Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2017. (XII. 1.) önkormányzati rendelete

a helyi építményadóról

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi adóról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban Htv.) 1. § (1) bekezdésében, valamint 6. §-ában kapott felhatalmazás alapján - figyelemmel a 7. §-ban leírtakra - a következő rendeletet alkotja:

1. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

1. § (1) Ezen rendelet alkalmazásában:

a) áruház: minden olyan épület, épületrész, amelynek rendeltetési jellege tulajdoni lapjának adatai szerint áruház. Az ingatlan-nyilvántartásban történő feltüntetés hiányában áruháznak minősül az olyan épület, épületrész is, amelyre nézve a kiadott használatbavételi (fennmaradási) engedélyben funkcióként (rendeltetésként) áruház került megjelölésre.

b) gyermek: a 18. életévét be nem töltött-, valamint a 25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, a nappali oktatás munkarendje szerint közép- vagy felsőfokú tanulmányokat folytató személy

c) lakóhely: a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény (a továbbiakban: Lnyt) szerinti bejelentési és nyilvántartási szabályoknak megfelelő lakóhely

d) tartózkodási hely: az Lnyt szerinti bejelentési és nyilvántartási szabályoknak megfelelő tartózkodási hely

e) *  üzleti célt szolgáló építmény:

ea) a Htv. 52. § 26. c) pontjában foglalt vállalkozó tulajdonában lévő építmény,

eb) a magánszemély, valamint egyéni vállalkozó tulajdonában lévő építmény, amelyet, bevétel-, nyereség-, jövedelemszerzés érdekében használ, vagy ezzel kapcsolatosan költséget számol el ideértve az ingatlan bérbeadást is

f) *  idősek otthona: nyugdíjkorhatárt betöltött személyek részére ellenszolgáltatás fejében nappali-, illetve bentlakásos ellátást nyújtó intézmény (kivéve: A helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. 52. § 33. pontja)

(2) Az adómértékek, kedvezmények és mentességek megállapításához, az e §-ban meghatározott értelmező rendelkezéseket kell figyelembe venni. Értelmező rendelkezés hiányában az ingatlan-nyilvántartásban feltüntetett vagy feltüntetésre váró megnevezés, ezek hiányában pedig az építésügyi hatóság által kiadott okirat szerinti megnevezés az irányadó.

(3) A 6. § a) pontja alkalmazásában a lakással esik egy tekintet alá azon üdülő is, amelyben az adózó az adóév első napján lakóhellyel rendelkezik.

2. A RENDELET HATÁLYA

2. § A rendelet hatálya Göd Város közigazgatási területére terjed ki (illetékességi terület).

3. § (1) Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül a lakás, üdülő és a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész (együtt: építmény).

(2) * 

4. § (1) Az építményadó a Htv. 3. §-ban foglalt személyekre és szervezetekre terjed ki.

(2) Az építményadó alanya a Htv. 12. §-ban foglalt építmény tulajdonosa, illetőleg vagyoni értékű jog gyakorlására jogosult személy.

(3) * 

(4) *  Ezen rendelet szerinti bevallási és bejelentési kötelezettségek elektronikus úton történő teljesítésére, illetve egyéb eljárási cselekmények elektronikus úton történő elvégezhetőségére az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény, valamint az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény rendelkezései irányadóak.

3. AZ ADÓ ALAPJA

5. § (1) Az adó alapja az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete.

(2) * 

4. AZ ADÓ MÉRTÉKE

6. § *  [Nem üzleti célú építmények adómértéke]

Az éves adó mértéke nem üzleti célt szolgáló építmények esetében:

a) Az éves adó mértéke nem üzleti célt szolgáló lakás után:

aa) 0-100 m2-ig: 290 Ft/m2

ab) 101-150 m2-ig 29.000 Ft és a 100 m2 feletti részre vonatkozóan 430 Ft/m2

ac) 150 m2 felett 50.500 Ft és a 150 m2 feletti részre vonatkozóan 720 Ft/m2

b) Az éves adó mértéke üdülő után 1000 Ft/m2

c) Az éves adómérték az a)-b) pontok hatálya alá nem tartozó épület után:

ca) 0-250 m2-ig 500 Ft/m2

cb) 251 m2 felett 125.000 Ft és a 250 m2 feletti részre vonatkozóan 700 Ft/m2

7. § Az adó mértéke a város illetékességi területén található üzleti célt szolgáló épületek esetében az 1. sz. melléklet szerinti körzeteknek megfelelő elhelyezkedés, valamint adótárgy fajták szerint a 8. §-ban meghatározott feltételek alapján differenciált. A körzetek szerinti felosztást ábrázoló várostérképet a rendelet függeléke tartalmazza.

8. § *  [Üzleti célú építmények adómértéke]

(1) Vállalkozók üzleti célt szolgáló épülete esetében az éves adó mértéke:

a) az I. körzetben

aa) üzem, üzemcsarnok, gyár, raktár, műhely, iroda, szálloda, hotel, áruház és idősek otthona esetében 2000 Ft/m2

ab) panzió, fogadó, motel, szálló, vendégház, vadászház, műterem, fodrászüzlet, kozmetikai szalon, DVD- és video kölcsönző és állatklinika esetében 800 Ft/m2

ac) egyéb az aa) és ab) pontokban nem nevesített épület, épületrész esetében - 500 Ft/m2

b) a II. körzetben

ba) áruház és idősek otthona esetében 2000 Ft/m2

bb) üzem, üzemcsarnok, gyár, raktár, műhely, iroda, szálloda, hotel, panzió, fogadó, motel, szálló, vendégház és vadászház esetében 800 Ft/m2

bc) egyéb a ba) és bb) pontokban nem nevesített épület, épületrész esetében 500 Ft/m2

c) a III. körzetben valamennyi épület, épületrész esetében egységesen 500 Ft/m2.

(2) Üzleti célt szolgáló lakás- és üdülőépület, -épületrész után az éves adó mértéke a (1) bekezdés a)-b) pontjaiban megjelölt körzetekben 1.000 Ft/m2.

9. § * 

5. ADÓMENTESSÉGEK, ADÓKEDVEZMÉNYEK

10. § (1) Ezen címben foglalt adómentességek, adókedvezmények igénybevételének feltétele, hogy az adózónak az adóév első napján Göd város önkormányzata felé sem önkormányzati adó-, sem talajterhelési díj-tartozása, sem adók módjára behajtandó köztartozása ne legyen.

(2) *  Ezen címben meghatározott mentességek és kedvezmények nem vehetők igénybe üzleti célt szolgáló épületekre,.

11. § *  (1) A Htv. 13. §-ában meghatározott mentességeken túl mentes az építményadó alól

a) a Htv. 52. § 10. pontja szerinti kiegészítő helyiség

b) tüzelő és salaktároló

c) szerszámkamra

(2) * 

12. § (1) *  Az e § (2)-(3) bekezdésében meghatározott kedvezmények és mentességek az adótárgyat képező lakás után akkor illetik meg az adózót, ha ott ő és a kedvezmények, mentességek szempontjából figyelembe vehető gyermekei az adóév első napján lakóhellyel rendelkeznek. Az adókedvezménnyel kapcsolatos igazolásokat minden év január 15. napjáig nyújtja be az adóhatósághoz.

(2) Családi adókedvezményként

a) a 3 gyermeket nevelő adóalany mentesül az éves adó 50%-ának megfizetése alól.

b) a 4 vagy annál több gyermeket nevelő, valamint 3 gyermeket egyedül nevelő adóalany teljes egészében mentesül az éves adó megfizetése alól

13. § Ha az adóalany az adóév első napján a 70. életévét már betöltötte, családi állapota szerint egyedülálló, lakóhelye az adótárgyat képező lakásban van ahol egyedül él és ahol más személynek sem lakó- sem tartózkodási hely nincs a lakás után

a) teljes egészében mentesül az adófizetési kötelezettség alól, ha tulajdoni hányaddal rendelkezik az adótárgyat képező lakásban

b) 50%-ban mentesül az adófizetési kötelezettség alól, ha ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű joga van az adótárgyat képező lakáson.

6. ZÁRÓRENDELKEZÉSEK

14. § (1) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Htv. és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCIII. törvény rendelkezései az irányadók.

(2) E rendelet 2018. január 1. napján lép hatályba.

(3) * 

(4) * 

Markó József Dr. Szinay József
polgármester címzetes főjegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet a Gödi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2017. év december hónap 1. napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.

Dr. Szinay József
címzetes főjegyző

1. melléklet a 34/2017. (XII. 1.) Ök. rendelethez * 

Göd Város Közigazgatási területén található építmények vonatkozásában a város az alábbi körzetekre oszlik:

1. pont: I. körzet:

07/5 és 011 hrsz.-ú külterületi út, a Fóti út és annak Déli és Északi folytatása, az M2-es autót Nyugati határa a 063/1 hrsz.-ú útig, a 063/1 hrsz.-ú út, a 054 hrsz.-ú út, a 049/3 hrsz.-ú út, a Nemeskéri útnak 049/3 hrsz.-ú út és a Rómaiak útja közötti szakasza, a Rómaiak útja végig, a Vasútvonalnak a Rómaiak útjától a Kádár utcáig tartó szakasza, a Kádár utca teljes hossza, a Kinizsi utca végig, az Ilka-pataknak a Kinizsi és a Verseny utca közötti szakasza által határolt terület.

2. pont: II. körzet:

A 049/3 hrsz.-ú út, a 054 hrsz.-ú út, a 075 hrsz.-ú út, Göd déli közigazgatási határának a Vasútvonal és a 075 hrsz.-ú út közötti szakasza, a Vasútvonalnak a déli közigazgatási határtól a Rómaiak útjáig tartó szakasza, a Rómaiak útja végig, a Nemeskéri útnak a Rómaiak útja és a 049/3 hrsz.-ú útig tartó szakasza által határolt terület, Göd északi közigazgatási határa a Dunától a Fülemüle utcáig, a Fülemüle utca Északi közigazgatási határ és Őszapó utca közötti szakasza, Északi közigazgatási határnak Fülemüle utcától Gyöngybagoly utcáig tartó szakasza, Gyöngybagoly utca végig, az Őszapó utcának a Gyöngybagoly utca és Csíz utca közötti szakasza, a 0335 hrsz.-ú ingatlan keleti határvonala, 0292 hrsz.-ú út az M2 autóútig, M2 autóút 0292 hrsz.-ú út és a 0280 hrsz.-ú telekhatár közötti szakasza, a 0280 Északi telekhatára valamint a 0278 Északi és Nyugati telekhatára, 027/7 Nyugati telekhatára, 0269 hrsz.-ú ingatlan Nyugati és Déli telekhatára, 0267 hrsz.-ú ingatlan Nyugati telekhatára, 011 hrsz.-ú út, 07/5 hrsz.-ú közút, Ilka-pataknak Verseny u. és Kinizsi utca közötti szakasza, Kinizsi utca Kádár utcáig terjedő teljes szakasza, Kádár utca Északi határvonala, a vasútvonalnak a Kádár utcától a Déli közigazgatási határig tartó szakasza, a déli közigazgatási határnak a vasútvonal és a Duna közötti szakasza, valamint a Dunának a déli és északi közigazgatási határ közé eső szakasza által határolt terület.

3. pont: III. körzet: A város közigazgatási területéhez tartozó, I-II. körzetekbe nem sorolt területrészek.

Kivéve: különleges gazdasági övezet által érintett ingatlanok Göd város közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület 0101/3, 0101/4, 0102/17, 0102/18, 0102/19, 0102/2, 0102/20, 0102/21, 0102/22, 0102/4, 0102/6, 0102/8, 0102/9, 0104/127, 0104/128, 0104/58, 0104/59, 0104/60, 038, 039/100, 039/108, 039/109, 039/110, 039/111, 039/112, 039/113, 039/114, 039/115, 039/116, 039/117, 039/118, 039/119, 039/126, 039/127, 039/135, 039/136, 039/137, 039/138, 039/139, 039/140, 039/141, 039/142, 039/143, 039/144, 039/145, 039/146, 039/147, 039/148, 039/149, 039/150, 039/151, 039/152, 039/153, 039/154, 039/155, 039/156, 039/157, 039/158, 039/159, 039/167, 039/168, 039/169, 039/170, 039/171, 039/172, 039/173, 039/174, 039/175, 039/176, 039/177, 039/178, 039/179, 039/229, 039/230, 039/233, 039/234, 039/59, 039/60, 039/92, 039/93, 039/99, 042/5, 042/6, 042/6, 042/7, 042/7, 046, 047/1, 047/5, 047/10, 047/11, 047/9, 048/10, 048/11, 048/3, 048/5, 048/6, 048/7, 049/1, 049/2, 049/3, 050/14, 050/15, 051, 053/11, 053/12, 053/13, 053/14, 053/16, 053/17, 053/18, 053/19, 053/20, 053/21, 053/22, 053/6, 053/7, 053/8, 053/9, 054, 056, 057/51, 057/52, 057/53, 057/54, 057/56, 057/58, 057/59, 058/2, 058/4, 059/10, 059/14, 059/15, 059/4, 059/6, 060/3, 060/5, 062/25, 062/26, 062/27, 062/28, 062/29, 062/30, 062/12, 062/13, 062/14, 062/15, 062/16, 062/17, 062/18, 062/19, 062/20, 062/21, 062/22, 062/1, 062/11, 062/2, 062/31, 062/32, 062/33, 062/34, 062/35, 062/36, 062/39, 062/40, 062/43, 062/44, 062/45, 062/47, 062/48, 062/49, 062/5, 062/50, 062/51, 062/52, 062/53, 062/54, 062/6, 062/62, 062/63, 062/7, 063/1, 063/3, 063/4, 063/5, 064, 075, 079, 080, 081/10, 081/11, 081/12, 081/3, 081/4, 081/5, 081/6, 081/8, 081/9, 082/2, 082/3, 082/4, 082/5, 083, 084/1, 084/100, 084/101, 084/102, 084/103, 084/104, 084/105, 084/19, 084/20, 084/21, 084/22, 084/23, 084/24, 084/25, 084/26, 084/27, 084/28, 084/32, 084/33, 084/34, 084/35, 084/36, 084/37, 084/38, 084/39, 084/40, 084/41, 084/42, 084/43, 084/44, 084/45, 084/46, 084/47, 084/48, 084/49, 084/50, 084/51, 084/52, 084/53, 084/54, 084/55, 084/56, 084/57, 084/58, 084/59, 084/60, 084/61, 084/62, 084/63, 084/64, 084/65, 084/67, 084/68, 084/69, 084/70, 084/71, 084/72, 084/73, 084/75, 084/77, 084/79, 084/80, 084/81, 084/82, 084/83, 084/84, 084/85, 084/86, 084/87, 084/88, 084/89, 084/90, 084/91, 084/92, 084/93, 084/94, 084/95, 084/96, 084/97, 084/98, 084/99, 084/5, 086/9, 085/3, 085/11, 085/12, 085/13, 086/3, 086/8, 086/10, 086/11, 086/5, 085/4, 085/5, 099/25, 099/26, 099/27, 099/28, 099/29, 099/30, 099/31, 099/32, 099/34, 099/4 és az ingatlan-nyilvántartás szerinti belterület 6424, 6425, 6468/8, 6713, 6901/2 és 6980 helyrajzi számú ingatlanok.

1. függelék a 34/2017. (XII. 1.) Ök. rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére
//