Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2018. (VI. 1.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati vagyon hasznosításának, használatának és forgalmának rendjéről szóló 18/1999. (VI. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 6. pontjában, 5. § (2) bekezdésének b) és c) pontjában, 5. § (4) bekezdésében, 11. § (16) bekezdésében, 13. § (1) bekezdésében és 18. § (1) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 109. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és e) pontjában meghatározott feladatkörében az önkormányzati vagyon hasznosításának, használatának és forgalmának rendjéről szóló 18/1999. (VI. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbiakat rendeli el:

1. § * 

2. § Hatályukat vesztik az R.

a) 1. mellékletének alábbi sorai:

„Strand előtti ter. legelő 6601/5 törzsvagyon * 
Strand melletti parkoló közter. 6601/6 törzsvagyon
Strand előtti út közter. 6601/7 törzsvagyon
Strand melletti terület beép. ter. 6801/169 törzsvagyon”

b) * 

3. § E rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Markó József dr. Szinay József
polgármester címzetes főjegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet a Gödi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2018. június hó 1. napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.

dr. Szinay József
címzetes főjegyző


  Vissza az oldal tetejére