Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2019. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

Göd Város helyi környezetvédelmi szabályairól szóló 6/2000. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

1-5. § * 

6. § (1) Ezen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a hatálybalépést követően kialakult környezeti állapotokra, illetőleg azt követően indult hatósági ügyekre kell alkalmazni.

(2) Ezen rendelet 4. §-ban foglalt rendelkezést - az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően - a hatálybalépést követően indult, illetőleg a hatálybalépéskor folyamatban lévő végrehajtásokra is alkalmazni kell.

Markó József dr. Szinay József
polgármester címzetes főjegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet a Gödi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2019. év április hó 29. napján kihirdetésre került. A kifüggesztés időtartama 30 nap.

dr. Szinay József
címzetes főjegyző

  Vissza az oldal tetejére