Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2019. (XII. 13.) önkormányzati rendelete

a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

1. § A rendelet 1. § c) pontja helyébe az alábbi szöveg kerül:

„Az Önkormányzat rászorultság alapján differenciáltan nyújtja az ellátásokat.”

2. § (1) A rendelet 3. § (3) bekezdésének c) pontjának helyébe az alábbi szöveg lép:

„egyéb napközbeni ellátások”

(2) A rendelet 3. § (3) bekezdésének c) pontjának cc) alpontja hatályát veszti.

3. § A rendelet 4. § (1) bekezdésének f) pontja helyébe az alábbi szöveg lép:

„Göd Szivárvány Bölcsőde (továbbiakban: Bölcsőde)”

4. § A rendelet 4. § (4) és (5) bekezdése hatályát veszti.

5. § A rendelet 5. § (2) bekezdésében foglalt „Bizottság” szövegrész „Jegyző” szövegrészre változik.

6. § A rendelet 12. §-ban, 13. §-ban, 14. §-ban, valamint 16. §-ban foglalt „Bizottság” szövegrészek, „Jegyző” szövegrészre változnak.

7. § A rendelet 8. §-11. §-ban foglalt „Bizottság” szövegrészek „eljáró hatóság” szövegrészre változnak.

8. § (1) A rendelet 6. § (2) bekezdésében foglalt „Bizottság” szövegrész „Jegyző” szövegrészre változik.

(2) A rendelet 6. § (3) bekezdésében foglalt „Bizottság” szövegrész „Bizottság és a Jegyző” szövegrészre változik.

9. § A rendelet 7. § (2) bekezdésének c) pontja hatályát veszti.

10. § (1) A rendelet 12. § (2) bekezdésében foglalt „állandó lakcímmel” szövegrész „lakóhellyel” szövegrészre, a „150%-át” szövegrész „két és félszeresét” szövegrészre változik.

(2) A rendelet 13. § (1) bekezdésében foglalt „állandó lakcímmel” szövegrész „lakóhellyel” szövegrészre, a „150%-át” szövegrész „két és félszeresét” szövegrészre változik

11. § A rendelet 13. § (2) bekezdésének helyébe az alábbi szöveg lép:

„A kérelem elbírálásáról a Jegyző dönt. A támogatás összege 50.000 Ft. A támogatást egy évben egyszer lehet igénybe venni.”

12. § (1) A rendelet 14. § (1) bekezdésében foglalt „150%-át” szövegrész helyébe a „két és félszeresét, egyedül élők esetében háromszorosát” szövegrész lép.

(2) A rendelet 14. § (2) bekezdésének helyébe az alábbi szöveg lép:

„A beiskolázási támogatás összege gyermekenként 10.000 Ft”

(3) A rendelet 14. § (4) bekezdésének helyébe az alábbi szöveg lép:

„A jogosultságról a Jegyző dönt.”

(4) A rendelet 14. § (7) bekezdése hatályát veszti.

13. § A rendelet 15. § helyébe az alábbi rendelkezések kerülnek:

„(1) Természetbeni ellátásként nyújtható különösen az általános iskolás gyermekek tankönyv és tanszerellátásának támogatása, tandíj, egészségügyi szolgáltatásért, valamint speciális intézményi ellátásért fizetendő térítési díj, illetve más hasonló ellátás kifizetésének átvállalása.

(2) Természetben nyújtott ellátás iránti kérelmek elbírálása - a 16. § és 17. §-ban foglalt kivételekkel - a Bizottság hatáskörébe tartoznak.

(3) A Bizottság a benyújtott kérelmekről egyedi elbírálás alapján, mérlegelési jogkörben dönt, figyelembe véve a kérelmező családjának jövedelmi, vagyoni és életkörülményeit.”

14. § A rendelet 16. § (1) bekezdésében foglalt „150%-át” szövegrész helyébe a „kétszeresét” szövegrész kerül.

15. § A rendelet 17. § helyébe az alábbi rendelkezések kerülnek:

„(1) A táboroztatás szolgáltatást a Szolgálat a 25. § (1) bekezdésének c) pontja alapján nyári napközis tábor formájában szervezi meg.

(2) A nyári napközis táboroztatást az Önkormányzat a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek részére ingyenesen, a Szolgálat együttműködési megállapodással rendelkező ügyfeleinek gyermekei részére - az 1. sz. mellékletben foglaltak alapján - kedvezményesen biztosítja.

(3) Az Alapszolgáltatási Központ vezetője a nyári napközis tábor személyi térítési díját gyermekenként ezen §-ban, valamint az 1.sz. mellékletben foglaltak alapján állapítja meg.

(4) Az Alapszolgáltatási Központ vezetője a nyári napközis tábor szolgáltatását a (2) bekezdésben nem részesülő gyermekek részére a szabad férőhelyek tekintetében biztosítja.”

16. § A rendelet 25. §-ban foglalt „alternatív ellátások” elnevezés „egyéb nappali ellátások” elnevezésre változik. * 

17. § A rendelet 1. sz. melléklete helyébe ezen rendelet 1. sz. melléklete lép.

18. § Ezen rendelet 2020. január 1. napján lép hatályba.

Balogh Csaba dr. Szinay József
polgármester címzetes főjegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet a Gödi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2019. év december hó 13. napján kihirdetésre került. A kifüggesztés időtartama 30 nap.

dr. Szinay József
címzetes főjegyző

1. sz. melléklet

1. sz. melléklet a 3/2015.(II. 26.) sz. Ök rendelethez

1.

1.1. Nyári napközis tábor napi díja: ......................................................................3.000 Ft
1.2. Nyári napközis tábor napi díja
a Szolgálat együttműködési megállapodással rendelkező ügyfeleinek gyermekei részére

......................................................................1.000 Ft

2.

Bölcsődei térítési díjak:

2.1. Étkezési térítési díj: ............................................................400 Ft/fő/nap

Az étkezés személyi térítési díját az intézményvezető - a Gyvt. 150. § (5) és (6) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével - állapítja meg.

Az állami normatív kedvezményben részesülők esetén a Gyvt. 151. § (5) bekezdésében foglaltak az irányadók.

2.2. Gondozási térítési díj: ..........................................................1.000 Ft/fő/nap

A gondozási térítési díj havi összege 20 ellátási nap alapján megállapított összeg.

Amennyiben a szolgáltatás igénylője 10 ellátási napot ténylegesen nem vesz igénybe, úgy a soron következő havi gondozási térítési díja 50% mértékben csökken.

Amennyiben a díjfizetésre kötelezett családjában az egy főre jutó jövedelem összege

a) 45.000 Ft alatt helyezkedik el, nincs gondozási térítési díj fizetési kötelezettség

b) 45.001 Ft és 51.000 Ft között helyezkedik el a fizetendő díj: 100 Ft/fő/nap

c) 51.001 Ft és 55.000 Ft között helyezkedik el a fizetendő díj: 200 Ft/fő/nap

d) 55.001 Ft és 60.000 Ft között helyezkedik el a fizetendő díj: 250 Ft/fő/nap

e) 60.001 Ft és 65.000 Ft között helyezkedik el a fizetendő díj: 300 Ft/fő/nap

f) 65.001 Ft és 70.000 Ft között helyezkedik el a fizetendő díj: 350 Ft/fő/nap

g) 70.001 Ft és 75.000 Ft között helyezkedik el a fizetendő díj: 400 Ft/fő/nap

h) 75.001 Ft és 85.000 Ft között helyezkedik el a fizetendő díj: 600 Ft/fő/nap

i) 85.001 Ft és 100.000 Ft között helyezkedik el a fizetendő díj: 800 Ft/fő/nap

j) 100.001 Ft felett a fizetendő díj: 1.000 Ft/fő/nap

Az étkezési, valamint a gondozási személyi térítési díj együttes összege nem haladhatja meg a Gyvt. 150. § (3) bekezdésének c) pontjában foglalt mértéket.

A jövedelemigazolásokkal kapcsolatban ezen rendelet 10. §-ban foglaltak az irányadók.

2.3. Időszakos gyermekfelügyelet térítési díja: ................................minden megkezdett óra: 500 Ft

  Vissza az oldal tetejére