Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2019. (VII. 25.) önkormányzati rendelete

változtatási tilalom elrendeléséről

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 21. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya a Göd belterület 6448 helyrajzi szám alatt nyilvántartott ingatlanra terjed ki.

2. § Göd Város Önkormányzata az e rendelet hatálya alá tartozó, 1. § szerinti ingatlanra változtatási tilalmat rendel el Göd város településrendezési feladatainak megvalósítása érdekében.

3. § A változtatási tilalom minden építési és rendezési tevékenységre vonatkozik, amit az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 22. §-a megjelöl, kivéve ugyanezen jogszabály 20. § (7) bekezdésében foglaltakat.

4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Ez a rendelet hatályát veszti a változtatási tilalommal érintett területre készülő helyi építési szabályzat módosításáról szóló önkormányzati rendelet hatálybalépésének napját megelőző napon, de legkésőbb e rendelet hatálybalépését követő 3 év elteltével.

Markó József dr. Szinay József
polgármester címzetes főjegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet a Gödi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2019. év július hó 25. napján kihirdetésre került. A kifüggesztés időtartama 30 nap.

dr. Szinay József
címzetes főjegyző

  Vissza az oldal tetejére