Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (I. 31.) önkormányzati rendelete

a 2022. évre, valamint 2023. január hónapra vonatkozó igazgatási szünet Gödi Polgármesteri Hivatalban történő elrendeléséről

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya a Gödi Polgármesteri Hivatalban (a továbbiakban: Hivatal) alkalmazott köztisztviselőkre és ügykezelőkre, valamint munkavállalókra (a továbbiakban együtt: foglalkoztatott), továbbá a Hivatalt egyéb foglalkoztatásra irányuló vagy megbízási jogviszony keretében munkavégzési helyszínül használó személyekre terjed ki.

2. § Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

a) 2022. július 25. napjától 2022. augusztus 5. napjáig,

b) *  2022. december 22. napjától 2023. január 6. napjáig,

c) *  2022. március 26. és 2022. október 15. napjaira áthelyezett munkanapokra

d) * 

a Hivatalban igazgatási szünetet rendel el.

3. § (1) Az igazgatási szünet ideje alatt a foglalkoztatottak részére rendes szabadságot kell kiadni, illetve azt a foglalkoztatottnak ki kell vennie.

(2) A 2. § szerinti igazgatási szünetek ideje alatt a Hivatal zárva tart.

(3) A jegyző az igazgatási szünet idejére Göd Város Önkormányzata működéséhez feltétlenül szükséges, halaszthatatlan feladatok elvégzése érdekében a rendes szabadság kivétele alól részben vagy egészben felmentést adhat.

4. § *  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2023. január 7-én hatályát veszti.

Balogh Csaba
polgármester
Tóth János
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet a Gödi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2022. év január hó 31. napján kihirdetésre került. A kifüggesztés időtartama 30 nap.

Tóth János
jegyző

  Vissza az oldal tetejére