Göd Város Önkormányzata Polgármesterének 15/2020. (IV. 28.) önkormányzati rendelete

Gödi Koronavírus Krízisalap létrehozásáról

Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva - a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet 1. §-val 2020. március 11. nap 15:00 órai hatállyal kihirdetett és a 2020. évi XII. törvény 3. § (1) bekezdésével hatályában meghosszabbított veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §-ának (4) bekezdése alapján - Göd Város Önkormányzatának polgármestere a fennálló veszélyhelyzetben az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében az Önkormányzatnak adott eredeti jogalkotói feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 6. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Göd Város Önkormányzata (A továbbiakban röviden: Önkormányzat) Gödi Koronavírus Krízisalapot (a továbbiakban röviden: Alap) hoz létre.

(2) Az Alap célja a koronavírus járvány elhárításával és a járvány következményeivel kapcsolatos közérdekű célra nyújtott adományok, támogatások fogadása, valamint az ennek céljából az esélyegyenlőség elve alapján az Alap terhére nyújtott támogatások nyújtása a koronavírus elleni védekezésben résztvevő, vagy a koronavírus hátrányos hatásainak közvetlenül kitett és ezzel jelentékeny hátrányt elszenvedő személyek nehézségeinek csökkentése pénzbeli, természetbeni támogatás biztosításával mindezek nyilvánosságának biztosítása mellett.

(3) Jelen rendelet hatálya kiterjed mindazon természetes személyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, aki/amely az Önkormányzat részére közérdekű célra pénzbeli adományt, támogatást ad, vagy akik/amely részére az Önkormányzat az Alap terhére támogatást nyújt.

2. § (1) Az alap forrásai lehetnek:

a) Az Önkormányzat költségvetéséből az Alap céljára biztosított sajátos bevételei,

b) természetes személyek, jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteknek az Alapba történő befizetései,

melyeket az Önkormányzat külön bankszámlaszámon kezel.

(2) Az Önkormányzat nem közhasznú szervezet, ilyen értelmű igazolást nem állíthat ki.

3. § (1) Az Alap felhasználásáról, a pénzbeli vagy természetbeni vissza nem térítendő támogatások odaítéléséről a polgármester saját hatáskörében dönt.

(2) A polgármester valamely természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet támogatását az Alapból biztosítja a rendelkezésre álló keret erejéig.

(3) Pénzbeli támogatás csak jogi személyiséggel rendelkező gazdálkodó szervezetnek adható.

(4) Jelen rendelet 1. § (2) bekezdésében szereplő célok megvalósulása érdekében pénzbeli vagy természetbeni támogatást a polgármesterhez benyújtott kérelem alapján lehet igényelni, mely tartalmazza:

a) a kérelmező nevét, címét (székhelyét), jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén képviselőjének nevét, telefonos és e-mailes elérhetőségét,

b) a támogatási cél megjelölését és indokát,

c) az igényelt pénzbeli támogatás összegének megjelölését, vagy

d) természetbeni támogatási kérelem esetén a kért dolog lehető legpontosabb meghatározását, darabszámát.

(5) Az Alap terhére történő (6) bekezdésben meghatározott támogatás átadása esetén az átvevő a támogatást a külön megállapodásban rögzített célra köteles fordítani, felhasználni. Támogató jogosult a támogatás felhasználásnak ellenőrzésére, a támogatott a felhasználásról szóló bizonylatokat a vonatkozó jogszabályok szerinti ideig köteles megőrizni. 10.000.-Ft alatti kisértékű természetbeni támogatás esetében a megállapodást átadás-átvételi bizonylat helyettesíti.

(6) Pénzbeli támogatás dologi kiadásokra, eszközbeszerzésekre nyújtható.

(7) Természetbeni támogatással a vírus elleni védekezésben közvetlenül használandó védőeszközök, szerek, szerszámok, eszközök adhatók.

(8) Nem nyújtható támogatás a kérelmezőnek, ha azt üzleti-gazdasági, politikai tevékenységre kívánja felhasználni.

(9) A polgármester a veszélyhelyzet megszűnésekor az Alap rendelkezésére álló összeg terhére munkájuk elismeréseként a jutalomban részesítheti azon természetes személyeket - így különösen, de nem kizárólagosan az egészségügyi vagy szociális ellátásban résztvevőket, mentőst, rendőrt, tűzoltót, polgárőrt, önkéntest - akik a koronavírus járvány megszűntetése, elhárítása és annak következményei mérséklése céljából huzamosabb ideig kiemelkedő tevékenységet láttak el a veszélyhelyzet időtartama alatt.

(10) Az Alap tárgyévi felhasználásáról a polgármester folyamatosan az Önkormányzat honlapján tájékoztatja a közvéleményt. A tájékoztatás adattartalma:

a) kérelmező neve, székhelye,

b) támogatás célja és kért összege vagy a természetbeni dolog megnevezése, száma,

c) megítélt összeg, természetbeni dolog megnevezése, száma,

d) elszámolt összeg.

(11) Az Alap tárgyévi felhasználásáról a polgármester a veszélyhelyzet megszűnését követően a Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottságnak 60 napon belül beszámol.

4. § Jelen rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Balogh Csaba dr. Szinay József
polgármester címzetes főjegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet a Gödi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2020. év április hó 28. napján kihirdetésre került. A kifüggesztés időtartama 30 nap.

dr. Szinay József
címzetes főjegyző

  Vissza az oldal tetejére