2/2013. (I. 25.) önkormányzati rendelet

a talajterhelési díjról

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény a 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § E rendelet alkalmazásában:

a) háztartás: az egy lakásban életvitelszerűen együtt lakó személyek közössége,

b) egyedülálló: az a személy, aki a háztartásban hajadonként, nőtlenként, özvegyként, elváltként vagy házastársától külön élőként él, feltéve, hogy nincs vele együtt élő nagykorú személy vagy jövedelemmel rendelkező kiskorú személy.

2. § (1) A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjmentességben részesül az a természetes személy kibocsátó, aki

a) családban él, és akinek háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem összege nem haladja az adóév utolsó napján érvényes mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének (a továbbiakban: nyugdíjminimum) 200%-át,

b) egyedülálló, és akinek havi nettó jövedelme nem haladja meg a nyugdíjminimum 250%-át, vagy

c) egyedülálló 70 év feletti kibocsátó.

(2) Az (1) bekezdés a) és b) pontjában szabályozott díjmentesség a talajterhelési díj bevallás benyújtásával érvényesíthető. A bevallás benyújtásakor a jövedelem igazolandó.

3. § A talajterhelési díj alapjának

a) 180 m3-t meg nem haladó része után 70%-os, és

b) 180 m3-t meghaladó része után 50%-os kedvezmény

illeti meg a kibocsátót.

4. § (1) Az adózó az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon teljesíti a talajterhelési díj bevallását.

(2) A talajterhelési díj a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Talajterhelési díj beszedési számlája javára, bankszámlaszám: 11737007-15466004-03920000 fizetendő.

5. § Győr Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága részére a Pannon-Víz Zrt. a kibocsátók azonosítása és ellenőrzése érdekében az alábbi adatszolgáltatást végzi:

a) az adóévet követő év február 28. napjáig a kibocsátók tárgyévi vízfogyasztásáról, korrigálva a locsolási kedvezmény mennyiségével, és

b) a csatornára való rákötésről, a rákötés időpontját követő hónap 15. napjáig.

6. § (1) E rendelet a kihirdetést követő 30. napon lép hatályba azzal, hogy a benne foglaltak a 2012. évre vonatkozó bevallások tekintetében alkalmazandók.

(2) * 

Borkai Zsolt

polgármester

dr. Lipovits Szilárd

jegyző

Kapcsolódó előterjesztés: 0102/2013. (I. 25.) Kgy. előterjesztés

Kapcsolódó jegyzőkönyv: 1/2013. (I. 25.) Kgy. jegyzőkönyv