18/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelet

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott köznevelési intézményekben alkalmazandó térítési díjak, valamint egyéb köznevelési feladatok ellátásával kapcsolatos térítési díjak megállapításának szabályairól

1. § E rendelet hatálya kiterjed

a) a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: fenntartó) fenntartásában működő óvodára,

b) az a) pont szerinti óvodával jogviszonyban álló gyermekre,

c) a b) pont szerinti gyermek felett szülői felügyeleti jogot gyakorló személyre (a továbbiakban: szülő)

d) a fenntartó fenntartásában működő gyermektáborra (a továbbiakban: gyermektábor),

e) a gyermektábor szolgáltatásait igénybevevő tanulóra,

f) az e) pont szerinti tanuló szülőjére,

g) *  Győr Megyei Jogú Város közigazgatási területén az állami intézményfenntartó központ által fenntartott nevelési-oktatási intézményben gyermekétkeztetést igénybe vevő személyekre (a továbbiakban: a), d) és g) pont együtt: intézmény), valamint

h) a g) pont szerinti személy szülőjére.

2. § (1) A fenntartó fenntartásában működő óvodában - térítésmentesen biztosított köznevelési feladatokon kívül - térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások vonatkozásában a térítési díj mértékének megállapítása az adott nevelési év első napján történik.

(2) Az a nem magyar állampolgár, aki nem tartozik a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 92. § (1)-(6) bekezdésében foglaltak hatálya alá, - ha nemzetközi szerződés vagy jogszabály másképpen nem rendelkezik - az óvodai ellátásért díjat fizet, amelynek mértéke az adott intézményben a nevelési év kezdetekor szakmai feladatra számított folyó kiadások egy gyermekre jutó hányadának 25 %-a.

3. § (1) Intézményben a gyermekétkeztetés keretében igénybe vett étkezésért - ha a térítési díjra vonatkozó jogszabályi rendelkezés másként nem rendelkezik - térítési díj fizetendő, melynek mértékét az 1. melléklet tartalmazza. A térítési díj megfizetésének határideje a tárgyhónapot megelőző hónap 20. napja.

(2) A gyermekétkeztetésért fizetendő térítési díjak esetében az érvényesíthető kedvezmények megállapítása más jogszabályban meghatározottak figyelembevételével történik.

4. § *  A gyermektáborban a tanulónak a nyári táboroztatás igénybevétele során a tárgyévre vonatkozó gyermekétkeztetésen túli szolgáltatás igénybevételéért fizetendő térítési díjának a megállapítása legkésőbb a tárgyév április 30. napjáig történik meg. A térítési díj turnusra vonatkozóan fizetendő meg. A térítési díj mértéke a gyermektábor tárgyévet megelőző évi működési kiadásainak egy férőhelyre és tíz turnussal számolva az egy turnusra vonatkozó működési kiadásainak 80%-a.

5. § Jelen rendelet 2013. május 1. napján lép hatályba.

6. § Jelen rendelet a fennálló jogviszonyok tekintetében is alkalmazandó.

7. § * 

Borkai Zsolt

polgármester

dr. Lipovits Szilárd

jegyző

1. melléklet a 18/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez * 

Köznevelési intézményekben alkalmazandó nettó térítési díjak

1. Óvoda
1.1. Egész nap 544
1.2. Ebéd 344
2. Általános iskola
2.1. Napközi 784
2.2. Ebéd 488
2.3. Tízórai 174
2.4. Uzsonna 122
3. Középiskola
3.1. Egész nap 1084
3.2. Ebéd 518
3.3. Reggeli 226
3.4. Vacsora 340
4. Gyermektábor
4.1. Reggeli 308
4.2. Ebéd 493
4.3. Uzsonna 248
4.4. Vacsora 348
5. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Intézmény
5.1. Óvoda - egész nap 544
5.2. Óvoda - ebéd 344
5.3. Óvoda - kollégium 800
5.4. Iskola - egész nap 784
5.5. Iskola - ebéd 488
5.6. Iskola - kollégium 942
5.7. Gyermekotthon 942

Kapcsolódó előterjesztés: 0404/2013. (IV. 18.) Kgy. előterjesztés

Kapcsolódó jegyzőkönyv: 4/2013. (IV. 18.) Kgy. jegyzőkönyv