Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete

a közterületi térfigyelő kamerák lakossági kezdeményezés alapján történő létesítésének szabályairól

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 17. pontjában és a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 7. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a közterületi térfigyelő kamerák lakossági kezdeményezés alapján történő létesítésének szabályairól a következő rendeletet alkotja:

1. § (1) Jelen rendelet hatálya Göd város közigazgatási területén belül, a közterületi térfigyelő kamerák lakossági kezdeményezés alapján történő létesítésére terjed ki.

(2) Jelen rendelet alkalmazása során lakossági kezdeményezés alatt a magánszemélyek és/vagy gazdálkodó szervezetek, illetve egyéb szervezetek kezdeményezését kell érteni.

(3) Közterületi térfigyelő kamera létesítése csak egységes műszaki kialakítással történhet, kivéve, ha azt a helyszín adottságai nem teszik lehetővé. Az egyedi műszaki kialakításokat a kezdeményezőknek indokolniuk kell.

2. § (1) Lakossági kezdeményezés alapján, közterületi térfigyelő kamera létesítésére csak akkor kerülhet sor, ha

a) annak teljes költségét (ideértve a tervezést és engedélyeztetést, valamint a kivitelezést is) a kezdeményező vagy a kezdeményezők teljes egészében magukra vállalják és

b) azt a jelen rendelet 4. § (2) bekezdésében foglalt döntést követően, a kivitelezési munkálatok megkezdése előtt, a Gödi Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) által készített költségterv alapján teljes egészében megfizetik Göd Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) részére.

(2) A Képviselő-testület a Hivatal Beruházási és Városüzemeltetési Osztálya műszaki szakmai és az adatvédelmi tisztviselő adatvédelmi szempontból tett javaslata alapján, a közterületi térfigyelő kamera létesítésére vonatkozó kérelmet elutasíthatja.

3. § (1) A közterületi térfigyelő kamera létesítésére irányuló lakossági kezdeményezést Göd város polgármesteréhez kell benyújtani.

(2) A kérelemben részletesen elő kell adni a kezdeményezés indokát, a javasolt közterületi térfigyelő kamera pontos helyének leírását, továbbá meg kell jelölni a kezdeményező vagy kezdeményezők, illetve megbízott képviselőjük nevét és lakcímét (székhelyét). A kérelemben a kezdeményezőnek nyilatkoznia kell arról is, hogy a beruházás teljes költségének viselését vállalja vagy vállalják.

(3) A kérelem beérkezését követően a Hivatal Beruházási és Városüzemeltetési Osztálya, valamint adatvédelmi tisztviselője megvizsgálja a közterületi térfigyelő kamera javasolt helyét. A javasolt helyre vonatkozóan a közlekedési hatóság mint szakhatóság és más külsős szakértő is bevonásra kerülhet.

4. § (1) A közterületi térfigyelő kamera létesítésének igényét írásban lehet benyújtani a polgármesternek címezve. A benyújtást követő jogi, műszaki szakmai felülvizsgálat után a Hivatal javaslatot tesz a polgármester részére a megvalósíthatónak ítélt helyszínekre.

(2) A javaslat alapján készült polgármesteri előterjesztést követően a közterületi térfigyelő kamerák létesítéséről a Képviselő-testület az április, valamint az október havi munkaterv szerinti ülésén dönt.

5. § A közterületi térfigyelő kamera létesítéséről való döntésről a kezdeményezőket írásban kell értesíteni. A létesítést engedélyező döntésben fel kell hívni az érintetteket, hogy a költségeket az Önkormányzat részére fizessék be, illetve tájékoztatást kell adni arról is, hogy a beruházás megkezdésére csak befizetés megtörténte után kerülhet sor.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Balogh Csaba
polgármester
Tóth János
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet a Gödi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2022. év november hó 29. napján kihirdetésre került. A kifüggesztés időtartama 30 nap.

Tóth János
jegyző

  Vissza az oldal tetejére
//