatán átvehető, vagy igénylés után a Közszolgáltató kipostázza az ingatlanhasználó részére, melyet az edényre kell ragasztani megkülönböztetve azt a települési hulladék gyűjtésére alkalmazott gyűjtőedénytől.

Többlet szelektíves zsákok felvétele az ügyfélszolgálatokon és a bizományosi értékesítő pontokon vehetőek át.

(12) Zöldhulladék gyűjtése:

A Közszolgáltató a zöldhulladékot április 1. és november 30. között az ingatlantulajdonosoktól előre meghirdetett évi 10 alkalommal díjmentesen fogadja a 2133 Sződliget Külterület 066/6 hrsz. alatti telephelyén (átrakóállomás) A Közszolgáltató az ingatlanok elé kihelyezett fenyőfákat minden év januárjában két alkalommal összegyűjti és hasznosításra erre megfelelő engedéllyel rendelkező partnernek átadja. A Zöldhulladék gyűjtése hulladékszállító célgéppel történik.

(13) A lomhulladék átvételére vonatkozó előírások

a) Lomtalanítás során, közterületen csak nem veszélyes hulladék helyezhető el, illetve adható át a Közszolgáltatónak.

b) Az elszállításra kerülő lom mennyisége maximum 3 m3 lehet. 3 m3 feletti lom hulladék elszállítása külön díjazás ellenében történik.

c) Vegyesen gyűjtött települési-, elkülönítetten gyűjtendő hasznosítható hulladék és építési-bontási hulladék lomtalanítás esetén nem adható át a Közszolgáltatónak.

(14) Tulajdonosváltozás esetén az eladó kötelessége a változásról a Közszolgáltatót értesíteni, ha a változás a díjfizetési kötelezettséget érinti. Tárgyhónap 15. napjáig beérkezett új fogyasztó belépés, vagy fogyasztóváltozás esetén a szolgáltatás, díjfizetés kezdete a tárgyhó első napja. Tárgyhónap 15. napja után beérkezett új fogyasztó belépés, vagy fogyasztóváltozás esetén a szolgáltatás, díjfizetés kezdete a tárgyhót követő hónap első napja. Az új fogyasztó belépését a Közszolgáltató által biztosított adatbejelentő lapon kell megtennie.

(15) A tulajdonos, illetve az ingatlanhasználó köteles az esetleges adatváltozásokról Közszolgáltatót haladéktalanul tájékoztatni a Közszolgáltató által biztosítottadat bejelentő lap igénybevételével.

A Közszolgáltató kötelezettségei

8. § (1) A Közszolgáltatónak feladatai ellátásához rendelkeznie kell

a) a települési szilárd hulladék elszállításához a jogszabályi előírásoknak megfelelő, zárt rendszerű, pormentes beürítést lehetővé tévő járművekkel,

b) a helyi közszolgáltatás megszervezéséhez és teljesítéséhez a jogszabályi előírásoknak megfelelően képzett és megfelelő létszámú szakemberállománnyal

c) a közszolgáltatás ellátáshoz szükséges nyilvántartási rendszerrel,

d) a Koordináló Szerv által kibocsátott megfelelőségi véleménnyel.

(2) A Közszolgáltató kötelességei

a) a rendelet hatálya alá tartozó hulladék rendszeres gyűjtése és elszállítása az Önkormányzat által kijelölt ártalmatlanító, illetve hasznosító helyekre,

b) évente egy alkalommal valamennyi közszolgáltatói megállapodással rendelkező ingatlan elől előre meghirdetett napon lomtalanítást végez,

c) szelektív hulladékgyűjtés keretében minden hónap adott körzetben érvényes második és negyedik hulladéktszállítási napján a Közszolgáltatótól ingyenesen kapott szelektív hulladékgyűjtő zsákban, illetve az erre a feladatra érvényesített hulladékgyűjtő edényben kihelyezett hulladék begyűjtése,

d) a zöldhulladék ingyenes átvételét az OHKT előírásai alapján a 2133 Sződliget Külterület 066/6 hrsz átrakóállomáson biztosítja. A Közszolgáltató köteles zöldhulladék átrakóállomáson az elkülönítetten gyűjtött zöldhulladékot további hasznosításra átadni.

e) a Ht. alapján ügyfélszolgálat működtetése.

(3) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásával kapcsolatban Közszolgáltató az alábbi adatokat kezeli:

- magánszemély esetében: a szerződő fél neve (családi és utónév), születési helye, születési ideje, anyja neve, lakcíme, illetve tartózkodási helye, továbbá szükség esetén értesítési cím,

- jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli szervezet esetében: cégjegyzék száma vagy nyilvántartási száma, székhelye, adószáma, képviselője.

(4) A Közszolgáltató adatkezelése során köteles az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, illetve valamennyi hatályos, vonatkozó jogszabály rendelkezését betartani.

A közszolgáltatás díja

9. § (1) A közszolgáltatás díjának beszedéséről és a kintlévőségek kezeléséről a Ht. 17/A. § (2) bekezdése szerint a Koordináló szerv gondoskodik.

(2) A Koordináló szerv a kiszámlázott és az ingatlanhasználó által határidőn belül ki nem fizetett közszolgáltatási díj behajtása érdekében intézkedik, kezeli a közszolgáltatás keretében 2016. április 01-je után keletkező kintlévőségeket.

(3) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj számlázása negyedévente történik.

(4) Koordináló szerv a Közszolgáltatónak a közszolgáltatási szerződésben rögzített feladataiért a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításáért felelős miniszter által meghatározott szolgáltatási díjat fizet.

A hulladék elszállításának megtagadása

10. § (1) Közszolgáltató a hulladék elszállítását megtagadhatja, ha

a) a gyűjtőtartály a ingatlanhasználónak felróható okból nem üríthető

b) a gyűjtőtartályban a 7. § (8) bekezdésben megállapított tömeget meghaladó hulladék van.

c) érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy a gyűjtőtartályban olyan anyag van, amely

- a települési szilárd hulladékkal együtt nem gyűjthető, szállítható, hasznosítható, ártalmatlanítható

- a gyűjtés, szállítás, hasznosítás, ártalmatlanítás során veszélyezteti a környezetet

- az ürítés, szállítás, hasznosítás, ártalmatlanítás során a közszolgáltató munkatársainak vagy másoknak az életében, testi épségében, egészségében, továbbá a járművekben vagy a berendezésekben kárt okozhat

- nem minősül e rendelet szabályai szerint települési 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet szabályai szerint hulladéknak.

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt esetekben Közszolgáltató az ingatlanhasználót írásban haladéktalanul értesíti a hulladékelszállítás megtagadásának tényéről és okáról. Az ingatlanhasználó köteles a megtagadási okot maga megszűntetni, vagy megszüntetéséről gondoskodni. Ha az ingatlanhasználó ennek a kötelezettségének a következő szállítás időpontjáig nem tesz eleget, a szolgáltató a ingatlanhasználó költségére és felelősségére a megtagadási okot megszüntetheti vagy mással megszüntettetheti, az ezzel kapcsolatos költségeit pedig külön számlán áthárítja.

A közterületen folytatott tevékenység hulladéka

11. § (1) Azok, akik közterület-használati engedély birtokában olyan árusító, szolgáltató vagy egyéb tevékenységet folytatnak vagy terveznek folytatni, melynek során települési hulladék keletkezik, kötelesek azt a Közszolgáltatónak bejelenteni, és a közterületen végzendő tevékenység kezdetének és végének időpontjára, valamint a várható hulladék fajtájára, összetételére és mennyiségére tekintettel a hulladék gyűjtésére szerződést kötni.

(2) Szervezett közterületi rendezvényen folytatott tevékenységek hulladékainak gyűjtéséről a rendezvényszervező köteles gondoskodni.

Külön megállapodás alapján végzett tevékenység

12. § (1) A Közszolgáltató az ingatlanhasználó 2. § d) pontban felsorolt hulladék elszállítására irányuló igényét megrendelés alapján külön megállapodás keretében teljesíti.

(2) Közszolgáltató a megállapodás szerinti helyen, időpontban és időtartamra biztosítja a megjelölt mennyiségű és minőségű hulladék elszállításához szükséges gyűjtőtartályokat, és a hulladék elszállításáról a megállapodás szerinti díj ellenében gondoskodik.

(3) Konténeres hulladékszállítás esetén az ingatlanhasználó köteles gondoskodni:

- közterületen, 24 óra időtartamot meghaladó elhelyezés esetén a közterület-használati engedélyről (24 óra időtartamba a munkaszüneti napok nem számítanak bele)

- a konténer környezetének folyamatos tisztántartásáról

- a konténer megtelése esetén a Közszolgáltató értesítéséről.

Vegyes rendelkezések

13. § (1) Tilos az ingatlanon bármilyen veszélyes hulladékot felhalmozni és elásni!

(2) Tilos bármilyen hulladékot engedély nélkül közterületre, vagy más ingatlanára helyezni.

14. § A Közszolgáltató köteles a közszolgáltatási feltételekről és a mindenkori kötelezettségekről a ingatlanhasználókat a helyi média útján vagy egyedi értesítéssel tájékoztatni.

Záró rendelkezések

15. § (1) Ez a rendelet 2017. október 1-én lép hatályba.

(2) * 

Markó József Dr. Szinay József
polgármester címzetes főjegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet a Gödi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2017. év szeptember hó 29. napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.

Dr. Szinay József
címzetes főjegyző


  Vissza az oldal tetejére