43/2003. (X. 10.) önkormányzati rendelet

a szmogriadó tervről

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében és a 21/2001. (II. 21.) Kormány rendelet 15. § (3), (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a város rendkívüli levegőtisztaság-védelmi intézkedési tervét (továbbiakban: szmogriadó terv) a következők szerint állapítja meg:

I. Általános rendelkezések

1. § A szmogriadó terv célja, hogy meghatározza a rendkívül veszélyes légszennyezettség esetén az emberi élet- és egészség megóvása érdekében szükséges intézkedéseket, azok elrendelésének és végrehajtásának szabályait.

2. § E rendelet hatálya Győr Megyei Jogú Város közigazgatási területére terjed ki. Amennyiben a légszennyezettségi értékek a katasztrófák elleni védekezésről szóló törvényben meghatározott veszélyhelyzet fennállását igazolják, a szükséges intézkedéseket nem e rendelet, hanem a vonatkozó katasztrófák elleni védekezésről szóló jogszabályok alapján kerülnek foganatosításra.

II. A szmogriadó elrendelésének előfeltételei, a szmogriadó fokozatai

3. § (1) *  Szmogriadó megfelelő fokozatát kell elrendelni, ha a légszennyezettségi határértékekről, a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 14/2001. (V. 9.) KöM-EüM-FVM együttes rendelet 3. számú mellékletében (továbbiakban: határérték rendeletben) feltüntetett legalább egy légszennyező anyag koncentrációja az ott meghatározott időtartamban, a határérték rendeletben meghatározott tájékoztatási vagy riasztási küszöbértéket meghaladja és teljesülnek a határérték rendelet további feltételei.

(2) *  A szmogriadó fokozatai a következők:

a) Tájékoztatási fokozat: amelyben a légszennyezettségi szint rövid idejű hatása veszélyt jelent a lakosság különösen érzékeny (gyermek, időskorú, beteg) csoportjaira, elrendelésével együtt azonnali és megfelelő tájékoztatást kell adni; a szálló por (PM10) esetében a korlátozással járó (a riasztási fokozathoz tartozó) intézkedés elrendelésének lehetőségéről a riasztási fokozat elrendelését megelőző nap 18 óráig előzetes tájékoztatást kell adni. A tájékoztatási küszöbérték túllépését követően egy órán belül, szálló por (PM10) esetében 5 órán belül tájékoztatni kell a lakosságot és az intézményeket.

b) riasztási fokozat: amelyben a légszennyezettségi szint rövid idejű hatása veszélyt jelent a teljes lakosságra, elrendelésével együtt azonnali korlátozó intézkedéseket kell elrendelni

(3) Szmogriadó esetén azonnal be kell szerezni az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) meteorológiai előrejelzéseit is.

(4) *  A szmogriadó (2) bekezdés szerinti tájékoztatási vagy riasztási fokozatát legalább két folyamatosan működő automatikus mérőállomás adatai alapján kell bejelenteni.

4. § (1) *  A tájékoztatási és a riasztási fokozat elrendelésének alapját a meteorológiai jellemzők, illetve a légtér szennyező anyag koncentrációjának mért értékei adják.

(2) *  A levegő szennyezettségét az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (továbbiakban: Környezetvédelmi hatóság) a városban telepített monitorállomások segítségével méri.

5. § *  (1) Tájékoztatási fokozatot kell elrendelni a 3. § (2) bekezdés a) pontjában, valamint a 3. § (1) bekezdésében foglalt feltételek teljesülése esetén.

(2) Riasztási fokozatot kell elrendelni a 3. § (2) bekezdés b) pontjában, valamint a 3. § (1) bekezdésében foglaltak fennállása esetén.

(3) A riasztási fokozat és a riasztási fokozatban hozott intézkedések megszüntethetőek, ha a külön jogszabályban meghatározott légszennyező anyag (kivéve ózon) koncentrációja valamennyi folyamatosan működő automata mérőállomáson 3 egymást követő egy órás átlagában, illetve szálló por (PM10) esetében egy nap 24 órás átlagában nem lép túl a riasztási küszöbérték számszerű értékét és a meteorológiai előrejelzések szerint a következő napon nem várható a levegőminőség romlása. Ózon esetében a riasztási fokozat megszüntethetőségének feltétele, hogy a megszüntetés előtti 36 óra alatt az ózon koncentráció egyik folyamatosan működő automata mérőállomáson sem lépi túl a riasztási küszöbértéket.

(4) PM10 esetében az elrendelt fokozat megszüntethetőségének feltétele, hogy a megszüntetés előtti 24 óra alatt a PM10 koncentráció egyik folyamatosan működő mérőállomáson sem lépi túl a küszöbértéket.

III. Szmogriadó események kezelése

6. § (1) Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata a szmogriadó események kezelésére és megszüntetésére operatív egységet hoz létre „Szmog Intéző Bizottság” (továbbiakban: SZIB) néven.

(2) *  A SZIB állandó tagjai:

- Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 2 fő (egyikük a polgármester, aki egyben a SZIB elnöke)

- Győri Polgári Védelmi Kirendeltség 1 fő

- Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Győri, Pannonhalmai, Téti Kistérségi Népegészségügyi Intézete 1 fő

- Környezetvédelmi Hatóság 1 fő

- Magyar Közút Nonprofit Zrt. 1 fő

- Győri Városi Rendőrkapitányság 1 fő

(3) A SZIB a rendkívüli esemény megszüntetésére, hatásának mérséklésére teendő intézkedések végrehajtásához eseti szakértőket vonhat be.

IV. A rendkívüli intézkedések előkészítésében közreműködő szervek és feladataik

7. § *  A rendkívüli intézkedések előkészítésében a 6. § (2) bekezdésében felsorolt szervezetek vesznek részt.

8. § A környezetvédelmi hatóság feladatának ellátása során:

(1) Fokozott figyelemmel működteti a monitor hálózatot és gondoskodik az esetleges meghibásodások elhárításáról.

(2) A monitorállomásokon észlelt, a szmogriasztás alapját képező adatokat ellenőrzi.

(3) Valós szmog-helyzet esetén rövid úton, haladéktalanul értesíti a SZIB összehívására kijelölt ügyeletest, amelyet faxon is megerősít.

(4) A riasztást követően a szmognaplót faxon megküldi a SZIB kijelölt működési helyére.

(5) Részt vesz a SZIB döntés-előkészítő munkájában.

9. § *  A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Győri, Pannonhalmai, Téti Kistérségi Népegészségügyi Intézete - feladatának ellátása során - részt vesz a SZIB döntés-előkészítő munkájában.

10. § A Győri Polgári Védelmi Kirendeltség - feladatának ellátása során - részt vesz a SZIB döntés-előkészítő munkájában.

11. § A Polgármesteri Hivatal - feladatának ellátása során:

(1) Kijelölt munkatársa révén a nap 24 órájában fogadja a riasztást.

(2) Gondoskodik a SZIB-nek kijelölt helyiség és a szükséges technikai feltételek biztosításáról, továbbá a SZIB - még hiányzó - tagjainak mozgósításáról.

(3) Részt vesz a SZIB munkájában.

12. § A SZIB - feladatának ellátása során:

(1) Elemzi a környezetvédelmi hatóság által megküldött adatokat.

(2) Értékeli az környezetvédelmi hatóság adatai és javaslata alapján a szmoghelyzetet és döntését követően azonnal javaslatot tesz a polgármesternek az adott szmogriadó fokozat elrendelésére.

(3) Megkéri az OMSZ-től a meteorológiai előrejelzést.

(4) Eseménynaplóban rögzíti a szmogriadót okozó szennyező anyag koncentráció értékeit, a SZIB valamennyi intézkedését, majd az intézkedések következményeit, továbbá a szmogriadó végrehajtásával és megszüntetésével kapcsolatos eseményeket.

V. A rendkívüli intézkedések elrendelésére, végrehajtására jogosult, illetve az abban közreműködő szervek és feladataik

13. § (1) A szmogriadó elrendelésére a Polgármester, egyben mint a SZIB elnöke jogosult.

(2) A Polgármester - feladatának ellátása során - az 1.sz. mellékletben foglaltak szerint:

a) Elrendeli a szmogriadót.

b) Indokolt esetben megváltoztatja a szmogriadó fokozatot.

c) A közlekedési korlátozások alól esetenként egyedi felmentést és igazolást ad a SZIB véleményezése alapján, illetőleg indokolt esetben elrendeli a tömegközlekedési járatok sűrítését.

d) A feltételek fennállása esetén megszünteti a szmogriadót.

14. § *  A rendkívüli intézkedések végrehajtására jogosult, illetve abban közreműködő szervek:

a) SZIB

b) *  Győr Megyei Jogú Város Közterület Felügyelet és Mezei Őrszolgálat Győr (a továbbiakban: Közterület Felügyelet)

c) Kisalföld Volán Zrt.

d) *  Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt-t

15. § A SZIB:

(1) Szmogriadó elrendelése esetén gondoskodik a szmogriadó kihirdetéséről és közzétételéről, az 1. sz. mellékletben meghatározott módon.

(2) Azonnal értesíti a valós szmoghelyzetről a közreműködő szerveket, valamint tájékoztatja a korlátozásban érintett gazdálkodó és egyéb szervezeteket.

(3) A szmogriadó tájékoztatási, vagy riasztási fokozatának elrendelését követően tevékenységük (emissziójuk) korlátozására vonatkozó kötelezést állapít meg.

(4) Koordinálja és ellenőrzi a szmogriadó terv és a Polgármester által hozott döntések végrehajtását és erről tájékoztatja a közreműködő szerveket.

(5) *  Bevonja a SZIB munkájába a Környezetvédelmi hatóságot, a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Győri, Pannonhalmai, Téti Kistérségi Népegészségügyi Intézetét, a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-t, GYMJV Útkezelő Szervezetét.

(6) *  A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Győri, Pannonhalmai, Téti Kistérségi Népegészségügyi Intézetén keresztül gondoskodik az orvosi, gyógyszertári ügyeletek, mentőszolgálatok értesítéséről.

(7) *  Megkeresi a szén-monoxid, nitrogén-oxidok, szálló por (PM10) vagy ózonszennyező anyagok okozta szmogriadó elrendelését követően:

a) a Környezetvédelmi hatóságot, hogy valamennyi mérési eredményét és információját külön dokumentálja, adjon tájékoztatást a nyilvántartásában lévő adatokról, valamint az elrendelt fokozat változását jelző légszennyezettség csökkenésről vagy emelkedésről a SZIB részére,

b) a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-t, valamint a GYMJV Útkezelő Szervezetét, hogy intézkedjen - a 28. §-ban foglaltaknak megfelelően - a városon átmenő országos közutak, valamint az önkormányzati közutak forgalomkorlátozásának elrendeléséről, a forgalomkorlátozások végrehajtásához szükséges műszaki, tárgyi feltételek biztosításáról (utak, útszakaszok lezárása, kijelölt parkoló területek biztosítása),

c) a Győri Városi Rendőrkapitányságot, hogy gondoskodjon a forgalomkorlátozási intézkedések betartatásáról, valamint a szükséges közlekedésbiztonsági intézkedések megtételéről,

d) a Közterület Felügyeletet, hogy forgalomkorlátozás esetén működjön együtt a Győri Városi Rendőrkapitánysággal a forgalomelterelés végrehajtásában és az újonnan kialakított forgalmi rend fenntartásában,

e) a Kisalföld Volán Zrt.-t, hogy gondoskodjon a járatok sűrítéséről, illetve a forgalmi terv szükségszerű módosításáról, amelynek részletes feltételeit az Önkormányzat és a Kisalföld Volán Zrt. külön megállapodásban rögzíti szmogriadó elrendelése esetén.

f) *  a Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt-t, hogy a szennyezőanyagok koncentrációjának a csökkentése érdekében útmosási feladatokat végezzen.

16. § * 

17. § * 

18. § * 

19. § * 

20. § * 

21. § * 

22. § * 

VI. Korlátozó intézkedések szmogriadó esetén

23. § (1) A korlátozó intézkedések köre a túllépést előidéző szennyező anyag fajtája szerint különbözik.

(2) Ha a határérték túllépést a kén-dioxid és/vagy a szálló por szennyezőanyag okozza, akkor a kén-dioxid kibocsátással járó (fűtési és technológiai) helyhez kötött légszennyező források üzemeltetőit (jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet és magánszemély) tevékenységük korlátozására vagy felfüggesztésére kell kötelezni. (A kötelezés a Polgármester levegőtisztaság- védelmi hatósági jogkörében - azonnal végrehajtandó határozat formájában - kerül kiadásra).

(3) Ha a határérték túllépést a szén-monoxid és/vagy a nitrogén-oxid és/vagy ózon koncentrációjának növekedése okozza, a közúti közlekedési eszközök használatát meg kell tiltani, vagy korlátozni kell.

(4) *  Ha a határérték túllépést a légszennyezettségi határértékekről, valamint a határérték rendeletben megjelölt szennyező anyag komponensek egyidejű koncentráció növekedése okozza, akkor a (2) és (3) bekezdésben foglaltakat együttesen kell alkalmazni.

(5) *  A helyhez kötött légszennyező pontforrások jegyzékét a 2. sz. függelék tartalmazza, melynek aktualizálására a jegyző kap felhatalmazást.

24. § A szmogriadó elrendelésekor életbe lépő korlátozások a lakosság és közintézmények tekintetében: (Amennyiben a határérték túllépést kén-dioxid és/vagy a szálló por szennyező anyag okozza.)

(1) *  Tájékoztatási fokozatban a rendelet 1. sz. melléklet (2) bek. szerinti tájékoztatóban fel kell kérni a lakosságot és a közintézményeket minden szilárd és olajtüzelésű fűtőberendezés használatának mérséklésére.

(2) *  Szmogriadó riasztási fokozatban a lakosság és a közintézmények (az egészségügyi és oktatási, szociális és gyermekvédelmi intézmények, valamint az óvodák és bölcsődék kivételével) kötelesek a szilárd és olajtüzelésű berendezések használatát oly módon mérsékelni, hogy az állandó tartózkodásra szolgáló helyiségek hőmérséklete legfeljebb 18 C fok legyen.

(3) *  Amennyiben a légszennyezettség a riasztási küszöbértéket 72 órán túl meghaladja, a lakosság és a közintézmények (az egészségügyi és oktatási, szociális és gyermekvédelmi intézmények, valamint az óvodák és bölcsődék kivételével) a szilárd- és olajtüzelésű berendezéseik használatát azonnali hatállyal kötelesek beszüntetni.

25. § A szmogriadó elrendelésekor életbe lépő korlátozások a lakosságra és közintézményekre az ipari jellegű helyhez kötött légszennyezőkre és a közúti közlekedésre vonatkoznak. Az alkalmazandó tájékoztatási, illetve riasztási küszöbértékeket az 2. sz. melléklet, míg a szmogriadó végrehajtásával kapcsolatos szervezeti, személyi kérdéseket a 1. sz. függelék tartalmazza.

26. § (1) *  Az ipari jellegű helyhez kötött légszennyezők tekintetében (amennyiben a határérték túllépést kén-dioxid és/vagy a szálló porszennyező anyag okozza) korlátozás alá tartozó helyhez kötött légszennyezőket a környezetvédelmi hatóság javaslata alapján a SZIB határozza meg.

(2) Az (1) bekezdésben nevezett ipari légszennyezők szmogriadó esetén kötelesek kibocsátásukat csökkenteni abból a szennyezőanyag fajtából, mely miatt a szmogriadót elrendelték.

A korlátozás mértéke:

- tájékoztatási fokozatban 50 %-ig,

- riasztási fokozatban 100 %-ig terjedhet.

A korlátozás konkrét mértékét az érintett ipari légszennyezők bevonásával a SZIB határozza meg.

(3) Azon légszennyezők esetében, melyek berendezéseiben, illetve az általuk üzemeltetett rendszerekben a kibocsátás előírt mértékű korlátozása a szmogriadó idején súlyos károsodásokat okozhat, a kibocsátás olyan mértéke megengedett, mely a károsodást még éppen megakadályozó üzemmódból ered.

27. § (1) *  Tájékoztatási fokozat esetén a közúti közlekedés tekintetében életbe lépő korlátozások (ha a határérték túllépést a szén-monoxid és/vagy a nitrogén-oxidok (NO és NO2), és/vagy ózon, és/vagy szálló por (PM10) szennyezőanyag koncentrációjának növekedése okozza).

Magántulajdonú személygépkocsik, motorkerékpárok és mopedek önkéntes forgalomkorlátozása a város egész területén, amelyre a rádión, televízión és sajtón keresztül a Polgármester kéri fel a lakosságot.

Ennek megfelelően lehetőség szerint kerülni kell a személygépkocsik használatát a belső forgalomban, az átmenő forgalom pedig a lehetőségek figyelembe vételével kerülje el a várost. Ezt megfelelő korlátozó intézkedésekkel (várakozási és behajtási tilalom, a tömegközlekedés előnyben részesítése) is szükséges elősegíteni.

(2) *  Az (1) bekezdésben leírt korlátozó intézkedések alól kivételt képezhetnek az alábbi gépjárművek:

- a tömegközlekedés járművei,

- az áruszállítás, a közszolgáltatás, a rendőrség, a tűzoltóság és a mentőszolgálat gépkocsijai,

- a közlekedési szolgáltatást végző gépjárművek és

- káros anyag kibocsátással nem rendelkező gépkocsik.

28. § (1) Szmogriadó riasztási fokozat esetén a közúti közlekedés tekintetében életbe lépő korlátozások az e rendelet 3. sz. mellékletét képező térképvázlat szerint az alábbi területekre vonatkoznak:

- A város területe a közigazgatási határon belül.

- Átmenő, valamint a kifelé irányuló forgalom csak a kijelölt főútvonal hálózaton

megengedett.

(2) *  Szmogriadó riasztási fokozat esetén:

a) Tilos a személygépkocsik, motorkerékpárok és mopedek, tehergépkocsik, lassú járművek, mezőgazdasági vontatók üzemeltetése.

b) Tilos a gépjárműmotorok járatása a gépjárművek álló helyzetében, így a motor működtetését igénylő javítási műveletek végzése a gépjárműjavító műhelyekben, kivéve a Kisalföld Volán Zrt. javítóműhelyei.

c) Tilos a belsőégésű motorral hajtott, helyhez kötött berendezések (pl. aggregátok, munkagépek, stb.) működtetése. Kivételt képeznek azok a tartalék áramforrásként használt aggregátok, amelyek a vonatkozó biztonságtechnikai előírások alapján az áramellátás folyamatosságát biztosítják.

(3) A (2) bekezdésben rögzített korlátozó intézkedések alól kivételt képeznek az alábbi gépjárművek és tevékenységek:

- tömegközlekedés céljára szolgáló gépjárművek,

- megkülönböztető jelzést használó gépjárművek,

- mozgáskorlátozottak által használt gépjárművek,

- rendőrség, katonaság, posta, tűzoltóság, polgári védelem, katasztrófa elhárítás, levegőtisztaság-védelem és a közegészségügyi szolgálat szolgálati feladatot teljesítő gépjárművei,

- villamos, gáz- és közművek, a tömegközlekedés kár- és veszély elhárítására szolgáló gépjárművei, amennyiben ilyen feladatukat teljesítik,

- betegszállító és az orvosi ügyeleti gépjárművek, amennyiben ilyen feladatukat teljesítik,

- gyógyszertárakba és kórházakba gyógyszert, illetve gyógyításhoz szükséges eszközöket, anyagokat szállító gépjárművek,

- orvosok gépkocsija, amennyiben azokat hivatásuk gyakorlásához használják,

- temetkezési szolgálat gépkocsijai,

- könnyen romló (kenyér, tej, hús) és alapvető élelmiszereket szállító gépkocsik, amennyiben ilyen feladatokat hajtanak végre,

-  *  taxik, amennyiben tevékenységüknek megfelelő személy, illetve teherszállítást végeznek

- káros anyag kibocsátással nem rendelkező, valamint meghatározott értéknek megfelelő kipufogó gázt kipufogó gépjármű, amennyiben tevékenységüknek megfelelő személy- illetve teherszállítást végeznek.

(4) Ha a korlátozások időszakában a közúti emisszió ellenőrzés során megállapítják, hogy a forgalomkorlátozás alól mentesített gépjármű a „Gépjárművek emissziós határértékeire vonatkozó előírások” rendeletben rögzített határértékeit nem teljesíti, úgy feladatának teljesítése után azonnal telephelyére kell mennie és csak emissziót megszüntető javítás, beszabályozás után, az erről szóló igazolás birtokában vehet részt újra a forgalomban.

29. § Szmogriadó riasztási fokozat esetén az átmenő forgalom számára engedélyezett útvonalak:

Szmogriadó alkalmával az 1. sz. főút, Szigethy Attila út, a Szent István út és a 14. számú főút (mint vonalas szennyezési forrás) bevezető szakaszának forgalmát kell korlátozni. Egyidejűleg a négy főforgalmú út radikálisan nem korlátozható, mivel kelet-nyugati irányban meghatározó forgalmú utak. Ezért az átmenő forgalom számára az alábbi útvonalakat kell biztosítani: * 

a) Szigethy Attila út:

A nagyobb forgalmú csomópontokban rendőri biztosítással „kapukat” kell kialakítani, hogy oda csak a tömegközlekedési járművek és a célirányú forgalom haladhasson be. Korlátozást kell elrendelni a Szigethy A. út - Fehérvári út, a Szigethy A. út - Tihanyi Á. út, a Szigethy A. út - Szent Imre út, Szigethy A. út - Nagy Imre út és a Szigethy Attila út - 821-es sz. főút csomópontjaiban.

b) Szent István út:

Az 1-es sz. főút forgalmát a 14-es főút - Budai út - Fehérvári út - Szent István út csomópontnál kell korlátozni úgy, hogy csak a célforgalom hajthasson be, ezért a Bisinger hidat úgy kell lezárni, hogy csak a tömegközlekedésben résztvevők tudják azt használni. A forgalmat a lehajtón keresztül kell a Fehérvári út, a Budai út és a 14-es sz. főút irányába terelni.

A 14-es főút - Schwarzenberg út csomópontját, továbbá a Szent István út 821-es sz. főút csomópontját szintén le kell zárni részlegesen. A Szent István út forgalomkorlátozásához a Baross út korlátozása is hozzá tartozik, így a Baross G. út - Wesselényi út csomópontban, illetve a Munkácsy út - Benczúr út, Újlak út - Benczúr út csomópontban szintén korlátozó pontot kell kialakítani.

VI. Vegyes és záró rendelkezések

30. § Ez a rendelet 2003. november 1-jén lép hatályba.

1. sz. Melléklet

A szmogriadó elrendeléséről, kihirdetéséről és közzétételéről

(1) A Polgármester döntése alapján a SZIB a szmogriadó készültségi fokozatának elrendeléséről telefonon és faxon/e-mailen értesíti mindazokat, akiknek szmogriadót előidéző szennyezőanyag kibocsátásaikat a szmogriadó idején korlátozni kell, valamint azokat, akik az elrendelt korlátozások végrehajtásában részt vesznek.

(2) A Polgármester döntése alapján a SZIB a szmogriadó készültségi és/vagy magasabb fokozatának elrendeléséről a médiákon (városi elektronikus sajtó) keresztül értesíti a lakosságot, kérve közreműködésüket a magasabb fokozatú riadó elkerülésére. A tájékoztatás a szmog egészségügyi hatásaira, a levegő szennyezettségi helyzetére és várható alakulására vonatkozó értékelt adatokat is tartalmaz.

(3) A SZIB a szmogriadó tájékoztatási, illetve riasztási fokozatának bevezetéséről faxon/e-mailen értesíti az érintetteket és a Polgármester kötelezését a korlátozó intézkedések életbe léptetésére megküldi a korlátozásra kötelezetteknek. A SZIB a forgalomkorlátozással járó szmogriadó elrendeléséről a lakosságot a médián keresztül tájékoztatja.

(4) Ha a Polgármester a szmogriadó fokozatok megszüntetését rendeli el, a SZIB telefonon és faxon/e-mailen erről értesíti az (1) pontban körülírt szervezeteket.

(5) A SZIB a szmogriadó fokozatok megszüntetését a médiák útján közli a lakossággal.

2. sz. Melléklet

Tájékoztatási és riasztási küszöbértékek és a tájékoztatás szabályai

A térfogat 293 K hőmérsékletre és 101,3 kPa nyomásra át kell számítani.

(CAS szám: Chemical Abstracts Service azonosító száma)

Légszennyező anyag
(CAS szám)
Tájékoztatási
küszöbérték
(ug/m3)
Riasztási
küszöbérték
(Ug/m3)
Kén-dioxid (7446-09-5) 400 500
Nitrogén-dioxid (10102-44-0) 350 400
Szén-monoxid (630-08-0) 20 000 30 000
Kén-dioxid + Szálló por * 600 800
Ózon (10028-15-6) 180 360

Megjegyzés:

1. *Ha a szálló por légszennyezettség több mint 200 g/m3.

2. A tájékoztatási küszöbérték 3 egymást követő óra során észlelt túllépése esetén a lakosságot tájékoztatni kell a szmogriadó tervben foglaltak szerint.

3. A riasztási küszöbérték 3 egymást követő óra során észlelt túllépése esetén kell korlátozó intézkedéseket tenni a szmogriadó tervben foglaltak szerint.

4. Amennyiben a légszennyezettség 72 órán túl meghaladja a tájékoztatási küszöbértéket, akkor a riasztási küszöbértéknek megfelelő korlátozó intézkedéseket kell tenni.

1. sz. Függelék * 

A szmogriadó terv végrehajtásában közreműködő szervezetek, személyek és elérhetőségeik:

Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

ÉDU-KTVF Mérőállomás Immissziós Ügyeleti telefonszám: 06-30/560-1728

ÉDU-KTVF Mérőállomás Lautner Péter vezető helyettes 06-96/514-174

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Győri, Pannonhalmai, Téti Kistérségi Népegészségügyi Intézete:

Dr. Szele Eszter

Tel.: 96/310-622, fax: 96/319-736

e-mail: szele.eszter@gyor.antsz.hu

Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala:

Borkai Zsolt polgármester (SZIB elnöke)

Tel.: 96/500-177 fax: 96/500-155

e-mail: Borkai.Zsolt@gyor-ph.hu

Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala:

Szekeres György

Tel.: 96/500-440, mobil tel.: 06/20/3433300 fax: 96/500-443

e-mail: szekeres@gyor-ph.hu

Győri Polgári Védelmi Kirendeltség:

Csepi László

Tel.: 96/442-824 fax: 96/500-283

e-mail: csepi.laszlo@gyor-ph.hu

Győri Útkezelő Szervezet:

Máté-Tóth Péter

Tel.: 96/516-182, mobil tel.:06/203690-694 fax: 96/516-198

e-mail: mth@utkezelogyor.hu

Magyar Közút Nonprofit Zrt.:

Szirányi Ákos megyei igazgató

Tel.: 96/529-210 mobil: 30/2179302 fax: 96/319-392

e-mail: sziranyi@gyor.kozut.hu

Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt.:

Krakovszki József Zöldfelület fenntartási Divízióvezető

Tel.: 96/516-617 mobil: 20/9225-668 fax: 96/516-604

e-mail: koztisztasag@komszol.hu

Győri Városi Rendőrkapitányság:

Horváth Csaba r. alezredes kapitányságvezető

Tel.: 96/317-035 mobil: 30/472472 fax: 96/317-035

e-mail: gyorrk@gyor.police.hu

GYMJV Közterület Felügyelete

Truka István Intézményvezető

Tel.: 96/550-731 mobil: 06/20 4696015 fax: 96/550-732

e-mail: vezeto@gyorikozterulet.axelero.net

Kisalföld Volán Zrt.

Pócza Mihály vezérigazgató

Tel.: 96/622-101 fax: 96/622-180

e-mail: poczam@kisalfoldvolán.hu

2. sz. Függelék

A legjelentősebb pontszerű légszennyező források kimutatása Győr viszonylatában, 2009. decemberi állapotot figyelembe véve:

- EON Erőmű Kft. 9027 Győr, Kandó K.u. 11-13. Tel: 96/521-234,

- Graboplast Padlógyártó Zrt. 9023 Győr, Fehérvári út 16/B. Tel: 96/414-155,

- Győrlakk Festékgyártó Zrt. 9023 Győr, Körkemence u. 3. Tel: 96/516-530,

- Győrhő Kft. 9028 Győr, Rozgonyi u. 44. Tel: 96/414-466,

- Győri Hulladékégető Kft. 9029 Győr-Bácsa külterület, Tel: 96/316-988,

- Nemak Aluminiumöntöde Kft. Győr, Ipari park, Nyírfa sor 5387/112 hrsz. Tel: 96/520-100,

- Rába Járműipari Holding Nyrt. Öntöde és erőmű 9027 Győr, Martin u. 1. Tel:96/416-333,

- Strabag Zrt. Magyar Aszfalt Kft. Keverőüzem Győr, Újfalusi országút 1. Tel: 96/319-