Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2017. (XII. 1.) önkormányzati rendelete

a helyi iparűzési adóról

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi adóról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban Htv.) 1. § (1) bekezdésében, valamint 6. §-ában kapott felhatalmazás alapján - figyelemmel a 7. §-ban leírtakra - a következő rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya Göd Város közigazgatási területére terjed ki (illetékességi terület).

(2) *  Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén végzett vállalkozási tevékenység (iparűzési tevékenység).

(3) *  Ezen rendelet szerinti bevallási és bejelentési kötelezettségek elektronikus úton történő teljesítésére, illetve egyéb eljárási cselekmények elektronikus úton történő elvégezhetőségére az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény, valamint az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény rendelkezései irányadóak.

Az adó alapja

2. § A Htv. 39. §, valamint 39/A. § és 39/B. § szerint kiszámított összeg.

Az adó mértéke

3. § (1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke 2015. január 1. előtti időszakra vonatkozóan az adóalap 1,9%-a, 2015. január 1-től az adóalap 2%-a.

(2) * 

Adómentesség

4. § Adómentesség illeti meg a vállalkozót, akinek/amelynek a Htv. 39. §-ban, 39/A. §-ban, 39/B. §-ban, vagy 39/D. §-ban leírtak szerint számított vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg a 100.000 Ft-ot.

Záró rendelkezések

5. § Ezen rendelet 2018. január 1. napján lép hatályba.

A rendelet hatálybalépésével hatályát veszti Göd Város Önkormányzatának helyi iparűzési adóról szóló 39/2005. (XII. 16.) sz. rendelete.

Markó József Dr. Szinay József
polgármester címzetes főjegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet a Gödi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2017. év december hónap 1. napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.

Dr. Szinay József
címzetes főjegyző


  Vissza az oldal tetejére
//