Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (VII. 21.) önkormányzati rendelete

a közterületek használatáról

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (5) bekezdésében és a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja meg:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) E rendelet hatálya Göd Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában álló közterületekre, valamint az egyéb ingatlanoknak a közhasználat céljára átadott területrészére terjed ki.

(2) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat tulajdonában álló közterületeinek használóira, ezen belül, mind a természetes- és jogi személyekre, mind a jogi személyiség nélküli társaságokra, szervezetekre, akik állandó vagy ideiglenes jelleggel a település területén tartózkodnak és tevékenykednek.

(3) E rendelet hatálya nem terjed ki a hirdetőberendezések közterületi elhelyezésére. A reklámok, reklámberendezések és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról a településkép védelméről szóló külön önkormányzati rendelet rendelkezik.

2. § (1) A közterületet rendeltetésének megfelelő célra - a jogszabályok keretei között - a zöldfelület, valamint a közterületen álló építményekben, berendezésekben, műtárgyakban állagsérelmet nem okozva, az általánosan elvárható magatartási szabályok betartásával bárki szabadon használhatja.

(2) A közterület rendeltetésszerű használata mások hasonló célú jogait nem csorbíthatja.

(3) A közterület rendeltetését az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) 54. § (4) bekezdésében foglaltak tartalmazzák.

3. § (1) A közterület rendeltetésétől eltérő használatához (továbbiakban: közterület-használat) ezen rendeletben foglaltak szerint

a) bejelentés, vagy

b) az Önkormányzat írásbeli hozzájárulása, vagy

c) a közterület-használat feltételeit rögzítő tulajdonosi engedélyt is magában foglaló írásbeli határozat (továbbiakban: közterület-használati engedély)

szükséges.

(2) A tulajdonosi hozzájárulás elbírálása, illetve a határozat meghozatalakor figyelemmel kell lenni a közérdekre és a városképi, városrendezési, környezetvédelmi, műemlékvédelmi, közlekedési, közbiztonsági, közegészségügyi, köztisztasági, kereskedelmi és turisztikai szempontokra, továbbá az érintett területen a jövőben tervezett építési munkálatok és egyéb fejlesztések feltételeinek biztosítására.

(3) Az egyes közterületeken a közterület-használat, annak célját tekintve - e rendelet keretei között - eltérő feltételekhez köthető, részben vagy teljes egészében korlátozható, illetve megtiltható.

4. § Ezen rendelet alkalmazásában

1. *  árusítás: üzleten kívül közterületnek minősülő helyen történő értékesítés (üzlet nélküli kereskedők is);

2. *  árusító fülke, pavilon, stand: bármikor könnyen szétszedhető szerkezetből készült, illetve könnyen eltávolítható, szabadon álló vagy telepített, környezetbe illeszkedő, közterületen elhelyezett földszintes építmény;

3. *  büfétermék: a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 28. § b) pontjában foglalt fogalom;

4. *  cégér: a cégtáblának többnyire az épület síkjára merőleges elhelyezésű, esetenként figurális elemekkel díszített változata;

5. *  cégtábla: egy vállalkozás azonosítására szolgáló, jogszabályban rögzített adattartalmú, főszabályként a vállalkozások székhelyének, telephelyének bejáratánál elhelyezett, többnyire falhoz rögzített, annak síkjához alkalmazkodó, reklámot nem tartalmazó tábla;

6. *  engedélyes: a közterület-használati engedélyben, valamint az önkormányzati hozzájárulásban megjelölt közterület-használat jogosultja;

7. *  építmény: az Étv. 2. § 8. pontjában foglalt fogalom. Az építményhez tartoznak annak rendeltetésszerű és biztonságos használatához, működéséhez, működtetéséhez szükséges alapvető műszaki és technológiai berendezések is.;

8. *  elemi csapás, elemi kár: minden olyan káresemény, vagy veszélyt előidéző helyzet, ami a természet működése, vagy emberi tevékenység során következik be és aminek ellenállni megfelelő gondosság mellett sem lehet (különösen: földrengés, árvíz, belvíz, csőtörés, tűzeset, robbanás és más hasonló esemény);

9. *  épület: az Étv. 2. § 10. pontjában foglalt fogalom;

10. *  járda: az útnak a gyalogosok közlekedésére szolgáló része;

11. *  jármű közterületi elhelyezése, tárolása: a közúti közlekedési szabályokon túl a jármű őrizetlenül hagyása a közforgalom előtt nyitva álló helyen;

12. *  kereskedelmi egység: kereskedelmi tevékenység céljából létesült vagy használt épület, illetve önálló rendeltetési egységet képező épületrész;

13. *  kereskedelmi tevékenység: a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. § 9. pontjában foglalt fogalom;

14. *  közterület: az Étv. 2. § 13. pontjában foglalt fogalom;

15. *  közút: a gyalogosok vagy a közúti járművek közlekedésére szolgáló közterület;

16. *  mozgóárusítás: a város közterületein a kereskedő vagy alkalmazottja, illetve megbízottja által az eladásra kínált termék, szolgáltatás - akár egyéb eszköz (pl.: tricikli, kosár stb.) segítségével történő - kereskedelmi tevékenysége;

17. *  mozgóbolt: a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. § 17. pontjában foglalt fogalom;

18. *  műtárgy: az Étv. 2. § 15. pontjában foglalt fogalom;

19. *  szolgáltatási tevékenység: a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 2. § l) pontjában foglalt fogalom;

20. *  tereptárgy: minden építménynek nem minősülő tárgy (különösen: szikla, szegélykő, kaloda, pad, díszkerékpár, vagy bármilyen anyagból készült egyéb tárgy);

21. útburkolat: az úttestnek a közúti járművek közlekedésére szolgáló szilárd felülete (kavics, murva, mart aszfalt, melegen hengerelt aszfalt és más hasonló szilárd felület)

22. *  üzemképtelen jármű: az a jármű, amely sérülése vagy műszaki állapota miatt alkalmatlanná vált a közúti közlekedésre;

23. *  zöldfelület: Göd Város Önkormányzata Polgármesterének a környezetvédelem helyi szabályairól szóló 8/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelete 3. § 20. pontjában foglalt fogalom;

24. *  könnyű közlekedési eszköz: a kerékpár, a roller, továbbá az emberi erővel hajtott, illetve ennek segítésére vagy önálló hajtás céljából legfeljebb 350 W névleges teljesítményű és 25 km/h vagy azt meghaladó sebesség esetén a teljesítményleadást megszüntető elektromos motorral rendelkező, kifejezetten valamely személy szállítására szolgáló egyéb eszköz, így különösen az önkiegyensúlyozó eszköz;

25. *  könnyű közlekedési pont: ezen rendelet 4. mellékletében szereplő, a közterületnek könnyű közlekedési eszközök elhelyezése, tárolása céljából kijelölt és ebből a célból üzemeltetett része, amely a jelöléstől számított 2 méter sugarú kört fed le, azzal, hogy az eszközök elhelyezése nem akadályozhatja sem a közúti, sem a gyalogos közlekedést;

26. *  könnyű közlekedési szolgáltató: kölcsönzési célú könnyű közlekedési eszközök üzemeltetője, aki üzletszerű gazdasági tevékenység keretében könnyű közlekedési eszköz bárki számára elérhető, jellemzően rövid távú bérbeadására irányuló szolgáltatási tevékenységet végez;

27. *  kölcsönzési célú könnyű közlekedési eszköz: könnyű közlekedési szolgáltató által üzletszerű gazdasági tevékenység keretében, szolgáltatás nyújtása céljából üzemeltetett könnyű közlekedési eszköz;

28. *  telematikai rendszer: a könnyű közlekedési szolgáltató által működtetett olyan műholdas navigációs rendszer, melynek segítségével azonnali és rendszeres visszajelzéseket kap könnyű közlekedési eszközeinek helyzetéről, illetve a programozás során beállított paraméterekről.

2. Közterület-használat módjai

5. § (1) Nem kell közterület-használati engedély vagy hozzájárulás

a) az úttartozékok és a közúti közlekedés irányítását szolgáló berendezések elhelyezéséhez,

b) az épület funkciójához szorosan kapcsolódó tartozék elhelyezéséhez, kiépítéséhez, ha az a közterületbe az épület falának síkjától 10 cm-en túl nem nyúlik be,

c) az élet- és balesetveszély elhárításához szükséges munkálatok elvégzéséhez,

d) lakossági hulladékgyűjtő tárgyak közszolgáltató általi hulladékelvitelhez szükséges, legfeljebb 72 óra időtartamig tartó közterületi kihelyezéséhez,

e) a lakosság részére az Önkormányzat által évente meghirdetett, kizárólag a lomtalanítási akció időtartama alatt elhelyezett anyagok tárolásához,

f) az Önkormányzat által megvalósuló bármely építési munkával összefüggő közterület-használat esetén,

g) az Önkormányzat hivatalos rendezvényeinek közterület-használata esetén

(2) Az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti közterület-használatot legkésőbb 15 nappal a közterület-használat megkezdését megelőzően írásban be kell jelenteni a jegyzőnél (bejelentésköteles tevékenységek). A bejelentés díj- és illetékmentes.

6. § (1) Közterület-használati hozzájárulást kell beszerezni

a) nem kereskedelmi célú közterületi kitelepüléshez (különösen: szórólap- kiadványosztás, portré- vagy tájképrajzolás, adomány- vagy aláírásgyűjtés) illetve az ehhez szükséges építmények, berendezések elhelyezéséhez

b) utcazenéléshez,

c) helyi őstermelő által történő 3 óránál rövidebb ideig tartó saját termék árusítás,

d) civil és egyéb szervezetek által végzett étel- vagy adományosztáshoz szükséges építmények, berendezések elhelyezéséhez,

e) fák és a zöldfelület védelmét biztosító berendezések és fenntartási eszközök elhelyezéséhez, kivéve az Önkormányzat által végzett zöldfelület-fenntartási munkálatokat.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt közterület-használatra vonatkozó hozzájárulási kérelem benyújtása díj- és illetékmentes.

(3) Az (1) bekezdés a) pontjában foglalt kötelezettség nem vonatkozik a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény kampányidőszak alatti választási kampánytevékenység keretében végzett közterület-használatra.

7. § (1) Közterület-használati engedélyt kell beszerezni:

a) a közút vagy járda építésével, javításával kapcsolatban a közút (járda) területének elfoglalásához, alakításához,

b) közterületen, illetve az alatt vagy felett elhelyezett hírközlési tevékenységgel kapcsolatos berendezések és létesítmények, közművek, valamint az ilyen célt szolgáló oszlopok közterületen történő elhelyezéséhez,

c) a közterületbe 10 cm-en túlnyúló üzlethomlokzat (portál), kirakatszekrény, üzleti védőtető (előtető), ernyőszerkezet, hirdetőberendezés (fényreklám), oszlop, cég- és címtábla elhelyezéséhez,

d) árusító üzlet vagy szolgáltató tevékenységet folytató épület és egyéb fülke, pavilon, stand vagy egyéb árusítófelület elhelyezéséhez,

e) a közúti közlekedéssel és fuvarozással kapcsolatos állomáshely, indítófülke, pénztárfülke, fedett várakozóhelyiség, üzemanyag- vagy elektromos töltőállomás elhelyezéséhez,

f) kereskedelmi és szolgáltató létesítmények üzemeltetéséhez szükséges bármilyen egyéb berendezési tárgy elhelyezéséhez,

g) hulladékok gyűjtésére és tárolására szolgáló építmények és az ennek nem minősülő tárgyaknak elhelyezésére, melyek alkalmanként legalább 72 óra időtartamra foglalnak el közterületet, (így különösen szelektív hulladékgyűjtő sziget, hulladékgyűjtő konténer, mobil wc), kivéve Önkormányzat által létesített tárolóegységek,

h) építési munkával kapcsolatos állvány, gépek, felvonulási létesítmények, építőanyag, törmelék és föld elhelyezésére, ez alól kivételt jelent az Önkormányzattal kötött megállapodás alapján végzett járdaépítés anyagainak tárolása legfeljebb 5 napig,

i) alkalmi- és mozgó árusításra (pl. sorsjegyárusítás, pattogatottkukorica-árusítás stb.), javító- szolgáltató tevékenységre (különösen: cipész, órás, kerékpármegőrzés, utcai mérlegelés, cipőtisztítás stb.),

j) totó-lottó, valamint egyéb engedélyezett szerencsejáték célját szolgáló láda elhelyezéséhez, továbbá az utcai árusító és egyéb (különösen: pénzváltó, ital-, bank-, ATM, csomagküldő stb.) automaták létesítéséhez

k) film-, fénykép- televízió- videó- és hangfelvétel készítéséhez a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvényben foglaltak szerint

l) vendéglátóipari egységeknek 12 óránál hosszabb ideig tartó üzleti szállítás vagy rakodás alkalmával göngyöleg elhelyezésére, árurakodásra,

m) kiállítás, vásár, alkalmi vásár céljára, kivéve önkormányzati döntésben erre kijelölt területen és időpontban

n) sport és kulturális rendezvények, továbbá mutatványos tevékenység, belépődíjas rendezvények céljára,

o) közhasználatra még át nem adott közterületnek (pl. meg nem nyitott utca) ideiglenes hasznosítására,

p) közvetlenül közterületre történő kereskedelmi értékesítés vagy vendéglátó kiszolgálás, illetve szolgáltatási tevékenység esetén az érintett egység előtti közterületi részre,

q) mozgóbolt üzemeltetésére, mozgó hirdetés alkalmazására (pl. ún. szendvicsember)

r) üzemképtelen, vagy hatósági jelzéssel nem rendelkező jármű 30 napot meg nem haladó tárolására

s) kereskedelmi és szolgáltató létesítmények üzemeltetéséhez, vagy tevékenységhez szükséges bármilyen egyéb közterület-használathoz

t) *  kölcsönzési célú könnyű közlekedési eszközök közterületi elhelyezéséhez, tárolásához, ide nem értve a könnyű közlekedési eszközzel használat közben való olyan ideiglenes megállást, ami az eszköz adott személy általi bérleti szerződés szerinti használatát (kölcsönzését) nem szakítja meg,

u) *  közterületen bármilyen típusú üzletszerű vagy kereskedelmi, illetve egyéb bevételszerző tevékenység végzéséhez.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt közterület-használatért ezen rendeletben meghatározottak szerinti közterület-használati díjat kell fizetni.

(3) Az (1) bekezdésben foglalt tevékenységek iránt benyújtott kérelem illetékmentes.

8. § Közterület-használati engedély nem adható:

a) olyan járdaszakaszokra, ahol a tervezett létesítmény, vagy tevékenység a gyalogosközlekedést vagy az úttestre lépő gyalogos, vagy a közúti közlekedés résztvevőjének észlelését akadályozza;

b) közlekedés biztonságát veszélyeztető létesítményre, illetve területre,

c) új építésű szilárd burkolattal ellátott út első 5 évében burkolatbontáshoz

d) 5 évnél régebbi szilárd burkolattal ellátott út téli útüzemi (tartósan 5 C alatti hőmérséklet) burkolatbontásához

e) lakó- vagy középület homlokzatától 3 méteren belül pavilon és hozzátartozó szerkezeti elemek (pl. előtető) elhelyezésére,

f) olyan tevékenység gyakorlásához, amely környezetére káros hatással van, a közbiztonságot vagy az egészséget veszélyezteti;

g) robbanásveszélyes tevékenység végzéséhez, kivéve helyi környezetvédelmi rendeletben foglaltak

h) közterületen nem árusítható termékek forgalmazásához,

i) jármű iparszerű javításához,

j) üzemképtelen vagy hatósági jelzéssel nem rendelkező járművek 30 napon túli tárolásához,

k) ha szakhatóság (különösen: útügyi, rendőrhatósági, kereskedelmi, népegészségügyi, vízügyi, környezetvédelmi hatóság) a tevékenység végzéséhez nem járul hozzá;

l) azon személyeknek, akiknek az Önkormányzattal szemben közterület-használati ügyből kifolyólag tartozása áll fenn (díjhátralék, helyreállítási költségek)

3. A közterület-használati engedély és hozzájárulás kiadása

9. § (1) Közterület-használati engedély vagy hozzájárulás csak ideiglenes jelleggel, határozott időtartamra vagy meghatározott feltétel bekövetkeztéig adható.

(2) A határozott időtartamú közterület-használat időtartamát napokban, hónapokban vagy években kell meghatározni.

(3) A közterület-használati engedély időtartamát a közterület-használat célja, valamint Göd Város településtervében, településképi rendeletében, Arculati Kézikönyvében, valamint a környezetvédelem helyi szabályairól szóló rendeletben foglaltak figyelembevételével kell meghatározni.

(4) Harminc napot meghaladó tartamú közterület-használat csak akkor engedélyezhető, ha a kérelmezőnek az Önkormányzat vagy annak szervei felé semmilyen lejárt esedékességű tartozása, köztartozása nincs.

(5) Két évet meghaladó határozott időtartamú közterület-használat csak kivételesen és csak akkor engedélyezhető, ha azt a közterület-használat jellege vagy a közterületen létesítendő építmény rendeltetése indokolttá teszi. Az engedély vagy hozzájárulás időtartama 5 évnél hosszabb nem lehet.

(6) A közterület-használati engedély vagy hozzájárulás időtartama - amennyiben az engedélyezés feltételei továbbra is fennállnak - a közterület-használat engedélyezésére vonatkozó szabályok megfelelő alkalmazásával, több alkalommal is meghosszabbítható.

(7) Az építési munka végzésével kapcsolatos tevékenységre (különösen állvány, építőanyag, törmelék elhelyezésére stb.) vonatkozó közterület-használati engedély csak az építési munka végzésének tartamára és csak a műszakilag indokolt területre adható.

(8) *  Göd Város területén lévő közterületeken kölcsönzési célú könnyű közlekedési eszköz - ha e rendelet eltérően nem rendelkezik - kizárólag az erre a célra kijelölt könnyű közlekedési ponton helyezhető el és tárolható. Erre vonatkozó közterület-használati engedélyt a kölcsönzési célú könnyű közlekedési eszközökkel rendelkező könnyű közlekedési szolgáltató kérhet az Önkormányzattól.

(9) *  Kölcsönzési célú könnyű közlekedési eszközök közterületen történő elhelyezése, tárolása, használata, illetve bérbeadása céljából akkor adható közterület-használati engedély a könnyű közlekedési szolgáltató részére, ha a könnyű közlekedési szolgáltató

a) az általa üzemeltetett valamennyi könnyű közlekedési eszközt - a jogszerű közterület-használat ellenőrizhetősége érdekében - olyan egyedi azonosító jellel látta el, amely

aa) latin ábécé nagybetűiből és arab számokból képzett, legalább négy, legfeljebb hét karakterből áll,

ab) a könnyű közlekedési eszköz két oldalán egy-egy példányban, minimum 30 mm magas és 4 mm vonalvastagságú karakterekkel, az eszköz hátulján pedig egy példányban, minimum 50 mm magas és 7 mm vonalvastagságú karakterekkel jelenik meg,

b) a könnyű közlekedési eszközök kölcsönzésére vonatkozó szerződés megkötésére előre meg nem határozott személyek számára nyilvánosan ajánlatot tett közzé (különösen általános szerződési feltételek)

c) vállalja, hogy könnyű közlekedési eszközeit az egész város területén üzemelteti és kizárólag a 4. mellékletben feltüntetett, de valamennyi önkormányzati tulajdonú könnyű közlekedési pontokon helyezi el és tárolja, továbbá a könnyű közlekedési pontokon általa kihelyezett táblával jelzi az eszközök tárolásának, elhelyezésének lehetőségét,

d) vállalja, hogy a könnyű közlekedési eszközeinek földrajzi pozícióját - telematikai rendszerén keresztül - az egész város területén ellenőrzi, a jogellenes elhelyezéseket 24 órán belül megszünteti

e) igazolja, valamint jogi, kártérítési felelősséget vállal, hogy az általa üzemeltetett minden egyes könnyű közlekedési eszköz közterületi elhelyezésének helye és időtartama és az adott eszköz adott időpontban fennálló használati állapotára (kölcsönzött, illetve kölcsönzésre váró) a saját telematikai rendszerében hitelesen, olyan adatrögzítési eljárással kerül rögzítésre, amely biztosítja ezen adatok változatlansága utólagos ellenőrzésének lehetőségét; és

f) folyamatos hozzáférést biztosít az e) pontnak megfelelő telematikai rendszeréhez az Önkormányzat számára az általa üzemeltetett eszközök közterület-használatának ellenőrzéséhez szükséges - személyes adatokat nem tartalmazó - adatok megismerhetősége érdekében.

10. § A közterület-használat engedélyezéséről, illetve a hozzájárulás kiadásáról, vagy annak módosításáról, illetve visszavonásáról egy évnél hosszabb időtartamú engedély vagy hozzájárulás esetében a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, ennél rövidebb időtartam esetében a Polgármester átruházott hatáskörben dönt, két évnél hosszabb időtartam esetében a Képviselő-testület dönt (továbbiakban együtt: engedélyező).

11. § (1) Az engedély, illetve a hozzájárulás megtagadható, ha az önkormányzati érdeket sért.

(2) Közterületen építmények elhelyezését a kártalanítási igény kizárásával, a későbbi átalakítás vagy lebontási kötelezettségének elrendelésével és csak ideiglenes jelleggel szabad engedélyezni.

(3) A közterület-használati engedélyben elő kell írni, hogy a használó köteles az igénybe vett területet és környezetét tisztán tartani, a göngyöleg, a szemét, illetve más érdekkörébe tartozó dolog elszállításáról, továbbá a közterületi létesítmény esetén annak karbantartásáról gondoskodni. E kötelezettség elmulasztása esetén az engedélyt vissza kell vonni.

(4) A mozgóbolt, mozgó árus tevékenységét csak úgy lehet engedélyezni, hogy hangjelzéssel, hangos reklámmal nem hirdethet

a) hétköznap 07:00 óráiig és 20.00 órától

b) szombaton 08:00 óráig és 20.00 órától, valamint 12:00 és 14:00 óra között

c) vasárnap és munkaszüneti napon.

(5) Az utcai árusítás céljára szolgáló közterület-használati engedély vagy hozzájárulásban azt is meg kell jelölni, hogy az árusítás építményből vagy járműről, esetlegesen kézből történik-e, továbbá meg kell jelölni az engedélyezett körzetet, útvonalat (helyet) is.

(6) A zöldfelületként nyilvántartott területekre vonatkozó közterület-használati engedélyben vagy hozzájárulásban meg kell határozni a közterület-használót terhelő zöldfelület-helyreállításnak módját és mértékét.

12. § (1) Közterületen építmények elhelyezése, valamint építési munkálatok végzése esetén a közterület-használati engedély kiadásához főépítészi vélemény beszerzése szükséges.

(2) Közterületen közművek elhelyezése esetén a közterület-használati engedély kiadásához tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás beszerzése szükséges.

(3) A 11. § (6) bekezdésben foglaltak esetén, amennyiben a kérelmezett időtartam meghaladja a 8 napot, a főkertész szakvéleményét be kell szerezni.

(4) Közterület-használati engedély kiadásához előzetes szakhatósági vélemény szükséges

a) a 2. sz. országos főútvonalat érintő közterület használatának engedélyezéséhez az út kezelőjétől;

b) a közvetlen fogyasztásra kerülő büfétermékek árusításának engedélyezéséhez az illetékes népegészségügyi hatóságtól

c) helyi őstermelő kivételével zöldség- gyümölcs közterületen történő árusítása esetén az illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatóságtól

(5) Amennyiben a közterületen elhelyezni kívánt építmény építésiengedély-, vagy településképi bejelentés-köteles, úgy a közterület-használati engedély kiadásához az illetékes építésügyi hatóság engedélye vagy a polgármester tudomásulvétele szükséges.

(6) A szakhatóság hozzájárulását a kérelmező köteles beszerezni.

4. A közterület-használattal kapcsolatos egyéb előírások

13. § (1) Közterületen - az erre vonatkozó közterület-használati engedély kivételével - tilos építésből, bontásból, takarításból származó vagy egyéb okból keletkezett hulladékot és szemetet tárolni. Az ilyen anyagokat azonnal, de legkésőbb a napi munkavégzés befejezésekor el kell szállítani.

(2) Az építési munkálatokkal összefüggő közterület-használat esetében a darabáruk kötegelve összerakva tárolhatók, az ömlesztett építési anyag csak alulról is zárt kalodában vagy úgy tárolható, hogy az ne érintkezzen az eredeti altalajjal (pl. fólia használata). Bontási munkából származó törmelék, hulladék kizárólag konténerben tárolható.

(3) Az építési munkálatok végzésének tartamára szóló közterület-használati engedélyben szükség szerint elő kell írni:

a) a közterület felől kerítés létesítését,

b) amennyiben a járda teljes szélességben elfoglalásra kerül és a gyalogos közlekedés a másik oldali járdára nem terelhető át, az engedélyes kötelezését a gyalogosok számára védőtetővel ellátott átjáró létesítésére és annak szükség szerinti megvilágítására

(4) Közterületen bármilyen közterület-használati engedélyben meghatározott tevékenységből származó szennyeződést az engedélyes 24 órán belül köteles megszüntetni.

14. § (1) A közterület használata során útburkolatot bontani - jogszabály eltérő rendelkezése vagy az erre vonatkozó közútkezelői hozzájárulás kivételével - tilos. Földút esetében burkolat alatt a nem szilárd felszínt kell érteni.

(2) A közterület-használat során a közművek szerelvényeit (aknáit) szabadon kell hagyni, úgy, hogy azok bármikor hozzáférhetők legyenek.

(3) A közterület-használat során a közforgalom biztonságára ügyelni kell, az elzárt útszakasz (terület) észlelhetőségét a sötétben is biztosítani kell.

(4) *  Gépi meghajtású könnyű közlekedési eszközzel csak korlátozott sebesség mellett vehetők igénybe az 5. mellékletben foglalt közterületek. Ezen területek teljes terjedelmének tekintetében a könnyű közlekedési szolgáltató köteles a könnyű közlekedési eszközök sebességét telematikai rendszerén keresztül 10 km/órát nem meghaladó mértékre korlátozni.

15. § A közterület-használathoz esetlegesen szükséges közüzemi szolgáltatások biztosításáról a közterület használójának kell gondoskodnia.

16. § A pavilon, stand, oszlop, vagy bármilyen hasonló berendezés esetében a közterület-használati engedély számát látható helyen fel kell tüntetni és ezt fenn kell tartani

17. § Göd város egész közigazgatási területén közterületen koldulni, valamint házaló kereskedelmi tevékenységet, valamint hangos szöveges hirdetéssel felvásárlása vonatkozó felhívást folytatni tilos.

5. A közterület-használat díja, fizetésének módja, mentességek

18. § (1) Közterület-használati engedélyhez kötött tevékenységek ellenértékeként ezen rendeletben meghatározott közterület-használati díjat kell fizetni.

(2) A közterület-használati díjak évi, havi vagy napi és eseti díjak.

(3) A közterület-használati díj mértékét az 1. melléklet tartalmazza, melyet évenként az Önkormányzat Képviselő-testülete felülvizsgál.

(4) A 30 napnál nem hosszabb időtartamú díjat az engedélyes köteles előre, egy összegben a teljes időtartamra megfizetni, és ennek megtörténtét az engedély kiadásakor igazolni.

(5) A 30 napnál hosszabb, de egy évnél rövidebb időtartamú díjat az engedélyes egy összegben előre, vagy havi részletfizetés esetén minden hónap 10. napjáig köteles megfizetni.

(6) Az egy évnél hosszabb engedélyek esetében a tárgyévre esedékes díjat naptári negyedévre vonatkozóan minden negyedév első hónapjának 15. napjáig köteles befizetni.

(7) A közterület-használati engedélyben meghatározott éves díjtétel emeléséről külön határozatot nem kell hozni, a díj mértéke az engedélyező határozat külön módosítása nélkül, ezen rendelet módosításával változik.

19. § (1) A kérelmező a megállapított közterület-használati díjat a közterület tényleges használatára, illetve a közterületen lévő létesítmény tényleges üzemeltetésére tekintet nélkül köteles megfizetni.

(2) A létesítményekkel elfoglalt közterületek nagyságának meghatározásánál a létesítmény négyzetméterekben számított alapterületét vagy területét, továbbá a hozzá tartozó - az alapterületen túlnyúló - szerkezet (ponyva, tető stb.) területének vetületét együttesen, hiánytalanul kell figyelembe venni.

(3) A közterület-használati díj megállapítása szempontjából a figyelembe vehető legkisebb elfoglalt terület 1 m2 akkor is, ha a ténylegesen elfoglalt terület ennél kisebb. Ömlesztett építési anyag esetén a figyelembe vehető legkisebb elfoglalt terület 3 m2. A díj megállapításánál a töredék négyzetmétert egész négyzetméterként kell számításba venni, továbbá minden megkezdett hónap, nap, m2 egésznek számít.

(4) A közterület-használati díjat a kérelmező a közterület-használati engedélyben foglaltak szerint köteles megfizetni.

(5) *  A közterület használatával jelentkező egyéb költségeket (vízvételezés, szennyvíz-elvezetés, takarítás, szerelés, elektromos áram vételezése vagy más hasonló tevékenység költségei) az engedélyes köteles viselni. Amennyiben elektromos áramkapacitás megrendelése is szükséges, akkor a tervezett tevékenység (rendezvény) megkezdése előtt legalább 90 nappal jelezni szükséges a jegyző felé, valamint kérelmező köteles - az áramszolgáltató által megadott - eljárási díjat megfizetni.

(6) *  Amennyiben az engedélyes a közterület-használati engedélyben foglalt időszakon túl, vagy az engedélyben meghatározott területet meghaladóan használja az adott közterületet, úgy - ezen rendeletben foglalt eltérő rendelkezés hiányában - az engedélyezett időszakon túli, illetve engedélyezett m2 feletti használatra vonatkozóan az 1. mellékletben előírt közterület-használati díj kétszeresét köteles megfizetni.

20. § (1) Engedélyező a közterület-használati díj fizetésének kötelezettsége alól - kérelemre - részben vagy egészben felmentést adhat, ha az engedélyezhető közterület-használat

a) karitatív célt szolgál,

b) közhasznú célt szolgál,

c) közösségi célt szolgál,

d) önkormányzati érdek indokolja.

(2) A felmentés engedélyezéséhez engedélyező az alábbi szempontokat mérlegeli:

a) a tevékenység érint-e önkormányzati feladatellátás keretébe tartozó feladatot,

b) a kérelmezőnek származik-e bevétele,

c) a közösség milyen széles körét érinti-e a tevékenység.

(3) A díjfizetési kötelezettség alóli felmentés visszavonható, amennyiben a kérelmező az (1) bekezdésben foglalt céltól eltérően használja a közterületet.

6. Az engedélyezési eljárás

21. § (1) A közterület-használati engedély vagy hozzájárulás kiadása kérelemre történik. Az engedélyhez a kérelmet írásban, a Gödi Polgármesteri Hivatalhoz, a Jegyzőnek címezve kell benyújtani a 2. melléklet szerinti formanyomtatványon. A hozzájáruláshoz a 3. melléklet szerinti formanyomtatványt szükséges benyújtani.

(2) A közterület-használati engedély, valamint a hozzájárulás kiadása iránti kérelmet a közterület-használat tervezett megkezdése előtt legalább 15 nappal kell benyújtani.

(3) A közterület-használati engedélyt vagy hozzájárulást annak kell kérnie, aki a közterületet használni kívánja. Építési munkákkal összefüggő közterület-használat esetében az az engedélyt az építtetőnek vagy megbízása alapján a kivitelezőnek kell kérelmeznie.

(4) Civil, vagy egyéb szervezetek kitelepülése esetén a közterület-használati hozzájárulást annak kell kérnie, akinek érdekében a tevékenységet végezni kívánják.

22. § (1) A közterület-használati engedély vagy hozzájárulás iránti kérelemnek tartalmaznia kell különösen:

a) a kérelmező nevét és lakóhelyének vagy székhelyének (telephelyének) címét, képviselőjének elérhetőségét, szervezet esetében nyilvántartási azonosítót,

b) a közterület-használat célját és időtartamát,

c) a közterület-használat helyének pontos meghatározását, területnagyságát, a használat módját és - amennyiben a pontos behatárolás érdekében szükséges - a funkciók helyszínrajzon történő megjelölését, rendezvények esetén továbbá a tervezett résztvevői létszámot és a tervezett illemhelyek helyét, darabszámát,

d) nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a közterület-használathoz és a folytatni kívánt tevékenységhez szükséges hatósági engedélyeket a kérelmező beszerezte; településképi bejelentési kötelezettség esetében annak eredményét,

e) építésügyi hatósági engedélyhez kötött építmény vagy építési munkálatokkal összefüggő közterület-használat esetében az építtetőtől kapott meghatalmazást (ha nem az építtető a kérelmező) és - amennyiben rendelkezésre áll - az építésügyi hatósági engedélyt,

f) mutatványos, utazó szórakoztató tevékenység esetén az összes berendezés műszaki alkalmasságát igazoló - a vonatkozó jogszabályban meghatározott - érvényes tanúsítvány hitelesített másolatát,

g) a más érintett ingatlanokra vonatkozó tulajdonosi hozzájárulást, ha a folytatni kívánt tevékenység nem csak az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlant érint,

h) a közút területét érintő közterület-használat esetében a jóváhagyott forgalomtechnikai tervet.

(2) Harminc napnál hosszabb időtartamú közterület-használati engedély iránti kérelem benyújtása esetén a nyilatkozni kell arról, hogy kérelmező hozzájárul ahhoz, hogy engedélyező az Önkormányzat jegyzője mint helyi adóhatóságtól adatot kérjen a lejárt esedékességű adóhátralék hiányáról (nullás igazolás).

(3) Engedélyező az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően - a folytatni kívánt tevékenység jellegéhez igazodóan - a kérelmezőt egyéb, az ügy elbírálása szempontjából fontos iratok csatolására is felhívhatja.

(4) A közterület-használati engedély iránti kérelem formanyomtatványát a 2. melléklet, a hozzájárulás iránti kérelem formanyomtatványát a 3. melléklet tartalmazza.

23. § A közterület-használati engedélynek vagy hozzájárulásnak tartalmaznia kell

a) a jogosult nevét és lakóhelyének vagy székhelyének (telephelyének) címét,

b) a közterület-használat célját és időtartamát, vagy azt a feltételt, amelynek bekövetkeztéig a hozzájárulás érvényes,

c) a közterület-használat helyének, módjának, mértékének és egyéb feltételeinek pontos meghatározását,

d) utalást arra, hogy az engedély csak a közreműködő hatóságok hozzájárulásában foglalt előírások megvalósítása esetén érvényes,

e) a közterület-használat megszűnése esetére az eredeti állapot kártalanítási igény nélküli helyreállításának kötelezettségét, valamint a közterület hulladék- és szennyeződésmentes átadásának kötelezettségét,

f) közterület-használati díj fizetésének kötelezettsége esetén a díj mértékét és megfizetésének módját, esedékességét, egyéb esetben a díjmentesség tényét,

g) a közterület-használat jellegétől függően egyéb hatósági, szakhatósági előírásokról és kikötésekről szóló tájékoztatást, a városképi követelményeket, a környezetvédelmi, valamint a munka- és balesetvédelmi előírásokra történő utalást,

h) a közterület-használat időtartama alatt a szükséges állagmegóvási, karbantartási és tisztántartási kötelezettség előírását,

i) az adott közterület-használat módra vonatkozó, az e rendeletben meghatározott előírásokat, kikötéseket, kötelezettségeket,

j) a felek egyéb megállapodásait.

24. § (1) A közterület-használati engedély vagy hozzájárulás tárgyában hozott döntésről a kérelmezőt alakszerű határozatban kell értesíteni.

(2) A közterület-használati engedély vagy hozzájárulás alapján az engedélyes teljes felelősséggel tartozik az engedélyben, vagy hozzájárulásban szereplő közterületen végzett valamennyi tevékenységért.

(3) A közterület-használati engedély vagy hozzájárulás harmadik személy részére át nem engedhető, másra nem ruházható, az kizárólag a jogosult részére szól, azonban ez nem korlátozza a jogosult azon jogát, hogy a közterület-használathoz közreműködőket vegyen igénybe.

25. § Ezen rendeletben nem szabályozott eljárási kérdésekben az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényben foglaltak az irányadóak

7. A közterület-használati engedély vagy hozzájárulás érvényessége és megszűnése

26. § Amennyiben a közterületen folytatni kívánt tevékenységet jogszabály valamely hatóság vagy más szerv engedélyéhez, hozzájárulásához köti, a közterület-használati engedély - a 12. §-ban foglaltakra is tekintettel - csak ezen engedély, hozzájárulás megléte esetén adható ki. A tulajdonosi hozzájárulás nem helyettesíti a közterület jogszerű használatához esetlegesen szükséges hatósági engedélyeket, eljárásokat.

27. § A közterület-használati engedély vagy hozzájárulás megszűnik:

a) a meghatározott idő elteltével,

b) a meghatározott feltétel bekövetkeztével,

c) ha elháríthatatlan esemény (különösen: elemi csapás, elemi kár, halasztást nem tűrő hibaelhárítás stb.) miatt a közterület használata teljes időtartamra meghiúsul

d) a használatba adott közterület tulajdonosának vagy a közterületi ingatlan művelési ágának megváltozását eredményező ingatlan-nyilvántartási bejegyzéssel,

e) a közterületen folytatott tevékenységre való jogosultság megszűnésével,

f) a jogosult halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével.

28. § (1) A közterület-használati engedély vagy hozzájárulás visszavonható

a) a közterület-használattal kapcsolatos tevékenységekre vonatkozó jogszabályok megsértése miatt,

b) közérdekből,

c) ha az engedélyes a közterület-használat megkezdését megelőzően vagy azt követően az engedély, érvényességi időtartamán belül bejelenti, hogy a közterület-használatra nem tart igényt vagy a közterület-használatot megszüntette, valamint a közterület-használati engedélyt ezzel a bejelentéssel egyidejűleg visszaadja

d) ha az engedély kiadásának feltételei a közterület-használat időtartama alatt már nem állnak fenn

e) amennyiben az engedélyes a kérelemben valótlan, illetve hiányos adatot, vagy körülményt tüntetett fel, vagy a tevékenységet a kérelemben foglaltaktól eltérően végzi

f) amennyiben az engedélyes nem a közterület-használati engedélyben, vagy hozzájárulásban foglaltaknak megfelelően használja a közterületet

g) határozatban foglalt díjfizetési kötelezettségének nem tesz eleget.

(2) Az (1) bekezdés c) pontjában foglalt esetekben a megfizetett díj időarányos része visszajár.

(3) Az (1) bekezdés d) pontjában foglalt esetben a megfizetett díj időarányos része csak akkor jár vissza, amennyiben a feltételek megszűnése az engedélyes terhére nem róható okokból következett be.

8. A közterület használatának ellenőrzése, a jogellenes használat jogkövetkezményei

29. § (1) E rendeletben foglalt előírások megtartását az ellenőrzésre jogosult személyek a helyszínen vagy más alkalmas módon ellenőrzik.

(2) Ellenőrzésre jogosult személyek:

a) polgármester

b) közterület-felügyelő

c) a Gödi Polgármesteri Hivatal köztisztviselője

d) jogszabály alapján ellenőrzésre jogosult más személy

(3) A közterület-használati engedély vagy hozzájárulás eredeti példányát vagy annak hiteles másolatát az engedélyes vagy a tevékenységet folytató más személy köteles a helyszínen magánál tartani és az ellenőrzésre jogosult személyek felhívására felmutatni.

(4) Az ellenőrzésre jogosult személy szükség esetén megteheti az ezen rendeletben, illetve más jogszabályban foglalt - közterületre vonatkozó - intézkedéseket.

30. § Ismeretlen tulajdonos, illetve üzembentartó esetén a hatóság - a tudomásszerzéstől számított 8 napon belül - elszállíttatja a hatósági jelzés nélküli vagy üzemképtelen járművet.

31. § (1) Aki közterületet engedély vagy hozzájárulás nélkül, vagy az engedélytől, hozzájárulástól eltérő módon, különösen a rögzített céltól vagy tevékenységtől eltérő más tevékenység kifejtésére vagy a meghatározott mértéket meghaladó alapterületben használ (a továbbiakban: jogellenes közterület-használat), köteles az ellenőrzésre jogosult személy felszólítására a közterület-használat jogellenes módját haladéktalanul megszüntetni.

(2) Amennyiben a kötelezett személy az (1) bekezdésben foglalt felszólításnak 8 napon belül nem tesz eleget, az Önkormányzat a felszólításban foglaltakat a kötelezettséget elmulasztó költségére és veszélyére elvégeztetheti.

(3) Az Önkormányzat a jogszerű állapotot az erre irányuló felszólítás mellőzésével azonnal helyreállíthatja, ha az élet- és balesetveszély, vagy jelentős anyagi kár, a közrend, közbiztonság, a közterület rendje, rendeltetésszerű használata súlyos sérelmének elhárítása érdekében vagy jelentős közérdekből egyébként indokolt. A jogszerű állapot helyreállításának költségeit is a jogosulatlan közterület-használó köteles viselni.

(4) Engedélyező a (3) bekezdésben foglalt esetekben a kiadott közterület-használati engedélyt, illetve hozzájárulást visszavonja.

(5) *  Az (1) - (4) bekezdésben foglaltakon túl jogellenesen használja a közterületet az a könnyű közlekedési szolgáltató,

a) amelynek a közterületen elhelyezett, tárolt kölcsönzési célú könnyű közlekedési eszköze a vonatkozó jogszabályok szerint megkövetelt műszaki követelményeknek nem felel meg, rendeltetésszerű használatra nem alkalmas;

b) amelynek a kölcsönzési célú könnyű közlekedési eszköze közterület-használati engedély nélkül, vagy a közterület-használati hozzájárulásában foglaltaktól eltérően kerül elhelyezésre, tárolásra

c) amelynek a kölcsönzési célú könnyű közlekedési eszköze könnyű közlekedési ponton kívül kerül elhelyezésre, tárolásra a közterületen.

(6) *  Nem minősül jogellenesnek a közterület-használat, ha a kölcsönzési célú könnyű közlekedési eszköz teljes terjedelmében a könnyű közlekedési ponttól számított 5 méteren belül került elhelyezésre azzal, hogy ez az elhelyezés egyébként a közterület rendeltetésszerű használatát, így különösen a gyalogos közlekedést nem akadályozza, a közúti közlekedés rendjét, a biztonságos járműközlekedést semmilyen módon nem zavarja.

(7) *  A könnyű közlekedési szolgáltató az (5) bekezdés szerinti jogellenes közterület-használata esetén a jogellenesen elhelyezett, tárolt könnyű közlekedési eszközei után - a 19. § (6) bekezdésében foglaltaktól eltérően - minden eltelt 24 órát követően, a jogellenes használattal érintett napokra - a 4. mellékletben foglalt díjtételen felül - 3000,- Ft/eszköz/nap közterület-használati díjat köteles megfizetni. Amennyiben a jogellenesen elhelyezett könnyű közlekedési eszközt a szolgáltató 48 órán belül nem távolítja el, úgy az Önkormányzat gondoskodik azok összegyűjtéséről és napi 5.000 Ft tárolási díjat számít fel.

32. § (1) Aki közterületet engedély vagy hozzájárulás nélkül vagy az engedélyben, hozzájárulásban foglaltaktól eltérően használ, azzal szemben - a ténylegesen használt időtartamra és területre - az egyébként az e rendelet szerint meghatározott közterület-használati díj kétszeresének megfelelő díjfizetési kötelezettséget kell megállapítani.

(2) A közterület-használattal kapcsolatos jogszabály alapján lefolytatott közigazgatási bírságolási eljárás vagy a szabálysértési eljárás nem mentesít az (1) bekezdés szerinti közterület-használati díj megfizetése, illetve az eredeti állapot helyreállítási kötelezettsége alól.

9. Záró rendelkezések

33. § (1) * 

(2) E rendelet hatálybalépése előtt kiadott és érvényes közterület-használati engedélyeknél az 1. mellékletben megállapított közterületi-használati díj 2023. január 1-jétől alkalmazandó. A kihirdetés napja után kiadott engedélyek esetében az új díjszámítást kell alkalmazni. A Gödi Polgármesteri Hivatal az új díj megállapításáról határozatban értesíti az engedélyest.

(3) Ezen rendelet hatálybalépést megelőzően megkezdett és közterület-használati engedély, vagy hozzájárulás nélkül végzett közterület-használat változtatás nélkül 2022. szeptember 30-ig folytatható. Ezt követően közterület-használat csak e rendeletben foglalt közterület-használati engedély, vagy hozzájárulás alapján végezhető.

34. § Ez a rendelet 2022. szeptember 1-jén lép hatályba.

Balogh Csaba
polgármester
Tóth János
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet a Gödi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2022. év július hó 21. napján kihirdetésre került. A kifüggesztés időtartama 30 nap.

Tóth János
jegyző

1. melléklet

A közterület-használat díjtételei

Megnevezés Díjtétel
1. Üzlet, pavilon, fülke, garázs, tároló stb. 1400.- Ft/m2/hó
2. Mozgóbolt (tevékenység gyakorisága szerint) Havi egyszeri Heti egyszeri Hetente többször
100.000.- Ft/év 500.000.- Ft/év 1.000.000.- Ft/év
3. Alkalmi árusítás, alkalmi szolgáltatás (idénygyümölcs, pattogatott kukorica, édesség, sorsjegy, fenyőfa, dísznövény, virág árusítás, kerékpár megőrzés, utcai mérlegelés cipőtisztítás, körhinta, céllövölde stb.) 15.000.- Ft/nap
300.000.- Ft/hó
4. Egyes létesítményekhez szükséges gépjármű-várakozóhely gépkocsinként 10.000.- Ft/db/hó
5. Hirdető berendezés, cég- és címtábla önálló hirdetőtábla, oszlop, berendezés, valamint magántulajdonú ingatlan határán 10 cm-re túlnyúló portál, kirakat 5.000.- Ft/m2/hó
6. Építési munkával kapcsolatos anyag, eszköz stb. tárolás 1.000.- Ft/m2/nap
20.000.- Ft/m²/hó
7. Vendéglátóipari előkert céljára, 24 órán túl üzleti szállítás, vagy rakodás alkalmával göngyöleg elhelyezésére, árukirakodásra 20.000.- Ft/m2/hó
8. *  Vásár, alkalmi vásár 5.000.- Ft/nap/5 m2
9. *  Belépődíjas (nevezési díjas) sport, kulturális és egyéb rendezvény 10.000.- Ft/nap/500 m2
10. *  Belépődíj (nevezési díj) nélküli sport, kulturális és egyéb rendezvény 3.000.- Ft/nap/500 m2
11. Film- és tévéfelvétel a 2004. évi II. törvény
3. mellékletének 5., 6. pontja szerinti összeg a 34. § (3) bekezdés alapján növelt
különbözettel
12. Cirkusz 50.000.- Ft/nap
13. Mutatványos tevékenység 5.000.- Ft/nap
14. Személygépjármű 15 napon túli tárolás (hatósági jelzéssel nem rendelkező és az üzemképtelen járművek esetében csak akkor, ha közterületi lehetőség megenged,) 5.000.- Ft/nap
15. Egyéb jármű és vontatmányok (hatósági jelzéssel nem rendelkező és az üzemképtelen járművek esetében csak akkor, ha közterületi lehetőség megengedi) 10.000.- Ft/nap
16. Nem közút céljára szolgáló közterületre nyitott garázs 10.000.- Ft/hó
17. *  Könnyű közlekedési pont kijelölt önkormányzati tulajdonú helyszíne 100.000.- Ft/pont/év
18. *  Könnyű közlekedési eszköz kölcsönbe (bérbe-) adása 1.000.- Ft/eszköz/hó

A fenti díjtételekre a mindenkori Áfa tv. szerint kell a forgalmi adót felszámítani.

2. melléklet * 

3. melléklet

4. melléklet * 

1. Önkormányzati tulajdonú könnyű közlekedési pontok

Megnevezés Hrsz. GPS-koordináták Megjegyzés Tulajdonos
1 Göd Vasútállomás 2092 47.6879 / 19.13702 Rákóczi F. u. Ök
2 Szakáts-kert biciklis pihenő 935 47.6719 / 19.12842 Ök
3 gróf Széchenyi Ödön tér 524 47.67898 / 19.12714 Béke út 2.
(Óvoda előtt)
Ök
4 Béke út 71 47.67824 / 19.13317 Don Papa sarok Ök
5 Napfény Áruház 414 47.6806 / 19.133 Ök
6 Göd-alsó Vasútállomás 1441 47.67698 / 19.13496 Kiss János utca Ök
7 Mosoly ABC 1826 47.68067 / 19.14132 Ök
8 Göd-Újtelep buszforduló 6497 47.68546 / 19.16636 Ök
9 Termál Csemege 6601/1 47.69318 / 19.15243 Ök
10 Termálstrand 6602/2 47.69277 / 19.15016 Összekötő út Ök
11 Kádár utca - Fenyves játszótér 6227 47.69582 / 19.15058 Ök
12 Bozóki Gyula tér 5637/2 47.70341 / 19.14886 Ök
13 Göd-felső Vasútállomás 6025 47.7053 / 19.14357 Ök
14 Honvéd sor - Jácint utca kereszteződés 4202 47.71431 / 19.14969 Buszforduló Ök
15 Árokparti fasor - István utca kereszteződés 4003 47.71253 / 19.14393 Hídnál befelé Ök
16 Kikelet utca 3729 47.71566 / 19.13299 Sportterasz Ök
17 Felsőgödi szabadstrand 3355 47.71041 / 19.13021 Ök
18 Határ út 3195 47.70471 / 19.12893 utolsó utca Ök
19 Várdomb 4732/9 47.70359 / 19.13748 Ök
20 Fűzfa utca 2838 47.6988 / 19.1355 Ök
21 Jegenye utca 2957 47.69478 / 19.132 Ök
22 Sercli pékség 2224 47.69603 / 19.13926 Ök
23 Bartók Béla utca 351 47.68542 / 19.12971 Feneketlen-tónál Ök
24 Bajcsy-Zs. utca 221 47.68714 / 1913251 Ök

2. Magántulajdonú könnyű közlekedési pontok

Megnevezés Hrsz. GPS-
koordináták
Megjegyzés Tulajdonos
1 Príma ABC 8/3 47.68327 / 19.13401 CBA Magán
2 Hotel Aphrodite 1825 47.67904 / 19.14449 Magán
3 Spar 4747/4 47.70148 / 19.13601 Magán
4 Penny 2837 47.69096 / 19.13406 Magán

5. melléklet * 

Könnyű közlekedési eszközzel korlátozott sebességgel igénybe vehető közterületek

Megnevezés
1 Felsőgödi gát (hrsz:0202)
2 Pesti út
3 Duna út Pesti út és Honvéd sor közötti szakasza
4 Ady Endre út Vasút utca és Kinizsi utca közötti szakasza

  Vissza az oldal tetejére