Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

a közterületi térfigyelő rendszerről

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 17. pontjában és a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 7. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § A rendelet hatálya Göd város közigazgatási területére terjed ki.

2. § Közterületi térfigyelő rendszer: azon - Göd Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonát képező - műszaki eszközök összessége, melyek biztosítják a közterületi képfelvétel jogszabályban előírt módon történő rögzítését és továbbítását.

3. § A közterületi térfigyelő rendszer működtetésének célja:

a) a közbiztonság és a bűnmegelőzés segítése, erősítése,

b) az állampolgárok biztonságérzetének javítása, növelése,

c) a jogsértések visszaszorítása,

d) a közterületek rendjének megóvása,

e) az állampolgárok személyi-és vagyonbiztonságának, valamint a magán -és köztulajdon védelme,

f) a rendőrség bűnüldöző tevékenységének segítése,

g) a közbiztonság, közrend biztosításában részt vevő hatóságok közötti együttműködés erősítése.

4. § Az Önkormányzat a 3. §-ban meghatározott célok megvalósulása érdekében a város közigazgatási területén közterületi térfigyelő rendszert működtet.

5. § Az Önkormányzat a közterületi térfigyelő rendszer üzemeltetésével, kezelésével a rendelet mellékletében meghatározott képfelvevők és terület vonatkozásában a Gödi Polgármesteri Hivatal Közterület-felügyeletét (továbbiakban: közterület-felügyelet) bízza meg.

6. § (1) A közterület-felügyelet részéről eljáró felügyelő a közterületi térfigyelő rendszer kezelésére - jogszabály alapján hatáskörébe tartozó ügyekben - önálló adatkezelői minőségben, az azzal készített felvételek online figyelésére, rögzítésére, törlésére, felhasználására, továbbítására jogosult.

(2) A közterület-felügyelő az (1) bekezdésben nem említett bármely más adatkezelésre kizárólag a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvényben, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, valamint a közterületi térfigyelő rendszer működtetésére vonatkozó adatkezelési szabályzatban meghatározottak szerint jogosult.

7. § *  (1) A közterületi térfigyelő rendszer üzemeltetésének, karbantartásának és működtetésének költségeit Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a mindenkori éves költségvetésben biztosítja.

(2) Közterületi térfigyelő kamerák lakossági kezdeményezés alapján történő létesítésének szabályait külön önkormányzati rendelet állapítja meg.

8. § A képfelvevők helyét, valamint a képfelvevővel megfigyelt közterületek kijelölését, meghatározását a rendelet melléklete tartalmazza.

9. § E rendelet 2017. év december hónap 1. napján lép hatályba.

Markó József Dr. Szinay József
polgármester címzetes főjegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet a Gödi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2017.év november hónap 30. napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.

Dr. Szinay József
címzetes főjegyző

Melléklet a 33/2017. (XI. 30.) Ök. rendelethez * 

A képfelvevő kamerák helye, valamint a képfelvevő kamerákkal megfigyelt területek meghatározása

Térfigyelő központ: 2131 Göd, Pesti út 81.

Sor-
szám
Kamerák helye Megfigyelt terület Darabszám
1. 2131 Göd, Pesti út 1. Pesti út (2. sz. főút) 1 db
2. 2132 Göd, Pesti út - Napsugár u. sarok Pesti út (2. sz. főút) 1 db
3. 2131 Göd, Fóti u. - Munkácsy M. u. sarok Munkácsy M. u. (21107. jelű út) 1 db
4. 2131 Göd, Rákóczi F. u. 25. Göd vasútállomás 1 db
5. *  2131 Göd, Alagút u. - Erdész u. sarok Közúti kereszteződés 1 db
6. *  2131 Göd, Zrínyi M. u. - Mayerffy J. u. találkozása Játszótér 1 db
7. *  2132 Göd, Pacsirta u., Pacsi park Közösségi tér 2 db

  Vissza az oldal tetejére