Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2020. (VIII. 12.) önkormányzati rendelete

a beszerzési eljárásokról

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban és 112. §-ban biztosított jogának gyakorlása érdekében, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény rendelkezéseire tekintettel a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) Ezen rendelet célja, hogy a mindenkori költségvetési törvényben megállapított közbeszerzési értékhatárokat el nem érő árubeszerzések, építési beruházások és szolgáltatások igénybevétele esetén meghatározza azokat a fő szabályokat, melyeket Göd Város Önkormányzata és a Gödi Polgármesteri Hivatal, költségvetésének terhére megvalósított beszerzések előkészítése, lefolytatása, ellenőrzése során alkalmazni kell, továbbá a beszerzési eljárásba bevont személyek illetve szervezetek felelősségi körét.

(2) A rendelet szabályai arra irányulnak, hogy a beszerzési eljárás során a számviteli, pénzügyi és egyéb jogszabályok, a szervezet belső szabályzatainak ide vonatkozó előírásai érvényesüljenek, a beszerzések a tisztességes verseny követelményének megfeleljenek, átláthatóak és ellenőrizhetőek legyenek.

2. § (1) A rendelet hatálya kiterjed minden közbeszerzési értékhatárt el nem érő mértékű árubeszerzésére, építési beruházásokra, valamint szolgáltatások igénybevételére

a) Göd Város Önkormányzata,

b) a Gödi Polgármesteri Hivatal

tekintetében.

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki az alábbiakra

a) a katasztrófa okozta károk elhárítása érdekében, vagy veszélyhelyzet esetén szükségessé váló, azonnali beszerzésekre,

b) a hibaelhárításoknál szükségessé váló azonnali beszerzésekre,

c) bizalmi körbe tartozó beszerzésekre a következők szerint:

ca) szakértői és tanácsadói tevékenység

cb) ügyvédi tevékenység

cc) egészségügyi tevékenység

cd) lelki gondozáshoz kapcsolódó

ce) vendéglátási tevékenység

cf) *  alkotó-, művészeti, szórakoztató tevékenység,

d) *  Göd Város Önkormányzatának a Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft. vagy a Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-kel kötött azon szerződéseire, amelyek célja közfeladatok teljesítésére, illetve közszolgáltatások nyújtására vagy közös közérdekű célok megvalósítására irányuló együttműködés kialakítása a szerződő felek között, és ahol az ajánlattevők együttműködéssel érintett tevékenységből származó éves nettó árbevételének legfeljebb 20%-a származik a nyílt piacról, * 

e) * 

f) * 

3. § (1) Pályázati támogatásból megvalósuló beszerzések esetén az eljárás során a jelen rendeletben foglaltakon túl a pályáztatás során előírtakat is figyelembe kell venni.

(2) A beszerzési eljárásban az Árajánlatot kérő köteles biztosítani, az Árajánlatot tevő pedig köteles tiszteletben tartani a verseny tisztaságát és nyilvánosságát.

(3) Árajánlatot kérő az eljárás egésze alatt azonos bánásmódot és esélyegyenlőséget köteles biztosítani az árajánlatkérésben résztvevő Árajánlatot tevők számára.

(4) Ezen rendeletben biztosított jogokat és kötelezettségeket azok rendeltetésével összhangban, a jóhiszeműség követelményének megfelelően kell gyakorolni, illetve teljesíteni.

(5) A beszerzési eljárásnak átláthatónak, minden mozzanatában dokumentáltnak kell lennie.

(6) A beszerzési eljárásban törekedni kell az elérhető legjobb minőségre.

(7) A beszerzési eljárásban törekedni kell a fenntartható, ökológiai és klímabarát megoldások kiválasztására.

(8) *  A beszerzés csak olyan módon bontható részekre, amely nem eredményezi a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 17-20. §-aiban meghatározott egybeszámítási szabályok megkerülését.

4. § (1) Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárás előkészítésében, valamint lefolytatásában az ajánlatkérő, megrendelő nevében olyan személy vagy szervezet, amely funkcióinak pártatlan és tárgyilagos gyakorlására bármely okból, így különösen gazdasági érdek vagy az eljárásban részt vevő gazdasági szereplővel fennálló más közös érdek miatt nem képes.

(2) Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban ajánlattevőként, alvállalkozóként vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként

a) a megrendelő, az ajánlatkérő, az ajánlati felhívást közzétevő által az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont személy vagy szervezet,

b) az a szervezet, amelynek

ba) vezető tisztségviselőjét vagy felügyelőbizottságának tagját,

bb) tulajdonosát,

bc) a ba)-bb) pont szerinti személy közös háztartásban elő hozzátartozóját a megrendelő, az ajánlatkérő, az ajánlati felhívást közzétevő az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevonta,

ha közreműködése az eljárásban a verseny tisztaságának sérelmét eredményezheti.

(3) Az ajánlatkérő, a megrendelő vagy ajánlati felhívást közzétevő nevében eljáró és az ajánlatkérő, a megrendelő vagy ajánlati felhívást közzétevő által az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont személy vagy szervezet írásban köteles nyilatkozni arról, hogy vele szemben fennáll-e az (1) és (2) bekezdésben foglalt összeférhetetlenség.

2. A beszerzési eljárás szabályai

5. § (1) A beszerzés értékén a beszerzés megkezdésekor annak tárgyáért általában kért, illetőleg kínált - általános forgalmi adóval növelt - teljes ellenszolgáltatást kell érteni (a továbbiakban: becsült érték).

(2) Az ajánlatot kérő saját felelősségi körében a becsült érték meghatározása céljából külön vizsgálatot végez. A vizsgálat során az ajánlatkérő objektív alapú módszereket alkalmazhat. Ilyen módszerek különösen:

a) a beszerzés tárgyára vonatkozó indikatív ajánlatok bekérése,

b) a beszerzés tárgyára vonatkozó, arra szakosodott szervezetek által végzett piackutatás,

c) tervezői költségterv,

d) szakmai kamarák által ajánlott díjszabások,

e) szakmai kamarák által előállított és karbantartott, megvalósítási értéken alapuló, részletes építési adatbázis,

f) az ajánlatkérő korábbi, hasonló tárgyra irányuló szerződéseinek elemzése.

(3) A beszerzés megkezdésén a beszerzési eljárást megindító hirdetmény, ajánlatkérés, megrendelés feladásának (megküldésének) időpontját kell érteni.

(4) Keretjellegű beszerzési megállapodás esetén a beszerzési keretmegállapodás értéke az irányadó a becsült érték tekintetében. A keret terhére történő egyedi lehívásoknál külön beszerzési eljárás nem szükséges.

(5) Az Elektronikus Közbeszerzési Rendszert alkalmazó beszerzések esetében az államháztartásról szóló törvény szerint előírt átláthatósági nyilatkozatot is be kell szerezni.

(6) A megrendelés, az ajánlatkérés csak akkor küldhető el, illetve az ajánlattételi felhívás - a szerződés megkötéséhez szükséges engedélyek megléte esetén - csak akkor tehető közzé, ha a kiíró (mint megrendelő, ajánlatkérő, ajánlati felhívást közzétevő) rendelkezik a szerződés teljesítését biztosító anyagi fedezettel, vagy az arra vonatkozó biztosítékkal, hogy a teljesítés időpontjában az anyagi fedezet rendelkezésre áll.

(7) A megrendelést, az ajánlatkérést, valamint az ajánlati felhívást közérthetően, célratörően, szabatosan, a magyar nyelv általános jelentésére figyelemmel, és a műszaki tartamra, valamint a beszerzési cselekmény körülményeire tekintettel kell megfogalmazni és közzétenni.

(8) Az ajánlatkérő, megrendelő az eljárást, bármely szakaszában, indokolás nélkül eredménytelennek nyilváníthatja és lezárhatja.

(9) *  A bruttó 5.000.000.- Ft-ot el nem érő beszerzések esetén, a nyertes ajánlattevőnek az elektronikus formában beküldött árajánlatot a szerződés megkötéséig eredeti, cégszerűen aláírt formában is be kell csatolni. * 

(10) A bruttó 5.000.000,- Ft-ot meghaladó beszerzések esetén, az árajánlatot kizárólag papír alapon, zárt borítékban az ajánlati felhívásban rögzítettek szerint (személyesen, vagy postai úton) lehet bekérni és benyújtani.

6. § (1) Göd Város Önkormányzatánál

a) a bruttó 200.000.- Ft egyedi értékét meg nem haladó beszerzések esetén elegendő megrendelést küldeni a lehetséges szállító részére;

b) az a.) pontban megjelölt értéket meghaladó, de bruttó 1.000.000.- Ft-ot meg nem haladó egyedi beszerzési érték esetén legalább 1 db ajánlatot kell bekérni a lehetséges szállítóktól;

c) bruttó 1.000.000.- Ft egyedi beszerzési értéket meghaladó beszerzések esetén legalább 3 db ajánlatot kell bekérni és az ajánlati felhívást közzé kell tenni az Önkormányzat hivatalos honlapján;

d) a bruttó 15.000.000,- Ft (tizenötmillió forint) egyedi beszerzési értéket meghaladó, de a mindenkori nemzeti közbeszerzési értékhatárokat el nem érő értékű beszerzések esetén ajánlatkérő, megrendelő a beszerzési eljárások lefolytatására az Elektronikus Közbeszerzési Rendszert alkalmazza.

(2) Gödi Polgármesteri Hivatalnál

a) a bruttó 200.000.- Ft egyedi értékét meg nem haladó beszerzések esetén elegendő megrendelést küldeni a lehetséges szállító részére;

b) az a) pontban megjelölt értéket meghaladó, de bruttó 1.000.000.- Ft-ot el nem érő egyedi beszerzési érték esetén legalább 1 db ajánlatot kell bekérni a lehetséges szállítóktól;

c) bruttó 1.000.000.- Ft egyedi beszerzési értéket meghaladó beszerzések esetén legalább 3 db ajánlatot kell bekérni és az ajánlati felhívást közzé kell tenni az Önkormányzat hivatalos honlapján;

d) a bruttó 15.000.000,- Ft (tizenötmillió forint) egyedi beszerzési értéket meghaladó, de a mindenkori nemzeti közbeszerzési értékhatárokat el nem érő értékű beszerzések esetén ajánlatkérő, megrendelő a beszerzési eljárások lefolytatására az Elektronikus Közbeszerzési Rendszert alkalmazza.

7. § Érvénytelennek kell minősíteni az ajánlatot, ha:

a) az ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották be,

b) az a felhívásban foglalt formai és tartalmi követelményeknek nem felel meg,

c) az ajánlattevő, illetőleg alvállalkozója nem felel meg az összeférhetetlenségi követelményeknek,

d) az ajánlattevő nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek,

e) az Ajánlattevő ajánlatában meghatározott ellenszolgáltatás mértéke eléri a közbeszerzésről szóló törvény szerinti közbeszerzési értékhatárt,

f) egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

g) *  az Ajánlattevő ajánlatában meghatározott ellenszolgáltatás mértéke meghaladja az ajánlatok bontásakor ismertetett rendelkezésre álló anyagi fedezet mértékét.

8. § *  (1) Az eljárásban a legjobb ár-érték arányú ajánlatot kell kiválasztani. Az eljárást megindító felhívásban (ajánlatkérés, ajánlati felhívás) meg kell határozni az ajánlatok értékelésének részszempontjait és módszertanát. Azonos pontszám esetén az alacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat kerül elfogadásra.

(2) Az ajánlatok értékelési részszempontjai:

a) a legalacsonyabb ár (kötelező legkisebb súlyarány: 70%),

b) legjobb ár-érték arányt megjelenítő minőségű teljesítés (minőség, műszaki érték, esztétikai és funkcionális tulajdonságok, valamennyi felhasználó számára való hozzáférhetőség, hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása és egyéb szociális, fenntarthatósági, ökológiai, klímavédelmi, környezetvédelmi és innovatív tulajdonságok, forgalmazási feltételek, vevőszolgálat és műszaki segítségnyújtás, pótalkatrészek biztosítása, készletbiztonság, a teljesítés időpontja, időszaka)

ba) Kötelező legkisebb súlyarány: 10%

bb) Megengedett legnagyobb súlyarány: 30%

(3) Amennyiben az eljárás nyertese visszalép, abban az esetben a következő legkedvezőbb ajánlatot tevő hirdethető ki nyertesként, vagy az ajánlati felhívás érvénytelennek nyilvánítható.

9. § Göd Város Önkormányzata és a Gödi Polgármesteri Hivatal beszerzési tevékenységének irányításáért a Jegyző felelős. Ennek körében:

a) felügyeli a beszerzések teljes folyamatát, rendszeresen ellenőrzi a beszerzési eljárásban bevont dolgozók és egyéb személyek tevékenységét,

b) azonnal köteles kivizsgálni, minden beszerzést zavaró körülményt és minden olyan esetet, amely annak eredményét befolyásolhatja,

c) jogkörében minden olyan intézkedést meg tesz, illetve köteles megtenni, amely a beszerzések lefolytatásának jogszerűségét és erkölcsi tisztaságát biztosítja,

d) rendelkezik a beszerzésekkel kapcsolatos feladatok beosztására.

10. § (1) *  A beszerzést lezáró döntést Göd Város Önkormányzatánál

a) bruttó 200.000 Ft értékhatárig a polgármester;

b) bruttó 200.001 Ft és 1.000.000 Ft értékhatár között a polgármester;

c) bruttó 1.000.001 Ft és 15.000.000 Ft értékhatár között Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága;

d) bruttó15.000.000 Ft értékhatár felett a Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete

hozza meg.

(2) A beszerzést lezáró döntést a Gödi Polgármesteri Hivatalnál a jegyző hozza meg.

(3) A beszerzési eljárást lezáró döntésről, az ajánlatok elbírálásáról, a döntést követő 15 napon belül írásban tájékoztatni kell az ajánlattevőket.

11. § (1) A beszerzési eljárások belső ellenőrzési rendszerben történő ellenőrzése a Jegyző hatáskörébe tartozik.

(2) Amennyiben a beszerzési eljárással kapcsolatban jogorvoslati eljárás indul, arról a Jegyző köteles a Képviselő-testületet haladéktalanul tájékoztatni.

3. Záró rendelkezések

12. § (1) Ezen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendeletet a hatálybalépéskor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

(3) A rendelet hatálybalépésekor érvényes beszerzési szabályzatoknak csak az e rendelettel nem ellentétes szabályai alkalmazandók.

(4) A rendelet hatálya alá tartozó költségvetési szerv vezetője köteles a hatálybalépést követő 30 napon belül a költségvetési szerv beszerzési eljárási szabályzatát a rendelet előírásainak megfelelően felülvizsgálni és szükség esetén módosítani.

Balogh Csaba dr. Szinay József
polgármester címzetes főjegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet a Gödi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2020. év augusztus hó 12. napján kihirdetésre került. A kifüggesztés időtartama 30 nap.

dr. Szinay József
címzetes főjegyző

  Vissza az oldal tetejére