Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (VII. 21.) önkormányzati rendelete

a sebességcsökkentő elemek, műtárgyak lakossági kezdeményezés alapján történő létesítésének szabályairól

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének 1) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) alapján kapott felhatalmazás alapján a sebességcsökkentő elemek, műtárgyak lakossági kezdeményezés alapján történő létesítésének szabályairól a következő rendeletet alkotja:

1. § (1) Jelen rendelet hatálya Göd Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában és kezelésében lévő útvonalakon (közterületeken) a forgalom szabályozása érdekében kialakítandó sebességcsökkentő elemek, műtárgyak lakossági kezdeményezés alapján történő létesítésére terjed ki.

(2) Jelen rendelet alkalmazása során lakossági kezdeményezés alatt a magánszemélyek és/vagy gazdálkodó szervezetek, illetve egyéb szervezetek kezdeményezését kell érteni.

(3) Sebességcsökkentő elemek, műtárgyak létesítése az Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő útvonalakon (közterületeken) csak egységes műszaki kialakítással történhet, kivéve, ha azt a helyszín adottságai nem teszik lehetővé. Az egyedi műszaki kialakításokat a kezdeményezőknek indokolniuk kell.

2. § (1) A sebességcsökkentő elem, műtárgy létesítésére csak akkor kerülhet sor, ha

a) annak teljes költségét (ideértve, amennyiben szükséges a tervezést és engedélyeztetést, valamint a kivitelezést) a kezdeményezők teljes egészében magukra vállalják és azt a jelen rendelet 5. § (2) bekezdésében foglalt döntést követően, a kivitelezési munkálatok megkezdése előtt, a Hivatal által készített költségterv alapján teljes egészében megfizetik az Önkormányzat részére, és

b) az érintett közterülettel határos ingatlantulajdonosok több mint 50%-a támogatja a kezdeményezést, és

c) a tervezett kiépítés helyszínétől számított 25-25 méteres körzetben lakó ingatlantulajdonosok valamennyien írásban hozzájárulnak a létesítéshez.

(2) Közös tulajdon, valamint társasház esetén az (1) bekezdés b) és c) pontja alkalmazásában a kezdeményezést, hozzájárulást ingatlanonként egynek kell számítani. A kezdeményezés, hozzájárulás érvényességére a Ptk. közös tulajdonra és társasháztulajdonra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

(3) A Képviselő-testület a Főépítészi Iroda városképi,- valamint a Beruházási és Városüzemeltetési Osztály közlekedésbiztonsági, műszaki szakmai szempontból tett javaslata (különös tekintettel az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet 11. Forgalom csillapításról szóló fejezet 11.1.-11.4. pontjára és a vonatkozó hatályos útügyi műszaki előírásokban foglaltakra) alapján, a közutakon, közterületeken sebességcsökkentő elem, műtárgy létesítésére vonatkozó kérelmet elutasíthatja.

3. § (1) A sebességcsökkentő elem, műtárgy létesítésére irányuló lakossági kezdeményezést Göd város polgármesteréhez kell benyújtani.

(2) A kérelemben részletesen elő kell adni a kezdeményezés indokát, a javasolt sebességcsökkentő elem, műtárgy pontos helyének leírását, valamint a létesítés szükségességének okait, továbbá meg kell jelölni a kezdeményezők vagy megbízott képviselőjük nevét és lakcímét (székhelyét). A kérelemben a kezdeményezőknek nyilatkozniuk kell arról is, hogy a beruházás teljes költségének viselését vállalják.

(3) A kérelem beérkezését követően a Polgármesteri Hivatal Beruházási és Városüzemeltetési Osztálya megvizsgálja a sebességcsökkentő elemek, műtárgyak javasolt helyét. A javasolt helyre vonatkozóan a közlekedési hatóság, mint szakhatóság és külsős utas szakértő is bevonásra kerülhet.

4. § A sebességcsökkentő elem, műtárgy létesítésére irányuló lakossági kezdeményezés esetében meg kell vizsgálni, hogy a tervezett létesítmény megfelel-e a közúti műtárgyak kialakítására, a közutak üzemeltetésére és a forgalomtechnikai eszközök elhelyezésére vonatkozó jogszabályokban és hatósági előírásokban és a vonatkozó hatályos útügyi műszaki előírásokban meghatározott feltételeknek és követelményeknek.

5. § (1) A sebességcsökkentő elemek, illetve műtárgyak létesítésének igényét a tárgyév július 31. napjáig lehet benyújtani írásban a polgármesternek címezve. A benyújtást követő jogi, műszaki szakmai felülvizsgálat után a Polgármesteri Hivatal javaslatot tesz a polgármester részére a megvalósíthatónak ítélt helyszínekre.

(2) A javaslat alapján készült polgármesteri előterjesztést követően a forgalomrendezésekről a Képviselő-testület dönt.

6. § A sebességcsökkentő elem, műtárgy létesítéséről való döntésről a kezdeményezőket írásban kell értesíteni. A létesítést engedélyező döntésben fel kell hívni az érintetteket, hogy a költségeket az Önkormányzat részére fizessék be, illetve tájékoztatást kell adni arról is, hogy a beruházás megkezdésére csak befizetés megtörténte után kerülhet sor.

7. § A sebességcsökkentő elemek, illetve műtárgyak jegyzékét jelen rendelet 1. melléklete tartalmazza.

8. § Ez a rendelet 2022. augusztus 1-jén lép hatályba.

Balogh Csaba
polgármester
Tóth János
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet a Gödi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2022. év július hó 21. napján kihirdetésre került. A kifüggesztés időtartama 30 nap.

Tóth János
jegyző

1. melléklet

A sebességcsökkentő elemek, illetve műtárgyak jegyzéke

Helyszín Típus db
Kék-Duna utca aszfalt 2
Napsugár utca aszfalt 1
Honvéd sor térkő burkolat 1
Balassi Bálint utca fekete/sárga műanyag 2
Kolozsvári utca - Madách utca kereszteződés térkő burkolat 1
Öregfutó utca fekete/sárga műanyag 2
Szent Imre herceg utca térkő burkolat 2
Budai Nagy Antal utca fekete/sárga műanyag 2
Erdész utca fekete/sárga műanyag 1
Kerek erdő utca aszfalt+műanyag 5
Tóth Árpád utca fekete/sárga műanyag 1
Csalogány utca fekete/sárga műanyag 1
Dobó István utca fekete/sárga műanyag 2
Mária utca fekete/sárga műanyag 1
Pálma utca fekete/sárga műanyag 3
Rákóczi Ferenc utca fekete/sárga műanyag 2
Újélet utca fekete/sárga műanyag 1
Kálmán utca - Lenkey utca sarok térkő burkolat 1
Összekötő út/Strand fekete/sárga műanyag 2
Mayerffy József utca fekete/sárga műanyag 2
Mikszáth Kálmán utca fekvőpárna 1
Terv utca fekvőpárna 1
Petőfi Sándor utca aszfalt 2
Alagút utca térkő burkolat 2
Termál fürdő krt. aszfalt 1
Mikes Kelemen utca aszfalt 2
Bocskai utca térkő burkolat 3

  Vissza az oldal tetejére